11 Eylül 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 10

11 Eylül 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

” 11 EYLÜL 1934 10 — VAKİT ADAPAZARI Türk Ticaret Bankası Merkezi Adapazarı İstanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zemin kat Tel: 22042 Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 Galataşubesi Tel: 43201 Üsküdar şubesi Tel: 60590 İtimadı Milli Tel: 41937 ŞUBELERİ Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö- « yük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, İzmir, Ka - ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpaşa Gala» ta, Gemlik; Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Üsküdar, Yenişehir, Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder. Tahsile senet alır. İkraz muamelesi yapar. Mevdu- at faizlrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir, Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti- cariye satışma delâlet eder. (Itimadı Milli)- Kendi sigortasıdır Giresun jandarma satınalma komisyonundan : 1, 5, 10, 15 / Ağustos / 934 tarihli Vakit ve Cümburiyet gazetelerile ilân edilen erzaklardan yalnız 208,000 kilo ekmeğin 25/ Eylül /934 Salı günü saat 14te kapalı zarf usulile münakasa (5308) ve ihalesi yapılacağı ilân olunur. mumun Veni Kitaplar (DÜN ve YARIN) ves Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktisadi, mali... en muhal: let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve “DUN ve YARIN tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kütüphane temin edilmiştir. En kudretli kafaların, kalemlerin yardımlarına müracaat olunmuştur. abur ime Külliyatı vücuda getirilmesi 8 inci kitap: Ruhi Hayatta Lâşuur mesi Dr. C. Yung — Prof. Dr. M. Hayrullah & Fiyatı: 60 Kuruş Tevzi Merkezi: VAKIT Matbaası BASILANLAR: —.—..zş 1 — BAFO, Dede — Haydar Rifat 1 Sur 4 — AİLE ÇEMBERİ, Morun — £ EL Alişan 109 ” 3 — TİCARET, BANKA ve BORSA, İktisat dekleri Mahlis Etem Li ” 4 — DEVLER ve İHTİLAL, Cenin — Haydar Rifat v . 5 — SOSYALİZDI: Kuntaki — Sabiha Zekeriya ”» - 8 — KULLİYAT 3. KASIN, EL Nazım 1.5 . 7 — IŞÇİ SINIFI İHTİLALA, anin — Haydar Rifat “ . # — RUHİ HAYATTA LAŞCUR, Prot. Yang — Pref. Dr. M. Hayruliab “

BASILACAKLAR: 1 — İSFAHANA DOĞRU, Piyer Lti —İ mw Büyazı 3 — KÜLLİYAT 4. RASİN IU FL Nazım 3 — GORİO BABA: Balzak — Haydar Kifat 4 — İLKBAHAR SELLERİ, İvan Türgenlev — Samizade Büreyya 5 — CEMİYET, Muhittin 8 — KAPİTALİZM BUHRANI, Profesör Piru — Ahmet Hamdi 7 — K'eMIZI ve KARA, Standal, B —İSA: Paris Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bine Sangie — Haydar Rifat 9 —ETMK: Kropotkin — Ağaoğlu Ahmet 10 — IÇTİMAT KANUNLAR, Greef — Raaf Ahmet il — ÇOCUK DÖŞÜRTENLER H. Gonzslve, Mesusler — Prof. Dr. M. Maş. rallab 12 — SALAMHO, Flober — İ. H. Alişan 1$ — SAMİMİ SAADET, Tolstoy — £. EE. Alişan M — VEETER, Göle — A. Kâmi 18 — DİZRAELİNİN HAYATI, A Mora Şahibi: MEHMET ASIM Türki Cümhuriyet 6/9/1934 vaziyeti AKTiF Evire PASIF yep Lira Lirs Altın: seti lere 13414 334 J1, 18868374 60 Sermaye 15 000001 | Banknos İhtiyat akçesi 663918 | Ufaklık 37.207 78074 Tedavüldeki Banknotlar. Dahildeki Muhabirler : Derili Ey Sall K 1788.00d11. 3515004 - rubte edilen evrax na 5874 — İm Sal Ki: 1788-0240 e SOO — İİ Kanünüm ve ned EM örme | sel lekler ey PEDİRİZ erine tevfikan vaki tediya 9484 929 Hariçteki Muhabirler : Deruhti edilen evti 4 nantiye İ Altın: Safi kilogram 059 5454043 99 ba kiyes 963.634 — Sltana tahvili kabil Sas 4BA2.714 87 | (019265886 | Karşılığı tamamen altin olarak ? Hazine Tahvifleri : tedavüle vazedilen iL Bessoon — İrs7.931 654 Deruhte edilen evrak nektiye | İTürk Lirası Mevduatı sarşılığı iL15 niindizi Kanunun © ve 8 İnci mad İ Vadesiz PE delerine tevfikan vaki tediyal 1149 263 634 — | Vüdeli - 2.2738 İ Senedat Cüzdanı ; İ (Döviz Mevduatı: i Hazine bonoları IL Vadesiz | 1166223360 gi ; VET Bİ iznim i iş 126961 Ticari senetler İL 212560079 557400072 08395604 ii Esham ve Tahvilât Cüzdanı : Gubteğirizin maka Siz) 45951 Deruhte edilen evrakı maktiye | i karşılığı Oesbam ve ( tahvilar İ itibari kiymetle Esham ve Tabvilât 3212291995 Altın ve döviz üzerine avans 27803 Hissedarlar De 4500000 — mühtelit pie. İ Yekün (2540570560 Yekön (54057. 2 mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi yüzde 5 1-2 — Altın üzerine avans yüzde 4 15 ill i gg “ >. BIRiK T İREN RAHAT-EDER Neyriyat müdürü: Refik Ahmet VAKIT Matbaası — İstanbul

Aynı gün çıkan diğer gazeteler