May 10, 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

May 10, 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ğ i HARKIN*“G ÖZÜ MALKIN-KUDAĞI i HALRPNeDİN Sene: 4 — No: 1361 on Posta aaa Yazı işleri telefonu 20203 — PERŞEMBE — 10 MAYIS 1934 160,000 Lira Ne Oldu? Şehir Meclisinde Esnaf Bankası Müna- kaşalarına Bugün De Devam Edilecek M. Kondilis An Şehir Meclisinin evveli günkü fevkalâde toplantısında Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Bey de, kendisine hücum edenlere mukabil taarruza geçmiş ve bir Kadınları Çalıştırma Yurdu işin- den bahsetmişti, Muhiddin Bey demişti ki; “ — Burada yine beledi e ile Şilede diğer bir a de vi ciğim. Bu mesele, bele- işinden gelem ” lam Li a feci, daha elimdir. ediye kasasından 160 bin li alan Kadınları tüm, Y a da ayni akibete Oğraş. —— ayni hâle düşmüştür. Bak ye fıkaranın beş on kuruş e verdiği vergilerden toplana in ile kurul bii muştur. Belediyenin ka sasindan çıkmıştır. Bu meseleyi ( Devamı 12 inci sayfada ) Ş ; i 3 $ i 5 £ ğ 5 5 ; i : (Tafsilâtı üçüncü sayfamızda bulacaksınız) | İmam Yahya Hasisliğinin. Kurbanı Mı Oluyor? O, Erkânıharbiye Reisine Ayda 32 Lira Aylık : Harekât sahasını wi Hususi ) — İmam ahya ile İbnissuut kuvvetleri sindaki muharebenin simdilik İli AA gülümsemesi, İbnissuü- 'mam Yahyaya nisbetle di tedariki olduğumu ileteriiük, PE G5 İbnissunt kuvvetleri, elyevm ) otomobil ve kamyondan iş- Veriyordu gösterir harita tifade etmektedirler. Bundan baş- ka İbnissuut kuvvetlerinin müca- deleye kabiliyeti diğerlerinden fazladır, çünkü Vehabiler gâyet kanaatkâr insanlardır ve ölümü cennete ulaşmak için en kestirme vasıta telâkki ederler. (Devami 12 inci sayfada) Sayfadır Grumman İapımı Adalet Yerini Buldu Bir Zavallıyı Soyanlar Mahküm Oldular Adapazarı (Hususi) — Bundan bir müddet evvel burada bir vak'a olmuş, İs- tanbuldan yaya 5“ olarak memleke- ( tine yitmekte olan Erzurumun Tor tum O kazasından Soyulan genç Halit dan tevkif edilmiştir. Halit ber ne kadar bunlara hüviyetini isbat etmiş ve İcap eden evrakı ermiş ise de bunlar : > — Seni Adapazarı hapisha- nesine götüreceğiz! diye yola ( Devamı 14 üncü sayfada ) seneanararanarasa saanen rosanamanaas sana san İmtiyazlı Şirketler- den Şikâyetler Anketimiz cuma günü bitiyor. Ace- le ediniz ve bugünkü şikâyetleri de 18 üncü sayfamızda okuyunuz. İdare ialeri tellal 20203 Fiatı 5 kuruş vi Adalar Nasıl Güzelleşecek ? Güzelleştirme Cemiyeti Reisi Fikirlerini Anlatıyor Revüler, Eğlenceler, Şenlikler Ve Ada Eşekleri Arasında Yarışlar Adaları güzeleştirme Cemiyeti reisi Emin Âli Bey; — Evvelâ, size adaların kısa bir tarihçesini yapayım. Dedi. Siz de bilirsiniz ki, adalar tarihi hâdiselerin geçiş yerleri olduğu için, İstanbulun en mümtaz mev- kö sayılır. Adalarda yalnız dün- yanın en mükemmel tabiat güzel- likleri değil, tarihin büyük hatı. raları da yaşar. Firenkler bu ada- lara «Prens adaları», biz «Kızıl adalar» deriz.. İşte buadalar, bir zamanlar güzelliğile tezat teşkil eden menfur maksatlara tahsis edilmişti. Menküp imparatorlar, :İ tahtından indirilmiş, kocasından ayrılmış imparatoriçeler prensler, prensesler adaların asırlık ma- nastırlarında münzevi ve mahbus hayatı geçirirlerdi. İnsan Adalarda gezerken bin türlü güzellikler arasında çıplak tepelerden inen gözleri millen- miş prens ve prenseslerin, fettan imparatoriçelerin hatıralarını du- Güzelleştirme Cemiyeti Reisi Emin Âli Bey yar. Sonra, Adalar yalnız bu acı ve çirkin tarihile kalmaz. İstan- bul Türk olurken ilk zaptedilen yerler, buralarıydı; daha doğrusu da idi. Fatihin donanması İstanbulu muhasara ederken Hey» beliada önlerinde gecelemiş bu- ( Devamı 14 üncü sayfada ) | Surye Gazetelerinin Yazı- Aynen İade Ederiz Suryeden yazılıyor: Antakyada Gaziantep valisi ve arkadaşlarına Antakya Türkleri tarafından yapılan çoşkun tezahürattan sonra, bütün Surye matbuatı, bir ağızdan Antakyalılara hücum etmekte- dirler.. bu gazetelerin içinde bilhassa L'oryan, La Siri, Elahrar, Eşşaap, Elnahar, Elahali gazeteleri Antakya Türklerine karşı adeta küfürlü bir lisan kullanmakta ve hep bir ağızdan: ( Devamı 13 üncü sayfada ) Rakı — Cinayetler, ka ap neden sıklaşıyor? yetler, kavgalar ac — Neden

Bu sayıdan diğer sayfalar: