1 Ekim 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 14

1 Ekim 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜNYADA OLUP BİTENLER Molotof Grotewolh'u karşılıyor Vaktile de dan ayrılmasının üstünden ise henüz bir halta bile geçmemişti. Rus idarecileri Batı Almanya Baş- bakanının ziyaretinin hemen ertesinde bir de Doğu Almanya idarecilerini davet etmeye neden İüzum gö rrnuşlerdı" Bu sualin cevabını verebilmek için bir parça geriye dönmek icap etmektedir. Batı Almanya Şansölyesinin Mosko- va'yı ziyaret ettiği sırada yapılan Rus - Alman gö damı almış ve büyük devletlerden, bu arada hiç şüphesiz Sovyet Rusya'dan ralarmdakı anla şmazlığa bir son vererek yıllardan beri her Almanın en büyük ıstı- rab kaynağını teşkil eden bu ayrıhga bir hal çâresi bulunmasını istemişti nuşma sırası Kon Bulga Adenauer'in kendisini anin'e gelince boşuna yorduğu 14 Libentropp'u karşılamıştı hemen anlaşıldı. Bulganin bu mesel hakkındaki malüm Rus görüşünden zer- re kadar ayrılmaya yanaşmıyordu. Rus- ya ötedenberi Batı Almanya'nın silâhlan- masına istememişti. Oysaki Batı Almanya Paris antlaşmalarını imza ve tasdik et- mekle tecavüz! bir mahiyette m olan KU-. zey Atlantik Paktına katılmış ve silah- lanmaya başlamıştı. Bütün bu hususlar Bulganin'e göre * Alman a'nın birleştir rilmesi bahsinde ciddi engeller teşkil et- mekteydi. Bulganin kaldı ki diye devam et- mişti — «Almanya'nın bırleştırılmesı her şeyden ve herkesten önce Almanları il- gilendiren bir meseledir. Onun için Al- im ar man birliğinin kurulmas kânları ya- pılacak Dörtler konferanslarında Doğu ve Batı manya kendi aralarında akdedecekleri bir top- lantıda araştırılmalıdır. Fakat hangi Doğu Almanya'nın han- gi temsilcileri? Batı Almanya şimdiye kadar Doğuda kurulan kukla komünist hükümeti tanımaya yanaşmamıştı ki o nun temsilcileriyle bir masa anya'nın birleştirilmesini di çın' Doğu Almanya'yı tanıtmak Zzorunda olduğunu anlıyor Sovyet Rusya Adenauver'i Moskova'ya davet ederken göz önünde bulundurdu- ğu hususlardan biri de biç şüphesiz buy— du. Batılılara ve bilh e: g Doğuda kurduğu peyk devleti tanıtacak- ndisi Batı a ıma: bunun için yana auer'in için şmış Moskova seyahatı sırasında yaptıgı tekli- fi de bunun için ortaşa atmıştı Fakat Adenauer her zaman olduğu gibi bu sefer de Doğu Almanya'nın var- illğini tanımayı reddedince, Sovyet Rus- ya Doğu Almanya realitesini dünyaya zorla kabul ettirmek için kapılarını, A- denaver'in hemen arkasından. Grote- wolh ve Ulbrichıt'e açmıştır. temsilcileriyle yapı- dısının Batı Almanya'yı tanımış olması- dır bu devlet karşılık Alman— Avrü üv. ğu Almanya'ya gelince, klarına Rusya ya yardımda Bu yardımın içinde yapıla- lüzum bile plânlan çerçevesi cağını — söylemeye Moskova'da — varılan Rusya anlaşmasının sabır temsilcileri, Almanya ile, i meşhur —Avrupa — güvenliği dahilind anlaşma yapmaya hazır olduklarını bildirmişlerdi. Ü KULLANDIĞINIZ IŞIK KÂFİ Mİ? Yapılan etüdler Büyük Bir ekseriyetin endirekt aydırnlattıkları edalarında kafi ışik bulunmadığını güşteriyor, Ehndirekt elektrik tenviratınızda daha büyük ampul kulları- diğiniz takdirde burmün gözlerinize ne büyük fayda temin Bitiğini, ne kadar Tahat ve kolay gördüğünüzü okuduğunuzu bizzat müşahede edeceksiniz Her çeşit ve büyüklükle Armgtullerint en yakın ÖF bariinden temin cörbif AKİS, 1 EKİM 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: