26 Mayıs 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

26 Mayıs 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—e SE ( Va Gazeteci Eşten; ei liğe kar- b — vanil 2 MANİS iz bm 2 E HİKÂY Hediyesi Yazan: Ali Enver Me La dü asında, m ik irtinda ide, şekerim, — m va — Ne eşim ben? Aklıma hiç bir şey gelmiy: — Meselâ, Yi misafir, — Annem olmasın — Yok ca et — Şu hal Ee N akraba, can — Buldun karıcığım. Cebinden çıkardığı telgrafname yi birlikte okudular. » Yarmki vape oradayim, , im bilir bize ne hediye geti redek? Merdivenleri çıktılar. Meliha, bu ha ere vay kadar mem nün kal — Zannediyr Müsli? k? Bi- ari Bir keş yeğeniyim. ietmiyorüm Eftug- da Mi a asl bir adam. Bize karşı da hasislik yâpa- aleti eğil ya, Sulena girdiler. Yanyana otur- dular, — Düğünümüze bile gelmedi. Meşğuliyet kâriciğim. Koca - bir gazeteyi idare ötmek az iş de- om i adar Deli olmasına rağ- men ir ufak hediye göndermedi. RİK, ne örtme İste. di. — Maamafih hoş akrabâtizdir. Bizi akitiadği için memriun kal- — Elimizden geldiği ld ağırlı Ban rum, ki amcam sana çok KM bir hediye geti- ecektir. — irin darılacak mıyız? ol... Fakat, meselâ, yüksek ye v lm bir yüzük, bir vi la ege — Neler lüyonn? Bizden başka kimi var İtal Sin, — Muhakkak. Meliha, faziletli bir His Sü- lak ei GEN, ko kürk manto olduğu halde, Taği tul ve amca bâyle dihbihiya sit. Cuma 26 MAYIS “e AYN 19 Sefai Sefer üni doğuşu dk 4.33 GÜN | Batışı 1030 0031 Sâbah — nama: 484 33 Öğle namazı II gu İk'nd namazı 16.10 1610 kşam “hatnağı 19, i9AI Yatsı nâma id 2187 İmsak 207 20 Yılın geçen günleri wi 148 Yılın “kalan g4 2 7 > a < o Ertesi gün, öğle vakti; vâpuruti gelmesine yarım saat kala iskele- a indiler. de ve heyecan! inde idiler. Vap züktü. He- öl GM re Bir sas nda! Ila demir atan Meme yanaştılar. Amca bey züktü, Güldü.. Merdivenlerden indi, Elin- de büyükçe bir paketen başka z Çi yoktu. Kimse bavul getirmi —— Sandal, kali dön m Ümitler azaldı, gözler pakete vi da “Der en, tepeden konuşarak €- ve ld ler Salonda (koltuklara m m iğ Dn açtı. — Çocu! akat ia basma die e hediye ki. diği amca beyin macmuasıa it ili Giltek kulleksivond Sonra, cebinden mecmuanın soh nüshasını çıkararak ortalardan bir yaprak açtı: — Bakın! Resimleriniz! Mem- hür elin ai değil mi? Elbette, uâda resmi Kiz herke- se Haş ölür şey midir? Ve arkasından ilâve etti: na vo > söyledim. Gazete m he w yha ri gönderilecek. Kari ve köca birbirlerinin yüz- lerine bakıştılar. van - Macar. takas itilâfı > EAK Lloyd,,. gazetesi yazı - eN nisanda, Türkiye ile yeni bir ik yea ve malüm ol - d luğu e Il mi riyet mevkiine li a ilat altı be, ISTANBUL 18,30: Fri rintnca ders. 1: — ütadele hakkmda leri tün Bey ve arka y tarafındı . VARŞOVA 21: Chöpinin lerinden köme 21,30: De reyiz trası, mü: dat m 823 BÜKREŞ 364 13: ei (Plâk.) 1: Haberler — Plâk. 17,18: a senle Sibiranö orkestrasr. 19,15: Orkestranm e levamı. iki Em Vila - isi versite vie sena ömer İml Müsa - 19,10: Plâk; siren, ler Macar havaları. — 22: 22,30: Bud sr Haberler. 24: Pataky cazbandı. sü Gö PRAĞ 470 M. işik mepiyat 20,10: Ma z (IÇ Casusluk Maceralarından : BİN MASKELİ KADI “Benim gibi ihtiyar adamın tekbaşı dünyayı dolaşması kolay bir şey değil —24— Violet Magg bünları düşündük- ten si «.. oktöta cevâp vermişti: pek, biz iki kardeş bre çok -— Buraya tl o kadar memnun oldum ki e Yelli ! eriz ri 3 8 # Doktor bunu söylerken kızı ko- lundan çekip bir kanapeye otur mü; : bağırarak garsona çay 15- marlamıştı. Sonra Violet Mim nn bahsetmeye: başla Benim gibi ve bir ada- min bir bal dünyayı dol m ı kolay bir şey değil. Yolda sanlâra tesadüf ettim. Fakat Eşi eik gilizler ve İsveçliler çok iç sıkıcı mlar vesselâm !, Violet rek ihtiyarı al ela, Sem pü ti. das sene kaddem cenubi Am. izli k Vere ceret etmişti. Orada bir im sali setmiş ve kendisinin büyük bit tanperver olduğunu sözleriyle iş pat eylemişti. Fakat o konuşurken Violet m Ralf Lenoksa ydi or du. Radyo orkestrası, > BRESLAU 316 m. ©“ e im an neşeli skeç. 24: Türk tiyatrosu Bütün bu kayıtlar vazıh 1) etmekte tereddüt gösti b Bedii tı 7,50: Ki m popürisi. Müsahabe, 22: Opetet | Jerde doktorluk yapmıştı. Har, ırçaları. 23,30: Prng pa a zuhur edin. ub 3 i .. TE Kha ROMA 400 ie Avusturyalıları bir araya toplıya- ie es önser, — Müsa- | vak onları Tele yardı be, 21 148 | sevketmişti. mak: kolay *e olm hoamıştı. Fakat alman ğe 1 - Lik m. neşriyal > dil e bk e ye açi e my dansı, 23: rtaj 23,20: Haberler. Vesaire, ini na yağ Gis, takin yal dyo ” orkestrası. kong 9 Khz. VİYAN. a (907 zler * ve kms bi bir tavır takınarak demişti kiz Neşeli neşriyat, 23: Haberler. Rilke “— Evet; biraderim Anton da- ima'çek i iyi kalpli “bir adamdı. O: nu senelerdenberi göremediğime çok müteessifim. ke Magg vi sözleri Avus - yalıların Bohemyalılara mah - sus e şivesiyle söylüyordu. Bu | doktor; tevzi edeceği- miz hediyeler İstokholme vâsıl ol- ayiçinde (muteberdir. İtilâfın t o h # müddeti münkazi olmadan bit ay ar I 1 evvel tarafeyriden biri feshini ih- z bar etmediği takdirde müddet her Ref: ik Ahmet defasında emire ini dö- İkinci “cilt çıktı eönidit eileniş dddslle Bu itlüf çerçevesi dahilinde üç m İr bir Nİ ne yapılab ilir. Tür kiyenin serbes! dü ende Y. â K | T ündelik, Siyasi eşyadan Türki miktarda dila gelme yn di Gazete ddesi, (VAKER) yurdu imatmazel, sekiz güt- istasyonunda dutuyo: babarlarisi de hazırlattım, e 5 © çan istanbul Ankı bi TELEFON NUMARALARI: du. Kendisine pirlanta yüzük ve-| dan bâşka itilâfnamede olu Yazı işleri tefetorlu: öl ya kü alk Bi Ahi bazı eşyadan bilmukavele si İdare telefonu taktir ai Telgraf. çorag mm — ves “nm bir aldi” me da ire bir) esya Türkiyeye ithal gayi i ONE Bi “ii seyb bekliyeni ezdi, Başkaca Tür! ürkiye, , 500 beygir Türkiye Ecnebi i : Malik il Senelik 4400 Kr, yi Er. nın zevkini okşadı, ni verdi.) ti haddi dahilinde Türkiyeye da « Sağin ir w s0 & Bunlara sahip olmak bahtiyarlığı-| mızlık hayvanat ithalini de serbest (ğ 1 aylık 180 800 nı o dakikada daha şiddetli hisset-) bırakmıştır. AŞ emi ; i, Türkiye Macaristana ithal Edi in dağrdadn: MN Ertugrulun amcası filhakika ha. | lebilecek eşya © meyanında kuru eğe aym e a - sisti. Fakat, çok zengindi, sürümü) meyva için 600 ö kiyme » Huda davümi ükn vetanlara aR fazla gtndeli kbir e ve birl tinde ve halı içi in pengö amil Gi ilânların bir satırt 10 İruruglur, haftalık mecmuas 1. Kimse.) kıymetinde kontenjan verilmiştir. İLANLAR: sizdi. Böyle bir hediye getirebi-) Bunlardan başka ( Macaristana e lecek kudrette idi, maden kömürü, . tütün: ve diğer li Bam tr zo e Kalbinde bir e İn Ve) eşya ithal edilebilir. ndir. Dört satırı geçen nl vi iy sevinmeğe b Her memleketten ( yapılacaklM *trlâr: şimdiden seviniyordu, bu! meler Bu vadide bir çok lâf ettiler, ihracat, menşe şehadetnâmeleri ile tevsik edilecek ve bu şehadeti ır-salâhiyettar ticaret ve sanâ- yi odaları ve icabında salâhiye tanzim edilecek ve Türk -korso » loshanesince tasdikli bulunacak « tari i devletin hükümet ban - kaları, hususi şahıslatin kompak sasiyonu işlerini de yapmağa me *| mek lâzımgeldi. e hoş ve iyi adamlar! Sizin pasaportunuz Mein akmaz ellinci kl, aportum İsveç eden evvel ef ia ki vie ettiririz. Yarın pe da ağ çıkarız. A. ryayı iri Hüricdği için de diem sevindiğimi tasavvur e- ezsiniz, matmazel Yellinek! #in kavalyeniz olaytm da bü ak - şam, güzelce eğlenelim, İstökholm gok güzel bir şehitdir!.,, yi'bir vatyeteye gitmişler, sorira büyük bir lokaritıda yemek yemişler, mı zundurlâr,,; zıka dinlemişlerdi. Doktor Drau » nek bütün gec Yirmi dakika Pm bongtayız; gere pala iştir. lu!,, diyerek o andır? korku istilâ etm€? Çünkü. ayak Ten hayatı dai de bulnacaktı. Zifesini li di sunu taya” ni bir araya t0) imuştü, İs be laştıkları ara” gin i ge elmi: ie” 4 Meleği t sı kıza marvz yi uputturuyordu. (Devamı var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: