26 Mayıs 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

26 Mayıs 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—.2—VAKIT 26 MAYIS 1934 Amerikada Grevler mühim karışık- lıklara sebep oluyor bir kiş ölsüüştü tür, Dinamitle ve) bön. na çıkan bir sokakt erden 13 ünü t Geri kalanlar da bir müddet sonra yakalanmışlardır. Muhtelif noktalarda çarpışma- devam ediyo: Kıtaat taral di işgal edilen im EN tren yoluna ta- hi lâhlı meçhul şahıs- lar tonu çiler ei ba uçurmak niyetin- dedirler fabrikayı muhafaza için bir a milli muhafız gön- derilmiştir. Diğer şayialara göre grevciler üfekler Detruadan makineli t dah: n umumi greve işti- ili karar vermişlerdir. Muhafızlarla mücadele Arabistandaki “kanlı —i Yemen veliahtı Seyfülislâm “Yemen dağları Ibnissuut ordularına mezar olacaktır ahire, 25 (A.A) — Router ajansı bildiriyor. Arabistandan gel lere göre İbnissuut Arabistanı ile emen ımdaki vaziyeti; - etmiş o iki hül el kik. ar #l —— m” İmam hakkın. da'tekrar müsamaha göster- diği halde eliz vakit yer - mak istediğin ini al umi kanaate göre sulha imi Seyfülelam mâni mi olmak 7 am maileyhin Yem | San'ayı müdafaaya ağn vi - duğunu ve İbnissuut o ordularının kat'iyyen oraya (o giremiyeceğini söyliyerek bay teşci ettiği bil - dirilmekted erimli ali “Yemen İbnissuut ordularına mez: dağları ar ola - vi w demiştir. ondra, — Ötedenberi Hicaz - ikamet ğa ve bir kaç sene ev- vel — ilân ede - rek RK İlah Filbi namiyle da olan o Mister St e Filbiye Arabistanda vuku bul: muharebe ve muharebeyi ik. den mütareke üzerine Taifte kral İbnissuut ile görüşmüş ve e - tere matbuatı namına beyanat temiştir. Kral İbnissut şu sözleri söyle - mi: işti — — İngilizlere haber verin, ben h 1 !,, diyor nun muhtelif yerlerden tavassut müdahale istemesi ttuğu Mala vaziyetin (neticelerini açıktan açığa karşılamak isteme - liğini gösteriyor. “Bu muharebe mahalli bir mu- harebedir. tım. em de sulha tarafina Yemeni fethetmek, ülkelerimi ge- nişletmek istemiyo; öyle şey düşü; m. Yi N benim ar üz etti, Ken- rand aki aalörlerini a çekmesi- i, kabilelerimden aldığı rehine - İeri iade etmesini, İdrisileri he - en: teslim etmesini istedim. “İmam Yal yüklenmek ona düşi ir Yahya, Du i cephe 45 bin asker dökmeğe, bu Bile. i uzun bir zaman. . silâh altında abimi mecbur ettim. Bu yüzden uğradığımız mali fedakâr:| lıklar pek mühimdir. “İmam Yahy: şartlı bul ve tatbik ettiği Bİ tek- FaP'çolbr iluşibiniz. Yakı ları alâkadar eder. Sulh ve müsa- lemeti temin etmenin biricik y. şartlarımı kabul ve tatbik isik - tir. “Onun için harici biç bir ta - vassutun faydası olmaz ve kabul olunmaz.,, Mister Filbi bu beyanata şu mütalealarını ilâve ediyor: vee Yerin Sli ai a ve eşi olan ” mam ile tabaasının kurtulmuş ye. gl e. bu tarafları tahliye edecek olurlar; sa bu kabileler, şiddeti intikamla» ra uğrarlar.,, Mister Filibi şu sözleri de ilâve ediyor: “Kral İbnissuudun harp masari- finden hnhsitmesi, onun mağlüp düşmandan tazminat istiyeceğini de gösterm: T Toledo - Amerika, 25 ( — Milk muhafızlar tarafmdan x tar. ateş emari r, at sireni Büte a maruz kalan d malları ” Yahudi “müsadere edilecek! (A.A.) — “Deyli mu il Londra, 25 Ekapret, i in Almanya ni susi habiri ren muhafızlar ee tehlike- Mere edilip :sonra bırakılan Speayesak ateş açmışlardır. enbrak Stefens'in haber aldı- açmadan evvel, milli m: değ EO ecnebi yahudilerin, batızla ar di; e ağlatıcı Almanyanın icarptine HR yap - bombalarla grevcileri dağıtmışlar- dır. ir çok i er yaralanmış» milli muhafız kıta- karşı, Al - Cenevre -kon- feransı Hükümet murahhasları Cenevrede. toplanıyorlar 25 (AA) — Sir Con aymoı ü tayyare (ile Parise iiliek ve oradan trenle Cenevreye hareket edecektir. Sir Saymon'un Pariste Fransız ani, hükümeti, e pipieri nin mallarını müsadere ve z: çin hazırlanmaktadır. “Deyli Ekspres,, gazetesi bu ha- etmeleri için emir verilmiş! berin dehşet ve istikrahı arttırdı - ile mukabel ğını yazmaktadır. Toledo, 25 (A.A. i > şamki gürültülerin çıktığı meyda-| Kastamonu Halkevine icavir bir sokaktaki bir e teberru trik fabrikasından 6000 grevci tek SAA) eh rar hücuma geçmişlerdir. em 2 e ğu Çıkan boğuşmada, milli muha- dak ire be ve er Hamd Bey ha ban 500 lira te- hılmiştir. Mü afızlar © ateş), PerTüde bulun açmışlar, dörtişçiyi | vurmuşlar.) girkeği reisi M. Grave, Amerika de İşçilerden e de milli muhafızlas| mir ve çelik di ra atılan bir tuğla ile ölmüştür. Sabık Reisicümhurun oğlu mutavassıt Toledo, - “e. 25 (A.A) — tik in eri bir ziyafete, id sani “Open Shop,, prensibini patronlar ei senlikelağ. m muhafaza edeceğini, ve -ansından evvel deniz meselesi Gece İlel; malikin ve me — Seni ölmem, > hakkında ihzari müzakerede bu - sari hadiseler olmuştur. Bir Hi katl, imama da zle lunmak için İngiltere, Amerika ve i Japonya arasın: oktai nazar te- andarma devriyesi, nöbetçilri| — İşçlerin ültimatamu, 6/16 ta -| |. edilmiştir. Malümdur ki,” Ja - silbi va bombalar kullan iş federasyonu. reisi)?” diki 5 - 5 - 3 nisbetinin mak e dağıtmıştır. M. Vilyam Vi Toledo hai tadilini iştiyeceğini mühtelif vesile Sabık veiicumburun oğlu mu:| inin mesuliyetini patronların lerle bildirmiştir. Gravciler 400 gör er em Yeni varidat kanunları Re #“| © Ankara, 25 (Hususi) — Yeni Nevyork, 25 (A.A. A). — 100.000) rm hakkını tanımaktan istinkâf et Mi ve m il ; yap-| melerinin işçi sınıfı üzerinde (bul işi görikmiştir. Bu yüzden lâyiha- memlekete gittikçe yayılan bir) ların müzakeresi (o Büyük Millet i em ültimato «| memnuniyetsizliğe sebep olduğu - Meclisinin azartöil'yünü'yapasik muna cevap olarak, “Betlen Stil, nu bildirmiştir, vakti olacaktır, “Fakat bu hususta bir şey EE değildir. son Londra, 25 A, A. İz - Siler derson bugün ee ii et edecektir. pazari esi günü büro içtiman ora ei ir balmacak » M. Maksimos Atina,-25 (A.A. Mi simos bugün Cenevreye hareket etmiştir, Deniz konferans: Nasi “25 (A.A.) — Sali Ti ipe pale! “İde istikballeri için çalışılmaktadır. diğer! M. gerginlik. Tahran, 25 (A.A.) — Kalinin petrol arazisine ve Şattülâhram zerinde seyrisefaine ağı ral ü- isi : Tan arasında çıkan kr hükümeti a Vi vi 'ahrana bir heyet kere tek ir etmiştir. İran hüküm eki bu tek- rasmda ie gi ii olmuştur. Şah Hz. için Trabzonda mi 25(A.A. N — Hazira- rif ede - e olan İran Şahı Hasret tleri vilâ- ağda misafir ölmektir. tirahatleri iç için doğum evi ve is binasında yer hazırlanmıştır. Şah Hazretlerinin Erzurumda fevkalâ- Cumhuriyet meydanına ve yerlere taklar yapılmaktadır. Almanyada ırkçılık ! va; 25 (A.A.) — Havasa- jansr ye i di ebe ğe sist doktorlardan iki bin ki talığa karşı sigorta eğim çıkarılmışlardır. Rar Rl Ankara, pi (ion) — Rüş vet vermeğe teşebbüs © etmetken maznun Ee Salem raci Efendilerin avukatları ekkillerinin. ef tahliye e melerini ni istemişli dir. N ğı toplantıya bırakılmıştır. lacaktır, ii talebinin kabul edildiği doğru değildir. Dua iğfal müfettiş Çanak k kalede tetkikat yep lerce halk merasime iştir: tir, İk İbrahim Tali Bey beledi resi ne girerken halk “yaşâ$i şasın cümhuriyet,, di ge ve şiddetle ; alkış'i rada daireleri, C.Halk Di m Be belediyeyi eden İbrahim Teli Bey iye üzerinde görül İda İ#ziğr ; / sindi RR ii #İ 3 mektedir. Mühim bir Tıp mü fakıyeti A.A.) — BEER LİEİ Moskova, 25 ( AE İS lem ve m e kev Tahkikat! vam e mü m Mümtaz Paşalarla bn yalar direktörleri ve bir hazır bulunmuştur. v

Bu sayıdan diğer sayfalar: