13 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

13 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

asker çıkaracak, müdahale idecek yine bunlardır. Binaenaleyh kendi menfa'ati namına ıslahata kıyam eden bir millet, ilk evvel haricin taleb ve müdahalesini men' idecek tedabiri ittihaz ve hatta te'min itmelidir. Yoksa bunların dedigini yapmağa çalışmak, kendi kendine bıçak çekmek, onların teklif ettigi ıslahatı icra etmek, kendi silahını kendi vücuduna boşaltmak demekdir ki, bazı bu cerihadan ba'zen fevt olmak da, haric-i az ihtimal degildir. Bu babda misaller çokdur. Lakin ta'dad tafsiline hacet yokdur. Marok, şimdi bunların didigini yapmağa çalışıyor! Yazık. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ Harbiye Ministırı Gospodin Savof, dünki gün bazı mesaili arz ve takdim içün, fehametlü Prens hazretleri tarafından huzurlarına kabul edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Petersburg Politika Me'murluğu'na tayin edilmiş ve mahall-i memuriyetine muvasalat etmiş olan Ceneral Payrikof, Rusya Hariciye Nazırı İzvolski tarafından suret-i resmiyede kabul edilmiş olduğu mevsuken istihbar edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mehafil-i siyasiyede beyan olunduğına göre, Bulgaristan Mısır Politika Me'muru cedidi Mösyö Vatnace'nin tayinine, Türkiya hükumeti mani' olduğundan bahisle, şayi'a idilen haberin aslı ve esası olmadığı anlaşılmakdadır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Devlet-i Osmaniye ile Bulgaristan aralarında tanzim ve imza edilmiş olan gümrük ve ticaret mu'ahedenameleri, hükumetin-i müzakereteyn aralarında te'ati edilmiş ve Bulgaristan ve Devlet-i Osmaniye tarafından mu'ahedat-ı mezkurenin sene-i cedide ibtidasında mevki-i tatbike vaz' içün noksanlarının ikmaline sarf-ı mesa'i edilmekde olduğu mustahberat-ı hususiyedendir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hariciye Ministırlıgı'nın sene-i atiye büdcesinin müsaid olduğu derece, maaş ve memuriyetlerin terfi' idilecekleri istihbar idildi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Geçende Makedonya ihtilal rüesasından Damyan Garviyef'in vefatını haber vermiş olan Avusturya matbuatı resmen tekzib edilmekdedir. Mumaileyh ber hayat olub Pratoşaf'ın dahi vefat itmeyerek Sofya'da bulunduğı ve ikisinin de ber hayat oldukları mütahberat-ı ahire ile sabit olmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dün Gabrova Kasabası'nın Osmanlı askerinden istirdadının sene-i devriyesi olmak hasebiyle, orada şenlikler icra edilmiş ve Reis-i Nüzzar Gospodin Petkof, eski Bulgar müdafi'leri tarafından telgrafnameler keşide idilerek ifa-yı tebrikat ve izhar-ı şadmani eylemiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fehametlü Prens hazretlerinin iradeleriyle askeri binalarının inşası ve bandroller hakkında olan nizamat kabul ve tasdik olunmuştur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya'da inşası ikmal edilmiş olan Milli Tiyatro'nun resm-i küşadı Kanun-u Sani'nin üçüncü güni icra idilecegi müstahberdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sofya'da Ravin(?) aleyhine Yahudilerin kıyam etmiş olmalarıyla beraber, Ravin nizamatının tebdil ve feshi içün bütün Bulgaristan Yahudilerinin ictima'lar yapmakda oldukları sözleri devran etmekdedir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rila Manastırı civarında geçen gün yine hareket-i arz

Bu sayıdan diğer sayfalar: