1 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 26

1 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 26
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5 #af A Ş Di b g3 GAĞ » ee d ÜY LA Ü Ğ Z GO0 TA P b Â-di ZİYAYA MEKTUPLAR (Cahit Sıtkı Tarancının Mektupia- rı. Varlık Yayınları, Ekin Basımevi, İstanbul - 1957. 208 sayfa. 200 kuruk) Nedenqe memleketimizde mektup edebiyatının kıymeti —pek bilin- men hemen hiç yok gibidir Varhk Yayınevi bugüne kadar &- debiyat ve sanat dünyamıza olduğu kadar, kitapçılık dünyamıza da u- nutulmıyacak yenilikler, canlılıklar &getirmiş bir yayınevidir. İşte bu se- “Ziyaya Mektuplar” adındaki kitap edebiyatımızdak yeni bir boşlu doldurmak için atılmış pek yerinde ir adım olmu “Ziyaya Mektuplar”' ıkısı de bu vvl rahmete kavuşmuş iki şai dir. Galatasaray Lıse—ımden beri de- vam eden bir arkadaşlığın, bir dosi- luğun safhalarını, derinliğini öğreten bu mektuplar 1920 yılından 1946 yı- hna kadar şair Cahit Sıtkı Tarancı- nın şair Ziya Osman Sabaya gönder- diği 57 mektuptur. Cahit Sıtkının Ö- lümil üzerine Ziya Osman Saba ken- disine gönderilmiş olan bu 57 mehttır- bu teker teker tasnif etmiş bunların başına geniş bi yazısı ilâve celr Ziya Osmana bu mek sılmış halde rmek fırsatını verme- miştir. İşte Varlık Yayını ki- kac kuş birden vurmuş oluyor. Her- şeyden önce edebiyatımızda yeni bir çığır daha açıyor. Sanatçı mektupla- ehemmiyetini , gerek Ziya Osmanın ha- tıralarının bir defa daha anılmazına vesile veriyor. Edebiyat tarihleri için ise eşsiz bir vesika hazırlamış olu- yor. “Ziyaya —Mektuplar” adlı kitapta yer alan 57 mektup Cahit Sıtkı Ta- rancı tarafından 1920 ile 1946 yılla- süre İicirde bulunduğu muhtelif yerlerden vazılmış, yollanmış. Diyur- bakırdan, Beşiktaştan, Paristen, Li- Ilıcadan An- karadan gönderilmiş mektuplar.. bu mektuplardan iki şaınn de bıvogra- filerini. sanatkâr ede- meselâ Orhan Veli'nin mektuplarını toplanmış, tasnif edilmiş şekilde. bir kitap halınd yayınlanmış olarak görmek mlümkün olur. BİR ODADA ÜÇ AYNA (Sabahattin Kudret Aksal'ın piye- si. Yenllik Yuyınları: 25, Yenilik Bu- sımevi, İstanbul . 1958. 18 sayfa, 150 kuruş) Sabahattin Kudret Aksal edebiya- tımızda daha çok bir şair olarak isim yapmış, moder Türk şiirine öncülük etmiş kişilerden biridir. Sa- bahattin Kudret şairdir ama o da goir çok şair gibi sonradan yalnızca siir- le iktifa etmeyip edebiyatın türiü dallarında kalem oynatmağa başla- inıştır. 1938 yılından, yani 18 yaşılı- dan beri yazı hayatının içinde. bulu- nan Sabahattin Aksal, ilk şiir kitabı olan bu yana “Gün Işığı” adlı bır şıır ki- tabı “Şakacı” adında “Gazoz Ağacı” adlı iki hikâye kitabı yayınlamıştır. “Bir Odada Üç Ayna" adlı piyesi şa- irin altıncı kitabı ve ikinci piyesidır. İyi bir şair olan Sabahattin Kudret şiir harici çalışmalarında da başari- &a ulaşan bir insan olsa gerek.. Zira memleketimizde sayıları bir hayli kabarık olan hikâyeciler arasında açılan bir yarışmada, “Sait Faik Hı- kâye Armağanı” yarışmasında bLir çok hikâyeciden daha çok puan top.1- yarak birincilik almış ve “Gazoz A- ğacı” adlı hikâye kitabı Sait Fark Hikâve armağamna lğâyık görülmüş- tür. Hikâyede olduğu —kadar piyes sahasında da başarıya ulaşan yazar daha 1938 yılında yazdığı ve kitap halinde yayınlanmamış olan “Evin Üstündeki Bulut” adlı piyesini İstan- bul Şehir Tiyatrosunda oynatmazğa muvaffak olmuştu. 1948 de temsil e- dilen bu piyesini 1950 de Ankara Dev- let Tiyatrosunda daha sonra da İstan- etmişti. Ama Sabahattin Kudret val- tiyatro ve şiirle de iktifa etmemis, ceşitli gazetelerde, mecmua- larda tiyatro yazıları denemeler ve tenkitler de yazm abahattin Kudretm son eseri ula “Bir Odada a” adlı piyesi Uc perdelik ve altı bbl(lmlük 124 sayfa- yı dolduran, 18 kişinin rol aldığı bir biyatımızın bu yıllar içinde gelişen çesitli meseleleri hakkındaki görüş- lerini, bu iki şairin şiirlerini yazış sartlarını takip etmek mümkün. Batıda —sanatçıların — birbirlerine gönderdikleri mektupların toplanma- Mex- tımlar mgşıulâ.xsm 1 Paikin, Mühendis ve Mimarlarımıza YAPI - TEKNİK Mühendislik Dergisine abone olmakla, en son teknik yenilik- lerl takip etimiş ve meslekte ilerlemelerini sağlammnış olacaklardır İdare ve Müracaat yeri: Zafer Meydanı Âdil Han No: 4 - Yenişehir - Ankara. oyundur. Mevzu gayet sade ve aksi- yon bakımından da bir hayli durgun- dur. Yeni evli bir karı koca ev aramak- tadırlar. Bir emlâk komisyoncusu bunları kiralık bir eve getirmişlır. Birinci perdede bu karıkoca ile ko- misyondunun konuşmalarına şahit o- lunur. Kadın evi bir türlü beşenme- mekte, türlü itirazlar ileri sürmekte- i n genç ise evıbeğeı- miştir ve karısını ikna etmeğe çalı- şır. Nihayet kadının bütiln itırazla - nın ufak tefek kaprisler olduğu an- laşılır ve ev tutulur, taşınılır. Saba- hattin Kudret Aksal bu perdedeki a- şıiri yeknesaklığı bir parça renklendi- ni kiracıların yaptıkları münakaşa- lara seyirci kalmakta ve sanki yaşa- yan insanlarmış gibi onların türlü ha- reket ve sözlerine karşı aksülâmeller göatermektedirler. İkinci perdede mekân gene aynı oda- dır. Ama aradan 20 küsur yıl geçmiş- tir. Genç karı koca ihtiyarlamışlar, bir kız bir de oğlan çocukları olmuş- tur. Kız nişanlıdır ve nişanlısı ile ni- kâhlamp başka bir şehre gidecekler- dir. Ama anne kızımn evınden kopup rafı tutamayan, iki tarafın da gönlünü yapmağa çalışan miültereddit bir rol!- de. Nihayet kız evlenir ve gider. Üçüncü perdede aradan gene bir dört yıl geçmiş, baba iyiden iyiye ihtiyar- lamış ve hastalanmıştır. Oğul evda babanın yerini almaktadır. Babanın artık son günleri gelmiştir. Ana oğul, rdikleri kız'n, baba yuvasına gelişini beklemektedi”- ler. Derken kız çıkagelir. Babasımın odasına koştuğunda baba çoktan son nefesini vermiştir. Artık bundan son- raölüm gaileleri başlar. Kız annesini de alıp kocasının yanına dönecektir. Oğulise tek odalı bir eve çıkıp bir müddet daha bu şehirde kalacaktır. Eşyalar satılır. Evden ayrılış ağla- maklı bir hava içinde cereyan eder, Son sahnede ev boşalmış., ilk sahnede- ki üç ruhun yanına dördüncü bir rııh olarak baba da katılmıştır. Eve kiracı olarak yeni bir genç çift gel- mıstır Mevzuunu burada, kısaca nakletı.l- mevzu a sı- mamıştır. Bu ı_ıiyesin sahnede temsili nasıl olur, bilinem Sabahattin Kudret'in “Bir. Odada Üç Ayna” adlı bu piyesinde takdir e- dllebılecek.t»ek yön olsa olsa dilid rk.çe büyük bir tl lıkı k

Bu sayıdan diğer sayfalar: