19 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

19 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Akşam 19 Nisan 1929 'BU MUZIR BÖCEKLER “YÜNLÜ ELBİSELERE ÜRKLERE “HALILARA Vaumurtalatiar yaparak Çiztenlelee ( . sandıklarınızı ereleri apayınız FELİTOKS3 ' > YAĞMURUNATUTUNUZ. * - ' * .BÜTÜN HAŞARATI ÖLDÜR! K İ Sinek, sivrisinek, bit, “pire, tahtakurusu, ha- l Mmamböâceği, karınca. KOKUSU GÜZEL VE SIHHİDİR A "vkLEKE YAPMAZ , 1 Onun emkAhsiz tesiri, Rörün göremiyeceği yerlere kadar siravet eder Ai Souk algınlıklarında İlk gö- rülen rahatsizliklar ses kı- sıkhği ve öksürüktür . Bu nahoş — alâmetlerin - süratla izak “Krezival,, ile kabildir . Teshilât Mathaası | Bilumum Matbaa işleri tab olunur İstanbul Ankara caddesinde Kahraman zade hanı altında No 8 Bu kere yeni celbolunan Türkçe hurfatla Matbanmızda gayet İlâ nefis surette her nevi tabı işleri yapılmaktadır. Ezcümle ticaret- hanelere mahsus fatura, bono, çek mektupluk kâat ve zarf, kart adres, davetiye kartdövizitler maden ve İâstik üzerine mühür ve İŞ damgalar imâl edilmektedir. bi Bilhassa dohtorlara mahsus reçete kâğıdı ve mektepliler için hartdövizit nefis kâğıtlara matbu olmak üzere ehven fiatle yapılmakhtadır. Taşradan vuku bulacak siparişler gerek fiyat ve gerek nefar set hususunda müşterileri memnun edecek surette imâl ve serian irsâl olunmaktadır. Şirketi hayriyeden: — Altıncı tarife komisyonunca tetkik edilmiş olan ara iskelelere mahsus ücret tarifesinin bu kerre Ticaret 'ecâleti celilesince tatbikine müsaade buyrulduğundan bu tarifenin 20 Nisan 929 Cumartesi “sabahından — & en mevkii tatbika vazzedileceği muhterem yolcularımıza ilân olunur. k i — Ara İskelelerinin birinden digerine gidecek yolculardan vapora - girilen iskelenin Sıkasında iskele se hem aşağı ve hem yukarısı için girilen ve çıkılan iskele dahil olduğu halde altı iskeleye kadar birinci “amıntaka altıdan fazlası-için ikinci mıntaka bilet ücreti alınır. — * — Sıra takip olunmayıpta; karşı geçilirse girilen iskelenin karşılıği olan iskelede mozküz altı iskele meya- oRunda sayılı C| » Her iskelenin itibari karşılıkları berveçhi atidir. — Beşiktaş — iskelesile * Üs iskelesi yekdigerine karşılık - gösterilmişi | Ortakö » — Küzküncuk - , — Kürüçeşme — ., Beylerbeyi Arnavutköyü » - Bebek » R. bisarı D n Boyacıköy | » İstinye — " « — Yeniköy * Tarabya " Kireçbumu —» Büyükdere | AŞobakla Paşabağçesi Beykaz şi k t K Yenimahalle —. R. kavağı Altınkum t “> (2 — Yüzbaşıya kadar zabitan nısıf ücret ita eder, (e $ — Matbu tarifeler iskelelerin münasip mahallerine talik edilmiştir. A kavağı —» » 5ı » : - İstanbul İthalât | Z. Gümrüğünden ; 4 Kik Marka — Kap 820 Bila — >Bifiçi — siyah bavyar 165 HTHH 3eşandık demir çivi ç He695 YA 9 '« adi şişe Subardağı İ ” < 996 SC — 8 bülya mücellit kâğıdı Ü gi mtatsmel aei — 92 — STTH 2 sandık porselen ve pirinç elektrik aksamı —— (j taatfündür 27 K 1 bavul eşyayı zatiye İN — sibnatına itimmkâr kadın n 226 IJAC | balya pamük mensucat GON 533 TMA 3 sandık yün elbiselik mensucat M07 adtt GT (3 'a hasır şapka Üi ÖOR — İi şase aksamı 44 adres 1 « şekersiz | 663 parça mühteli! ve şekilde kereste- | 6 ay vade ile Be> saray burnunda yeresiye almak isterseniz .20 Fiçi ö /gazolin saray burnunda ! Dti O Ha da | — İstanbul ithalât gümrüğü satış anbarında 20/4/929 - tarihinden — iütibaren bâlâda muharrer 13kalem eşyarın bilmüzayede furuht edile- “ceği ilân olun W KREDİTO Yazıhanesine müracaat ediniz. Telefon: Beyoğlu 1891 muhtelif renkler üzerinde her nevi etiketler tabedilir Emniyet Sandığı Mîidîirlğünd Müzayede ikraz merhunatın cins ve nevi — medyunun ismi edeli nümerosu ve mevki 300 20008 Kapandakikta Haraçci karame'ımet bey mahallesinde Fener caddesinde eski 31 ve yeni 45 mumaralı bir : dükkânın tamamı, Muhterem Edip B. 580 20027 Beşiktaşta Yeni mahallede Sosta ve Horasancı soka- ında eski 13,15,16 ve yeni 2,11,11-1 mumaralı iki dü! inı müştemil bir hanenin sülüs hissesi. Abdülkadir Ef. 385 ” 20031 Kocamustafapaşada Canbaziye mahallesinde Yeniçeşme sakağında eski 7 ve yeni 11 numaralı bahçeli bi hanenin tamamı. Seher H. 590 20036 Üsküdarda Rummehmetpaşa — mahallesinde - Uncılar sokağın hanenin tamamı, da eski 57, yeni 73, 75 mumaralı bahçeli bir Fatma Hazım , Emine, Şerife Hurrem, Şerife Fatma H. 2345 20084 Zeyrekt: — kasapteymurhan — mahallesinde sokağında eski 15, yeni 29, 29/1 nümaralı e ma iki elyevm bir kârğir na tamam hane, Ahmet Ef. 620 20122 Beylerbeyinde - Bostancibaşı — mahallesinde Hallaç ve Fistikli sokağında eski 6 ve yeni 29 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı, Zeynep Adile H. 170 20132 Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde - Veli efendizade sokağında eski 14 ve yeni 16 numaralı bir hanenin tamamı, Fama H. Mustafa İhsan B. A15 — 20147Kapandakikta Hızırbey mahallesinde Mağazalar zokağında ! esk 11 mükerrer numaralı mükaddma | arsa elyövum iki kârgir ahirin tamamm. —— Ahmet B. | Fevziye, Bedriye H. | 305 20188 Beylerbeyinde Bostancıbaşı Abdullah ağa mahallesinde sinde Bostanaralığı sokağında eski 9 ve yeni 4 nümaralı bahçeli bir hanenin | Şeifle Hayriye H. 305 beyinde Burhaniye mahallesinde Rasim ağa so- ki 12 mükerrer ve yeni 12-5 numaralı na am bir hanenin tamamı. İbrahim A; | Yukarda ikraz numaraları yazılı emlâk vadesi hitamında tediyei e faltmış bir) gün müddetle satılığa çıkarıl- tahp' olanlarır Ve Tuzle talan eyenlerin Sandık irliğine muracaat eylemeleri lân olunur, 15 sene teminatlı dakika şaşmaz UT / SinNGER G Çayların en alâsıdır. Bakkallarda arayınız.. saatlerini kullanınız Fenni gözlüklerin her uev'i Deposu : İstanbul Köprübaşında GRAMATOPOLO biraderler

Bu sayıdan diğer sayfalar: