2 Şubat 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 17

2 Şubat 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mübalâğalıydı. Aklıbaşında bir kim- senin Nehruyu komünist bloka men- sup gribi gösteremiyeceği aşikârdı Nitekim Sovyetlerle arası iyi değildi. Rusya, Moskovadaki Hind Büyük el- cisinin geri alınmasını ıstıyordu. Ama layanlar nezdinde bile yok etti. Çuval- dızı başkasına batıran, iğneyi kendi- sinden esirgememeliydi. Soğuk karşılanan misafir Geçen hafta Hindistana gelen Rus mareşali Zukof'un en hararetli karşılayıcısı, uğradığı hayal sukutu oldu. Geçen yıl Krutçef ve Bulganin'e yapılan muazzam hüsnü kabulü gö- receğini zanneden Sovyet mareşali, karşılandıgı sırada boynuna kalâde bir dostluk tezahürü göster- memek kararındaydı. 1957 yılının ilk ayını seyahatlarla geçiren Çin Başbakanı Chou En-lai de, son Uç ay içinde, üçüncü defa o- larâk Hindistana i. Nehrunun yüzü gene asıktı. Chou'ya gayet so- ğuk muamele ettiği her halinden an- laşılıyordu Gecen yılki hararetli sev- gi tezahürlerini hatırlayanlar, bu de- ğişikliğe bir tiirlii mana veremiyor- lardı. Nehru ile komünist bloku ara- sından bir kara kedi geçmişti Ispanya Münevverlere ölüm Geçen hafta Akdenız sahilinin se- vimli liman şehri — Barselona'da halk nakil vasıtalarına — boykot ilân etti. Halk çalışan tramvayları dur- duruyor, boşaltıyor ve sonra bir ha lede deviri yordu, ispanyol polisi mu- tadı üzere, amme nizamını bozmaya matuf bu hareketin ' faillerini tevkif etmekte en ufak bir kusur göstermemiş- ti. Fakat ne yapılırsa yapılsın İspanyadakı huzursuzluğun sonunu almak bir türlü mümkün olmuyordu. Bir ay evvel Barselona Üniversitesi talebeleri Franko'nun heykelini pen- cereden bahçeye fırlatıp parça parça etmişlerdi. İspanya sizlik günden güne artıyordu. Ne mü- nevverler, ne talebeler, ne de ışçıler memnun değillerdi. İspan mü- nevverlerın hud rıste elden ele dolaşıyordu. münevverler, — Diktatör fikir hayatını baltalamak için baş- vurduğu bütün usulleri açıkça anla- AKİS, 2 ŞUBAT 1957 General Franko Başına — yıldırımlar — yağıyor tıyorlardı. Rejimin parolası General Millan Astray tarafından şöyle ifade edılmıştı "İspanyol münevverlerine ölüm!." .. Üniversiteler Orta Çağda- ki skolastık devre donmuşlerdı. De- ğil Marks, Kant ve Hegel'in dahi a- dını ağza almak yasaktı. Kant'çı Ve Hegel'ci tanınan fikir adamları hapis- hanelerde — sürünüyorlardı. Franko'- n tabift müttefiki kilise, üniversite tedrisatına dikkatle nezaret ediyordu. Cevapsız kalacak çığlık Fak baskı - Rusyada ve peyklerde oldugu gibi - , bekle- nen neticeyi vermemişti. Madrıt ve Barselona —Üniversitelerinde — ayak- lanmalar — başlamıştı Beyanname- yi imzalayan ispany münevverleri rejime olan nefretlerini — hâykırıyor- lar ve şöyle diyorlardı: "Hür olmak istiyoruz. Şu halde Franko ile karşı- lıklı münasebetler kuran hükümetler bize ihanet etmektedir. — Birleşmiş Milletlerde, hür milletler arasında İspanyol tarihinin en kanlı tiranına yer vermek, Uneşco'ya kültürün en ARAYIŞ AYLIK SANAT DERGİSİ Ankara'nın beğeneceğiniz tek Sanat dergisi. Taşraya abonelere gönderilir. Yıllık abonesi 3 liradır. P. K. 198 - Ankara DÜNYADA OLUP BİTENLER büyük düşmanım dahil etmek suretiy- le bize ihanet edilmektedir. Franko binlerce artist ve münevverin — ölü- hayatının münden ve İspanyol fikir | anm ek n hür memleket hü umetlerı- nin nezdınde teşebbuslerde bulunma- âlâ.' susmaya hküm edenler de bize ihanet etmektedir". Macar ihtilâlinin başında Budapeş- teden yükselen ses gibi, İspanyadan yükselen bu çığlık da herhalde işitil- meden sönüp gidecekti. Cezayir Tesanüt grevi Kurtuluş hareketi liderleri, Cezayir mesele sının Bir l mış Millet lerde tiler ve dükkânları ateşe verdıler Fransa bu sıralarda Birleşmiş Mil- letler korıdorlarında kendisine ta- raftar aramakla meşgul bulunuyordu. Atlantik Paktı üyelerinin ve bazı Gü- ney Amerika memle ketlerının oyları- nı elde edeceği muhakkak gibiydi. Fa- kat Bandung memleketlerı Fransaya karşıydı. Türkiyenin şimdi kadar Fransanın lehine kullandığı reyini, son zamanlarda müslüman d vletler- le olan çok sıkı temaslardan sonra nasıl kullanacağı çok merak ediliyor- du ürkiye Fransa aleyhine cephe alacak mıydı ? Bağdat Paktının müs- lüman devletleri, Türkiye yi Atlantik Paktı müttefiki aleyhinde rey verme- ye zorluyorlardı Diğer bir Atlantik Paktı üyesi olan Yunanistan, Fransa aleyhinde rey vereceğini açıklamıştı akat Fransa daha şimdiden Bir- leşmiş Mılletler kararına bağlı olma- dığını, lüzu rse —müzakereleri terkedecegını soyluy rdu. Guy Mol- politikasının baştan siyasetini ne kadar takbih edersek edelim» Ce- zayir meselesinin ancak Fransa ve Cezayir arasındaki — karşılıklı müza- kerelerle hal luna abileceği muhakkaktı." Birleşmiş Milletlerdeki heyecanlı nutuklar, sadece kurbanla- rın sayısını arttırmaya yarıyordu.

Bu sayıdan diğer sayfalar: