5 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

5 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

$ Nisan 1929 ae tt — Singapor geceleri Ramon Novarronun yeni bir tilmi “Singapor geceleri,, filminden bir sahne * Metro - Göldvin -— Mayer ., fi bu sene Avrupaya ihraç, imlerden biri de meşhur jisör Vilyam Vayın vazı sahne cross to Singapor, varro ile Mis Con indan çevrilen bir yeni filimde mevzu şudur: Bir yelken — gemisi ile — Singapora gidip gelen dört kardaştan ge- kaptanı olan / Mark, azla / mışanlanır; Novarro) kı ağabeyine ihanet etmemek çok samimi bir kardeş sadakati gösteriyor. Bu arada görülen bir çok maceradan ve bilhassa Singapor- daki esrarengiz ve meraklı sahne- lerden sonra Mark vürülüyor ve ölüyor... Ölürken, nışanlısının ki çük kardeşini / sevdiğini - bildi genç kizi kardeşi - Jocle - tesli ediyor. Filimin son perdesi çok hare- ketli ve heyecanlıdır. R. Novarro bu filimde saf ve çok genç rolü- | gazetecin Şarlonun hazılağı eni filim Bir kaç ay sonra bitecek olan “Şehrin ışıkları,, güldürücü Şarla — hastalıktan — kalktıktan sonra yeni bir filim çevirmeğe başladı : Şehrin ışıkları... Bu filim ancak son bahara doğru bitecektir. Şarlo yeni eserinin mevzumnu bir şöyle anlatmıştır : — Bu filimin kahramanı, meş- bur melon 'incecik kamış baston bol paçalı pantalonu, rengi uçuk Jaketi ile yine eski Şarlodur... Bu adamcağız filimde gayretine rağmen etrafında bir iddiyet havası yaratamaz, her- kes onu görünce kahkahayı basar çocuklar ceki ler, velhasıl kimse ona ciddi bir adam muamelesini yapmaz... Şarlo buna fevkalâde mütessirdir. Nihayet günün birinde bir köşe başında her kesin kahka- balarla güldüğü bu kür çiçekçi kıza rast gelir. Ondan çiçek alır. Bu genç kız gözleri görmediği için Şarloyu yegâne ciddi telakki eden insandır. Şarlo haza âşık olmuştur. Ve her gün boğazından ayırdığı para ile genç kızdan çi- çek satın almağa başlar. Bir gün çiçek alırken Şarlo- nun bastonu ile şapkası yere düşer — ve tesadüfen — bunlara elile dokunan kör kız, kendisin- ü muvaffakiyetle yapmıştır. den her gün çiçek alan melon Vilma Banki * Yes, This is Heaveni ,, tilminde. adam bir | Vilma Banki, bütün sinema yıldızları arasında, hayatta tam mana- sile mes'ut olmak istiyen ve muayyen gaye ve maksatlar için yaşa- dığını söyliyen çok hassas bir sanatkârdır. Vilma Banki kendi maksat ve gayelerini perdeye aksettirmeyi dü- ünmüş ve: | Yes, This is Heaveni ) Yani: ( Evet, cennet budur! ) İsminde çok hissi bir film çevirmeğe başlamıştır. Vilma Banki saadeti hali cennetle müsavi addetmiş ve: “ Cenneti idrak edenler, yalmız mesut insanlardır! , tezini müdafaa etmiştir. Amerikada ” cennet u pek mukaddestir. bütün | eteğini çeker- PRE V: Şarlonun bulduğu yeni yıldiz Virjina Çeri kör kız rolünde şapkalı, bastonlu adamın, aynı zamanda fevkalâde zengin oldu- ğuna bükmeder. Genç kızla münasebeti ilerlet- tikten sonra Şarlo güzel çiçekçiye gu teklifte bulunmuştur. — Bizim eve gel, ben seni te- davi. ettireyim. Mahkümlar gemisi! Con Barimorun en son çevirdiği filim Con Barimor geçen senedenberi üç büyük filim çevirmiştir. Mis Dolores Kastelle ile birlikte çe- virdiği “Les Condamnes aux lere ” ismindeki — bu yeni — fil Amerikada dekorları en zengin Mahkümlar Gemisi tilminden bir sahne filimler arasında zikredilmekter Mahkümlar gemisinde tahak küm, elem ve iztirap - sahneleri büyük himmet ve mesaf sarfile vücüde gelmiştir. “Wamner Brothers, studyosunda çevrilen bu filimde Con Barimor ve Dolores Kastellb " muvaffak olmak için çok müşkilât çekmişler ayrıca mükâfat al - ve şirketten mışlardır. Konrad Vayt | Meşhur. sinema aktörlerinden Konrad Vayt istirahat için Avru- Paya — gelmiştir. Konrad şark memleketlerini de gezmek niye- tündedir, '|safhaları ile beraber insanı düşündüren güzel bir filimdir. Kız bu teklifi kabul etmiş. ve zengin dostunun evine gitmişt Bundan sonra Şarlo yemiyor. içmiyor elindeki parasım sevgili- nihayet bir gün gözleri açılan genç kız o meşhür. kıyafeti ile Şarloyu — karşısında — görünce kahkahayı basiyor... Gülünç adam bu kahkahayı işittikten sonra evinden çılayor gehrin ışıkları arasında haybolu- y Şarlonun bir adeti vardır: Her fi- minde yeni bir genç kızı sinema- cılık dünyasına çıkarır... *Sehrin ışıkları,, filiminde Şarlo *Virgiina Çeri, isminde bir kızla beraber oynamaktadır. Meşhür komik bu kıza Vaşingtonda bir boks macında rast gelmiş ve çehr resinin sinemacılığa çok müsait olduğunu görerek hemen angaje etmiştir. Şarlo bu filmi bitirdikten sonra Awrupaya gidecek ve ora- dan da bir devri âlem seyyahatine tıkacaktır. Greta Garbo Tatilini İsveçte istirahatle geçi- ren Greta Garbo Amerikaya meyeceği hakkında çıkan rivayet- ler suya düşmüştür. Sekiz yüz çiçek buketi Esther Ralston yeni çevirdiği bir tilimdi Sahife 7 Konfetti İngilterede hazırlanan yeni bir filim - — 3 Esor 3« F Ve B #Kontetti,, filiminden bir sahne' Amerikada harikulâde bir su- rette inkişaf ve terakki etmekte olan sinema faaliyetleri, son gün- lerde Avrüpa filim şirketleri mü- essislerinin nazarı dikkatımı celb etmiştir. — Pariste, — Almanyada olduğu gibi İngilterede de yeni şirketler tessüs ve yeni stüdyolar küşat edilmektedir. İngiliz sinema artistleri Londra- da geçen seneden beri yeni bir çok filimler çevirmişlerdir. Şehri> mizde gösterilmekte olan Konfetti filmi bu kabildendir. Bir aşk macerasını tasvir ve güzel Dolarenin ruhunu çok iyâ tahlil eden genç kız. rolünde Mis Annet Benson çok muvaffak olmuştur. K Konfetti filmini İngilizlerin çok sevimli olan Mis Annet ile M. Jak Buhanan birlikte çevirmişlerdir. Jak Buhanan ilk defa perdede görülen bizce mechul bir sanatkâr olmasına ragmen muvaffak olmuş addedilebilir. B Amerikada “ÜÇ YILDIZLARI, filminde iştihar eden Mis Esther Ralston geçenlerde studyodan çıkarken birden bire lzerine fenalık gelmiş ve yere düşmüştü. Hayli zamandan beri rahatsız olan Esther Ralston sinema âleminin yetiştirdiği son yıldızlardan olmakla beraber Kaliforniyada bilhassa gözleri ve sahnelerde yürüyüşü çok sevilmiş bir artisttir. Yeni sokağa çıktığı günün akşamı Mis Esther Ralston evine avdet ettiği zaman kendisine, tanıdığı ve tammadığı bir çok kimseler tarafından 800ü mütecavüz çiçek buketi getirildiğini görmüştür.

Bu sayıdan diğer sayfalar: