28 Nisan 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 29

28 Nisan 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 29
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dizzy Gillespie Ankara'da karşılanıyor “Bebop 'çular çabuk anlaştılar Halk için musiki Bu turne ıçın teşkil edilmiş grup, Gillespie' nın şimdiye kadar kur- duğu dördün! orkestraydı Bundan oncekılerın hepsinden daha iyi, hepsinden daha muntazamdı. Gü- nümüzün en üstün caz orkestrası sa- yılan Count Basie'ninkiyle aynı çap- - bazı görüşlere göre de onun fev kind - olduğu bellıydı Orkestra ü- yelerinin dörtte ız - solist anatkarlardı Orkestra- nın icrasında şaşmaz bir disiplin, hayret verici ritm kesinliği ve azzam bir swing, coşturucu bir can- hlık, kan kaynatıcı bir hararet var- idi. Fakat program, böyle bir orkest- ranın ve solistlerin müzikal değerle- rini, en uygun bır iklim içinde orta- ya koymaktan halka vasıtasız hesaplanmıştı. Bununla beraber ge- rek ferdi ve gerek topluluk değerleri, soğukkanlı cazseverleri bile tatmin edecek nisbette sunuldu. İlk kısım, caz tarihinin gözden — geçirilmesine devreler, ci kısma, Dizzy'nin öz üslübu da- ha çok hakimdi. Orkestranın iki şar kıcısı Herb Lance ve Dolly Saulters ve bilhassa uzun solosunda davulcu Charlie Persip, halkı galeyana geti- ren bir enerji kaynağıydılar. Dizzy- nin, kendisini hava meydanında kar- şılayan "bando" nun şefi olan trom- petisti sahneye davet edip Dızzy Gülespie'den Muvaffak Falay'a; ca- a olan müşterek sevgimizin nişane- ' yazılı bir gümüş tabaka hediye etmesı, bir kadirşinaslık jesti olarak takdir topladı. Hele orkestranın kom- iseri, "İstiklâl Marşı"mızı çalarak kapaması tezahüratı daha da arttır- AKİS, 28 NİSAN 1956 dı. Konser bittikten sonra sevgi nü- mayişi sokaklarda devam ediyordu. Açık havada ca. Büyük Sınema'dakı konserden bir gün önce orkestranın başlıca so- lıstlerı, Türk - Ame! rıkan Derneği'n- de verılen gardan bir "jam session" (irticali ıcranın tatbik edil- diği caz toplantısı) yaptılar Bu, caz sanatının gereklerını yerine getirme akımından, "resmi" konserlerine nis betle, daha da başarılı bir gösteriy- di. Kütle isterisi yaratacak usullere başvurma yerine Dızzy dahil bütün solistler, daha sa daha ölçülü ve ifadeli bir gidişle (legerlerının hakiki urumunu ortaya ].oydular, şahsiyet lerini belirttiler. Dizzy'n ne kadar büyük bir trompetist, ne üstün bir emprovizatör oldu a iyi anla- şıldı. Billy Mitchelli, —modern tenor saksofon stilinin tipik bir temsilci- sıydı, bununla beraber çalışında hiç- ir "dev”'in tesiri bariz olarak görül- sahibi, mantıklı e oods - beyaz - Charlie Parker ve Lee Konitz tesir- lerini ustalıkla birleştirmiş, sağlam teknikli bir altocu idi. Joe Gordon, Dizzy'den ancak bir gomlek aşağı, aynı üslüpta çalan, mükemmel trompetıst idi. Tenor saksofon Ernıe üstün bir solist sayılamazdı; fakat gııvenılır bir "yan-adam" oldu- ğu phesizdi. Trombonist Frank Re- yumuşak tonu ve akı- cı cümleleriyle parladı. Charlie Per- sip (davul), Nelson Boyd (kontrabas) ve Walter Davis (piyano) kudretli ve rahat bir ritm kısmı meydana ge- tirmişlerdi. Dizzy Gillespie'nin konserleri, bu çapta musiki hareketlerinin - caz ve- ya klâsik - Ankara'yı daha medeni, daha fazla düşünen ve duyan bir şe- hir haline getireceğinin deliliydi. F ; müyordu: şahsiyet - beyaz - Okuyucu mektupları Partiler hakkında AKİS'in hükümeti tenkit et- mekten muhalefet partileri- nin haline bakmaya vakit bula- madığı anlaşılıyor Muhalefet liderlerinin son eki mi- tinglerde yaptıkları teşbıhler o kadar basit ve çirkindi ki, bir vatandaşın bundan üzüntü duy- mamasına imkân yoktu. Gönül, mecmuanızda hükümetin icraa- tı yanında bu gibi hâdiselerin de akislerini bulmayı arzu edi- yor. Aksi halde zihinlerde ta- rafsızlıktan — ayrıldığınıza dair şüphelerin belirmesini hoş gör- meniz icab edecektir. Kemal Alkur - Kars C.H.P. nin menfaati ölçüsüyle hareket etmeye başladınız. Hizmette Ulus'u geçtiniz. Diğer mııhalefet partilerini bile C. H. cesaretli mücadele tarzınıza uy- gun olan yol, bu F*Guneş Bursa 9 9. sayıda çıkan "C. M. P. İs- tikbalin iktidar partisi" yazı- sını AKİS'e yakıştıramadım. Bir partinin tenkide tahammül edememesi kendine ait bir ku- surdur. Fakat AKİS'in bir tav- zihe alayla değil, fikirle muka- bele etmesi lâzım gelmez miy- di o urk - Tirebolu Politikacılar hakkında AKIS bir D. P. milletvekilinin 'M. M. kürsüsünden Ar- _ıantınde Peron bertaraf edilir edilmez basına ispat ha nındığı hususundaki sozlerıne sütunlarında yer vermişti Tam ir demokrasi anlayışı içinde hareket eden bu milletvekilinin resmini İS'te goremememı- zin sebebi acaba nedir-? AH Çoban - Ordu * Dış politika hakkında Sıkı sıkıya bağlı olduğumuz Batı âlemi devletleri dış po- lıtıkalarım yeniden ayarlarken bizim olduğumuz yerde saymamızın sebebi nedir? Dış politikamızı zamanın şartlarına göre gözden geçirmek için me suliyet mevkilerini işgal edenler ilham mı bekliyorlar?. İrfan Sonmez - İzmir Eğitim hakkında Bir — mektebin gezısınden bah- sederken kullandığınız "A- G: ciler” gibi tabirleri hafif . Yazınız da bana biraz mü- balagalı gibi geldi. XXI. asrın mak lâzımdır. . , Tamer Örere - İzmir 29

Bu sayıdan diğer sayfalar: