25 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

25 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— i—VAKIT 25 TEMMUZ 1934 Bir ahlâk kaidesi ME © (Başmalaleden devam) Tabii bu sözleri söylemekle Er- tuğrul Gazinin vaktiyle niçin Sel çuklara yardım etmiş olduğunu tenkit etmek istemiyoruz. — tarihi ahval ve şerait iyice tetki edilirse her halde görülecektir ki Ertuğrul Gazinin hârbe müdaha- lesi, kime yardım ettiğini bilmek- sizin o olmamıştır. Bu hareket, mutlaka iyi bir hesap ve plân mahsulüdür. Yalnız onu hiç dü- şünmeden mağlup vaziyetinde o - lan bir orduya yardım etmiş diye göstermek ve bu tarzda bir yar - dımı milli. bir ahlâk nümunesi saymak büyük bir hatadır. Bina- enaleyh bizim tenkit etmek iste - diğimiz şey, Osmanlı»tarihini ya- zanların vaktiyle yanlış bir ahlâk prensibini Osmanlı tarihine temel gibi göstermeleridir. Bu itibarla Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti yeni nesiller için yeni tarihler hazırlar makla büyük bir isabet göstermiş- tir. Bununla beraber, gariptir ki bazı muktedir bildiğimiz mektep muallimlerinin hâlâ çocukluğu »| muzda hepimize telkin edilmiş o- lan yanlış fıkraların tesiri altında olduklarını, batta bu fıkraları milli ahlâk prensibi şeklinde mat- buat sayıfalarına naklettiklerini görüyoruz ve bundan dolayı bay- ret ediyoruz. Umumiyetle ahlâk prensiple - rinde unutulmamak lâzım gelen cihet şudur: Her hangi bir bare- ketin ahlâki fazilet (o olabilme- si için bir düşünce ve karar Deti-! cesi olması icap eder. Bir dönme) diğer bir adama büyük bir iyilk | | yapabilir, yahut memleket hesabı- sdssA he “BÖYÜK bir faydasi dekunmuş'İ Pol olabilir, Eğer bu iyilik ve fayda bilmiyerek, düşünmiyerek, iste - miyerek olmuşsa biç bir ablâki mahiyeti yoktur. Gene bunun gi- bi, bir adam düşünmeksizin zaif- lere yardım ediyorum diye hare - ket ederse en gayri ahlâki fena - bklara vasıta ve âlet olabilir. Nihayet tayyare piyankosun » dan bir kaç yüz bin lira kazanan bir adam nasıl zengin olduğu halde iktısaden faziletli bir adam sayılmazaa, şahsı veya memleketi bir muvaffakiyet taliine mazhar olan bir adamda hatta büyük bir şöbret alabilir, fakat hiç bir vakit ablâk poktai nazarından yüksek ve fazilet sahibi olamaz, Hakiki faziletlerle sahte fazilet» leri birbirinden ayıralım. Sonra sahte vatanperverlik maskesi al - tmda bazan büyük cinayetlerin de yapıldığını unutmıyalım. Mehmet ASIM Selçuk kız san'at mektebi Selçuk kız sanat mektebine Ma- arif Vekâletinden dün bir tebliğ gelmiştir. Bu tebliğegöre, bu mektebe or» ta mektep ve liselerden giren ta - lebler için hususi bir program ha» zırlanmaktadır. ———— ————— yok mu? Ne diye insanları bu eshen- nemde, kapalı salona sokuyorsunuz, üstelik bir de kolalı gömlek, kolalı ya ka taktırıyor, siyah elbise giydiriyor- SUNUZ... © — — Amma biraz düşüm... Diyses.. siniz... Hayır, düşünemem, bunalıyorum, sıcaktan bunalıyorum. İtiraz etmeyin, Okuyun: Hakkı var! Deyin... Yoksa karışmam, sizinle de kavğa ederiz. ini zet Avam kamarasındâ itibarile beşinci İrambağ inbeli nahtliinir feshi henüz Belediyeye 040 edilmedi Tramvay arabalarının sür'atleri artı- rılacak; kalabalığın önüne geçilecek Tramvây şirketinin 926 muka - velesinin fesbedildiği henüz be - lediyeye tebliğ edilmemiştir. Bu- günlerde Dahiliye Vekâletinden bu hususta tebliğat yapılacağı an- laşılmaktadır. Vali ve belediye reisi Muhittin Bey, dün bu mesele hakkında de- miştir ki: “— Resmen hiç bir haber alma- dım. Gazetelerin heşriyatına ba-| karak bir şey söyliyemem. Yal , nız şehir için güzel ve iyi netice lere varılmasını temenni ederim. Tramvaylârın süratini arttır - mak, kalabalığa mani olmak tek- nik bir iştir. Bu hususta tetkikat yapılmaktadır.,, Muhittin Bey, otobüs imtiyazı meselesi hakkında şunları söyle - miğtir: '— Belediye otobüs işletmek imtiyazını üzerine alıyor. Bu hu- sustaki formaliteler yakında biti- rilecektir. Otobüs işletmesi imti- yazından ne suretle istifade edile- ceği henüz düşünülmemiştir.,, Diğer taraftan, aldığımız malüö-| mala nazaran tramvay şirketinin 926 mukavelesinin feshi demek, 923 mukavelesine rücu demektir. Yalnız tramvay ücretlerinin ne ka dar ineceği, yapılacak hesaplar neticesinde belli olacaktır. Şir- ketin mukavelesi 926 mukavelesi ile 990 senesine kadar 200 şeneşipa kadar yıatılmış — Yüksek esrarengiz suçlu kim ? Etem İzzet Bey, Vali Beyin kastedilmediğini söyliyerek “Vali bey yüksekliği yalnız kendisine hasredemez!,, dedi “Milliyet,, gazetesi aleyhine be lediyenin açtığı manevi şahsiyeti! adliye müsteşarı Kenan Ömer B.,| vap verdi: tahkir davasiyle vali ve belediye reisi Muhittin Beyin şahsan ia! hakaret davasına ait muhakemeye iki dava birleşik olarak, İstanbul üçüncü ceza mahkemesinde dün saat on beşte devam edildi. İkinci ceza mahkemesi yaz ta- tilinden istifade ettiği için dün ü-! çüncü ceza mahkemesinde bakı. lan bu davada, mahkeme © heyeti Ali Hikmet, Nusret ve Tahir Bey-| lerle teşekkül etmişti. Müddeiv- mumiliği temsilen, gene ikinci ce- zadaki muhakemeye çıkan muavin hazır bulunuyordu. “Milliyet, gazetesinin neşri » yat müdürü Etem İzzet Beyle iki taraf vekilleri gelmişlerdi. Cece İTürkiyeCümhuriyetMerkezBankasığ Aravı 157577 İstanbul Şubesi Galata'da Bankalar Caddesinde inhisarlar Müdüriyeti Umumiyesinin bulunduğu binaya nakl ile İ muame'âlına başlamıştır. Ni | mm bem (Tramvay bilet fiyatlarının Ticaret odaları hayat bahalılığı endekslerine göre tesbiti kararlaştı; fiatler enecek tı. 923 mukavelesinde ise, muka- vele müddetinin bitimi 962 sene- sine kadardır. 926 mukavelesi feshedildiğine göre şirketin imtiyaz müddeti 22 seneye inmektedir. Bundan baş- ka 923 mukavelesine göre hükü -! metin şirketi satın alabilmesi de ortaya çıkmaktadır. Çünkü, 923 mukavelesine göre satın alma müddeti gelmiş, hatta geçmiştir. | Şirketin dokuz senedenberi al- dığı fazla paraların ne kadar tu- tacağı heniz kati surette belli de- ğildir. Bununla beraber şirket, Fatih — Edirnekapı hattını yap - mış ve belediyeye de istimlâk pa- rası olarak yüz bin lira vermiştir. Bu para ile Fatih — Edirne kapı hattının masrafı cektir. Nafıa vekili Ali Beyin beyanatı mahsup edile- Diğer taraftan Nafıa Vekili Ali! Bey de, tramvay şirketinin muka-' velesinin feshi üzerinde şu beya natta bulunmuştur. “ İramvay şirketile yapıl - safhadâdır. Yalnız Heyeti Veki - le tramvay şirketiyle yapılan son mukavele yerine 923 mukavelesi- nin tatbik edilmesine karar ver - | miştir. Tramvay şirketi eğer itiraz ederse mahkemeye müracaat el mevki açıldı. Muhittin Beyin vekili eski Etem İzzet Beyden bazı noktala - rın sorulmasını istedi. — Esnaf bankasında, yüksek mevki sahibi bir zatın senedi bu - lunduğuna dair bazı şeyler yazıl - mış, Bu yüksek mevki sahibi zat| kimdir? Müekkilim mi kastedil- miştir? İzah etsinler! Etem İzzet Bey ayağa kaltı: — Buna verilecek cevap, basit- tir. Yazılarımızda Muhittin Be - yin hiç ismi geçmemiştir. “Yüksek mevki sahibi,, (deyince, yalnız Muhittin Bey mi hatıra gelir?, Mu- hittin Bey, yüksekliği yalnız ken: disine hasredemez! — Şu halde kim kastedilmiş! tir? sahibi e VA AÇ A m ceye mi düştü Londra, 24 A.A) — marasında söylediği bir sU va nazırı Lord 'Londonderfi Cuma Avam kamarasında M tarafından bildirilen beş plânunı ve İngilterenin hava! rini arttırmasnın sebepleri# miştir. Nazır, mesai frrkasına halifler tarafından, silâhlari konferansı neticelenmeden ile yapılan son görüşmelet | İngiltere kabinesinin silâh bilir... Heyeti Vekile kararı şirke-| ni arttırmak hususunda » te tebliğ edilir edilmez 923 mu » | ra tesedüfü mutazammın kavelenamesinin tatbikine başla -| Fi€ bükümet namına cev nacaktır. 923 mukavelesinin tat) *" biki demek 923 teki biletiatleri-| , Lord Londonderry, hafi Ok nin tatbiki demektir. Yani kara.| çeiierenin dünyan en rın tatbikiyle beraber tramvay bi-| sinci dereceye düştüğünü letlerinde yirmi paradan kırk pas! tır. raya kadar tenzilât yapılacaktır.! © Nazır, hava ordusunu 53 Bundan maada 923 senesinde şir-| larak tesbit eden 1923 pr: ket hattın mubayaası hakkını ha-| tarihte, “İngilterenin göz iz iken bu hakkı 960 senesinden | Yacak vaziyetogelen zaafım? sonraya kadar uzatmıştı. Tabia.| olerak" ileri sürdüğü ü tiyle bu Büküm de ortadan kalk .| *0mistir. maktadır. Bundan başka yeni 1094'te ve gelecek 4 mukavelede şirket sermayeyi İs - yeğ o ir 5 is viçre frangı üzerinden yapmıştı. i e İyelik al 923 mukavelesinin tatbiki üzerine| planın tetkikinden başka bf © bunun Türk lirası olması lâzım -| ğildir. ad dır.,, Elindeki bütün vasıta! Anlaşılıyor ki Heyeti Vekilel nin emniyetini temin etm! kararı şirkete tebliğ olunur olun -| ?ifesini müdrik mesul beg b maz 923 mukavelesi tatbik olu - miele gta lerinde & nacak, yeni tramvay biletleri Yir-| gına müsade edemez MUM mi gün zarfında tabedilerek ten -| |; emniyetimiz ve İmpara' » zilât mevkii tatbika vazedilecek -| niyeti için bir hava tir. Şirketin 923 senesi temmu - | mağı müdafaa siyasetimizi" zundan itibaren bugüne kadar faz| tası olarak tatbike karar la aldığı ve almakta olduğu pa - | müsavatı 4 yanit elo Aş valdiiisünp södilerek gezi lena - 1 — Sivil tayyareciliğiğ” i larak kullanılmıyacağ gi caktır, tası ol : la Bn ük ük a 5) ene NN raya baliğ olmaktadır. Bundan gerilmesi. Mi sonraki bilet fintleri ticaret oda - 2 En İrvelli avg i larının hayat pahalılığı endeksine| sinin bizim seviyemize ini ik göretesbit edilecektir. silâhlarının tahdidi ve bili kadarlar kabul ettikleri tef İş des tk? yapılması, h olan 3 — Kuvwetlerimizi en H) kümet kuyvetlerine yükse” program tatbiki. te 4 — İkinci ve üçüncü'ğ p; bir araya gelmesinden kembinezon.. h Muhalif mesai fırkası Ponsonby kalkıp cevâp da, Westmmstır üzerind harbi yapılmağa baçlanm Ni Etem İzzet Bey, şöyle bir ce - gar . ” d Yedikulede | — Muharrirarkadaşlarımız, tah- i kikat yapar, aldıkları malümatı yandı Y yazarlar. Biz de matbuat cürmü| (Dün saat yarımda mahiyeti var mı, yok mu? araştı .| Dikişçi sokağında bir rır ve böyle bir şey görmezsek neş-| muş, Sütçü Nikolan!” rederiz. ralı, Madam Panay” y ro illerini söylemi maralı ve Yorginin pe — mm kazieteiklyrini söylemi-| ahsap ve” sigortasi i el , | mile yanmıştır. d in Beri balde vali bey kastedil- Yangın oynasın i memiştir ! KÜ apre — Peki!,. Şimdi bir sual daha:| daki kızı Matmazİ Telefonla verilen emirlerle bir ta-| yüzü, iki bacağı 7 kım kimselere omübim miktarda| dan kendini pençerei i paralar verildiği de yazılmıştır.) man da mafsajlar! S Bu arada “Manevi mesuliyeti taşı | Matmazel Yedikuledii v Desumi # vc siyfada— tahanesine yatırılmıf, m | den çıktığı | ad $ başlanmıştır. i ib h | çocuk cesedi | » İ Arnavutköy ş aylık bir kız çocuğU, i muştur, Ceset, “ ei i mış ve morga #* Polis ve müdd Mi) sin tahki (4005)

Bu sayıdan diğer sayfalar: