1 Ekim 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 23

1 Ekim 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 23
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K A D I N Erkekler şık olmalıdır Ama züppe değil . Aile Sıra erkeklerde ir oca, hoşa giden bir erkek olma- hdır! Hatta, hatta bir erkek yalnız hoşa gitmekle kalmayıp cazip te olmalı- dır.. Evet, o karısını, annesini, çocuk- larını, ahbaplarına ve iş hususunda bağlı olduğu insanları, patronu cezbedebilme- lidir- Hoşa gitmenin, cazip olmaxnın ilk şartı, kadında olduğu gıbı, erkekte de, temizlik, itina ve şıklıktır t bir er- keğin temiz ve itinalı gıyinmesi, biraz n içine çı izleri t ci vaziyette olup olmadığını nazarı it iba- re almalıdırlar. Başını, ayakkabılaı'ının boyasını ih- mal eden Üütüsüz pantalon, temizliği şuphelı gömlek, iyı baglanma kravat- la dolaşan erkek, hayat mucadelesınde muvaffak olamıyacaktır. erkeğin e- vinde mesut olduğu da çok şüphelidir.. İtina ve temizlik en başta gelmekle aber, muhakkak olan bir: vars; erkeklerin giyim hakkında bilgi sahibi olmalarınla da şart olduğudur.. Halbuk mecmualar, erkek giyiminden pek az bahsederler.. Ve pek az kadın, batta pek az erkek, erkek giyiminin esas kaideleri hakkında birşeyler bilirle!.. Parası olan, hatta iyi giyinir geçen bir- çok erkeklerin şu gafları yaptığını görü- rüz.. 1) Spor bir şapka ile gayet ağır bir kostüm giymel 2) Süed ayakkabılarla ağır giymek. 9 Kuı'vaze ceketi düğmelemeden, el- ler cepte dolaşmak. 4) Yeleğın, ıster klasik olsun, ister elbise AKİS, 1 EKİM 1956 fantezi son düğmesini düğmelememek. eKulüp> denilen çizgili spor kravatları giyimli, ağır kostümlerle tak- mak. 6) Röleye şapkayı süed ayakkabı ve spor kıyafetlerle giymı ) İpekli, ağır bır kravatı spor ce- k.. kette v Bunlar cidden yapılmaması icab eden şeylerdir. lerede, ne giyinmeli Bir erkeğin, her vaziyeti karşılıyabil- mesi için dört kıyafete ihtiyacı var- ır. 1. Koyu renkli kruaze bir kostüm: Bu, iş ıçınde ideal bir kıyafettir. Patron ve mesai arkadaşları erkeği itinalı, te- miz 'iyi giyinmiş görmek , isterler. Erke- gın iş elbısesı cıddı rahat hareketlere müsait koyu! enkli, iddiasız olmalı- dır. İtınalı olmasına mukabil, göze çarp- mamalı, yenilik veya fantaziye meylet- memelidir. Ciddiyetile biraz da, hürmet ifade etmelidir. Bu elbise meselâ çizgi- Hi koyu gri flanelden yapılabılır İçıne mavi poplin gömlek giyi değişecek olan yaka ve kollaı'ın halifçe, kolalı olması ve düğme ile değiştirilme- si şarttır. Mavi poplin gomlekle beyaz yaka, be, azkoldatkılb İşte, vazife başında' erkegın kendisi- ni daima çok iyi hissetmesi, hiçbir komplekse kapılmaması şarttır. Bir spor takım: Evde, hafta so- nu tatillerinde, Pazar sabahları çocuklar- la sokakta, bahçede erkek ancak spor bir ceket ve rahat bir flanel pantalon- la kendisini iyi hissedecektir. Oğlan ço- cukları baba ile eş giyinmeye bayılırlar.. Fakat tabii baba, onlarla topun peşinde koşabılecek şekılde giyinmişse!. Meselâ prens dö ir ceket, baba ve oğula aynı kumaştan yapılabilir. Veya baba kulüp kravat takabi- eya ikisi annenin mahir ellerinden Kaynana zırıltısı Malüm, bu bir oyuncak ismidir. bir Sydney'li doktor kadar ileri git miş ve onları töhmet altında bu- lundurmam Sydney'li doktor, meslektaşla- rına yaptığı bir açıklamada şöyle iyor: enelerden beri ülser üze- kaynana zırıltılarından sonra azal- maktadır. Devamlı huzursuzluk ve tat- sızlık, endişe re heyecanların mah- sulü olan ülsere kaynana hastalığı ismini verebiliriz!..» i... Bu iri niyetli kitapçı- başaı'ısından sonra, geçinmeye başladıgı da rivayet edilmiştir!.. kan eş sueterleri ile iftihar ederek d laşabılırle S. Daha fantezi bir kostüm: Erkek- te arada sırada fantazi yapmayı, deği- şik bir ı'enk giyinmeyi ister.. Mesela gözleri ile aynı renkte koyu mavi bir kostüm, annesıne, ahbapları ziyarete gi- derken onu mesut edecektir. Böyle bir kumaş için kruaze ceket ekseri daha güzel olur. Bu kıy fetle, daima elbisenin tonuna uygun düz renk bir kravat takmak ve aynı ren te düz bir çorop giymek r. 4. Bir ağır kıyafet: Erkegın dorduncu kıyafeti koyu renkte ve ağır bir kum;| tan, iki düğmeli olmalıdır.. Bu elbise meselâ nefti renkte olabilir, şart ol beyaz gö tek renkli kravat, t renkli uygun çoraptır. Uygunluk SASTIV Karıkocanın birbirlerine uygun şekilde giyinmeleri daima dikkat edilecek bir noktadır.. Golf pantalon giyen bir erkekle kokteyl elbisesi giyen kadın J naber sokağa çıkmamalılar. Spor çeketle sokağa çıkan bır erkeğin yanındaki ka- din tüllü şapkasını, vızonlu tayyoru ü dolapta bırakıp flanel etekliği ile yine ceket bluzunu giyinmelidir. kocanın, dış manzara olar veı'dıklerı uygunluk intibar çok mühim- dir. Eğer erkek her vaziyette, icab ed kıyafetı gıyerse, kendısıne itina eder, e, günlük hayatını sever.. Ka- rısını, çocuklarını, ahbaplarını, iş artık

Bu sayıdan diğer sayfalar: