11 Haziran 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 6

11 Haziran 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 Haşaratı öldürenler ırasında FAYDA FAYDA daha müessir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Tahta kurusu, sinek ve sair haşaratı yumurtalarile imha eder, Kokusu hafif ve leke yapmaz. 11t Haziran | daima birinciliği kazanır İnsanlara, hayvanlara ve nebatata zararı yoktur, FAYDA ismine dikkat ediniz. Bütün devair ve müesseseler FAYDA istimal eder. Hasan ecza deposu. BÜYÜK TAYYARE * PİYANGOSU 8. İNCİ TERTİP 5. İNCİ KEŞİDE Bu gün çekiliyor Keşideler; Vilâyet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır.. Büyük ikramiye 50,000 ) Liradır Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 66'666 adet torba imali: Tütün İnhisarı umum müdürlü- günden : İdare için mevcut nümunesi veçhile bezi idere tarafından veril- mak şartiyle (66,666) adet torba diktirilecektir. Taliplerin her gün gelüp nümuneyi görmeleri ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı muvakkateleri ile 16-6-030 pazartesi günü saat 11 de Galatada müba- yaat komisyonunda bulunmaları. * Bandırmada muhterik fabrika binası tamiratı : Tütün İnhisarı umum müdürlüğünden : Bandırmadaki muhterik fabrika binasının depoya tahvili için ev- velce ilân edilüp bilahara feshedilen münakasaya iştirak eden taliple- rin idarei merkeziye Mimari şubesinde hazırlanmıs olan şartnameyi müzeyyeleyi ahz ile inşaat mahallini gidip) gördükten sonra 18-6-030 Çarşanba günü saat 10,30 a kadar yeni teklifnamelerini kapalı zarf- la Galatada mübayaat komlsyonuna tevdi etmeleri. 200 çuval nışasta Tütün inhisarı umumt müdürlüğünden ; Cibali fabrikası kutu imalâthanesi için yerli malı olarak 200 çuval nışasta pazarlıkla alınacağından itaya talip olanların nümuneleri ile | birlikte pazarlığı için 16-6-930 pazartesi günü saat 10,30 da yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Galatada mübayaat komisyo- nunda bulunmaları. * Bandırmada müdiriyet binası inşaatı : 'Tütün İnhisarı umumi müdürlüğenden : Bandırmada müdüriyet binası kapalı zarfla münakasaya konul- muştur. Mezkür inşaata ait resim, şartname ve sairesi üÇ lira muka- bilinde verileceğinden taliplerin idarel umumiye Mimari şubesine mü- racaatla almaları ve 21-0-930 cumartesi günü saat 10,30 a kadar ıaınınnı Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. a | Devlet demiryollarıilânı Nıı—_ 12500 kilo delikli bakır antertuvaz çubuklarının kapalı zarfla mü- nakasası 7 Temmuz 1980 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Dev- let demiryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde #aat 1430 a kadar münakasa komlsyonuna vermeleri lâ- zımdır. Talipler münakasa şartnamelerini beş İra mukabilinde Ankarada ve Hnydır ındı İdıh vemelerinden tedarik edebilirler. Emvali metruke müdürlüğünden Feriköyünde Fransız mezarlığı k"lllıudı 67159 numaralı hane- nin 72 hisse itibarile Hazineye ait 7 hissesinin 250 lira kıymeti mu- hammene ve peşin para ile 15 - 6 - 930 tarihine müsadif Pazar günü saat 15 de ihale edilmek üzere müzayedesi bir hafta temdit edilmiş- tir. Taliplerin yüzde 7,5 teminatı havi makbuzlarile Millt Emlâk mü- düriyetine müracaatları. Trabzun Lüks Postası Suh .. HazranPerşen- ; 'be günü Sirkeci rıhtımından | hareketle (Zonguldak, Ine- | bolu, Samsun, Ordu, Giresun, Görele, Trabzon, Sürmene, Rize, Mepavri, Atina Viçe ve Hopaya azimel ve aynı İstkelelerle Sürme- ne, Vakfıkebir, Görele Fatsa ve Üuyeye uğrayarak avdet edecektir Yük ve yolcu için mahalli müracaat: Sirkeci salonu karşı- sında Mizan Oğlu Han No:2 Telelon lstanbul 354 I SADİKZADE BİRADERLER VAPURLARI KARADENİZ MUNTAZAM ve LÜKS POSTASI " Domlu Pinar vapuru 16 HaziranPazar Günü akşamı sirkeci rıhtı- mından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun , Görele, Vakfıkebir, Trabzon , Sürmene , ve Rize ) iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Meyme- net hanı altında acentalığına müracaat. Telefon İst. 2154 Vaporlarımız her pa- zar muntazamen hare- ket edeceklerdir. Suyu: Hasan Ecza Deposunda İLÂN 1 Haziran 1030 dan itibaren | terki ticaret ederek keyfiyeti | alâkadar makamata bildirdiğimi ilân eylerim. Sabık Şehremini | kuk mahkemesinden : Kadıköy birinci sulh hukuk mahkemesinden — Kadıköyünde | İkbaliye maballesinin Ulu soluk | sokağında 84 numaralı hanede sakin iken elyevm ikametgâhı meçhul bulunan mütekaldini ma- liyeden Ömer Cemal beye, Pey akçesi olarak verdiği yüz altın liranın tarihi senetten ili- baren işlemiş olan faizi ile tah- sili talebile Kadıköyünde - ha- mallar kâkyası Hasan ef. tara- fından aleyhinizde ikame eyle- diği davanın gıyaben cari mu- hakemesi — neticesinde - tafsilatı | , zaptında yazitı olduğu veçhile müddet tarafından verilen yüz * |ira altun paranın aynen hifze- dilmemiş ve iadesi gayri kabil | bulanmuş olduğu takdirde âltun | olarak mislen itasına imkan bu- | lunduğundan ve mesele evrakı | | naktiye İkanununun 2inci mad- | | desi ahkâmı haricinde görüldü- günden dava tarihinden itiba- ren yüzde beş kuruş rayiç ÜZe- rinden faiz yürüdülerek baliğ | olacağı meblağ ile müddeabih yüz liranın altın olarak maa ma> sarifi muhakeme sizden bittah- | sil müddelye itasına kabili tem-> yiz olmak üzere 6-5-930 tari- hinde giyaben karar — verilmiş olduğu tebliğ makamına kalm olmak üzere ilân olunur. | Defterdarlık ilânı SALDAN GAAR ” ERRTERKA | SATILIK EV No. 217-229, Fener caddesi, Sifrikoz mahallesi, Cibali vapur $- kelesine 4 dakika mesafede 4 katta 5 oda, bir mutfak, 2 hela, 3 sofa ve 1 daraçayi müştemildir. Bedeli iki sene ve iki taksitte verilmek şartiyle tahmin edilen kıymeti 4180 liradır. Satış muamelesi pazarlık suretilye 28 haziran 9380 cumartesi güuü saat 14,30 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (R. 1108) e oğo elnele ele el ..ug..m..........—..).;..;»şâ DOKTOR AGOP YESSAYAN sokağında No. 19lu muayenehanesinde hergün hasta kabul eder, ; $ & Ctrd el ğğ SŞ lt dA l Şt B el ŞD eŞ el aŞ Bergama belediyesinden : Bergama Şehir suyunun mevcut deposundan alınarak şehire isal€ ve tevzii için ihzar edilen boru ve iltisak aksamının (52915) elli iki bin dokuz yüz on beş lira 25 kuruş bedeli keşifli şartnamei fenniyt ve keşifnamesi mucibince vaz ve tesisi yirmi gün müddetle ve kapali zarf usulile mevkili münakasaya vazedilmiştir. Talipler şeratti fenni” yeyi anlamak üzere Bergama Belediyesi Fen memurluğuna mürt" caatları ve teklifnamelerini haziranın 29 uncu pazar günü saat 14 € Langada camişerif Operatör Dr. Emin | k(ıdıköx Sulh İinci Hu-_ | hakkı kadar vermeleri ilân olunur. İstanbul 4 cü icra me- murluğundan : Açık artırma ile paraya çev- rilecek gayri menkulün ne ol- duğu: Bir bap hanenin üçte bir hisse, Gayri menkulün bulunduğu mevki, mahallesi, maras : Beyoğlunda Kamer hatun mahallesinde Enli yokuş cadde- sinde 7 No. hane. Takdir olunan kıymet : Te- mamı 4200 lira, Artırmanın yapılacağı, yer, gün, saat : İstanbul 4 cü icrada 12/7/930 Cumartesi saat 16 ya kadar 1 —İşbu gayri Artırma şartnamesi 23/6/930 ta- rihinden itibaren 980/190 No ile Istanbul dördüncü icra dairesi- nin muayyen numarasında her kesin göre bilmesi için açıktır. Hânda yazılı olanlardan fazla Malümat almak isteyenler, işbu tartnameye ve 930/190 Josya nu- Marasile memuriyetimize müra- €sat etmelidir. 2 — Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde yedi teminat gösterilecektir. 3 — Hakları tapu sicilile sa- menkulün bit olmayan ipotekli alacaklılar- la diğer alâkadarların ve irtifak sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrı olan iddialarını işbu ilân tari- hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me- Muriyetimize bildirmeleri icap eder. | Aksi halde hakları tapu sicilile #abit olmayanlar satış bedelinin Paylaşmasında baric kalırlar. 4 — Gösterilen günde artır- maya iştirak edenler artırma tartnamesini okumuş ve lüzumlu Malümatı almış bunları temamen kabul etmiş ad ve itibar olunur- lar. Üstünde bırakılan gayri men- kulün bedeli zamanında veril- mezse çayri menkul ikinci bir artırma ile satılır ve bedel farkı vemahrum kalınan yüzde beş faiz ve diğer zararlar ayrıca bükme hacet kalmaksızın me- muriyetimizce —alıcıdan — tahsil sokağı, nu- olunur. Beş numaralı fıkradaki | şart tahakkuk etmek kaydile | üç defa bağırıldıktan sonra gayri menkul en çok artıranın Üür" tünde bırakılır. Şart tahakkuk etmezse artırma geri bırakılıp alıcı taahhütlerinden — kurtulur. ve teminatta kalkar. | 5 — Arttırmanın birinci veya | ikinci olmasına ve gayrı menkule | tealluk eden kanuni hakka ve satışın tarzına göre diğer şartlar. Artırma birincidir müterakim vergi, vakıf, belediye rüsumu alıcıya aittir. Peşin para ile sa- tılıktır. Yazılan hane hissesi yukarıda gösterilen 12-7-930tarihinde İstan” bul 4ürncü icra memurluğu odasın” | da işbu ilân ve gösterilen arttırmâ şartnamesi dairesinde satılacağı! ilân olunur. Beşiktaş ılxınıı sulh hukuk | hakimliğinden: | Beşiktaşta şenlikdede mahal- | lesinde Hamidiye sokağında & | numaralı hanede vefat eden Ayşe : hanım binti alinin emniyet san- | dığına tevdi eylediği mebaliğa ait bono terekesinin tahriri es- nasında zuhur etmediğinden mez- kür bononun ziyaa uğramış olduğu hükmü kalmadığı keyfiyeti veresesinin talebi üze- rine ilân olunur. ve 'TAKVİMI H.ı/ıran ÇARŞAMBA Senel | Resmiye 1 ı Hicriye | 1930 1349 -| — Namaz vakıtları Alafranga — | Alaturka ..d. | .. d. 8,48 Senei Güneş 4,28 | Öyle — 12,13 8 | İkindi 16,14 | Akşam 19,40 | | Yatsı 21,42 | Yatsı — 2,02 6,28 “m 2,08 | İmsak — 6,28. |— Muharrem Ruzi Hizir 13 37 Mes'ul Müdürüz sıın-u a Tevfik Güneş Öyle — 4,88 İkindi — 89,3$ Akşam 12,00

Bu sayıdan diğer sayfalar: