21 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

21 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Papa Sarayı'nda ve Papa nezdinde itimatnameleri musaddak olan süferaya, Katolik kilisalarına karşı Fransa hükumetinin reva gördügi muamelenin, protesto suretiyle resmen tebliğ edilmiştir. Süfera ellerinden bir şey gelmedigini beyan ile beraber hükumet matbualarına protesto nameleri göndermegi va'ad ve taahhüd etmişlerdir. Odessa'da mahbus bulunan serkeş ve asi bahriye neferatını kurturmak içün silah bedest bir cemm-i gafir hücum etmiş ise de karağolların ve askerin ateşiyle mütecasirler tahlise muvaffak olamayarak püskürdülmüştür. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Arara)da papas, zabıta ve polis ma'rifetiyle kilisadan koğulmuş ise de, kilisa medreselerinde ta'affün etmiş olan nümayişci serkeşler, kapular kırılmak cebr-i isti'mal olunmak suretiyle kısmen dağıdılmış ve kısmen tevkif edilmiştir. Bunların müdafa'ası sair yerlere nisbeten sert ve sarb olduğu şübhesiz ise daha ***** olmaktan başka yanan yıkılan da yokdur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Paris'de serkeş papaslara karşı açılan dava ve mahkemelerin (60) kadara baliğ olduğu gazetelerde görülmüştür. Hükumet hem papasları süpürüyor hem kabahatli çıkarmak üzere mahkemeye veriyor. Hak böyle olur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Hakk-ı ictima' ve iştirak) Fransa'da hükumetin izniyle meşrutdur. Kilisa ve din meselesinde, ahali kanuna ri'ayet itmeyerek (Ren), (Karmu) ve (Marsilya)da [Rennes, Carmaux, Marseille] büyük büyük ictima'lar vuku bulmuş olmağla, hükumet bunlara karşı tedabir-i lazımeye tevessül ettikden başka, müessis ve muharrikleri takip etmekde bulunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Kilisa evkafını rızasıyla teslimden imtina' ve kuvve-i kanuniyeye muhalif hareketde bulunduğı iddi'asıyla mahkemeye teslim olunan (Jul Manyo) nam papascık üç ay habse ve lüzumu kadar ta'vike mahkum olmuştur. İ'dam cezası yok ya? Papaslar daha ciddi müdafa'a ve mukabele idebilirler idi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Petersburg'da 15 Kanun-u Evvel tarihinde saat bir raddelerinde, sabık Moskova Valisi Amiral (Robazof) üzerine bir bomba atılmıştır. Ceneral hafif bir suretde yaralanmış ve mütecasirlerden iki kişi tevkif olunmuştur. Bomba atanlara mı? Bu bombaya mı: Yazık. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Evvelce (İstolipin)in (Piyotr Stolipin) bombadan yaralanan kızlarından biri, bu def'a zatürre hastalığına tutulmuş, hayatından hekimler kat'-ı ümit derece sıhhati fenalaşmıştır Babası sağ olsun daha genc. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Marok meselesi halli üzre duruyor. Vakıa İspanya amirali de Tanca'ya gelmiş ve fakat misafir gelir gibi Marok memurlarına ziyaret vermiştir. (Resul)ün dağlılarla muhaberesi la-inkıt'a cereyan ve Avrupalılar çıkarsa müdafa'a ve muharebeye teşebbüs etmekde oldukları Frenk gazetelerinin cümle-i ihbaratındandır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Almanya hükumeti bugün parlamenetosuz idare olunuyor. Yeni (Rayhştag) [Reichstag] küşad olununcaya kadar hükumet idare-i mutlaka, nam-ı diğerle idare-i müstebide suretiyle idare olunacağı tabi'i olmağla, bu babda gazeteler türlü türlü fıkralar tefsirlerle imla-yı sütun idiyorlar. Zaten (Rayhştag) mevcud olduğu halde de bunı dağıtmak İmparator'un keyfine bırakılmış olduğu gibi, a'zalarının da çok bir kuvvet

Bu sayıdan diğer sayfalar: