10 Mayıs 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

10 Mayıs 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

I Bugün gazetemiz 416. sayıfadır Bugün gazetemiz sayıfadır et Yıl » Sayı: 5867 Yazı İşleri Telefonu: (24379 Perşembe, 10 MAYIS (Sinci ay) 934 Idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş Müstemle- JmamYahyal “İ İlesiyaseti | kimdir? i İ i / iç sayıfalarımızda nü İbistandaki son hare- ap kâtın manası e ar Hicaz Emiri ile Yemen Emiri İm; iye ASIN: rl Memleket haberleri Ankara mektubi 6 ıncı sayıfamızda Güzel ir e inci, sayıfamızda 5 a 6 e ei p a 8 g < a Eğlenceli a be inci sayıfamiızda Çocuk gan 9 uncu iii Sofya En müspet nalisa alınamadı 0 uncu sayfada) Şehir plânı (14 üncü sayıfada) Stratosfer keşfedilirse.. 13 üncü sayıfamızda Japonyanın min darbesi üncü sayıfamızda Haftalık radyo Eği dalıdır. Arabistandaki”Hatp devam ediyor. ci sayıfamızda a Bü hâdiseler bütün : dünyanın“ nazarı tahlil | et — Avrupa çer ekleyi Imam Yahyanın £ bir karikatürü ki vaziyetlerini Yunan harbiye nazırı ceneral : Kon dilis dün sabah şelirimize gelmiş, mefa- simle eril bazı ziyaretlerde bulunmuş, Cükmhiriyet âbidesine güzel ölenk koymuştur. Ceneralin çok Şayanı dikkat beyanatiyle dünkü ziyaretleri- eken | izlel Dai iman nazını Ankarada Tevfik Rüştü Bey ve askeri'erkânla birlikte; aşağı- laki de dün Haydarpaşa - istasyonunda *- gösteriyor. cit Emiri! ve . Hi-| dikkatini Vehabilerin “kral İbnissüut ında| ile Yemen hükümdarı Imam Yahya ü- 1 b RE Talebe i Bu münasebetle, yaşayışı çok merak H $t vii, Bamya vene ik | Plağtaşmız yazılmış bi mızda bulacaksınız. - Ari yiine ait haberler, ikinci sayıfamızda “Tel flar) . sütunumuzdadır. Ne karışıyor ? Telefon şirketi abone- arı lu, kt, Micin İbnissuut rakibini alt mi verdiğin yazmıştık. Aldığı- simi ilterenin Ml rafımdan bazı abonelere telefon edile- Bakirköy Timarhanesindeki Sökün © Deli kadın nasıl boğduğunu anlatıyor! “Lütfiye Hanıma 6tedenberi kızıyordum. Boğmıya karar verdim ve bağlarımı dişlerimle kopararak... » Bakırköy ti dai im Bibiliğise linin” birdeliyi i öldürmesi girme gayet muntazam kon: onuşan, dikka- delileri tarassut tmek ve| ti ve hatta bazan muhakemesi ye- tedbir almak üsheimer' alâkalı! rinde olan öldüren kad ciye n kadın, Naciy: olanların ihmal gösterip gösterme! hanım, vakayı anlatırken izah diklerinin tahkikine müddeiumu-| etmiştir. mi muavini Kâmil Bez tarafından ea , ufak tefek, İm bir ehemmiyetle devam o'unuyor. Ne-| kadın olan Naciye hanı vaka- ticenin eki hafta içeri-| yı SEE şu şekildedir: ötedenberi njoja rek iadesi lâzım gelen paraların hasta: sinde alınma: sı muhtemeldir. : Mifuzu gene yaahfuz kalmış! ane inşası için belediyeye teberrü e pe e a ri kızıyordum! iht i dilmemesi, bu — şirketçe abo - | ev tarağkayı m — Boğduğum Lütfiye hanıma işte lut rm ra l si- a memet eli bu İ fında, ge az. ölene ötedlnberi © “ildtbiş kelli ii in, rliğinin i mel t noktasından hayli sö. 2 z gımize göre, vakı gecesi saat ya- duk ; : si i ei olarak emin kârlı ol vii ilmi Telefon şir- i 3 ici i iğimi | rımla bir arasında lee Ya imei > — — Mr eter b Mİ eti tülkieta yıllık lala e.” | (07 01 SİM içim beet. <ebiiiin, | di ç nisbet edermişçesine, ( koğuştaki ni türlü ecnebi nü- Mn bilgi haftası cumartesi g S5 iyor kanın saat dörtte meydana çıkma» , . ş kk iki deyi ; a ayyen semi yi i geçen büyük şir | Yil ene hediyeleri olan büyük müs vir ği | bir arap kadını ile pek sıkı frki “lede Miralay| keğeri le, bankalara, büyük tüccarlara | Muhtelif hediyeleri sı itibariyle, aradâ gecen müddet! : k d oağği müşavirliği melices 6 bakamıza ait iri bi sayfa iceride malelm de maile Ye kıs yea ui. 2 SE taya ez a iliş) | ii | mızda okuyunuz. Rest sabaka- | '* lele “* | Halbuki hepimiz de ayni koğuğta, tin farkına varılmasış? ece hö- mız münasebetiyle akl siz we talebesinden ba zılarını mektepten : çı karken gösteriyor. ! Mehmet ASIM i tinin bu şekildeki mü hiç 10 e iyi karşılamamışlardır. SR vi Si I Şİ Sayfanın 1 inci sütununda) | yeketi belediyeye şikâyet edilmiştir. skeci ayyy yy Ayyy Kongrede bir hadise “Yeni Tefrikamız : Pek yakında, arkada- şımız Selâmi İzzet'in “VAKIT,, için hazırlai i bi iel e am ek eş Biribitimizden hak, hukuk nokta- sından farkimiız yök kil... i Nihayet öldürmeyi kurdum! koğuşa giri ir gi ığı allam > 1 Şu halde vaziyetin saat dörti * hiş surette kıza kıza, “nihayet önu vel farkına m si öldürmeği kurd Bir gece, :iki nedir? gece.. Kimbilir kaç gece, bu işi tasarladım. : Yattığım yi ep Katil Kadın anlatıyor akli vaziyeti bozuk ol makla | ekin, buhran geçirerek onu boğmağı düşünüyol (Deyaimı” 10. cu” sayıfanın *4“Üncu sütununda) romanın tefrikasına baş lıyacağız. alak İzzet bu son | arda, bafiyliği harimine (girmiş “ve el “BABA - OĞUL, eseri İ | ile, kendine yepyeni biz keci | mas yi Bu tefri- z LEE kamızın'gehiş ufku, bü- Kimin bü Nm dür ongresi toplanmış, eki are heyeti işbu, edilmiş tin ol mıyahlari *Gezbö i tenkitler ya, R Sap tara rağmen” susmamal pole . decektir. k miyelin Polis taral tdi pole götürdüm iz bu hiditeyi tesbit Kaş Kong vefalı üçüncü Wi yy İ ÇALDARIS MUKÜMETİ | XM. Venizelos bıçak atmayı.talim ediyor!

Bu sayıdan diğer sayfalar: