4 Şubat 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

4 Şubat 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— W—VAKIT 4 ŞU3AT 1934 yg Sürmeli Kapı Cinayeti 1 — YAZAN : S. VAN DİNE — Onu bilmem. Fakat dayım Brisbe- olduğu, gayet rahat oturduğu halde kar- nin bu işlere o kadar vukufu vardır ki,deşi pek fena vaziyetteydi. Gözlerinde muhakkak ki kexdini temize çıkarır. İdehşet vardı. mun korku içinde öldüğü Vans tekrar sözü açtı: belliydi. — Fakat daymız Brisbenin Şikagoya Brisbenin cesedini bulmak, hepimizi gitmeye karar verdikten sonra vazgeçti-İde sarsmıştı, Mis kanburlaşarak bakıyor, ğini ve tekrar Nevyorkta kaldığını farze-İne yapacağını şaşırmış bir halde dolaşı- dersek şüpheler onun üzerinde toplan-İyordu. Markam dili tutulmuş gibi idi. maz mı?, Hepimizden evvel sözü Vans açtı. Sükü- — Bence hayır! Çünkü dayım Brisben 'netini mubafazaya çalışan bu arkadaşı. üzerine hiçbir şüphe ( bulaştrmamak (mızın sesi titriyordu: için her şeyi mükemmel düşünür bir a.| — Vaziyet, pek fena! Ben bunu um- dardır, muyordum, bu adamı hayatta bulacağı — Cinayeti o hazırlamışsa onun bizimezı zannediyordum. Bütün aklıma ge- izini bulmıya imlân iealmaz. len, onun bir odaya kapatılmış olmasıy- — O halde dayım Brisben, dün geceyi |dı. Nevyorkta mı geçirmiş?!., Mis, odadan dışarı çıktı. Biz de onu — Bilmiyoruz Mist, tekip ettik. Vans kapıyı (o kapatarak Tam bu sroda Gambelin, merdivene | Markama baktı: doğru gittiğini hiscettik. Vans Mis Hil. — Çok tuhaf! Brisbenin şapkası” ile ya: İpaltosu üzerinde değil, bastonu ise bura- — Kahvaltımızı götürüyorlar! dedi.lda, Brisben, ne için odasında veya kü- Sizi fazla alıkoymak istemeyiz. İtüphanede değil de vestiyer odasında öl. — Çok teşekkür ederim!, İdürüldü. Miz Hilda hemen kalkarak gitti. Gambel ile Burk misafir odasının dı- Varız, Gambelin yukurdan inmesineişında duran bir kanapeye oturmuşlardı. kadar oda kapısının önünde durdu ve o-|Gambelin yüzü kireç gibi idi. | Kendisi na aşağıda beklemesini söyledi. Sonra bi-|gerçi Brisbenin cesedini görmemiş, fakat yi xe dönerek: vaziyeti anlamıştı. — İstasyona gidon Snikini bekliye.| Vans ona doğru giderek sordu: lim! dedi. — Mister Brisben dün evden çıktığı Markam itiraz etti; zaman me renkte pardesü ve şapka gi © His koştu, ve konuştuktan sonra döndü: — Bavuldan bir şey çıkmaz. Hatta o-İyiyordu? Bü istasyonda bulmazlarsa da bir şey kaybetmiş olmayız! Vans ilâve etti; — Siyah, bayaz çizgili bir İkürşumi bir şapka, Vans cesedin bulunduğu yere girerek pardesü, — Fekat bavulu bulursak, Brisbenin|bir şapka ve pardesü ile döndü. : Uşak Şikszoya gitmediği tahakkuk eder. — Gitmemişse ne olur?. bunlara bakarak: — Evet! dedi. Bunlardı. Ankara Kozacılık Günden güne ileriliyor Ankara — Köylüyü takviye &- decek ve refahını arttıracık çare- leri aramak gayesini takip eden Cümhuriyet hükümeti bu hususta tedbirler aldığı gibi Ankara vilâ- yeti de bu hedefine doğru yürü- mektedir. Vilâyet, ziraat bütçesi- ne, köylerde meyva fidanları ye- tiştirmek, arıcılığı fennileştirmek, | ziraat aletlerini asrileştirmek gibi hususlar için tahsisat koymakta ve bu hususta çalışmıktadır. Ayrıca, vilâyetin bir iki kazasında henüz iptidai bir halde bulunan kozacılı- ğin da inkişafı için tedbirler ak maktadır: Kozacılığın inkiş-f etmiş oldu- gu Bursada bu yüzden birçok ame- le geçindiği gibi esas ziraat faali- yetlerine mani olmıyacak surette koza yetiştiren birçok köyler ; de refahını temin etmektedirler. Bi- msenaleyh halen iptidai ve çok az miktarda koza yetiştiren vilâyeti- mizin Nallıhan ve Beypazarı ka- zalarmda kozacılık inkişaf ettiği — Ben de bilmiyorum. Fakat Brisbe.| Vans, bunları tekrar yerine götürdü,| tekdirde bur-larda da birçok köy- nin dün Şikagoya gitmek İstediğinde|geldi. Ve Markama anlsttr; şüphe yoktur. Onu ancak ansızın ortaya çıkan bir sebep menetti, — Bunların ikisi de muntazam asılmış- lülerimiz refaha kavuşmuş memleket servetine yardım elmiş ve — Onun Nevyorkta kalmasıyle bu ci-| — Acaba Mister Brisben bunları çı olacaktır. payet arasında bir sebep var mı?. — Yoktur. Fakat aydınlanmak istiyo- ruz. © Vans, odanın içindeki nefis bir Çin “vüzödünü tetkik ediyordu. Telefon çaldı. — Bavul istasyonda bulundu. İstaş- yon memuru onu treni kaçıran, sinirli, orta yaşlı bir adamın emanet olarak bı- sinirinden o kadar titriyormuş ki, bavu- Tuna kaldıramamış!. Vans bu sözleri ehemmiyetle dinledi ve bir sizara daha yakarak Markama| döndü: l — Vaziyet fena! Çok fona! Urnulmı-! yan, beklenilmiyen bir hâdise vukubul-| muş! Brisben Şikagoya gitmek istiyor-| du. Fakat gidemedi. Müthiş bir şey onu alıkoydu. Nasıl ki, müthiş bir şey Arşeri ayakkabılarını çıkarmaktan menetti, | Vans, sigarasını tabağa atarak kapıya doğru yürüdü ves | — Gel Markam! dedi, gel His dedi, bu evde korkunç bir şey var. Onu yalnız! başıma görmek istemiyorum. Vans merdivenleri indi. Hepimiz de onu takip ettik. Aşağı kata vardığımız zaman, Vans, kütüphane kapısmı açtı, etrafa bakrıdı, sonra yemek odasma geç- ti, orasını da aradıktan sonra tekrar s0- faya döndü, Brisbenin bastonuna baktı, baktı, ve bize: — İşte bastonu, fakat paltosu ve şap- kasi nersde?. Vans, Gambeli, yolundan itti, merdi.! yenin yanmdaki dar koridora girdi, so- fanm dibindeki vestiyer (odasına vardı ve: — His! Elektrik limbanı çıkar! dedi. Vestiyer odasının kapısını açtı, İçersi kapkaranlıktz. Hisin cep feneri ortalığa sarı bir ışık serpti. Markamla ben onun! arkasındaydık. Vansın sesi duyuldu; — Işığı alçalt, yere aksettir! Mis Vansın dediğini yaptı ve Vansm aradığını gördük. Yer üzerinde bir yığın yatıyordu. Dikkat ettik, ceset, Brisbenin cesedi idi.! Ting vazosu Perşembe 11 teşrinievvel, saat 12,45 Brisbenia etrafı kan içindeydi. Man- zara beni korkutmuş, kanım adetâ don- muştu, Bu maktul ile yukarıdaki mak- #lü muleay'se ediyordum. İlcisi de İn hoslu admlardı. Arşer kardeşinden beş yaş büyük olmakla beraber iki kar- deş birbirlerine çok benziyorlerdr. Yal mimak için tesiri çok kat'i moafiyeti pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında bulunur. karıp astıktan sonra mı öldürüldü? (Devamı var) Vapurcu'uk Türk Anonim Şirket: 'stanbul Acentalığı iman han, İe'e'on; 22975 Karadeniz yolu 2 aputu 4 Millet — 'Şusu Şubat Pazar günü Gala'a rik itmından kalkaca'; gidişe, Zonçu'dak, İneto'u, Ayarcık, Samsun, Ünye, Ordu, Gire son, Tirebolu, Göree, Trab zon, Rize'ye dö.üşle bunara ilâveten Of ve Sürmeneye uğrar. İ Dr GASAN SAMİ sna Tifo ve Paratifo Aşısı Tifo ve Paratito hastalıklarına tutul 112836) Ankara'nın en büyük GT e NM a Lİ AKBA K LU LİL , Her türlü Fot ir ve amatör işleri ia Rİ Kütahya çinileri Vilâyet, geçen sene Bursa İpekçilik enstitüsü müdürü Tahir Beyin buralarda tetkikat yapmı. sını temin etmişti. Tahir Bey tet kikatta © bulunmuş ve raporunu | vermiştir. Tetkikat (o neticesinde | Nal'ıhan, Beypazarı ve Ayış ka- zalarmda kozacılığm inkişafmın mümkün olduğu hatta iklim itiba- riyle en iyi cins koza yetişebile. ceği anlaşılmıştır. Tetkikst üç nokta üzerinde ya- pılmıştır. Biri kozacılık için en lü- zumlu olan dut ağacının yetişme. i si, diğeri yetiştirme işlerinin şekil ve tarzı, üçüncüsü de Yetişen ko» İ zaların boğulması o moktalarıdır. Gerek az miktarda kozacılıkla uğ- rişan Nallıhan ve ( BeYPazarı ve gerek Ankara, Ayaş ve diğer yer- lerde yetişmiş olan dut ağaçları ve iklim noktai nazarı dikkite alına. rak sistematik bir surette dığı takdirde istenildiği kadar dut ağacının yetiştirilmesi ve ihtiyacı- nın temini mümkün olacağı tebey- yün etmiştir, Halen yetiştirilen © koz-ların | yetiştirilme usullerine gelince; bu usullerdeki kusurlar ve ıslahı şe Burdur Burdur valisi Hazım Beyle mü- hendis İsmail Hakkı Beyin ve o- dacı Mehmet ağanın Adil Sadık lisminde genç bir makinist tarafım. i dan öldürüldüğünü yazmış, mak- tüllerin hadiseden sonra alımmış! olan fotoğraflarını basmıştık. Ha- | zrm Beyin kayın biraderi İzmir! mebusu Refik Şevket ve o avukat Burdura gitmişler ve O merhumun cenazesini oradan İzmire naklet- mişlerdir. Burdurda cenazenin nakli es- nsında büyük merasim yapılmış» tır, Bu merasime on binlerce halk | iştirak etmiştir. Cenaze Baladız istasyonuna getirilirken 3 kilomet- İ Haberleri valisinin cenaze merasimi Katil, Hazım Beyin elinde bulunan mektubunda ne diyor ? rasimle Kokluca kabristanına nak- ledilmiş, burada da Burdur mu: allimler birliğini temsil eden mu- allim Rıza Beyle hükümet namına İzmir vali muavini Saip Bey birer nutuk söylemişlerdir. Facianın nasıl olduğunu dünkü sayımızda yazmıştık. Kusuru ve liyakatsizliği dolayısiyle beş altı Hâmit Şevket Beyler Ankaradan | ay evel işinden çıkarılan makinist Sadık oğlu Adil hadise günü Burdur vilâyet makamma geldiği zaman Hazım Beye | bir mektup vermiş ve vali bu mektubu okur- ken Adil tabancasını çekerek ateş etmiş ve Hazım Beyi öldürmüştür. Hadiseden sonra maktul Hazım beyin elinde bulunan mektup şu- dur: İ süsbiyet muallimi" Sabri:'ve Gazi relik şose kâmilen dolmuştu. Ma- tem alâmeti olarak bütün çarşılar | kapınmıştı. Memlekette mevcut | | otomobillerin kâffesi; (o cenazeyi | istasyona kadar takip ettiler. A- layda Isparta valisi Fevzi Bey de dahiliye vekâleti namma bulunu- yordu. “Yüce valimiz Hazım Beyefen- diye; Beni bu genç yaşımda işsiz br raktığmızdan dolayı sizi öldürme- ğe ve kendimde intihara karar verdiğimi imza ediyorum.., Adil Sadık Katil, Hazım Beyi öldürdük- Fevzi Bey hükümet nımma bir | ten sonra, dün de yazdığımız gi- hitabe irat ederek hükümetin te-| bi kapıdan çıkarken karşılaştığı essürlerini ve Hazım Beyin idare | odacıyı, sonrada mühendis isma- teşkilâtımızdaki kıymet ve muvaf- | il Hakkı Beyi öldürmüştür, fakıyetlerini anlattı. Orta mektep Hazım Bey, mülkiye mektebi- al sakiekimd iii m beeypesk ie > slk mektebi başmu-lİlimi Rıza Beyler | manlır arasındadır ve 327 senesi de birer nutuk ile Burdur halkının | mezunudur, İlk memuriyet haya- hislerine tercüman olmuşlardır. tı, Edirnede nahiye müdürlüğü Cenaze merasimine iştirak için | ile başlar. Hazım Bey bunu mü- Motokarla İzmire gelen Burdur | teakip muhtelif kazalarda kayma- heyeti, H. F. reisi Hamdi, fırka | kamlıklırda bulunmuştur. İzmir idare heyetinden Kazanzade Hı. | vilâyetinde en son verdiği memu- cı Süleyman, Kâhyazade Süley- | riyet Menemen kaymakamlığıdır. man, tücardan Abdullah, Tefen- | Bütün bu zamanm O imtidadınca ni kazası namına fırkı kaza idare | mutlak bir şekilde muvaffak olan | heyeti reisi Mehmet, Burdur mu- Hazım Beyi, Kırşehir vali vekâle- allimler birliği namma © muallim | tine terfiinden sonra sır ile Cebe- Rıza, Burdur umumi meclisi aza | İibereket, Artvin valiliklerinde smdan doktor Cevdet, eczacı Hüs- | bulunmuş ve sonra Burdura tayin nü Rıza ve kaz ner zade Ziya Bey- | edilmiştir. Bu vilâyette dört ““ne- lerden mürekkeptir, denberi vali bulunuyordu. Pir.epe- İzmirde cenaze gene büyük me- İ lidir. Yaşı 38 - 39 du. ŞA YA ıcak su ile haşlı- | yetiştirilen kozalarda yapılan tec- yarak kozalar içindeki böcekleri | rübelerde randrmanın elâstikiyet ve öldürmek için Yapılan bu ameli- | mukavemet noktalırı tetkik edil- yatta hararetin fazla veya noksan |miş, Nallıhan kozalarının mukave- oluşu muhtelif tesirler yapmakta İmeti vasattan “fazla, randımanı ve ipeğin nefasetine tesiretmektedir|sok elâstikiyeti de güzöl ve fazla Hatta halen N-llıhan ve Beypaza- | bulunmuş o Beypazarı © kozaları rıkazalarında yetiştirilen kozala- | bundan biraz aşağı görülmüştür. kileri de tesbit edilmiştir. Bu ka-| rm değer fiatmda satılamaması- | Maâmafih iklim itibariyle az bir zalardaki evlerin bu işe esas itiba- riyle elverişli olduğu ve küçük ilâ- veler ile bunlar mükemmel bir hale (getirilebileceği kaydedik mekte, bakım ve yetistirme me“ selesinin ise, tayin edilecek bir mütehassısın irş-t ve talimleri ve alâkadar zevatın tetkikleriyle nz zamanda iyi bir hale getirileceği ilâve edilmektedir. Gerek yetiştirilen ve gerek ile- <ide yetiştirilecek kozaların iyi fi- atla satılm-ısı için de kozaları boğ- mak için tertibat yapılması tavsi- ye edilmektedir. Çünkü bir koza- nm kelebeklenmemesi şarttır. Ke- lebeklenmiş koza bütün kıymeti- ni kaybetmekte ve bunlardan çok az ipek istihs-l edilmektedir. Ay» ni zamanda, kozaları boğmak, Hi iz ü bu b “ " e miz lenmesnleik 5 nın sebebi de budur. Binsenaleyh | himmet ve gayretle bu muhitin en şimdiden yetiştirilenlerin kıymeti” | iyi koza yetiştireceği anlaşılmış- ni yükseltmek ve yetişecek olanla” |tır. Ayrıca Ayaş kazasmda da rı da fenni bir surette boğmak için | kozacılığın tesisi tavsiye edilmiş- muhtelif yerlerde boğma Yerleri) tir. yapılması lâzım geldiği tesbit ve Önümüzdeki mali sene içinde kaydedilmiştir. bu hususta faaliyete başlanacak» Tetkikat meyanında, Nellrhan | tır. Vilâyetin bu sene ziraat büt- ve Beypazarı koz-larımın (evsafı | çesine kâfi miktarda tahsisat koy- da tesbit edilmiştir. Nallıhanda | ması takarrür etmiştir. “30,0C0,. kilo kabve zenğı ambalaj kâğıdı pazarıkla satın alınacaktır. Talip'erin şartname ve nümuneleri gördükten sonra pazalığa iştirak etmek üzere © 7,5 teminatlariyle birlikte 14-2- 934 çarşanba günü saat 14 de Galatada alım, satım ke misyonuna müracaatları, (533) t iğ ç Ki

Bu sayıdan diğer sayfalar: