1 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 23

1 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 23
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

erer- için lüzum —gösterdiği askeri masraflarda da kısıntı yapıyordu. EBisenhower idaresi, önümüzdeki ma- M yıl içinde, Amerikan silâhlı kuv- vetleri icin 36 milyarı biraz aşkın bır tahsisat istemişti. Hükümete göre, bu miktarda yapılacak en ufak bir azaltma bile Amerika Birleşik Dev- letlerinin güvenliğini tehlikeye düşü- bilirdi Temsilciler Meclisinin Büt- isyonu ise, son Macaristan ha- dıselerının Sovyet askeri kuvvetinin zaafını bütün açıklığıyla gösterdiği- ni ileri silrerek, Kisenhower'in aake- ri bütçesinde 2,5 milyar dolarlık bir kısıntı yapmak — yolun gidiyordu. Komisyonuna göre, askerl masıaflarda yapılan bu kısin- tı ordunun kuvvetini, ne de, yer.i sılâhlarınm inşa sür'atini a7altacak- zünden Amerikalıların parası olup gidiyordu. Eisenhower idaresi, dış yardım programından sonra Aaskeri masraf- larında da yabılan bu kısıntı. karsşı- sında çok zor duruma dlüşmüş bulu- nuyordu. Üstelik, bir kerg Bültçe Ko- misyonunun makaslamasından gecen bu her iki masraf faslının Kongrede bir kere daha makaslanacağını göz- teren bazı belirtiler de yok değildi. Kongrenin ,Demokrat çoğunluğul.a göre Cumhuriyetçi idarenin israfları- na son vermenin sırası gelip, geçmiış- ti. Halbukt — Başkan Kongre çoğunluğuyla aynı fikirde olmadığı anlaşılıyordu. Biitçe ko- misyonu Bisenhower idaresinin bas- langıçta istediği 4,4 milyar dolarlık iktisadi ve a.qkerî yardımı 3,8 mil- yar dolara indirmiş ve Başkan bunı razı olmuştu ama, bu38mı1yar dolar Amerikanın kendi güvenliğini tehlike- Fisenhower'in du.Dış vardımları indirmek çok tehlikeli mek temayüllerinin — başgöste 81 Üzerine, Başkan Eisenhower du- rumun ciddiliğini anlıyor ve bu yol- da şimdiye kadar verdiği tavizlere bir son vermenin gerektiğini anlıyarak, geçen Salıgünü Kongreye yolladıfı bir mesajla, Demokrat coğunluktan bütçe projesini olduğu gibi kabul et- mesini istiyordu. Bu mesajda belir:- tiğine göre, Amerika Birleşik Devlet- lerinin güvenliğinin ve dünya barı- şının korunması merika'nın müÜşterek güvenlik gayretlerîne de- vam etmesi kaçınılmaz bir zaruretti. Bütçe örojesinde dış yardıma ayrı- lan paraların gayesi de bu müşterek güvenlık gayretıenm teşvik etmek- r şey değildi. Amerika- mn ıımdiye kadar yaptığı askeri dış yardımlar -ki sekiz sene içinde 17 milyar doları buluyordu- hür dünya- AKİS, 1 HAZİRAN 1957 ya 200 tümenlik kara, 27 bin uçak- hk hava ve 2500 gemilik deniz kuv- veti kazandırmıştı. Eğer Ba ünya- sı Sovyet Rusya karşısında korkusuz görünüyorsa, bu kuvvetlerine olan güvenindendi. Ge aynı mesajında, Başkan E- isenhower iktisadi ve teknik Ameri- ardımı Üzerinde de duruyordu. Baskan Fhisenhower'e göre bu yar- dımlar, geri kalmış memleketleri bağımsızlıklarını korumak için gerek- li siyasi ve sosyal gelişmelerinde şı'n- diye kadar teşvik etmişsti ve şimdiden sonra da etmesi gerekiyordu. Ancak bu yardımların güniln şartlarına daha uygun ve daha devamlı olarak vyapıla- bilmesi icin, geri kalmış memleketle- re uzun vadeli borç verecek bir “ik- tisadi kalkınma için ödünç verme fonu” kurulmalıydı. Başkan, Konxg- Adenauer Seçim turnesinde reden, bu fona 1957-1958 malt yılı için en az 500 mılyonluk mütea K:p iki mali yıl için de milyon dolarlık tahsisat ayrılmasım istiyor- du. Ancak Kongrenin Başkanın bu ta- Jeplerini nasıl ıyacağı — peşin Bilinen birşey, lar karşıqında takındığı şüpheci ta- ırdı. hower'in — gayretlerinin bıı şüphecılığı giderip gidermiyeceği, ancak önümüzdeki günlerde belli ©- lacaktı. Adenauer'in ziyareti G çen haftanın sonunda, ' New York'un meşhur La Guardia ha- va alanına, yanında kızı ve oğlu da DÜNYADA OLUP BİTENLER bulunan uzun boylu, dinc bir ihtiyar indi. Görünüşte Amerika'yı görm gelen diğer turistlerden farkı o masına rağmen, uçaktan iner inmez etrafını ga.zetecıler kaplamıştı. Gaze- teciler, israrla, yaşlı adımın Birleşik Devletlere ne maksatla geldiğini Öğ- renmek istiyorlardı. suallerini uzun bir m hktan gelen bu sempatik ihtiyar, ni- hayet gu cevabı vermek zorunda kal- dı: “Zirat bilgimi arttırmaya gel- dim” Gazetecileri bu kadar meşgul eden yaşlı adam Federal Batı Almanya Başbakanı Dr. Adenauer'- den başkası degıldı e bu cevabıyla, onlara, Başkan Eısenhower'i Gettyse burg'daki çiftliğinde ziyaret edeceği- ni anlatmak istiyordu. İki Devlet a- dam bir zamandanberi görllş- memışlerdı ve birbirlerine anlatacak epey şeyleri olmalıydı. Bu anlatıla- cakların başında ise Avrupanın gü- venliği ve Almanyanın birleştirilme- si geliyordu. rüşmelerinden bu yana köprülerin altından çok su- lar akmış, Avrupa Devletleri, bütün- Jüklerini günden güne daha iyi hisse- derek, birbirlerine daha çok yaklaş- mışlar, bu yaklaşmanın dışında yal- nız Doğu Almanya kalmıştı. Doğu Almanya meselesi, Adenailer'e göre, yalnız Almanları değil, fakat bütün Avrupalıları ilgilendirirdi ve Avrupa- nın geleceğini güvenlik altına almak icin iki Almanyanın birleştirilmesi elzemdi. Adenauer bu meseleyi bir de Başkan Eisenhower'le görüşmek ısti- yordu. Bundan başka görüşülecek şey- ri de vardı lunması için atom sılâhl edilmesi gerektiğini da muhalefeti ile karşılanmıştı. Bundan başka Rusya da Alman hükümetirin atom silâhları karşısındaki tutum'u- nu beğenmedıgmi gösteren hareket- ler yapmaktan acınmamış, hattâ Bonn hukümetme. geçen av, Alman- yanın bir atom Üssü haline getiril- mesini protesto eden bir de nota ver- mişti. Bütün bunların yanında, Adenau- er'in Atlantiğin ötesine geçerken Ö- nümüzdeki Eylül ayında yapılacak seçimleri düşündüğüne de şüphe yok- tu. Hattâ muhaliflerin söylediklerine bakılırsa, Adenauer'in bu ziyareti doğrudan doğruya ve sadece bu me- sele ile ılgılıvdı ve bir propaganda- n başka değildi. Bu olduk- ca ı.şırı bir ıddıa idi. ama hakikate aykırı olduğu da söylene- zdi. Adenauer siyasetini Batı ile ig- birl!ğı ve Amerikan dostluğu Üüzerine kurmustu. Seçimlere birkaç ay Kala Alman-Amerikan dostluk ve daya- nışmasının sağlam temellere istinat etmekte olduğunun bir kere daha ilân edilmesi, ihtiyar Başbakanın durumu- nu oldukça kuvvetlendirecekti. Si

Bu sayıdan diğer sayfalar: