12 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

12 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Moskof hafiyelerinin dişlilerinden (Şeryanof) katl edilmiş olduğu halde, karısına posta ile kama gönderilmiştir. Kamanın üzerinde geçen sene telef idilen bir ceneralin ismi ve imzası var imiş. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Çin'in idhalat ve ihracatı hakkkında Belçika Konsolasu'nun istatistikini gördük. Avrupalıların Çin'e göz diktigi beyhude degil. Sairlerinden sarf-ı nazar 1905 senesi doğrudan doğruya (Hong Kong) Limanı vasıtasıyla vuku bulan idhalat: 148.071.198 taele baliğ olmuştur. [Bir tael 3 frank 78 santimdir] Diger tarafdan diğer milletlerin idhalatı İngiltere - 86.842.343 Amerika - 79.916.838 Japonya - 61.315.248 Çin'in ihracatı cem'en 448.100.191 tael yani 169 038.000 frankdır. Çin'in sigara ve tütün idhalatı senevi 17 milyon franka baliğ olmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Japonya ile Amerika arasında zuhur eden i'tilaf, Cumhuriyet Reisi'nin Kaliforniyalılara yazdığı tahrirat neticesinde kesb-i sükunet etmiş olduğu, Japonya'nın Paris Sefiri'nin gazetecilere vuku bulan ifadesinden anlaşılıyor. Ma'mafih Kaliforniyalıların Japonyalalılar(a) kin ve garezi tedenni degil, terakki etmiş olduğu, Kaliforniya gazetelerinin Cumhur Reisi'ne karşı kullandıkları şiddetli lisandan müsteban olmakdadır. Kaliforniyalılar namına meb'us ve gazeteleri diyor ki, Cumhuriyet Reisi diğer hükumetlerle bir muahede akd etmiş olsa bile, bunun kanuni esasi iktizasından olarak ma'arif heyeti idarelerine dahil ve tesiri olamaz. Hülasa işin silahla hallinden ise, mahkemeye müraca'atla hüküm ve karar olunacağı havadisi şayi olmuştur. Amerika ile Japonya arasındaki mübayenet hal ve fasıl oldukdan sonra artık, İvan bu cihetden nevmid kalarak, başka hile ve fesad arayacakdır. Bunu da bulamaz ise: Vay babasını... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Evvelce yazdığımız Diyarbekir ile Musul arasındaki Kürd Hamidiye Alaylarından yedi sekiz neferin Fransız konsolosuna hürmetde kusur itmelerinden mütahassıl şikayet üzerine te'dib olunmalarına söz verilmiş, hatta bir ikisi derdest ve tevkif bile edilmiş olduğu, telgreafların cümle-i ihbaratındandır. Konsolos ilk evvel Türkiya'da konsolos olduğunı ve sonra da Fransız bulunduğı içün, hürmet ve ta'zim ister. Merkum, efrad ve askere kurşun da atsa yine yaygara ider de, yine de tarziye, tazminat ister. Buna sebeb, bu miskin idare ile münasebetsiz politikadır. Çünkü Türkiya bir horoz şabkalının önünde baş igmese idi, böyle olmaz idi. Türklere ecnebilerden ziyade olan kendi rezil hükumetleriyle, ham idareleridir. Bak Bulgaristan'da bunların düdügü ötüyor mu? Konsolos var mı yok mu belli degil. Gümrükden mal kaçırmak, askere tokat atmak ne haddine! Dışarı arş, kumandasına o saat susta! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sırbistan Kralı, sabıksosyalist Petro hazretleri Sırbistan'ın yüzüncü sene-i devriyesi, yani Sırblıların Türkiya boyunduruğundan kurtulduğunun yüzüncü senesi şenliklerini icra ettiryor. Donanma masrafının mühim

Bu sayıdan diğer sayfalar: