10 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

10 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | >) a ver ek Fare il Sülüleşini mevileri de itle: lerinden sakınınız. Far Hasan markasına dikkat, MA san 0 38 5 0 0408 00000 801856040 s0 BE Ben BEAN 8 Bü 0 0 BEAR SA VAR ARAMAK, Büyük Peygamberimiz) Hazreti Muhammed Aleyhisselâm Hayatı, risaleti, tebliğatı. Resimli, haritalı, mukayeseli Mümtaz muharririmiz Ömer Rıza Bey tarafından berkes için gâyet açık ve Selin bir lisanla yazılar bu eserin ilk forması bugün çıkmıştır. Forması S ku- Hüğtur. Peygamberimizin çekilip tefekkürle meşgul olduğu Hira dağının güzel İF Yesmi iive olunmuştur. Resimler meccanendir. “Istanbulda asar ileiye kü- söpbanesi,, adresine iki lira gönderenler abone kaydedilir. Posta ücreti alınmaz. Ralceig Bisikletleri Beynelmilel bisikler yaratan o Meşhur Aleminde büyük inkilâr Raleigsh Fabrikasının, safi, İNGİLİZ çeliğinden pek zarif tetakkiyatının tatbikile yapılmış yeğüne bisikletlerdir. METANET, ZARAFET ve SuR'AT Itibarile emsali yoktur Satış deposu: Sirkeci IstanbuleLiman Han No.35 3136 metanetli ve fennin en son KOLONYALARI ECİP BEY 90 DERECE "simon çiçeklerinden yapılmış #ıhhi sinir kolonyasıdır. Losyonla- Deposu: Eminönü: Necip Bey İSİM Ve MARKASINA DİS 9. Bilumum Ağnlara Yegne İlâçtır. İ miş olduğundan tetkikatın icra kıs! İstanbul Asliye mahkemesi Ü- i at 13 te Koğacılarda Sultanahmet Sulh Mahkemesi —.10 Mayıs 1934 HABER — Akşam Postası e leri ve büyük sıçanları FAR wuriris HASAN fare zehirile öldürünüz. “2 imha eder. Öldükten sonra katiyyen kokmaz. Dünyanm en kat'i, en müessir fare zehiridir. Bir parça ekmeğe sürülerek fareler tatlılıkla ve severek yerler. 25 kuruştur. Fare zehirinin buğday Sılrmater. Macun ile birlikte buğday zehirinden farelerin bulundukları mahalle serpilirse farelerin ve sıçanların bütün ana ve baba ve ecdadı ve silsilelerinden eser kalmaz. 25 kuruştur. Tak- DOKTOR Nışanyan Hastalarını hergün akşama kadar Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında Mektep sokak 35 Nu. li müayeneha- nesinde tedavi eder. Tel. 40783 Gtunbul İkinci Yenileme Büre- sundan: | Melek Hanım tarafından Ada-| pazarmda Kozlukta mukim Saibe! İsmet Hanım aleyhine açılan tas- hihi kayıt davasnm yenilenmesi hakkında müddeialeyhin gösteri» len adresine gönderilen beyanna me ve davetiyenin tebliğ edileme- dıği mübaşirin meşruhatında;: an» laşılmakla on gün müddetle ilâ- nen tebligat icrasına karar veril - Imacağı 22 —5 —934 tarihine müsadif Salı günü saat 14 te ikin- ci büroda hazır bulunması lüzumu tebliğ makama kaim olmak üze- re ilân olunur (o (598) çüncü Hukuk Dairesinden: Hacı Hiristo Pavlidis Efendi ta| rafından zevcesi Madam Olga a - leyhine terk sebebile açılan boşan ma davasının 8 — 5 — 934 taritıli tahkikat celsesinde ilânen tebliga- ta rağmen Olganın gelmemesi ha» sebile gıyabında evlilik (o vesikası gösterilmiş ve iddiayı ispat zımnın da şühut ikamesine karar veril mek suretile muamele ifa edilerek tahkikat 29 Mayıs 934 Salı günü saat İl e talik kılınmış olduğun- dan H.U, M. K. nun 402 405 ve 408 inci maddeleri mucibince beşi gün zarfında itiraz edilmediği tak dirde tahkikat ve muhakemenin gıyabmızda icra ve intaç kılma» cağından tebliğ makamma kaim olmak üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. (2372) Fatih Sulh İcrasmdan: Beş gözlü iki taraflı iki oymalı! gardırop 1 adet. Kanape koltuk sandalye 6 adet Mankonsol vişne renkli perde müstamel 3 adet Demir dökme soba müstamel 1 adet, Paraya çevrilmesine karar veri len balâda muharrer 4 kalem eşya 17 — 5 — 934 Perşembe günü sa Kırk çeşme caddesinde 18 No. lı hanede bilmü İ zayede satılacağından talip olan .| ların yevmi mezkürda mahal'in-| de bulunacak memura miiracaatla| rı ilân olunur. o (2370) Birinci Hukuk Hâkimliğinden: | Salem Ef, nin İstanbulda Kapa lıçarşıda terlikçilerde 11 — 13 No. h dükkânda mukim İspiro EF, zim metinde alacağı olan 80 liranın tahsili hakkında ikame edilen da- va üzerine İspiro Ef, nin semti | meçhule gittiği mübaşir tarafın- dan verilen meşruhattan anlaşıl-| makla ilânen tebligat icrasına ka” rar verilerek muhakeme 23 — 5— 934 tarihine müsadif Çarşamba! günü saat 10.30 a talik kılındığın dan yevmi mezkürda mahkemeye gelmediği takdirde gıyaben mu-|, hakeme yapılacağı ilânen tebliğ o lunur, — (2376) Radyolin Diş Zeki Bey — Ankara, Mektepliler Pazarı Necati Nazım Bey — iz- mir Türk Kitaphanesi Hafız Ömer — Samsun Mektepliler Pazarı Şev 7 nere e secme varmaz emer sese sar esen eAise se üene seren MErM TANA Macunu Güzel Şapkadan evvel Güzel dişl in güzelleki Çehrenin Ere zari bey Dişlerine ehemmiyet vermiyenler sıhhatlerinin esasını ve güzelliğin sırrımı bilmiyorlar demektir. Dişlerinizin (güzel (Oolmasını istiyorsanız sabah ve akşam günde iki defa muntazaman RADYOLIN ile fırçalayınız. | NECİP BEY Cildinizi yalnız Necip (Bey sabunlarile yıkayınız cildiniz bo » zulmaz, 3 PL KALEMLERİ i YAZI YAZMAK ZEVKİNİ ARTTIRIR Deposu : Ankara caddesi Ne 111 ap mağazasi M.JADIK Edison kalemlerinin taşradaki satış yerleri; Ankarada Mıhçı oğlu Halil Naci Konya Halk kitaphanesi Sabri Bey — Ankara — Akba Kitaphanesi — Kayseri (saatçi S, NECİP BEY RYAN, sabit ve lâtif kokulu her rengi var- Deposu: Eminönü Necip Bey Avrupa rujlarından mükemmel dır, 30, 50 kuruştur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: