17 Aralık 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 14

17 Aralık 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜNYADA OLUP BİTENLER ve Attlee'nin prestijinin sarsılmasın- da büyük rol oynayan Bevan mı, yok- sa eski Başkanın ve Partisin sağ: ka- nadının desteklediği Gaitskell mi ? İngiltere olaylarını yakından takip eden bazı muşahıtler muvazenenin bu ikincisi lebine ağır bastığını ileri sürmektedirler. Bu müşahitlere göre, esasen Bevan İngiltere'de hattâ kel Partisi içinde fazla sevilen ve tutulan bir kimse değildir. Geçen yıl Parti Meclis grubundan uzaklaştırıldığı zaman İngiltere'de uyanan geniş akis- lerin kaynağını Bevan'ın şahsi presti- jinden ziyade, bir milletvekiline Par- ti idarecileri tarafından reva görülen muamelenin haksızl gında aramak gerekır İngiliz halkının, ismi ve siyasi kanaati ne olursa olsun bir temsil- cisine Partisi tarafından haksız mu- amele yapılmasına tahammülü yok- tur. Kabine'de değişiklik mi ? Bir yandan İşçi Partisinde bu ge- işmeler cereyan ederken, dıger yandan Londra sokaklarında Kabin de de değişiklik yapılacağı yolunda rivayetler dolaşmaktadır. Bu söylen- tiler ilk defa g eçen aylar içinde Bo- urnemouth'ta toplanan Muhafazakâr Parti kongresınden sonra ortaya çık- mış, fakat şimdiye kadar gerçekleşe- memişti. Son gelen haberlere bakı- lırsa o günden beri kulaktan kulağa dolaşan değişiklik söylentileri niha- yet gerçekleşmek yolundadır. Bu değişiklikler meyanında olmak üzere Maliye Bakanı Butler'in Devlet Bakanlığına getırılecegı söylenmek- tedir. Gerçekten geçen ekim ayın- da toplanan Bournemouth kongresin- de en büyük tenkitlere hedef olan şa- hıs Butler'di. Butler iddi lüklerle karşı karşıya bulunduğu tes- tini edilen İngılız ekonomisine yanlış istikamet vermiş olmakla, de Parti içinde ayrılık yaratmakla itham ediliyordu. İktisadi güçlükler o gun- en bu güne azalacağına arttığı için Butler son zamanlarda daha şiddetli tenkıtlere konu lmakta, muhalefet cumları eh ağırları onun üze- rıne tevcıh edılmekteyd Eden, — Kongre üyelerine verdıgı söze uygun olarak, şimdi Butler'i ka- binenin en onemlı koltuğundan ala- ra ak soru z bir mevkıye getırmek iraz ge- cikmeyi münasip gör! muş olmalıdır Ancak Edenin bu duş ncesi İngılı basınında şiddetle tenkit edilmekte- dir. Memleket meselelerinin şahsi prestij kaygılarından öne ması gerektiğini, bunun Ingıltere de daıma böyle olageldıgını belirten İngiliz ba- sını, Başba eski bir arkadaşını orumak için sarf ettiği gayretlerı u- sulsüz görmekte, — Butler'in Maliye Bakanlığından uzaklaştırılma zama- nıı(ılın gelip geçtiğine işaret etmek- tedir. İngiliz basınını meşgul eden diğer bir mesele de Mührü Has —Lordu 14 Wooltonun durumudur. Lord Wool- n da Bournemouth kongresinde şid- detle tenkit edilenler arasında bulu- nuyordu Çalışma Bakanlığı vazife- sini deruhte etmiş bulunan rd Woolton Kongreden sonra istifa et- uygun görmediğinden istifası bir müddet ge- cikmişti. Şimdi “Woolton'un kabine dışında bırakılacağına muhakkak na- zarıyla bakılmaktadır. Fransa Radyo rezaleti: Fransa'da, bır buhran i. Bu n eclis buhranıydı. sen Meclis dağıtılmış, Hükümetin bu hareketine kızan Bakanlar ise Kabi- neden çekildikleri için Faure kabine- i daha mütesanit bır veçhe kazan- mıştı Bu bakımda ni bir kabine veya Meclis buhranı bahıs konusu bi- le edilemezdi. Patlak veren buhran radyo buhran ıydı. Radyonun da buhranı mı olurmuş, diye boşuna düşünmeyiniz. Görevinin gereği veçhile anlaşıldıgı bir memle- kette radyo da e bazı buhranlara sebep olabılır ki bunlar bütün bir haf- ta o memleket efkârını meşgul eder, düşünmeye sevkeder. Nitekim geçen hafta Fransa'yı en ziyade düşündü- ren bu radyo buhranı olmuştur Hadise şundan ıbarettır Meclısı feshettikten sonra Fransız efkârının umulmadık bir tepkisi ile karşılaşan Edgar Faure, Fransız Devlet radyo- sunda, her gün on dakikalık bir prog- ramla, ık ıdarda hulundugu müddet zarfında sansür koymak, böylece halkı tekrar kazanmak istemişti. Frans Devle Radyosu ve Televizyonu G nel dürü radyonun tamamen tarafsız bır yayın organı olduğunu, Devlet rad- yosunun Hükümet propagandası için kullanılamayacagını ileri sürerek Fa- n reddetmek istemiş, fakat bu işi yapmaya a mutlak surette kararl olan Faure'a söz dinleteme- z Şımdı Fransız Devlet Rad- unda, Fau Hükümeti ve kendi- sı ıçın propaganda yaptırmakta ha- berleri sansürden geçirmektedir. mokrasi tecrübelerine yeni gi- rişmiş memleketlerde olağan sayılan hattâ kanunlarla — meşrulaştırılmak istenen bu hareket, Fransa'da büyük tepkiler yaratmış bulunuyor. Gaze- telerin belirttiğine göre böyle bir re- zalet Fransa'da ilk defa vuku bul- aktadır. Şimdiye kadar Radyoyu kendi emellerine âlet eden eski bir Başbakan, Fransa'da görülmemiştir. Hemen bütün gazetelerin üzerinde ıttıfak ettikleri nokta ş r: Faure Hükümet üzerindeki Mec uraka- besinin kalkmasından ıstıfade ederek icra yetkisini suistimal etmektedir. Anayasa'nın lafzına ayları olmayan bu hareket, ruhuna aykırıdır. Işın demokrasi tecrübelerine yeni gırışen memleketler için hayret ve- afı, Faure'un bu hareketine en şıddetlı tepkinin Radyo ve Tele- vizyon Umum Müdüründen gelmesi- dir. UmMum Müdür kendisinin Faure'- un degıl Fransız Devletinin bir me- u olduğunu iddia ederek Başba- kanın hareket inin kanun ve u- sulsüz olduğunu söylemiş ve l)u nok- ta demokrasi tecrübelerine yeni giri- şen memleketler için daha da hayret vericidir - bu sözleri yüzünden ne Ba- ne bir yere azası tayin dılmış ne de istifaya zorlanmıştır. Müdür halâ makamındadır. ve yeni Meclis toplanınca, ilk iş olarak Faure'u şi- âyet tasavvurundadı Kabineye muhalif olan Partılere gelince, onlar da Faure'un bu hare- ketini aşağıdaki beyanname ile pro- testo etmişlerdir "2 Aralık'ta yaptığı kuvvet dar- besinin hemen ertesi - Faure'un bu tarihte Anayasa' nın verdıgı yet- Bir Telefon Kâfidir!... Evet, her türlü MOBİLYA, PARKE, DÖŞEME ve MARANGOZ işleriniz için tesislerimize bir telefonunuz kâfidir. ĞAZA : Beyoğlu Asmalı- mescit 39 Tel 49595 BURO Bankalar C. Vefai H. - 11, Tel: 41993 Fabrika: Defterdar Çömlekçi- ler Cad. No. 69 - 71, Tel: 12512 MODERN MOBİLYA ve tahta işleri tesisi AKİS, 17 ARALIK 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: