19 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

19 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 di 6 inci sayıfadah devam) etmenlere seçildiler, Teşkil edilen dört ilmi komis- Yondan; Dİ! karşılaştırmaları komisyonuna: Murtayan, Ahmet Vecat, Hamit Zü- seyr Beyler, Pr. Meşainof, Naim Ha- m, Yusuf Ziya Beyler, Filoloji komisyonuna: Ali Canip, er oğlu Ahmet, Hasan Âli, Ragıp Hulâsi Beyler, Pr. Samoiloviç, Süley- man. Abdülkadir Bey, Pr. Zayenç » kovaky, b İstilâhlar komisyonuna: İhsan Bey, vat Paşa, Kemal Cenap Bey, Mah- Müt Sadi, Refet, Saim Ali, Süheyl Beyler, Gramer komisyonuna: Ahmet Ces Yat, Besim Atalay, Fuat Raif, Hıfzı Tevfik, İbrahimi Necmi, M: Beka, M. Behçet Beyler. Üç idari komisyonundan, nizam. hâme komisyonuna: Üniversite Rek- İörü Cemil, İsmail Müştak, İzzet Ül Ve Reşat Nuri Beyler ve Saadet Zih- Bi Hanım, : Takrirler ve teklifler komisyonu - pe Behice Fuat Hanım, Faik Reşit; | erit Zühtü, Hüseyin Nâmık, yler, ! Bütçe komisyonuna: Ahmet İhsani Bey, Nakiye Hanım, Refet Bey (Ur- İs); Salih Cimcoz Bey, Selim Nüz - t Beyler seçildiler, ii senelik dil çalışmalarına ait raporda neler var? İstanbul, 18 (A.A.) — Umumi kâtip İbrahim Necmi Bey, iki se- melik dil çalışmalarmı izah eden Taporunu ve evvelâ birinci dil ku- Tultayının kararlaştırıp umumi merkez heyetine verdiği progra- mmı madde madde anlatmış ve bu maddeler üzerinde yapılan çalış - | “mayı izah etmiştim. Bilhassa “A- | ik bilim çalışmaları,; kıs- da bulunan Türk dilinin başka “illerle mukayesesi, Türk dilinin İarihten öncesi ve tarihi, lengüis - Vk; Filoloji; etimoloji araştırma" AP, tarihi ve mukayeseli. gramer calışmaları etrafında neler - yapıl- 'ğint ve ne gibi eserler neşredil - | ğini anlatan umumi kâtip bun- dansonra dil inkılâbı çalışmaları | hsine girmiş ve bilhassa halk Ağzmdan söz derleme işlerini uzun Wradiya izahı ederdk'âltı'ay içinde | *emiyet merkezine 129,782 ye ya- | km fiş geldiğini ve bu fişlerin mü- | kerer süzgeçlerden O geçirilerek tasfiye olunduğunu ve nihayet ta- tama dergisi gibi bir eserin mey- dana getirildiğini büra bir de #kçeden Osmünlıcaya' indeksi - Din ilâve olunduğunu söylemiş ve hususta gerek hüküğetin ve ge- Teke Halk fırkasının ve Halkev - k in gösterdikleri büyük alâka * Yardımı şükranla kaydeylemiş- © Bundan sonra “Dilimizdeki ne: sözlerin Türkçe karşılık- e? hakkında izahat veren İbra- öl Necmi Bey “Dilimizde, hele azımızda kullanılan yabancı 6ö7- lere katşilık bulma ve yaratma Binde cemiyetin ilk rolü bu kıla « Yuzuk ve yol göstericilik o rolü- w diyerek bütün eli kalem tu * bu iş bu savaşa davet etmiş ve tek, , Sasebetle yapılan neştiyatı T teker kurultaya arzetmiştir. Yol Üstilahların Türkçeleştirilmesi. unda çalışmalar,, etrafında iza“ « Veren umumi kâtip“Bu yölda- tp, imalar en çok kolâylâş* Balay şey de Türk tahsil dilinin öy; xirilmesidir. İlmi kendi “©2 nden Yapılmış ıstılahlarla öğ- nek biy mektepli genç için tah- sil zahmetini yüzde elliden ziyade azaltır, Diyerek mtılah © İşinde kolların gösterdikleri faaliyeti zik- retmiş ve bilhassa çok şayanı dik- kat olan ve şimdiye kadar umumi merkez heyetine teklif edilmiş bu- lunan ıstılah kadroları listesini alt- taki şekilde ihzari neticelere müs - tenit olarak bildirmiştir. İştılah kadroları listesi Hayat ilimleri: Sayfa Söz Umumi ziraat (12 229 Nebatat 14 2719 Ziraat işletme ilmi 24 475 Ziraat makineleri 9 166 Tütüncülük 8 149 Bağcılık 6 105 Şarapçılık 14 270 Meyva bahçıvanlığı 8 153 Tıp ıstılahları 617 12123 Sebze bahçıranlığı 8 1z1 Yer ilimleri: Meteoroloji 22 438 Jeoloji xw 517 Gök ilimleri: Heyet közmograf 11 350 ya Riyazi ilimler: Hesap 10 115 Hendese 4 281 Cebir 27 317 Müsellesat 6 65 Topografya 1s 288 Ticari hesap 13 157 Fiziki ilimler; Fizik 29 Sri Mihanik 4 6S Kimya 26 513 Teknoloji » Elektrik 56 553 Otömobiletlik 9 163 “Eliyle e a3 Maden ve maden: 28 553 cilik —.. Matbaacılık 36 “709 Tarih; Tarih 10 199 Dil ilimleri: Edebiyat 51 1014 Dil 78 — 1548 Cemiyetilimleri: Etnografya 17 323 Hukuk 6 1241 Nazari iktısat 34 667 Maliyecilik 20. 387 Bankacılık 47 , 931 İstatistik 7 0106 Sigortacılık 4 279 Kooperatif 6 103 Güzel sanatlar: Musiki 19 . 361“ Spor: Beden terbiyesi > 5 92 Deniz sporu 4 73 Tenis 3 56 Eskırim 8 154 Binicilik 8 İd Yollar ve nakil vasıtalar: Malzeme 28 304 Yol ıstılahları o 13. 248 Yollar ve nakil o 24 Oo 465 vasıtaları Demir, yol semafor 4 78 Yölsusulü umuri- 12 227 yes Cer ve Kâreket 6 113 Yol tamiratt gi Mukavemet 1 AĞI Betonarme 4 68 Ahşap köprü 3 42 Demir köprü 5 93 Kârgir köprü 6 108 Fröze tezgâh 9 172 Matkap tezgâhı (o 16 311 Torna tezgâhı 9 167 Muhtelif tezgâh: 28 547 lar Kurult | . Hepsi: 61 ıstılah histesi 1721 sayfa 32302 söz. Umumi kâtip İbrahim Necmi Bey, Türk lehçeler lüğati çalış - maları, yeni Türk sözlüğü, Türk ve ana grameri gibi mesainin na- sıl başladığını ve nasıl bir netice- ye varacağı, gene ihsai hesapla- ra müsteniden izah etmiş, bundan sonra cemiyetin neşriyatı Bahsine girerek şunlar; söylemiştir: Bu yedi bültenden başka iki yılın içinde ve basılmasına başla- nan eserler şunlardır: 1— Söz derleme klavuzu ve derleme fiş defterleri. 2 — Altı parça askrlik, siya» set ve İdare istılâhları karşılıkları için tarama lişteleri, 3 — Elli üçforma tutan tara- ma dergisi. N . 4 — Yirmi sekiz forma tutan tarama dergisi endeksi, io 5 — Gramer Kolunun iki kısım Türkçede kelime teşkili anketi. 6 — Abtullah Ba nümühenna lüğati endeksi. 7 — Gramer kolunun bastır- mağa başladığı ekler lüğatçesinin | iki fasikülü, Sülüklü Gaziantep bir mikrop yuvasından kurtuldu — | Gaziantep, (Hususi) — Şehri: İmize yakın bir mesafede olüp Urfaya kadar civar olan ve hemen bütün havali halkmın, bilkassa temmuz ayında hücumuna uğra « yan “Sülüklü göl, Millet Meclisis nin karari ve değerli sıhhiye mü“ dürümüz Doktor Faik Beyin him: metleriyle kurutulmuştur. Burası, düne kadar bir hasta: lık yuvası idi, Medeniyet ve fes nin tamamiyle aksine olarak ve kan zayi etmek arzüğü ile buraya gelen ziyarötçilerin haddi hesa - bi yoktur. Kadınlı erkekli ve ço: luk çocuk binlerce halk bu göle | girerek çıplak vücütlerini on bin: lerce sülüğün tesirine arzetmekte fayda var: sanırlar. Halbuki bü kalabalık arasında veremli, fren gili gibi çeşit çeşit hastalık malâl- leri de bulunduğuna göre, sağlam giren bir insânın hastalıklı çikma- yatağına inanmak pek müşkül ©- luyor. Hükümetimiz geçen sene bu adeti menetmek için ( göl başına bir jandarmayı nöbetçi dikmişti. Bir kaç gün evvel ise civar köyler ahalisinin de iştirakiyle göl, tama- miyle kurutulmuştur. . Bu suretle halkımız fena bir hastalık yuva - sından kurtulduklârı gibi. civar köylülerimiz de kokmuş ve ısıtma- Ir bir sudan kurtulmuşlardır. ayı -Dün ikinci dil kurultayını takip eden gazeteciler Battal Beyin İb- “İtinde âyakta bir insan vardır. Bu 7 — VAKİT 19 AĞUSTOS 1934 sm tezlerin okunma sırası gelmişti, Ahmet Cavat Beyin tezinden | başlandı. Ahmet Cavat Bey kür. Çağatay jüğati, Ayrıca bundan sonra yapılacak neşriyatı da ilâve eden İbrahim Necmi Bey, . İkinci Dil iKurulta - ymndan sonra iki yılık çalışma programı, projesini lüğat işleri, Avrupa,, dilleriyle karşılaştırma etrafmda uzun tafsilâtlı tezini o- ; kurağa basladı. Tezin bitirilme. si bugüne kaldı. i Azaya dağıtılan kitap (o ve Klavuzlar Türk Dili Tetkik Cemiyetince ıstılah işleri, gramer işleri, en- güistik, filoloji,. etimoloji işleri, derlme işleri, neşriyat işleri ol- mak üzere ayrı ayrı kısımlardan madde halinde kurultaya arzet - miş ve bu programın teklifi için takrirler ve teklifler komisyonuna havzlesini rica ederim, diyerek, cemiyetin mali islerini bildiren vav kurultay kılavuzu, ekler lügatçesi, Türk dilinin Sâmi dillerle müna- i sebeti, Türkçenin Hint - Avrupa | İ dili ile münasebeti isimli kitaplar İ ve tarama dergisinin son dört sa» B * yısı dağıtıldı. p 8» Şeyh Süleyman Efendinin Bu kitaplardan bir kısmında, o kunan tezlerin misalleri (o bulun- i maktadır. Ahmet Cevat (Beyin. tezinin okunması devam ettikçe, | dinliyenler, teferruatı kolaylıkla bunlardan takip edebildiler. * (© | İ Bundan başka ayrıca bir zarf İ içinde, kurultay marşmın güftesi | ve notası söz isteme fişleri bütün | azaya verildi, Diğer tezisr Azaya dağılmadan ölçe, umu- mi kâtip İbrahim Necmi Bey kür- süye gelerek, merkez o bürosuna gönderilmiş diğer (o birçok tezler. den bahsetti. Bünlardan bir kıs - mı fazla tafsilâtlı, bir kısmı biri». birlerine benzerlik gösterdiği ci- hetle ayrıca, komisöynca gözden | geçirileceğini söyledi. Bu tez sa- poru okumuş, Bu rapora nazaran 25 —10—992 den 10—6 933 € kadar olan hsabatım varidat ve masarifatının 10353 lira 24 kuruş olarak tevazün ettiği ve 10—-6— 933 ten 7—6.—934 e kadar olan | 55 iş hesapların 27290 lira 26 kürüş hiplerini komisyona çağırdı. olarâk tevazlin ettiği anlaşılmış « | kurultay sonuna kadar bunlar tır. Bundan sonra 1933 — 1934 | da önü alınırsa neticeleri yir bütçesinin tetkikini yapmış. | men, yahut tetkik edilen tır, kadar bildirilecektir. 5 ikinci celse Kurultay bugün on dörtte top- Yeniden salona girildiği vakit ! lanışıma devam edecektir. 7 göl sma | Dün akşamki güreşler l a e pi y Mülâyim pehlivan rakibini yendi Geçenlerde Cinkife nahiyesi - Beynelmilel güreş müsâbâka » (nin Keklik tepe köyünde harap | larının ikincisine dün devam edile bir kaleden çıkarıldığını yazdığım | i i Etilere sit kabartma taş, şehrimiz | maarif müdürlüğü tarafından ge- İ tirtilmiştir.. Evvelce de yazdığım gibi bu taşın bir tarafında bir ö- küz ve onun üzerinde Eti kıyafe- miştir. Havanın kapalı olmasına rağmen, bini mütecaviz halk T: sim stadını doldurmuştu. Bilhas- sa dün akşamki programda Mi Si yim pehlivanın olması bu işin metini * bir derece daha yü insan bir elinde balta ve diğer e- | mişti, k İlinde şimşek tutmaktadır. Bu ka- İ “Mülâyim pehlivan, rakibiyl v i bârtmanın Bölük * Jüpitlerine ait | ik devrede hemen heten Greko - ar atamaya RU Romen usuliyle ve dmütevazin bir | fir Bird ri im mi | şekilde göreşmiştir. Fakat halk, < İka Barin siir sallamak Hare” © Mülâyim pehlivanın israrları İfindan yapılacak hafriyatın Eti üzerine ikinci devre serbest güreş İ tarihini tamâmiyle aydınlatmak | tarzında olmuştur. a noktasından mühim neticeler ve- | Mülâyim pehlivan, oyuna sert receğinde şüphe'yoktur. ve hakim olarak başlamış, 13. Hal ve 'buz fabrikası | inişeğk tuşla galip gelmiştir. Belediyece yaptırılmakta olân et ve sebze hali ile buz fabrikasi- rin inşaatı bitmek üzeredir. Ağus- tos sununa doğru açılma resimleri | yapılacaktır. , pare 2 Dünyâ bisiklet şampi- yonluğu neticeleri E Leipzig, 18 (A.A.) — Dünya | bisiklet şatipiyonası netiteleri | Bisikletli futbolda Almanya, Bel- Bled, 18 (AA) — İngiltere çikayı 9 — 2, İsviçre Çekoslo prensi George buraya o gemiş ve | vakyayı 13 — 1, Belçika Çekos- ; Yugosav prensi Pau nezdine git- lovakyayı 5 — 4, İsviçre Belği- mek için Bohine göüne hareket et- kayı 10 — 2, Almanya Çekö gel ingiltere Prensi miştir, ; Kra Aeksandr ie M. Yev- | vakyayı 10 — 3 Almanya İsviçre- tiçin de pâzârlesi günü oraya mu- ! yi 6 — 5 yenmiştir. — ali vasaatına intizar edimektedir. N Açıldı bütün azaya, Türk dili bültenleri süye gelerek; Türk dilini “Hint — © j

Bu sayıdan diğer sayfalar: