12 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

12 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Nisan 1929 Ankarada Fransız ve yunan sefirlerinin temasları Ankara 10 (Hususi) — Tevfik Rüştü Beye vekâlet eden Maliye Vekili Şükrü B. bu gün Hariciye Vekâletine giderek ziyaretleri ka- bul edecektir. Yunan ve Fran- sız. sefirlerinin — bazı hakkında Şükrü Beyi etmeleri muhtemeldir. Fransa ile cereyan eden müza- keratta esaslı noktalarda bir itilâf husüle geldiği söyleniyor. Yeni gümrük tarifesi tetkikatı bitiyor Ankara 11 ( Hususi ) — Muh- telit encümen yeni gümrük tari- fesinin tetkikine devam ediyor. 660 1ncı maddeye kadar tetkikat bitmiştir. Bu günler tetkikat ik- mal edilecektir Belediye intihapları Havza 10 ( Hususi ) — Vezir- köprü ve Terme belediye intihap- “ları bitti ve Halk fırkası namzet- meseleler ziyaret leri kazandı. Bakırköy camii Bakırköy camü harap bir hal- dedir. Sıvaları dökülmeğe başla- mıştır. Altında 11 dükkân aka- reti bulunan bu camün tamiri n Evkafın * nazarı — dikkatini celbederiz. Gümülcinede asarı atika Son zamanlarda Gümülcinede asarı atika taharriyatı yapılmak- tadır. Zeminden beş metre derin- liğinde 1000 senelik eski, oymalı bir mezar bulnmuştur. Bu mer- mer mezarın içinde mızrak, balta ve saire gibi harp aletleri de bulunmuştur. Sigorta şirketleri Sigorta şirketlerinden bazıları bu seneki kadrolarını tahdit et- mektedirler. Bu yüzden sigorta şirketlerinden bazılarında memur- lar açıkta kalmıştır. 11 Nisan 1929 Altın ; Tram Te Balya Çimente Tahvilât Anadoli l9 4 Anadok I1 Anadoli Mi Tünel Ole $ Tramay Elektrik Çek Fiatları Konden — özerine Fani Bu çedveldeki flatlar “Amerikan Ekspres, bankası tarafından verilmiştir. z e —e İsmet paşa H. Ankara, 10 — İğmet paşa H. bugün daha eyicedir Henüz köş- külüdeş çikmtımıştır. Yeni kanunlar Ankara 10 (Hâsusi) — İflâs, icra lâyıhaları önümüzdeki hafta Meclise verilecek ve bir kül halinde müzakere olunacahtır. Meksikada dahili harp Paris 10 ( Hususi) — Meksi- kanın Paris sefirinin beyanına göre yalnız Sonora şehri asilerin elindedir. Bu şehre karşı da şid- detli bir taarruz hareketi başla- mıştır. Yunanistanda posta memurları grev yapacak Atina 10 (ALA) — Posta me- murları başvekâlete verdikleri bir istidada hükümeti — maaşlarının artırılması hakkındaki - taleplerini isafa davet etmişler, aksi takdirde) grev ilân edeceklerini bildirmiş- Ikı katil akalandı Dört ay evel Nııdede bir ka- dını katleden Mustafa oğlu Meh- met ve Siverek kazasının disman karyesinden Hasan oğlu Aliyi öldüren Siverekli Ahmet Balıke- sirde yakalanmıştır. Bergama köylerinde tarla fareleri Borgamada mart ayı zarfında Korfelli - Kadıköy - Kocaova - Yayaköy karyelerinde ve Çandarlı nshiyesinde tarlalarda tarla faresi zuhur etmiştir. Bu köylerde tarla farelerinin tahribatına maruz arazi 300 dönümü mütecavizdir. 100 dönüm arazi kâmilen tathir edil- miştir. Mütebaki arazinin de tat- hirine devam ediliyor. Bahçe sahiplerine yardım.. Bu sene kışın şiddetinden sebze bahçelerindeki fideler yanmıştır. sahipleri fide - bulabilmek t çekiyorlar. Aynı zamanda sebze tohumları da pa- halılaşmıştır. Vilâyet encümeni bahçe sahiplerine yardım edecektir. Bu hususta verilen karara göre Ziraat bankasından — bahçe - sahiplerine javans verilecekti GEZCEDİ Kros Kontri | Yarın yapılacak olan müsabaka İstanbul kros — kontri” Şampiyı ması yarın Şişli tramvay garajın- dan başlayarak Hürriyet ebediye yolunu takip ile Stadyoma adar devam edecek aradabir tur yapılarak hitam - bulacaktır. Takım halinde icra edilecek olan bu müsabakaya her klüp yi beş atlet ile iştirak ede- alan klüp 929 seıım İstanbul Kros kontri şam- alacaktır. mevsimistin geçmiş icra edilecek olan bu müsabaka lüzumu kadar | heyecanla takip edilecektir. | Uzun mesafelerde hemen hemen biç mağlüp olmayan Mehmet ve Hikmet bu müsabakada birinciliğe küvvetle namzet — koşuculardır , Müsabaka Cuma sabahi- onda başlayacaktır. Nehirler taşıyor Kızıl irmak bir köprüyü götürdü, Seyhan da taştı 10 ( Hosusi ) — Civar dağlardaki karların erimesi üzerine Kızıl İrmak nehri çoştu ve etra- fında bazı tahribat yapbı . Etrafı istilâ eden sular Çarşamba önün- deki eski tarihi köprüyü söküp götürmüştür. Adana 10 ( Hususi ) — Seyhan nehri taştı. Sular bir çok hayvan | sürüklemiştir. 6 kişi sulara kapıla- | rak boğuldu. | Tuna nehri taşıyor Belgrat 10 (AA.) — Son gün- lerde yağan kar ve yağmurlardan Tuna nehrinin seviyesi pek ziyade yükselmiştir. Suların taşmasından korkuluyor. Evin üzerine düşen bir tayyare paris 10 ( Hususi ) — Bir askeri tayyare dün Marsilyada bir evin damı üzerine düşmüştür. Tayyare | harap olmuş pilot ölmüştür. Meğer erkekmiş? Aliye diye tutulan hizmetçi, sabıkalı Necip imiş.’ Bundan bir kaç gün evel Bey- oğlunda ran doktor. — Rifat bey Aliye isminde bir hizmetçi tutmuştur. Dün yeni hizmetçi evde ne kadar eşya mücevherat varsa toplayıp kaçmıştır. Yapılan tahkikatta Aliye ismile kendisini - kadın diye tanıtan hiz- metçinin — moşhur — sabıklılardan kız Necip olduğu anlaşılmıştır. Havra, | Tayyare nlyankbsunun bu günkü ke: Tayyare piyankosunun dördüncü keşidesi bugün öğleden sonra saat on üçte mutat merasimle Piyanko Darülfünun konferans - salonunda çekiliyor. Bu keşidede büyi ikramiye 40 bin liradır. Vapurdan çıkarken | Murat bey isminde bir adam bu sabah Haydarpaşa vapurundan köprüye çıkarken ayagı iskele ile vapur arasına sıkışmıştır. | Murat bey ağır surette yaralan- mıştır. | Ticaret odasında Ticaret odası teşkilâtında bazı tadilât yapılmış, ticareti bahri Sanayi ( Bunların | Bu şubelerin müdürlü; Galip Bahtiyar B. tayin edilmişti Emaset - İktimt müdür ua Cemil B. vergiler ve kredi şubi müdürlüğüne, Bahriyeli Ali Riza | Seyfi B. Bahri tetkikat şubesi müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. Yerli malları Talebe birliği bu gün yerli malları bakkırda bir içtima akt edecektir. Fabrikalardan bazıları Talebe birliğinin bu teşebbüsile alâkadar olmuştur. Bir mensucat fabrikası talebeye taksitle kumaş satmağı teklif etmiştir. | kuruş |4 te bir konfera Afganıstanda kıtal lng-lızleır6 göre Sünni ve şııler arasında kıtal başlamış ( Deyli Ekspres ) / gazetesine göre Afganistanda beklenilmiyen yeni hadisat zuhur - eylemiştir, Afganistanın Hindistana mücavir yerlerindeki —sünni ve şit ahali arasında mezhep — meselesinden dolayı kanlı kıtaller başlamıştır. Bu kıtaller Hindistana sirayet eylemek ihtimali olduğundan İngilizler fevkalâde askeri tedabir ittihaz eylemişlerdir. (Deyli Ekspres) in Kalküta mu- habiri bu vahim kitablar hakkında şu tafsilâtı göndermiştir. Hindis- | tanın şimali garbi hududunda Tirah vadisinde Sümni ve Şiiler arasında kıtal zuhur eylediğinden vaziyet vahimdir. Bu - katallerin neticesi olarak İngiliz arazisinin istilâsr muhtemel olduğundan İngiliz askeri tayyareleri mütema- diyen istikşafatta buluniyor. Şiiler ile Sünniler arasında 1927 senesinde dahi müthiş bir kitat yuku bularak Şiiler mağlup olmuş ve İngiliz arazisine iltica eylemeğe mecbur kalmış idi. Bunlardan bir | kısmı burada bir mıntakai mah- | susada iskân olunmuştu. | — 1927 senesinde Sünniler müte- iyetinde idi. Şimdi ise r müteamız - vaziyetindedir. | Şiiler evelce Sünnilere kaptırdık- | ları araziyi istirdat eylemek isti- yorlar. | Sünniler kuvvetli olduktan baş- 1 ka Afri abaili Sünmnilerin tara- fini tutuyor. — Sünniler — hüci î başladığı zaman İngiliz arı D istilâ — eylemeleri muhtemeldir | Büyük bir İngiliz kuvvei askeri- yesi hucumu halinde müdahale için Kohatta tahşit edilmiştir. Deyli Ekspresin Karaçi muha- biri bildiriyor: Afganistandan varit resmi ha- berler Amanullah hanın Kanda- har, Horat, Farah ve cenup eya- letlerinden sevkolunan kuvvetler ile nisanın iptidasında Kâbil üze- rine harekete başladığını — bildi- Vamz vaz Süt işi (Baş tarafı birinci sahifede ) vazifelerine başlıyorlar ve saat ee yiliyeler. Bu hesaba nazaran Emanet er- kânt ancak 4 saat çahşmaktadır. n telldeile in Berken gükee ckür kı havale ile geçiyor. İkühiddin Bey çok sahibi bir zattır, ça- olduğu halde iyt birmisaf Glabi “Henüz koca şehi muayenehanesi / bile açılamadı . Buna sebep kısmen Emanet sıl etidir. Emanet sıhhiye mi lecek doktorlar uzun uzun Sıhbiye Vekâletine müracaat etmiştir . Halbuki bu kadar külfete hiç Tüzüm yoktu. Muayene yerlerine alınacak doktarlar memur olmi - yacaklar, ücretle istihdam edile- ceklerdir. Sütler bugün berbat bir hab dedir. Muhiddin Beyin bir za- manlar — söylediği gibi — ihtimal cerahatla doludur. Fazla olarak fiyatler de 5 kuruş ziyadeleşmiş- miştir. Eskiden bir okka Süt 30 iken —şimdi 35 kuruşa çıkmıştır. Bari bu. fiate — temiz süt içebilsek gene iyi Emanet binlerce İira verip me- murlarına Avrupada seyahat yap- tıracağı yerde meselâ bu süt işine | dair bir mütehassısın fikrini sorsa ve çocukların, hastaların başlıca gıdası olan bu maddeyi temiz ve Ucuz olarak temin etse şehre bü- yük bir hizmette bulunmuş olur. Şehrimizde bir tıp Üstadı Hamburg Darülfünunu müder- rislerinden p ve felsefe Doktoru profesör Veygant dün akşam, şhrimize gelmiş ve Doktor Raşit Tahsin, Fahriddin Kerim, Hasan Şükrü, Nazım Şakir ve Abdülkadır beyler tarafından istikbal edilmiştir. Profesör - bu sabah - fakülteyi ziyaret etmiştir. Saat 2 de gül- hanede bir konferans - verecek Cumartesi günü de “Sanat ve marazi ruhiyat, hakkında saat verecektir. Profesör, Avrupa tababet âle- minde tanınmış bir zattır. 1902 tarihinde bir defa daha şehrimize gelmişti. Tiye Gazi Hz. Gazi Hz. dün Ankara dahilinde otomobille bir gezinti yaptılar ve Bent deresinden şebir haricini, oradan Anadolu kulübünü teşrif buyurarak bir müddet - istir: ettiler. Kont Zeplin Akdeniz seyahatına çıkacak Fransız / gazetelerinin — verdiği malümata göre balonu nisanın yirmisine doğru | Akdenizde bir cevelân yapacak- tir. Bundan sonra “Kont Zeplin,, mayıs ayında Möttehidei Ameı kaya gidip gelecek ve temuz bi- dayetinde Bahrimuhite ikinci bir seyahat yapacaktır. Kont Zeplin bu seyahattan avdetten sonra bir devriâlem seyahatıma çıkacaktır. İki gün devam edecek olan Akdeniz seyahtı ücreti 18,000 franktır. HKadıköy Kız mektebinde bugün bir müsamere verilecek Bu gün öğleden sonra kadıköy kız orta mektebinde büyük bir müsamere verilecektir. Şehrimiz- deki lise ve orta ıızkh:ğetılabe. leri ve muallimler bu müsamereye davet edilmişlerdir. Müsamerede zeybek dansı ve milli rakslar yapılacak ve talebe - temsi verilecektir. Hava ısınıyor Yeşilköy rasat — merkezinden verilen malümata göre bu gün HeNa apık vlecaki dK A olarak şimalden esecektir. Gece hararet sıfırdı, bu sabah zait yedidir. vyamı İşleri çi doti 1686 v önre işleri içini Tele, Günder iele eee ABONE ÜCRETLERİ Türkiye içini “Beneliği 1700, aylığı 900, Üç aylığı 960 kuraş Ecsebi | meleketler için 1 Seneliği BNO, aylığı 16007 Üç aylığı 900 Tamuşkur. “Kont Zeplin,, — â :

Bu sayıdan diğer sayfalar: