28 Nisan 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 23

28 Nisan 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 23
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gripte — belirtiler Grip 1-3 günlük bir kuluçka sü- esinden sonra ateş yükselmesi, urperme burunda, boğazda, genizde yanma, nezle, öksürük gibi belirti- lerle başlar. Hastaları daha uzaktan tanımak mümkündür. Burunları kır- mızı, gözleri kanlı, dudakları kuru, sesleri kısıkdır. Otobüste, vapurda, dolmuşta böyle hastalara çok rast- larız. Ateşlidirler. — Fakat hastalık- larını ayakta geçirmeğe çalışırlar. Bütün vücudlarında bir halsizlik, kı- rıklık, başlarında, bellerinde, kolla- rında bacaklarında şiddetli ağrılar, faren]ıt trakeit, anjin ve bronşit . Mide barsak bozuklukları bulantı, kusma, ishal de bulunabilir. Hastaların bu durumu birkaç gün, ortalama dört gün kadar sürer. Grip birçok 1htılat1ar yapabılen bir has- talıktır. Bunların- arasında bronşit. sinüzit orta kulak iltahabı, pnömo- ni, perikardit, miyokardit, andokar- dit, menenjit, ansefalit, nefrıt gibi- lerini saymak mümkün Korunma İnsanları gripten pesifik bir usul yo farelere ve gelinciklere deneysel ola- rak bağışlık vermek mümkün olmuş atta, deri altından enflüenza virusu şırınga edilerek insan kanında koru- yucu maddeler antikorlar teşekkül ettiği görülmüştür. Bu olaylara da- yanarak birçok aşılar hazırlanmış- tır. koruyabılecek cak 1918-19 pandemisi bütün dünya- ve tedavisinin bütün dünyada önem- le araştırılması için özel enstitüler kurulmuştur. Bir grip salgınının her- hangi bir savaştan çok zayiat ver- dirdiğine şüphe yoktur. Hastaların zamanında haber alınamamaları, has- talığın ihbarının birçok memleketler- e mecburi olmaması, hastaların tec- rid edilmemesi, hele griplilerin yat- mamaları ve ayakta — dolaşmaları, hastalığın bir anda yayılmasına se- beb olmaktadır. Grıp virüsünün her zaman mütasyona uğraması muhte- meldir. Bu suretle ortaya yep yeni bir mikrop çıkabilir. Bunlar da ya daha hafif veya daha şıddetlı olur— lar. Bu mütant tiplerin ne sirlerle ortaya çıktığı belli degıldır Ya mütasyonla ortaya çıkan yeni vi- rus tipi evvelkinden daha vahim ve şiddetli hastalıklar yapabilecek kud- rette olursa dünyanın hali ne olacak- tır? Bilginlerin uykusunu — kaçıran bu düşüncedir. Bu duruma bir çare bulmak üzere 1947 de toplanan mil- letler arası mıkrobıyolop kongresin- kilât, meseleyi tetkik etmiş ve İngil- tere'de milletler arası bir grip mer- kezi kurulmasına karar — vermiştir. Halen bu dünya enflüenza merkezi WİC İngiltere' de çalışmalarına devam etmektedir. Birçok memleketlerdeki enflüenza araştırma merkezleriyle AKİS, 28 MART 1956 bu enternasyonal merkezin münase- betleri vardır. Grip konusundaki a- raştırmalar, ilerlemeler ve haberleş- meler WİC nin aracılığı ile organize edılmektedı Bütün bu çalışmalara rağmen he- nüz gripten insanları — koruyacak, tam manasile tesirli bir aşı hazırlan— mış değildir. Aşı konusile Londra daki merkez uğraşmaktadır, tecrıd edılen suşlar oraya gönderilmekte- dir. Günün birinde bu çalışmaların başarı Bağlıyacağı ve polivalan, üs- tün tesirli bir virus aşısının hazırla- nacağı muhakkaktır Tedavi Gripte spesifik bir tedavi yoktur. stanın tecridi lâzımdır. Fakat suratle yayıldığından buna — birçok memleketler imkân bulamamaktadır- lar. Hiç olmazsa okul, kışla, sinema, kahve, tiyatro, fabrika gibi topluluk- ların bulund kları yerler kapatılma- lıdır. Bu günkü nakil vasıtalarının sürati karşısında bütün bu tedbirle- re rağmen ne epidemileri ne de pan- TIB demileri önlemek kabil olamamaktı dır. Hastalık bir bölgeye ve hatta bütün dünyaya süratle yayılmak im- kânına her zaman sarip bulunmamak- tadır. Bu kadar insanın ne tecridi ne de ihbarına maddi imkan yoktu Toplulukların bulundukları ve yad dıkları yerlerin dezenfeksiyonu mese- lesi de nazari kalmakta, umulan so- nuçları vermemektedir. Hastanın odası sıcak tutulma ara sıra havalandırılmalıdır. Rutu- betli olması 1ç1n odaya içinde kay- nayan su bulunan bir kap koymalı- dır Hastaya sulu ve hafıfgıdalar ve- rilmelidir. Yatak istirahatı şarttır İlaç olarak basitçe aspirin, kinin, p- ramidon gibi antitermik ve analj- zik maddeler kâfidir. Elimizdeki an- tibiyotiklerin hiçbiri gripe karşı mü- essir değildir. Bunları ihtilâtlara karşı kullanmak daha yerinde olur. Bu arada penisillin, streptomycı tamininden lanabilir. — Dr. C v faydalar sag— Cü'i bir miktar Krem Nivea'yı cildinize yediterek uvunuz. Bu miktar köpüğün husulüne mani olmaz. Cildiniz yumuşar ve traş makineniz daha güzel kayar. Traş olmak zevkli olur. KREM NİVEA kullan- makla sık sık traş olmanıza rağmen düz- gün ve p &z HA, ti Si 23

Bu sayıdan diğer sayfalar: