17 Aralık 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 32

17 Aralık 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 32
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TIİYATRO daha iyi intibak edebilirlerdi veya bu roller daha iyi temsil edecek şahısla- ra oynatılabılırdı Ama asıl mühim olan gaye idi ve bu tecrube muvaf- fak olmuştu. "Cibali Karakolu" şim- di tiyatronun kaideleri ile çerçeve- lenmiş bir sanat eseri durumunda idi. Hepsinden evvel ve herşeyden çok Muammer bu tarafı ile takdire hak kazanıyordu. Jübileler Yıl 38 : İşler hep ters gidiyordu. Sanki ka- der, bir sanatkârın otuzbeş yıllık sanat hayatının jübilesi için hazırlık yapanlarla iddiaya girişmişti. Kader istiyordu ki, Türk tiyatrosunun İlk kadrosunda yer. alan çilekeş bir sa- natkâra tören yapılırken, o sanatkar- lara çatısı altındaki tozlu sahnesi ile uzun yıllar kucak olmuş bir binanın da gönlü hoş edilsin. Kader istiyordu ki Yaşar özsoy, insan ömrünün yarı- sının gongunu vuran otuzbeşinci sa- nat yılı senei devriyesinde ne hisse- derse, Tepebaşındaki salaş tiyatro da aynı şylerı Uysun.. albuki jübile- ciler İstiklâl caddesinde yeni yapılan omedi Tiyatrosunun o tarihe kadar açılmasını çok istemişlerdi. Ama, ge- ne de kaderin arzusu oldu. Komite Vali Gökay'ın himayesinde çalışıyordu. Bu gibi sanat jübilele- rinde âdet olduğu veçhile sanatla a- lâkası olmayan "zengin" bir program yapıldı. Alaturka fasıllar, birer per- delik "gülünçlü komediler", hattâ monologlar. Elhasıl, bir sünnet düğününde tertıb edilen eğlencelerin hemen hepsi mevcuttu. Jübile- komi- tesi mazurdu, zira, daima bir emek- tar sanatkâra maddi yardım maksa- dı ile tertib edilen bu kutlama tören- lerinin programı, bir sanat hadisesi olmaktan ziyade ve tamamıyle Üüc- rete tâbi bir eğlence gayesini güdü- yordu. Halbuki Yaşar özsoy, sanat- kârca kutlanmaya hak kazanmış bir sanat ömrüne sahipti. Aslında sahne- ye çıkışının otuzsekizinci senesinde idi ama, yuvarlatarak — otuzbeşinci yıl demişler, o da sesini çıkarmamış- tı. Tiyatromuzda, bilhassa eski ti- yatro eserlerimizde unutulamayacak kadar belirli karakterler yaratmış ci- lan Yaşar özsoy, hususi hayatında da kendi halinde, fakat engin bir iyi- lik havuzunda yaşa "Aslen Gumuşanelıyız Ziraat Ban- ARSASI Yaşar Öiso&f rolüne hazırlanıyor Işıkları Sahne kası eski müdürlerinden — Sofuzade Mehmet Rasim Bey ile Trabzonlu Eyüboğulları ailesinden Zehra hanı- mın büyük oğullarıyım... Tiyatro aş- kım Darülmuallimin'de başladı. 1333 de mektebi terkedip sahneye çıktım". diyerek hayatını anlatışında bile bir çekingenlik, bir mahviyet var. İlk defa Usküdar'da Dilküşa Ti- yatrosunda temsiller vermekte olan Burhanettin bey (Tepsi) in heyetinde figüran olarak sahneye adım atan ozsoy, daha sonra Darulbedayıı Os- maniye oradan "Milli Sahne"ye geç- miş; rahmetli Şadi ve aktör Raşit Rıza ile uzun müddet çalışmış, "Türk Tiyatrosu" teşekkülünde bulunmuş, bir müddet operet faaliyetine de iş- tirak etmiş ve nihayet 1936 senesin- de halen çalışmakta olduğu İstanbul Şehir Tiyatrosuna intisap etmiştir. Küçük Sahne 75 inci temsil , Muammer — Karaca tiyatrosu Bey- oğlunda, Belediye Su İşleri Mü- dürlüğü bınasının karşısındaki yeni tiyatrosunda "Cibali Karakolu" nun nci temsilini verirken, aynı saat- lerde İstiklal — caddesindeki Kuçuk Sahne tiyatrosunda da "Çayhane" i BİZDEN Cihangir'in en iyi yerinde cadde ve köşede 18 m. cephe ve 16 m. derinliğinde arsaya alınmış asgari raj yapmak üzere ortak aranıyor. Müracaat : Çetin EVEN Basın Reklâm Barosu İstiklâl Cad. Mis sok. Telefonlar: 49450 - 24151 32 yedi katlı apartman, depo veya ga- - Beyoğlu simli komedinin 75 inci temsili idrak edilmekte idi. Küçük Sahne tiyatro- su beş sene önce kurulmuş olmakla beraber, bu yıl statüsünde değişiklik yapılmış ve sanatkârların idaresinde, kollektif bir müessese haline gelmiş- ti. Yapı-Kredi Bankasının desteği ha- fiflemiş, kurucu ve rejisör kadrosun- da'bulunan Muhsin Ertuğrul uzaklaş- mış, başbaşa kalan sanatkârlar da, bağdaşamadıkları — arkadaşlarını ti- yatrodan uzaklaştırarak, kendi baş- larına buyruk kalmışlardı. Halen tiyatroda işlerin — arızasız yürüdüğü iddia edilemez ama, o ka- dar arızasız da tiyatro — bulunmaz! Sanatkârlar tarafından idare ve i- dame ettirilen , Küçük Sahne'de bir eserin yetmışbeşıncı temsili rekor de- ğildir, fakat mühim bar şeydır Bu başarıyı takdir etmek gere Operetler Vali diyor ki Memleketımızde kollektif tiyatro- n en istikrarlısı, halen Mak- sim _Salonunda temsiller vermekte o- lan İstanbul Operetidir. Üç sene ev- vel, Ses Tiyatrosu sahibi ile anlaşama yan bazı operet sanatkârlarının bir- leşmek suretiyle kurdukları İstanbul Operet tiyatrosu, — hakikaten" örnek bir birlik manazarası göstermekte- dir. Halen Avni Dilligil — tarafından, yazılmış "Vali diyor ki" adında mü- zikli bir komedi temsıl ediyorlar. Ne komedinin, ne müziğin, ne oyunun ve ne de Ingılız balesının yaptığı dans- ların büyük bir ehemmıyetı var. Bu- nunla beraber seyirci memnun) İstan- bul operetinin de seyirciyi memnun etmekten başka bir gayesi ve iddiası yok. AKİS, 17 ARALIK 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: