6 Ekim 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 33

6 Ekim 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 33
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

s P O R Futbol Şampiyonlar turnuvası eçen hafta Pazar günü Mithat- paşa stadının hali görülmeğe de- ğerdi. Maç saatinden çok evvel bin- lerce İstanbullu ükreş Dinamosu ile Galatasaray arasında yapılacak olan "Avrupa Şampiyon —Kulüpler Turnuvası" eleme maçım görmek için stadın yolunu tutmuşlardı. Ka- palı ve açık tribünler daha saat 10 da yükünü almış bulunuyordu. Numa- ralı bilet bulan bahtiyarlar ise müsa- bakanın başlamasına yarım saat kala gelip tribünlerdeki yerlerini işgal etti ler. Bilet dâvası bu maçta bir kerre daha aksak cepheleriyle — İstanbullu sporseverlerin karşısına çıkmıştı. He- le kulübün tevziatta tercih hakkını eş dost lehine kullanması görmek is- teyen, alkışlamak isteyen, fakat Sa- rı Kırmızılı camiada tanıdığı bulun- mayan sporseverleri müşkül durum- da bırakmıştı. Doğrusu bu şekilde hareket iyi — karşılanmadı. Çünkü kulüp bir zümrenin malı değildi. Şeref tribünü er maçta görülen aşina simalar, nedense bu maça teveccüh gös- termemişlerdi. Gözler Şeref tribü- nünde vali Gökay'ı, Rize milletveki- li Osman Kavrakoğlu'nu boşuna ara- dı. Fakat Galatasaray - Dinamo ma- çı meşhurlar bakımından fakir geç- Arka sıralarda — bir köşede Fethı Çelikbaş ciddiyetle gazetesini okuyordu. Birara, tribünlerde o ka- dar boş yer yarken Cihat Baban'ın kalkıp Çelikbaş'ın yanına oturması ve hararetli bir sohbete — koyulması tribünlerde bazı tefsirlere yol açtı. Çelıkbaşın biraz ilerisinde, C.H.P. Genel Sekreteri Kasım Gülek oturu- yordu. —Fakat Gülek'le Çelikbaş a- rasında ufak bir duvar vardı. liği duvarı değil, duvarı.. Gülek'in yanında bir ha- nımın bulunması tribünleri — doldu- ranların alâkasını daha da arttırdı. Bütün gözler zaman zaman Gülek'in tarafına çevriliyordu. Çelikbaş'ı ve Gülek'i orada görenler ister istemez Bölükbaşı'nı da aradılar. Fakat Bö- lukbaşı orada yoktu, maça gelme- mişti Maç başlıyor aç güllü, çıkan bütün gazetelerin ahmincileri -Bükreşte'ki — maçı görenler dahil- Dinamo takımını ma- çın — favorisi olarak ilân etmişlerdi. Fiziki yapı, nefes ve teknik bakımın- dan üstün buldukları mısafırlerı şinen kâğıt meleri ve Galatasaray'a şans dahi tanımamaları, sonunda on- ları mahçup duruma soktu. Kuvvet ölçüleri arasında yapılacak bir mu- ayese, netice hakkında elbette bir fikir verebıhrdı Ama o kadar!. Bunu kat'i bir şekilde ifade etmek, kehanette bulunmak demekti. Nite- kim Galatasaraylılar böyle düşünen- lere - oyunun hemen başında bir gol yemiş olmalarına rağmen - yanıldık- larını anlatmakta gecikmediler. İlk devrenin 20 nci dakikasına — kadar yanlış bir tertiple sahada dizilen Sa- rı-Kırmızılılar hücum inisiyatifini Di- namolulara kaptırmışlardı. hal 31 inci dakikaya kadar devam etti ve solaçık Suru'nun çok sert bir süt- le yaptığı birinci golün — akabinde sona erdi. Sağhaftan solhafa geçiri- len Kadri oyunda bir pas tevzi mer- kezi olarak çalışan ve akınları tan- zim eden sağiç Neagu'yu tevkif et- ufacık bir B. Ali Dinamo kalesi önünde Kaçırılan bir gol daha AKİS, 6 EKİM 1956 Beykoz — Adalet Pilâvda taş çıktı tikten sonra misafir takımın akınla- rı müessir olmamaya başladı. Ağır ağır açılan Galatasaraylıların — ha- vadan ve uzun paslı oynayarak rakip kaleyi sıkıştırdıkları görüldü. il- hassa İsfendiyar vasıtası ile yapılan akınlar çok ciddi tehlikeler yaratı- yordu. Eğer santrafora konan B. A- li 1y1 bir gününde olsaydı Galata— saray'ın turu atlaması, — yahut ta- rafsız bir sahada üçüncü karşılaş- mayı yapma hakkını kazanması iş- ten bile değildi. Fakat olmadı. Sarı- Kırmızılı takım biraz da talıhsizdi. İlk devrenin sonlarına doğru Kad- rinin attığı gölle beraberliğe ulaşan Galatasaraylılar, ikinci devrede hü- cum inisiyatifini tamamen ellerine geçirmişlerdi. — Rakip takımın neti- ceye rıza gösterdiği, fazla gol — ye- memek için müdafaaya çekildiği gö- rülüyordu. Bu şekilde daha rahat bir oyun çıkaran Galatasaraylılar maçın bitmesine 10 saniye kala İs- fendiyarın ortasına — yarım röveşate yapan — Metin'in attığı goölle saha dan 2-1 galip ayrıldılar. — Yenilen takım neticeden memnundu. Çünkü O avreraj esasına göre turu atlat- mış bulunuyordu. Yenen takım ise, gündü. Çünki en az 3-1 lik alı— bıyet ona tarafsız bir sahada oyna- k imkânını sağlıyacaktı. Kaçırı- lan fırsat işte buydu Federasyon kupası Futbol Federasyonu tarafından bu sene ilk defa tertıp edilmiş olan Federasyon kupas maçlarına geçen hafta başlandı. Ilk haftada İstan- bulspor Emniyeti 4-1, Beykoz Ada- leti 3-1, Beşiktaş Beyoglusporu 2-1 mağlüp 'ederek bir tur atlamaya mu- vaffak oldular. upa — maçları da futbol severler tarafından büyük bir alâka, görmüştü. maç olsun da ne olursa olsun.. Alâka gör- 33

Bu sayıdan diğer sayfalar: