21 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

21 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ve ehemmiyeti olmadığı, bu devletin kanun-u esasisini mutala'a'a edenlerin malumudur. Hacı Gilyom bu meclisi kamilen ilğa edip, kendisini Almanya İmparatoru ilan itse, kim ne diyebilecek ve beş on prens, birkaç dük bir iki serbest şehir var. Hacı Gilyom Almanya'da bir Napolyon (Bonapart) neden olmasın? Almanya'da İmparatorun icraatına biraz mani' tasavvur olunur ise, o da sosyalistlerdir. Bunlar az ise de, fikir istibdadı karışdurub bozuyor. "Sinek de küçük ama mi'de bulandırır." Şah hazretleri artık pek hasta olduğu, kendini defa'atle ğaib ettigi evvelki nüshalarımızda münderic ise de bu def'a artık hayatından ümit kalmadığı dermeyan olunuyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Velahd-ı Şahi'nin Tahran'a muvasalatında, icraatına ve tutacağı politikaya her yerden intizar olunuyor. Babasının kuvvede bırakdığı hürriyet-i milliyeyi tezyid ve haysiyet-i devleti bir kat daha tezyin etmek ve böylece Rusya'nın vesayetinden Acemistanı kurtarmak şanından olsa gerek. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Paris telgrafları Fransa'nın her tarafında kilisa evkaf meselesi sebebiyle karışıklıklar, nümayişler vuku bulmakda olduğunı meş'ardır. Ez'an cümle (Barbartan)da komiserler ahalinin hücumundan masun kalmak içün bir kahveye ilticaya mecbur olmuşlardır. Ancak ahali bunları kahvede habs ve tevfik etmiştir. Bunları kurtarmağa gelen jandarma efradı, ahali tarafından püskürdülmüştür. Vaka' meydanına bir bölük asker gönderildigi, Paris telgraflarının cümle-i tebligatındandır. Ha müsademe, ha garbe, ihtilal-i dahili böyle başlar. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fransa Cumhuriyeti'nin son karar ve emri mucibince kilisalar ve kilisa vakıfları nahiye, kaza ve hükumet malı ad edilip papasların bir müdahale ve alışveriş kalmayacakdır.Kilisalarına, ibadethane ad ve ittihaz idilecek ise de, usul ve şart bambaşka olacakdır ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Nant)da (Nantes) kilisa evkafını vermeyenler hakkında rapor ve takrir yapmak isteyen komiser vazifesinden cebren men' olunmuştur. Şu kadar ki, daha öldürmüyorlar. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -{ SON TELGRAFLAR }- İstanbul 7 Yemen'de Feyzi Paşa'nın hak ve mevkii dehşet kesb etmiş olduğu, o havaleden alınan haberlerle te'yid edilmekdedir. Serasker Rıza Paşa, Feyzi Paşa'nın selamete çıkarılması ve mahsur kalan askerin tahliyesi içün bir kuvve-i kafiyenin gönderilmesi lüzumunu, Zat-ı Şahane'yi iğfale çalışmakdadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 7 Zat-ı Şahane Yemen ihtilali ve mahsur Feyzi Paşa'dan malumat almak üzere Serasker Rıza Paşa'yı davet eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İstanbul 7 İhtilal eden bahriye neferatından ahali ile ihtilatları men edilmiş ve ahali arasına tohm-u fesad müstevli olması cihetine tarassud içün lazım gelenlere Yıldız'dan emir verilmiştir. ___________________________________________________ Müdir-i Mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: