10 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

10 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

stkbalde büt Y Man Harbiye Nazırı Ceneral| h sisin dün sabah Ankaradan İry ze geldiğin ve sabahki zi - ç i yazmıştık. iki, Tal saat beşte otomobille İle, “eye giderek Patrik Fot- Efen, edi. Yi ziyaret etmiştir. Pat- Hüsusi mektepler ne halde? | Ceneral Kondilis hareket ederken KUPON 125 10-5-1934 — — a 10 MAYIS Perşembe 1834 Sene 3 ,Sayr: 728 cini seri Konddu bu sabah Atinaya hareket etti Balkanlar Balkanlıların düsturu, ün Balkanların yesâne Dolitikası olacaktır,, ı maksada istinat ediyor; Sulh lehin| rik Efendi Ceneral Kondilise hita-| ben kısa bir nutuk söyliyerek de - miştir ki: “— Kilisemiz size hoş geldiniz!” der ve sevinçle karşılar, Bu güzeli ve laribi şehri ziyaretiniz sulhun intişarma matuf çok yüksek bir | alebe velileri! Bütün kabahat sizdedir... Na e müdürü Agâh Yor; i Kadan üç dört sene evvele işbir velisiz talebe iy ezdi! Denebilir ki, erinin nesli, yavaş ya - > oluyor.. Eskiden, bir Sırrı ebe Ni |. verileceği zaman, iğ bir zat, hususi yahut bi te, seleri gezer, bir fikir ri intihap” ettiği mek- “Börüşür ve ücreti biz Istikla! lisesi talapasindön iki grup zat verirdi.. Fakat, maalesef, bir- kıç senedir, birçok çocuklar, ken-| di gidecekleri mektebi, bizzat 86ç- mek mevkiinde bulunuyorlar. Üc- retleri kendi ceplerinde! Bittabi, bunların ekserisi, zaptüraptı za - yıf, dersleri gevşek, idaresi her k zin istendiği zaman “Peki, çık, gez! oğlum! diyecek kadar müsamar hakâr mektepleri tercih ediyorlar. (va-N0) (Devamı 3 üricü sayfada) de vaki olan bu mesainiz kiliseyi çok mütahassis etmiştir. Bu memleketin asil hükümet a- damlarımnı ziyaretinizden dolayı | sizleri tebrik eder ve kilise namına! takdis ederim.,, Ceneral Kondilis sant altıya çeyrek kala oteline dönmüştür. Bir müddet sonra da Patrik Efen- di Perapalas oteline giderek iadei ziyarette bulunmuştur. Ceneral Kondilis bu sabah s#a- at onda Lüit kumpanyasınm Viya- na vapurile Yunanistana gitmiştir. Ceneral Vali, Kolordu kumandanı ile askeri ve mülki erkân tarafın- dan teşyi olunmuştur, Ceneral dün gazetecilere şu beyanatta ( bulun-! muştur: —Devamı 2 inci sayfada— Haydutlar (Eski Müslüman Yugoslâv mebusu ile arkadaşlarını pusuya aüşürdüler Berena, (Hususi) — Rojayda bir haydutluk vak'ası oldu. Petnitza kasabası eşrafından belediye reis) si ve eski meb'uslardan Galen Kır- i şiç isminde bir Yugoslavyalı Türk akrabasından üç kişi ile bir orman dan geçerken pusuya düşürülerek öldürüldü. Kendisiyle beraber bu- lunan Muslih Kırşiç ve Nedil Mu- ratoviç ismindeki Türkler de ağır Yalnız bu esnada tabancasını çekerek haydutları mukabele eden Şevki ismindeki dördüncüsü haydutlar - dan birisini yaralamıya muvaffak olmuşsa da diğer haydutlar yarı» İr arkadaşlarını alarak kaçmışlar « dır. Jandarma haydutları mak için tedabir almıştır. Vahabiler Vahabilik Aral nda yeni bir harp baş- ladı, her gün bu muharebeye ait haberler okuyoruz. Bu muharebe Yemenliler Vahabiler arasında vukubuluyor ve Vahabiler yıldırım süratiyle Yemeni çiğniyor ve Ye- men saltanatını kökünden sarsı- yorlar. surette yaralanmışlardır. yakala - Üstat Ömer Rızanm bu mevzua dair bir'seri makalesini yarından itibaren neşre başlıyacağız. Oku- yucularımızın bu makaleleri bü- yük bir zevk ve alâka ile takip e- deceklerine eminiz. Tevfik kaldıktan sonra Cenevreye | Tevfik Rüştü B. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey refakatinde vekâlet müdürü | umumilerinden Cevat ve kalemi mahsüs müdürü Refik Amir Bey-| ler bulunduğu halde bu sabahki trenle Ankaradan şehrimize gel - miştir, Tevfik Rüştü Bey motörle İstanbula geçmiş, Tokatlıyan oteli ne inmiştir. Hariciye Vekili bu akşam Ro- Kahire, 9 (A. A.) — Emir Fay- sal San'ayı zapta matuf harekâtı idare etmek üzere yarın (Bugün) Hüdeydeden' yola çıkacaktır. 5 mayısta Hüdeydeye girmiş olan Hicaz kıtaatı, San'a üzerine yürü « mek için Faysalın resmen Hüdey- deye gelmesini beklemişler, Ye - men piştar kuvvetlerini püskürt - müşlerdir. Yemenlilerin bazı muvaffakıyet| İ elde ettiklerine dair dün çıkarı » lan şayiaları Hicaz mahafili tek- | zip etmektedir. Başka yerlere ilti-| ca eden Hüdeydeliler yerli yerine| dönüyorlar. İmam Yahyanın bü | yük oğlunun nerede bulunduğu meçhuldür. San'aya gitti Dİ Geçen günkü hararetli içtima -| tü Bey bu akşam Büktee gidiyor Hariciye Vekili Bükreşte dört gün Viyana yolu ile gidecektir Haydarpaşa garında manya vapurile Köstenceye ve ©- radan Bükreşe gidecektir. Tevfik Rüştü Bey Romanya Hariciye Na- zırı M. Titüleskoya ziyaretini iade edecektir. Hariciye Vekili Bükreş- te dört gün kadar kalacak ve son- ra iVyana yoliyle Cenevreye gide cektir. Hariciye Vekiline refikası, kerimesi hanımlar da refakat et- mektedir. Imam Yahyanın büyük oğlu kayıplara karıştı Aşiretlerden 10,000 k kişi İbnissuut ordusunda hizmet için müracaatta bulundular ; lunuyor. Ciddeden gelen bir ha - berde ise İbnissuut kuvvetleri tas rafından iki ecnebi zabitin esir e- dildiği teyit edilmektedir. Aşiretlere mensup on bin kişi İbnissuut ordusunda hizmet et. mek üzere Mekkeye gelmiştir. Ib- nissuut, bunları emirlerin maiyye- tine tevzi etmiştir. Necit aşairi mütemadiyen İb- nissuudu takviye için asker gön » dermektedirler. Neyran cephesin » de harbeden kıtaat hemen sadece Necitli efrattan mürekkeptir. Hal buki Faysalın maiyetindeki mü » cahitler ekseriyetle Hicazlı, Teha- meli ve Asirlilerdir. Esnaf bankası işi bu gün- de konuşulacak mı? Volf, tahkik komisyonuna bir mektup göndererek vaziyetini haklı göstermiye çalıştı Esnaf Bankası hakkında tetki- dan sonra Şehir Meclisi bugün tek! kat yapmakta olan müddei umumi var toplanacaktır. muavini Ahmet Muhlis Bey, tahki Esnaf Bankası meselesi müza -| kat komisyonunun hazırlamakta keratı bitmiş olmakla beraber bu! olduğu raporun, bir suretinin müd mevzuun tekrar konuşulmasına ih-| dei umumiliğe gönderilmesini is timal verenler çoktur: Devamı ikinci sayfada,

Bu sayıdan diğer sayfalar: