23 Şubat 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 29

23 Şubat 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 29
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hıs bir arada sahnede bulundukları halde bilakis, hepsi de hareketlerinde son derece rahattırlar. Bu rahatlığı Ta- rık Levendoglu nun dekoru da temin n bir Amerikalının aydınlık, modern "lıvıng—room"u ta- biatıyla mıkyası bir hayli küçültmek suretiyle Oda iyatrosu — sahnesine mükemmelen tatbik edilmiştir. Mer- dıvenın ustunden, tel arka sından gö- dar sabık bakan 'Philip Russel rolünde de çok başarılıdır. Bu zeki ve kurnaz İ ını aynı zamanda Amerikalılara has bir canlılık, bir ifadelendirmeğe mu- . Karısı Constance Russel'de Küçük Sahneden?" Devlet Tiyatrosuna nakli mekân eden Şük- ran Akın, bilhassa fiziğinin de yardı- mı ile ne istediğini bilen, istediğini elde etmek için de yapabıldıgı kada- rım yapan realist bir Amerikalı kadın olabilmiştir. Pıyesın en avantajlı rolü şüphesiz kadar istifade edememekte, sadece oynadığı tipin sempatisine sığınmak- la yetinmektedir. Gökçen Hıdır baş- langıçta taşralı bir küçük öğretmen- daha başarılıdır. Ama George'la evlendikten sonra pek çok değişmesi gerekir. Zevklerındekı giyimindeki Karaca Tiyatrosunda sanat değişiklik haline, hareketine de tesir etmelidir. Konuşması hâlâ "Dünkü Çocuk"taki Billy'nin konuşması kal- dıkça tabii buna imkan yoktur. Ge- Altınok son perdeye ge- linceye kadar mükemmel. Fakat son perdede, karısına aşık olduğunu an- layınca, şarka mahsus aşırı bir ro- mantizme bürünmesine de hiç lü- zum yok. Byron Winkler'de, uzun zamandanberi sahnede örmedigımız disine verilen her miniminicik olduğu gibi burada da başarılı. e Devlet Tiyatrosu bıkmadıysa bile seyırcıler p böyle kenar kösede görmekten bıktı- lar Muh im, ama güzel bir piyes seyret- mek 1steyenlere "Devlet İşleri ha- raretle tavsiye edilebilecek bir eser- dir. Festivaller Gençler faaliyette Kon ranslar, sanat münakaşaları, münazaralar tertiplemek suretiyle pek seyrek de olsa sesini duyuran Ankara Fikir Klübü geçenlerde öğ- retmenler Derneği lokalinde alâkalı- lar arasında bir münakaşa açtı. Mü- temsilleri başladı (Gazetelerden) "CAM KIRIKLARI" AKİS, 23 ŞUBAT 1957 TİYATRO at Sevenler Klübü San ü Kahvehanelikten kurtuluyor anm mevzuu şuydu: "Devlet Tiyatrosunun Türk Klâsikleri namı altında eski tiyatro eserlerimizi res- tore etmek suretıyle yeniden sahneye koymasında bir fayda yok mudur?" Fikir Klübünün arzusu hilâfına garip şartlar altında yan eden bu münakaşa üzerinde yenı— den münakaşa açmak gerekıyor Hem tartışma mevzuu, em nakaşa icapları hakkında... Şımdıhk" bunu bir tarafa bırakıp gelelim Fikir Klubu nün bu yılki ikinci teşebbüsü— Gençlerin buyuk bir arzuyla gi- rıştıklerı bu teşebbüs Ankarada bir stivali" — tertiplemektir. Ankarada tiyatro deyınce hernekadar r ki hiçbir ilişiği 'givale Istanbuldan aldun aradan da geçi ay şehı'ı 'Yağ" ve "Bellac A— pollonu" ısımlı eserleri sahneye - alâkalı bır seyırcı topluluğu karşısında 789 Şubat geceleri temsil Unıversıtelıler rosu katılacaktır Aşağı y mi gün devam edecek olan bu festi- vale Ankara Üniversiteliler tiyatrosu yepyeni bir eserle iştirak etme niyetindedir. Ankara — Festivalinde yer alacak eserler Sanat Severler Klübünde sahneye konulacaktır. Böy- müddet için dahi olsa gayesine yakı- şır bır canlılığa kavuşacağına şüphe yoktur. Tek temenni, gençlerin ken- dılerınden öncekileri örnek almıyarak bu nevi eşebbuslerınde devamlı ol- malarıdır 29

Bu sayıdan diğer sayfalar: