15 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

15 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Milli Kültür Milli Sleiler'r” Yeni ma- arif - Yeni a £ — İraniler, erip milli din ola - rak kabul ettikleri gibi onların bir de milli mi vardır, İ - vanda bir kültür milleti yaşadığı ır. İ re ait olan binalar birer banal evrin şairleri o - Sadi, a Firdevsi, Cema. ba Rumi r Hayyı İbi büyük liler eyi a - ağız - dan ağıza N bugüne ka - dar gelmişi Bir de iller halrıcılrkta, el işl de, ğa ve gümüş işçiliğinde çok terakki etmişler - dir. Bunları işlerken (seçtikleri Avrupalmın hayretini mucip o - her, İranlılar bir de bahçe merakı ile şöhret kazanmışlardır. Bahçe lerine güzel bir şekil vermek ve çiçek yetiştirmek hususunda çol meraklıdırlar. İranlıların eski â- detleri de yavaş yavaş ortad. kalkmaktadır. Şah Rıza han haz- retleri uzun zamandanberi İran- i şen İran kızla- rınm tahsiline ve talim ve terbi - yesine fevkalâde dikkat edilmek- te ve bu suretle yeni İ Ti anneler yetiştiri! ranlılarda bir aile uksu: kalmak ayıp pek gibi a yaşıyanlar da iie ayıplanır. Teş- rinisvol 1931 tarihinde mer'iyet n Si b nma kanunu- n kadının mevkiini daha ziyade pk escağisi şüphe yok- tur ran için as- mem ir. İ - ran milleti gayet kanaatkâr- dır. İran yemekleri çok meşhur olmakla beraber İranilerin mumiyetle Pehlevi şapkası ik giyinme - ine gökiyahşılinekikdıri İrani- denil ilen yek - rai bir serpuş taşımaktadırlar. | Ziraat Ve Sanayi ireide maktadı lan liselere hücum bep olmuştur. Tahrandaki ei e bir de ele Bugün neşrolunmaktadı ren a muhafazası r. Lise mezuni Pam hizmetinden muaf tutul - maları birçok gençlerin yeni gi Fransız maada sene — açılmcaya kadar ma rif nezareti her sene Avrupaya 100 talebe gönderecektir. 'kteplerde spora da faz! EN verilmeye başlanmış - imdi mekteplerde bir usul por oyunları yapıl - nlarının as - etmesine atbuatı 7 teceddüt aha büyük a tahsil zi olan Tahra: kuz ve vilâyetlerde on di gazeti: ır. Matbuatta çı - kan in radikalizm koku - terakkiperver o o zı — papas bir al - ingiliz mektebi al, limon ve hurma gibi meyve - uyandırmak fikrindedir. çok kurak oldu; ğu için —— mein ancak sun'i irva ve iska sayesinde mümkün olabilmektedir. Onun için zahire ulü memleketin ihtiyacına be- Son Kaçâr hanedanının sene-| ler çok iyi yetişmektedir. Kına, yi sıkı bir imtihana tâbi tutmak | !erdenberi devam eden suiidare -| afyon ve keten tohumu da İra suretiyle İran maarif nezareti) sinden dolayı İran iktısadi ve mü) da çıkan mahsulâttandır. ib memleketteki irfan © derecesini nakalâta ait noktai nazarlardan) ©n birinci ihraç maddesi afyon kseltmeye çalışmaktadır. çok geride kalmıştı. İran umumi.) idi. Fakat afyon ticaretine karş 930 senesinde Tahranda bir| yet itibariyle bir ziraat memleke- konulan kayıtlar afyon ihracatı - de “e tesisi 'takairüir et 9 » Yeni İran ve ziraat va-| nı çok tahdit etmiştir. miştir, medi il İranm v EMRE az mik- birkaç sonra iledir, le memlekette bir sanayi en tarda le yetişti - keten dir d rilmektedir. ömer İranda pa- muk zer'iyatını arttırmıya teşvik Silivri Onların maksadı İranı çok miktarda pamuk ih raç — bir ine halinde r. Son senelerde İranda e z mahsı kâfi gelmekted Kâfi gelmesi İ- çin irva ve iska işlerinin ıslahı lâ- zımdır. eni oİran ükü - meti ( ziraatişlerindeki ıslaha - ta en esaslı tarafından başlıyarak 1927 - 1930 a ee muamelâtını ikmal etmiş ve bu suretle kimin hangi araziye ma - lik olduğu kanuni bir şekilde tes- bit olunabilmiştir. 1925 senesindeki zahi- re ekli takriben 1100000 to na baliğ ai rl m sı, şeftali ve badem gibi meyve lerle cenubunda incir, nar, porta- koza ei arttırmak için ya plan teşebbüsler de muvaffakı - yetle neticelenmiştir. 1925 - 26 senesinde İrandan 1200 ton ham ipek ihraç olunmuştur. İrani da büyük petrol kuyuları Mir Bakılar 1 1889 se - ran petrol şirketi tarafından işle- tilmektedir. Bu enin milyonu İngiliz ilani e- lindedir. Bu petrol kuyuları Mes- cidi Süleyman civarındadır. İstib sal edilen petrollar borularla Mu- oradadır. Bu petrol kuyuların - dan senede 5,3 milyor ton petrol kazanılmaktadır. Bu miktar ci - han petrol istihsalâtının yüzde 3,7 sidir. Ayni miktarın 1927 - 28 senesinde İran tarafından yapı - lan umumi ihracatı üzde 563 ğu ehemmiyet kolayca anlaşılır. Yeni İran hükümeti memleket a Üç iranlı kız halı dokuyor — “iranda mede . beri Tebrizde ve İsfahan. kümete ait olan beli edilmekte oldı mutasavvert Kan ve Tümen di nun üzerine İran hül i| yeni İran paraları Rial dir. Bir Pehlevi bir. İngiliz ii kıymetinde ve bir Rial dâ vuş kadar tutuyordu. 193 nihayetinde kabul edilen Y* kükât usulü İranın wi masını da mukayyet bulun Çünkü İran hükümeti Iran bankasından ban mak imtiyazını satın al dahilinde yeni fabrikalar tesis 1908 dom etmeye ç uğu re sukut etmesi üzerine 19 1930 senelerinde İranda büyi para buhranı hâsıl olmuştu: Pamuk - Petrol - Şeker ve demir Elektrik - Meskükât usulü.. Iran hükümeti memleket içinde fabrikalar tesisine çalışıyor a bi fabrikası tesis 9“ madan Tahran VE Bunlardan başka rae kibrit tabela söyl mektedir. Tahranda ve bazı lerde elektrik fabrikaları var” ile şehirlerin tenviri ve akıp cek sularla arazinin sulanma!” dir. 1930 senesine kadar ras denilen meskifi geçerdi. Bu paralar gümüş istinat ederdi. Gümüşün bir! derbi 29 ve ük bir Bur ikümeti ir bağlı ei ile Pehlevi” yasi elli ku” 1 senesi eni ME yeri igili inde “| bizim Osmanlı bankası şeklin knot çıkar e e VR Siri TİER Yol lr te ii A e Yİ A Rİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: