12 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

12 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 Nisan 1929 Sahife 7 'TAVİL ZADE MUSTAFA ve biraderleri vapurları MTNTAZAM AYVALIR POSTASI Selâmet Vaparı nePsrşembe sin İstanbaldar — hareketle — Çi nakkale ve Körlez iskelelerine arak Ayvalığa arimet ve ayni tarikle İstanbala — avdet edecektir. Mahâlli müracaat : Yemiş , Tavil zade biraderlerine mü Telefon: 2210. Sadık Zade Biraderler Vapurları KaraDeniz muntazam ve Lüks Postası Sakarya ialt Pazar Sirkeci rıhtımından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Samsın, Sinop, Ordu Giresun, Trabzon, Sürmene, ve Rize) iskeleler- ine azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Mes- adet hanı altında — acantalığır ma müracaat dairesi Telelon : İstanbul 2134 OLİVİER ve ŞÜREKÂSI vapur acentalığı *VETRO,, vapuru emteni muh- telife ile yüklü olarak 20 Nisana doğru ANVERS ten limanımıza anlivasalatı beklenmektedir. Taf- ailât için Galatada Çinili Rihim hanında İkinci katta vapur acan- faları ve mücehhizleri Olivier ve iıı:ıııng_ımııcııı. relefon: Beyoğlu 1456 Seyrisefain Köprü başında, Beyoğlu 2362. Şube Acentası: Mahmudiye Hanı altnda. İstanbul 2740. KrTan e v LaSER aa iZMiR SUR'AT POSTASI (GÜLCEMAL) vapuru 12 Nisan Cuma 14,30 da Galala Tıhtınından harekele Cumar- tesi sabahı İzmize gidecek ve Pazkr 14,30 d İzmirden ha- reketle Pazartesi sabahi - gele- cektir. Vapurda mükemmel bir orkestra ve cazbant mevcuttur. 1 Antalya postası (ANAFARTA) vapvru 14 Nisan Pazar 10 da Galata yıltımından — hareketle — İzmir Küllük Bodrnm, Râados, — Fet. Finike, Antalyaya gide- dönüşte mezkt birlikte Dalyan, Maz Çanakkale, Geli- k gelecektir. Trabzon Birinci Postası (CUMHURİYET) vapuru 15 Nisan — Pazattesi ” 12 de Galata / rihtımından hareketle İnebolu, — Samsun, — Gireson, Trabzon, Rize, Hopaya - gide- cek ve dönüşte Pazar iskele siyle Rize. Sürmene, Tirebo- da, Gireson, — Ordü, — Ünye, Samsua, İnebolu, Zonguldağa, arak gelecektir. Hareket günü yük alınmaz. (10,002) adle Nisan-029) tarıhinde pa dekla olunacaktır. TTaliplerin e gün saat 16 da im Müdürlüğüne müraca atları. faiz verir. İstanbul şubesi : ETABLİSMAN OROZDi - BAK BÜTÜN İSTANBULDA EN UCUZ MAL SATAN TİCARETHANEDİR Yeni gelen mevsimlik maliar TENZİLATLI Fistlarla satılır: OKuruşlar itibaren Krepon basması 40 ., ., Müselin yünlü — 110 ,, Kadife basması 90 ,, Yün yelekler — 325 ., » Kadın mantola- : Ti (fantazı) 1180 v v Kız entarileri 5 yaşında) 75 1 Erkek çocuk kostümü (spor 300 , « torması ) 'Erkek çocuk pardestiiteri — 6500 u Erkek çocuk n 780 » Erkek çocuk kostümü Üaciveri ) 900 , w Poplin gömlek Fanela sırf yün Fanela 1/2 yün Fantazı erkek çorapbı AĞN — aei Boyunbağı ipekli 45 ., Fanelalı pijamalar325 BÜYÜK TENZİLÂT BANKASI İstanbul Şubesi İdare merkezi: Mezüm sermayesi: edilmiş sezmayesi 5,000,000 Tediy, İhtiyat akçesi: 2,500,000 FL Galatada, Karköy palasta “Telelfon: Beyoğlu 3711/5 İstanbul tali şuhesi : « Me kex Postanesi ittisajinde Alla' Han* telefon : İs 569 Bilumum banka muamelâtı Emniyet kasaları icarı İTokaTLİYANIN| ıw A Nuga ve kestane şekerlemeleri EMLÂK VE EYTAM BANKASI Türk Anonim Şirketi 20.000.000 Tük lirası Merkezi: ANKARA Şubeleri: iSTANBUL ve Mevcut ve inşa edilecek BİNALAR üzerine uzun ve kısa vadeli ikrazat yapar. Mevduata ve aile tasarruf sandığına en müsait BiPumum Banka muamelatı lahçe kapı Te Son kalan kumaş parçalarından FELEMENK BAHRİSEFİT AMSTERDAM 25,000,000 EL lon İst 3972 MÜZAYEDE İLE SATIŞ Nisanın 12 inci cmma günü sabalı saat 10 da “Taksimde Mezarlık sokağında 43 nümerolu Vahratoğlu Apartmamının 9 nümerolu daire- sinde baluman bilcümle müzeyyen eşyalar müzayede süretiyle satıla- caktir. İngiliz yemek oda takımı 16 parçadan, büfe dresnar. masa 12 sandalya aynalı divan, 4 koltuk | ve elajerden mürekkep yazıkane takımı, Luyi kenz yatak oda la- İ küm 12 parçadan, aynalı dolap Javmano tvalet şezleng markin koltuk ve 2 karyoladan mürekkep 20 parçadan Layi kenz salon ta- kumi ipekli örtüleri ve perdeler ile, kanape 2 koltuk 4 sandalya yitrin 2 tabureden mürekkep mü- kemmel — arabesk salon — takımı, ipekli örtülerle 9 parçadan salon, 5 parçadan yatak oda takımı amerikan yazıhane, sedetli tabure, portmanto, çini soba, Capon ve Çin vazaları — biblolar, — perdeler, müteaddit yağlı —boya — tahlola btomr heyketler, eektrik lemhaları, bronz çay takımı, 102 parça sofra takımı, Xadeh takımi Ve sair eşyalar. Anatolu ve Acem hali ve deleri pey sürenlerden 100 de teminat akçesi alv 15 sene teminatlı dakika şaşmaz — | SİNGER saatlerini kullanınız Fenni gözlüklerin her uev" Deposu : İstanbul Köprübaşında GRAMATOPOLO biraderler OPERATÖR Halil Sezai BASUR MEMELERİ Fistül ve sıracaları ameliyatlı ameliyatsız elektrikle tedavi ve el p Nu Öğleden sonra Divan yolu Acı hamam No. 20 Frengi tedavisi Müellifi: Dr. Osman Şerefettin ikinci tab'ı bir çek ilâveleri havi- dir: Fiatı S0 kurş. Darülacze Müdürlüğünden: Darülacze irdahanesinde mev cut memedeki çocuklar evlâtlık 1 olarak verileceklerdir. evlâtlık al- | mağa ihtiyar olanlar kırk yaşını ikmal etmiş ve bakacak kudrette bulunanların Darülaezeye müra- stları, Ticaret işleri umum müdürlü- | günden Birinciteşrin kümlerine inli Vulunan ecai Yittol ker & girketin | yekillesn ilveren v işlerden d Jerele müfdei müddesaley anları ( Kenrik Bdvart eşlediğini bildir len küğatları vermişt gözüle Keyfiyet ilan © komisyonunda! ; 4 | 4 : Evinizi ve ; sıhhatinizi : Mayi şeklindeki — FLİTOKS ' ile muhafaza ediniz Sinek, sivri sinek, tahta | kurusu, pire, bit ve saire $ bütün böcekleri imha eder. FLİTOKSUN tari tesiri yüzde (100) dür kokusu sıhhi ve Haydarpaşa demir yolları mubayaat Aşağda yazılı malzeme pazarlıkla almnacağından talip olanların 15 nisan pazartesi saat 10 da komisyonda ispati vücut etmeleri ilân alunur. 25000 addt elvan zarf | 1-2 Na 15000 gee eti erla 5000 » » büyük 100 im tobumu (İngiliz ) regra 10 Günk bi .(.Ğ...)(ıâık dözür) 5 adet Gazi hazrellerinin alamanca mutuldarı 50 kilo hurufat merdane tutkalı ( âlâ cins) : 15 adet sicim kutusu 15 , istasiyonasma kampanası 3 kilo lavha İalinğirit (2 ma/m ) 25 adet Madeni tanpon 30 ” gıratuyar 10 * — Türk bayrağı 159 m tul ' 120 — * — donanma bayrağı (küçük 60) (orta 30) (büyük 30) 20 kilo — asfalt verniği 1 adet (violein) Almanca hesap kitabi 4 S kutu (komisyondaki kroki vechile) 500 — kile — Japon nefti 100 top — kopiye için ozalıt kâadı a 15 kilo — yuvarlak başlı demir perçin çivisi 25 x Sm/m 15 alet Jlâstik ve madeni damğa ve mumaratör komisyondaki Evkaf müdürlüğünden: Evkaf matbaası için lüzumu olan iki bin yüz yirmi dört kilo hurufat, icrası mukarrer bulunmuş olduğundan şartnamelerini ve hurulatı numunelerini | muracaatları. yirmi kilo pirinç çizgi, çiçek takımı, Haydelberg fabrikası mamulâ- tından (26><34) eb'adında mevcut beş adet makinenin tamiri ayrı ayrı münakasaya vaz edilmiş otomatik pedal makinesi ve matbaada mın yirmi yedinci Cumartesi günü saat on dörüte ihalelerinin görmek —üzre — taliplerin — Levazım — müdüriyetine MÜZAYEDE İLE SATIŞ EMNİYET SANDIĞI Nisanın 12 önci Cema vnü « En eski türk milli bah saat 10 da Taksimde Ölağacı müessessci maliyesi ( Mezarlık ) sokağında İsmül ve Mustafa Beyler Apartımanının 2 Emlak ve mücevherat, altın, tahvilat mukabilinde ati düresinde bulunan mü- | gümüş , W d para ikraz; vadeli , vadesiz İi *evyen eşyalar müsayede suretile tevdini BAA satılacaklır. Ayer ağacından ve G adesiz yani istenildiği zeman |ğ| parçadan mürekkep güzel yatak alınmak şürtile tevdi otunan J| oda takımı, otoman kanape takım- paralara senevi. yürde 3, a ) Tarı, İngilizkârı büle, yemek ma- Datalkli G bir seneliğe T İ sası ve sandalyalar, markteribayu iki veya daha ziyade |İ| ve eyine, Edirne mamulâtı etajer yüsde 9 iaiz veri | darı, Saks Viyana ve Çin kâseler, dlep vearau olunduğu halde İl| tebaklar, blö » blan dıvar tabakları, vnelik veya iki senelik teve İğ| Aristotl çatal biçek takımmı, kütüp- dian dülderini aydan aya Şi Pane, kadın yazihanesi, salaman- tesviye eder dra soba, etajer, portmanto, Kan- Ehven ücret ve mütedil İ ter Yataklam, İugilir givel bir şergitle —mükemimel — kiralık g Yaa baaan geei a aa ol kmablar yankıf! Çekmecesi ve sair eşyalar, Anadol vr ağalantında üü İ) e Acem halt ve secendeleri <İbahır Ünirsi mahsusadır, Ve biç bir yüüe Üİ| markalı güzel bir Atman giyanosu, şubeti yoktur. Pey sürenlerden 100de 25 teminat akçesi alınır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: