21 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

21 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Almanya Acemistan ***** Rusya ve İngiltereden ziyade karışmağa ve heman her fırsatdan istifade iderek kuvvetini sokmağa başladığından, nihayete kadar İngiltere'nin yegane hasmı olan Moskof Almanya'ya karşı İngiltere'ye takarrüb itmeğe lüzum görmüştür. Ma'mafih İngiltere'nin son politikası İslamları ta'miri pek güç ve pek çok vakte muhtac bir derecede gücendirmiş olduğundan, Almanya, Türkiya ve şimdiki halde İran ile kurnazca bir münasebet-i dostane peyda etmiş ve Türkiya ile İran vasıtasıyla Hindistan'a bir parmak kadar yaklaşmıştır. Yarın öbür gün zaten İngiltere politikasından usanmış olan Afganistan dahi Acemistan gibi Almanya'ya yaklaşır ise İngiltere'ye kuvve-i bahriye ve berriyesine istinad etmekten başka çare kalmayacakdır. Almanya Türkiya ve Acemeistan münasebet-i dostanesi Basra Körfezi'ne ve Hind Denizi'ne kadar gitmege kafi ise de, Afganistan'ın da hiç olmaz ise bitarafane münasebeti, Almanya amaline pek ziyade muvafık olmağla buna da bilvasıta muvaffak olmak, faide-i adide-i azimeyi müstelzim bulunmuştur. Mahaza Rusya'nın İngiltere'ye yanaşması, İngiltere'nin zaten aradığı bir keyfiyet ve bila vasıta muavenet makamındadır. Diger tarafdan Moskofu bir derece daha sağlam bağlamak içün Japonya ile daima tehdid ve Japonya'yı teşci', İngiltere'nin en esaslı politikasındandır. Binaenaleyh Japonya-Rusya münasebeti ilan-ı harbe kadar i'zam olunub, İngiltere'nin arzu ettigi politikalardandır. Almanya'ya karşı İngiltere kuvve-i bahriyesi herkesin malumu olduğu üzere kafi ise de, İslamlara karşı çirkin muamelesi İngiltere içün bilahare vahim meticeler hasıl idecekdir. "Kullü atin karib"* -{ BULGARİSTAN HAVADİSİ }- Rus Çarı haşmetu Nikola hazretlerinin ismi gününe tesadüf olan yevm-i hahsusda, fehametlü Prens haretlerinin ve Rusya Politika Me'muru'nun Sofya'da bulunmalarını, muhalifin fırkası rüesası Rusya ile Bulgaristan aralarının gerginleşmiş olduğuna atf iderek, mensub bulundukları fırkaların, matbuatıyla hükumet-i hazıranın politikası aleyhine uzun uzdıya makaleler derc iderek, bazıları Rusların Politika Me'muru İstanof'u, bazıları da Raço Petrof'un düşmesiyle yerine geçen Gaspodin İstançef'i bu hale sebeb göstererek itham etmekde oldukları nazar-ı mutala'a'a'amız olmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya'da bozacı Arnavudlarından 70 yaşında bir ihtiyar Müslümanın, helvacı bıçağıyla odasında katl idildgi, oğluyla arkadaşı tarafından görüerek derakab zabıtaya haber verilmiş ise de, oğluyla arkadaşının, ihtiyarın dükkanında bulunmadıklarından ve o sırada pederinin yanına oğlu ile arkadaşının ne sebeble gedip maktulü gördükleri ve zabıtaya haber verdikleri anlaşılmamış olduğundan, merkumlar müdde-i umumiyenin emriyle tevkif olunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HAVADİS-İ HARİCİYE (Lyon)da Kardinal (Kolli) [Pierre-Hector Coullié], kardinalhaneden çıkarub, kira ile tutduğı konağına gidecegi sırada ahali toplanmış zanu bezin (dizçökmüş) oldukları halde, Kardinal'in takdis du'alarını niyaz etmişler, merkum Kardinal'in de o vecihle kilisa sadıklarına hayır du'alar etmiştir. Ahali bir papasın önünde diz çökecek kadar cahil ve eşek olunca bunların nüfuzu tahrik ve teşvik ile ahalinin isyan ve ihtilali me'mul ve muhtemeldir. Lakin daha hiçbir yerden silah çatırtısı yok. Sopa patırtısı vız geliyor. (*) Gelecekte olacak her şey yakındır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: