4 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

4 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Deniz Levazim Satınalma Komisyonundan : 18,000 kile yaş sebze: Pazarlık münakasası:, 6 Ağustos 1634 pazartesi günü saat 10,30 da. 45,000 kilo yaş sebze: Pazarhk münakasası: 6 Ağustos 1934 pazartesi günü saat 15,30 da. 15 Temmuz 1934 tarihinde yapılan açık eksiltmesinde teklif *dilen fiatların gali görülmesi reddine karar verilen yukarıda ©iktarı yazılı iki kalem sebza hizalarında gösterilen gün ve sa- atte pazarlıkla alınacaktır. Şartnamesini görmek isteyenler her Zün, pazarlığa gireceklerin de o gün ve saatlerde Kasımpaşada kir, Komisyona müracaatları. (4313) Istanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden : üs Lira KUDAR, Altunizade mahallesi 3140 peşin para ile “ağlarbaşı Tophaheli oğlu cadde- “nde 31/37 numaralı “12560,, zita 7s0 207 numaralı » dönüm, 18 arşın arsa. baş İKÖY, Tuğlacı başı mahallesi ” “ dat caddesinde 207/1 numaralı » dönüm “360,, zira tarla. hal LERBEYİ, Abdullah ağa ma- esi Kalaycı sokağında 22,75 9/11 numaralı dükkân arsası. KUMKAPI, Kürkçü başı Süleyman 93 Bayram Çavuş mahallesi mek- sokağında 18 numaralı hanenin hissesi, SKUDAR, Selâmi Ali efendi ma- allesi Kabristan karşısı sokağında humaralı kârgir dükkân. OYACIKÖY, Eski sekizinci sokak Yeni Yunus ağa sokağında 13 mu- İı hane. | p karıda yazılı mahaller hizalarındaki kıymetler üzerinden 5/8/934 ii günü saat on dörtte açık arttırma suretiyle satılacaktır, İstekli- i pek akçeleriyle müracaatları, (M) (3836) > y mod N zım Satınalma © Komisyonundan : Saz adet kondenser borusu: Pazarlık münakasası: 6 Ağustos 934 Pazartesi sâat 14 de. e“ Temmuz 934 tarihinde yapılan kapalı zarf münakasasında kd, £ edilen fiatların gali görülmesiyle pazarlıkla alınmasına .'ar verilen 6507 adet kondenser borusu 6 Ağustos 934 tari- Dik rastlayan Pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. İş Memesini görmek isteyenler ber gün ve pazarlığa gireceklerin Cay #minatlarile birlikte o gün ve saatte komisyona müra- arı, (4308) İş i 400 2400 arz Deniz Leva Lİ Hükümet, Karantine, Alsancak merkezleri (arasındaki Virgg; Akliyatı 21/7/934 tarihinden itibaren 9/8/934 tarihine kadar Medin. müddetle ve kapalı zarf usuliyle İzmirde münakasaya â, çitir. Taliplerin şeraiti anlamak ve 8880 lira bedeli muham- | “küyyüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muyakkatelerini vere- İng, #lerini dermeyan etmek üzere İstanbul ve İzmir başmüdürlü- Askeri / müteşekkil münakasa komisyonuna müracaatları. O (4102) Fabrikalar U. Müdürl ... üğünden; / TASO hiz Şatısmın tamiri 12/9/934 kurşuni üstü iğ dp yz kaynamış bekir 15/9/934 op ” kaynamış bezir Map, ” Yeftyağı 4 . Oz sülüyen Müh Güzcil |» 22/9/934 9 kala, ler mukayese marka çeliği 22/9/934 “al, makine yağı 29/9/934 Y tüfenk malzemesi 29/9/934 yazılı malzemeler hizalarında gösterilen tarihlerde ve saat NE leri zarfla münakasaları icra edilecektir. Şartname Müracaatlar, 87934 den itibaren 13,30 — 15/30 a kadar ko- tekliflerin; » Ve itaya talip olanları da teminatlarını havi n i me "etmiş bulunmaları. (4393) Muhammen bedeli | zkür günlerde saat 14 den evvel behemehal ko- | Vapurculuk Türk Anonim Şirketi Istanbul Acentalığı Liman han, felefon: 22925 İL Trabzon Yölü” Pazar günü saat 20 de Ga. lata rıhtımından kalkacak. Gidiş . te: Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti- rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten. Of ve Sürmeneye uğrayacaktır. Mersin yolu inönü sifa PAZAR cünüssatl0da Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Alan-) ya, Mersine gidecek. Dönüşte ayni iskelelerle beraber Taşucu, Anamur, Kuşadası ve Geliboluya uğrıyacaktır. Karabiga Yolu #r Cumartesi, Çarşamba "ia nhtımırdan bir vapur kalkar. Gidiş ve dönüşte mutat iskelelere uğrar. Izmit Yolu Haus Cuzma, Pa- zar, Salı, Çarşam- ba günleri bir vapur #eat 9 da Tophane rıhtımından kalkar. Dr. IHSAN SAMİ Tifo ve Paratifo Aşısı Tifo ve Paratiio hastalıklarına tutul. mâmak İçin tesiri çok ka? muafiyeti pek emin bir aşıdır. Her eczane ve ceza depolarında bulunür. (1562) Istanbul Kumandanlığı Stnalma Komisyonu İlânları Fırka kıt'atının ihtiyacı i- gin 116.000 kilo sığır eti ve 19.000 kilo koyun eti kapalı zarfla münakasaya konmuş tur. İhalesi 5/8/934 Pazar günü saat 15,30 dadır. Talip- lerin şartnameyi görmek ü- zere her gin ve münakasaya iştirak için de o gün ve vak- tinden evvel teklif veteminat mektuplariyle Fındıklıda İs- tanbul Kumandanlığı ' Satın alma komisyonuna -müraca- atları, (10) (3905) » * . 23 üncü fırkanın merkez ve Tuzlada bulunan kıtaat hayvanat senelik ihtiyacı olan 322,400 kilo arpanın ka- palı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. İhalesi 15 A. Zustos 934 Çarşamba günü saat 14 dedir. İsteklilerin şart nameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de tayin edilen vakitte İzmit fırka satm al ma komisyonuna müracaat- ları, (13) (4194) un Ürolog - Operalör Dr. Reşit Sami Idrar yolları Baştalıkları mütehassısı Beyoğlu, istiklâl caddesi (Mulen Ruj karşısı) Vebap B, Ap. No.61 —77ğ a 00 — VAKII 4 AGUSTOS 1934 gem lerine açık münakasa ile satın alınacak yukarda miktar ve cinsleri ya- kararlaştırılmıştır. Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; nakasaları icra kılınacaktır. Şartname almak istiyenler 10/8/934 den ? itibaren saat 13,30 — 15,30 a kadar komisyona müracaatları. (4392) | Devlet Demir yolları ilânlari | 10.000 kilo külçe kalayla 7.000 kilo külçe kurşunun kapalı zarfla ” münakasası 18/9/934 Salı günü saat 15 te Ankarada İdare binasmda a | yapılacaktır. Fazla tafsilit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde be- > şer İiraya satılan şartnamelerde vardır. (4389) li Yaz mevsimine mahsus olmak üzere Adapararından Hay» darpaşaya ayda bir tenezzüh treni işletilecektir. Bu trenler için bususi ve fevkalâde tenzilâtlı yolcu tarifesi tatbik olunacaktır. lik tren 3 Ağustos 934 Cuma günü Adapazarından saat 5.45 de bareket edecek ve Haydarpaşadan saat 17,35 de Ada- pazarına dönecektir. Müteakip trenler ber ayın ilk cuma günleri Adapazırından hareket edecektir. Bu trenlere mahsus gidiş — dönüş tenezzüh biletleri trenin durduğu istasyonlardan satılacaktır. Bu tarife mucibince alınacak gidiş — dönüş ücretleri 1 inci M inci © MM üncü sınıf sınıf “mf Adapazarı » Haydarpaşa 200 150 100 Izmit - İlaydarpaşa 120 90 60 Hereke - Haydarpaşa 80 6 40 kuruştur. Ailelerile beraber seyabat etmek şartiyle, beş yaşına kadar olan çocuklardan “Beş yaş dahil, ücret alınmaz. Beş yaşından . yukarı olanlâr tam ücrete tabidirler. Daha fazla tafsilât için gişelerimize müracaat edilmelidir. (4360) Derince Limanı Tabmil ve tahliyesi işlerinin kapal zarfla mübakasası 22/Ağustos/934 Çarşamba günü saat 15te Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (4332) 934 senesi Temmuzu bidayetinden Eylül gayesine kadar mer'itenr zilli tarifeye tevfikan Devlet Demir yollarında yüz kilometreden fazla mesafeye mahsus asgari yüzde elli tenzilâtlı ve bir ay müddetle mute- ber gidiş dönüş bileti alan yolculara yatak ücretlerinde de yüzde yir- mi tenzilât yapılacaktır. Bu bilet hamilleri seyahata, bileti satın aldıkları tarihten itibaren yirmi gün zarfında başlayabilirler. Ancak seyahat günü biletler gişele- re vize ettirilmelidir. Bu vize biletin bir aylık avdet müddetini tem- dit etmez. Haydarpaşa ile bazı istasyonlar arasında tenzilli bilet ve yatak ücretleri şunlardır: eyalete — a Bilet Yatak Bilet Yatak Bilet Yatak Öcretleri © ücretleri ( ücretleri ücretleri ücretleri © ücretleri Kuruş — - Kuruş Kuruş (o Kuruş Kuruş Kuruş Iı 4633 1544 5453 1680 2607 704 1 3362 1484 3956 1400 1896 588 ni 2147 2524 1217 Adana Eskişebir Bilet Yatak Bilet Yatak ücretleri - ücretleri (o ücretleri Ücretleri Kutuş Kuruş Kuruş (o Kuruş I 421 1368 1826 384 ı 3057 1140 1331 320 nı 1954 858 Istanbul Asarıatika müzeleri müdürlüğünden; Kok kömürü Mangal kömürü Odun Ton Kilo Çeki 65 19900 40 İstanbul Asarıatika, Topkapı Sarayı ve Türk İslâm Eeserleri müze- zılı mahrukatın Ağustosun 16 ncı Perşembe günü saat 14de ihalesi İsteklilerin şartları öğrenmek 'çi» Sair ve Cumadân maada her Asarratika müzeleri dahiliye müdürlüğüne müracaat edebilirler. (4264) 17 kalem muhtelif çiyi 15/9/934 1500 kilo sarı sabunlu kösele 15/9/934 500 kilo siyah yağlı kösele Nikel yüksük tav tüpü 20/9/934 6 kalem çelik boru 26/9/934 3500 kilo kelle karpit 26/9/934 3255 ,, Vazelin 200 ,, Gliserin 26/9/934 Muhtelif pafta ve erkekler 2/10/934 3400 kilo zeytin yağı 2/10/934/ Yukardaki malzeme hizalarmdaki tarihlerde ve saat 14'de aleni mü“ e a AŞ A gg ŞA MM

Bu sayıdan diğer sayfalar: