17 Haziran 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

17 Haziran 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

-« B Misafirperverlik Mevzuumuz mükellef ziyafetler, resmikabullar ile alâkadar d:gıldıx Hususi davetlerder retlerden bahsedeceğiz. izaz ve ikram deyince bazıları ll için anmle alama gişek doldurmak ve mutena bir taam ihzar etmek kâfidir zanmediyorlar. Misafirperverliğin en — doğru vasfı ise şudur. :XglMİsıİİı! misafir- liğini unutturmak Teklifsizce da- vet edilen, “ve ya ziyaret esna- sında ısrar ile alıkonulan, yahut aradaki samimiyete güvenerek ansızın -geliveren misaliri ağırla- mak nazik bir meseledir. Yalnız lafzan: “Evimiz sizindir,, demekten ziyade huzurunun aile hayatınn seyri tabilsini tadil et - mediği, fazla külfete sebep olma- &ü ai ilka: Glecek sünelie hareket makbule geçeri Yapancı bilfül gören mi - bazi / tefeştimt “aylaanına göz yummağa zaten amadedir. İhmal ve 'diden pek uzak fakat samimiyete -müstenit übalâtsızlık bazen en büyük « ikramlara müracaattır. Hizmetçi- si bolmayan veya acemi hiz- metçi elind& bulunan bir evde söğük yemek, salata ve tallılar evvelce kaplara düzeltilerek sıcak yenecekler de nevine göre ateş kenarında veya kaynar su dolu tencereler üzerinde sıcak — tutul- mak hizmeti çok teshil eder. Tertibatın, ev sahibesinin fazla yorulmasını, ması veya çağırılmasını, yemeğin gecikmesini ve ilh. istilzam etmesi muhtemel aksamdan mehma em- ken sarfınazar edilmeli, mevcut yemeklere acele bir şey ilâvesi İeln Gölüği vzamanın - T eirkodı” nının mahareti bu enstantane ye- meklerde mündemiçtir- her halde bunu misafire hissettirmemeleridir. Gece için misafir davet eden ev sahiplerinin ber işler biraz istirahat etmeleri şayamı tavsiyedir. Ta ki son dakikaya kadar — misafirlerine — beşuş bir çehre arzedebilsinler. sık sık odadan çık-> en rahat ve hafif yaz gununde eğ ğ meln de kolaydır elbisedir, dikil Pariste muhteşem bir düğün Geline cep harçlığı olarak 5 milyon verildi Gelinin inci kolyesi 17 milyon frank, kocasının hediye ettiği gerdanlık 10 milyon kıymehndedır Sıcak — havalar Geçen hafta Pınsle icra edilen tenbelliğe — saiktir. bir düğün dillere destan olmuştur: Tenbelliğin en can- İspanya — kralının — yaverlerinden dan arkdaşı - ise Marki del Merita, Bolivyanın Paris maşlak ile kimo- nodur. Kimonoların maşlahtan fazla rağ- bet görmelerine se- bep bunların daha derli, toplu olmaları ve te- nevvüe maşlahtan ziyade müsait bulunmasıdır. Dercettiğimiz resimde görülen üç kimononun her biri de evde yapıla- bilecek şeylerdir. En yukardaki resim düz siyah saten ile ateşi al emprime satenin imtiza- cından husule gelmiştir. İkincisi çini —maf , tual dö sun üstüne acı sarı tual dö sua aplikasyonlarla süslenmiştir. Bu san resimlerin bazı yerlerine parlak turuncu ibrişim ile bir kaç iğne batırılacaktır. Aplikasyonlar makine ile yapılmış jurlar vasıtasile de kumaşa tesbit edilebilir İçüncü resmimiz mor krep dö şin üstüne rengâ- renk çiçek ve kuşlar işlenmek veya boyanmak sure- tile vücude gelmiştir. Gösterişli olmakla beraber az emekli bir kimono isteyenler hiç üzülmesinler Madem ki tenbellik mevzuu bahs oldu. Artık en kolay bir iki fikir vermeden sözü kesmiyeceğimiz tal Herkesin teferruata merakına ve bütçesinin müsaadesine göre güzel kimonolara sahib olması mümkündür. Mesela düz siyah zemin üzerine çarşıda lâalettayin bir makinaya verip sarı ve ya beyaz sırma ile omuzlardan belin ortasına kadar sarkan salkim ve ya - sarmaşıklar işletmek, bu bir. Lacivert zemin üstüne kaç şişe çin mürekkebi ve bir iki küçük fırça ianesile bunları açıklı, koyulu elma veya şeftali dallarına ben- zetmek, bu iki... Her hangi parlak kretondan oyulup kesilmiş kocaman kuş şekille- | Birlikte davet edilecek kimse- — "" lerin yekdiğerine karşı hissi, mazarı itibare alınmalı ve her şey hakkında mütemadi itizar etmek suretile misafiri müş- düşürmekten icti- işlemek, bu da üç. " Yaz mevsimi zamanda reçel ve" li yapılan tikörler hem ucuz hemde leziz olurlar. Bunların ihzarı da pek kolaydır. Likör yapmağa en aymı müsait meyvalar çilek, kayısı, şeftali ve ağaç çileğidir. Likör iki türlü yapılır: Tatlı ve sert. Her ikisi için de evvela mey- valar temizlenir, yani çileğin sapı tamamen çıkarılır, vişvenin sapı ise yalnız kırpılır, kaysının çekir - deği çıkarlarak ayıklamp tekrar içine yerleştirilir, şeftalininkinden ise yalnız bir kaç tanesi konur. Vişnenin çekerdeklerine dokunul- | maz. Tatlı likörler — için meyvalar yıkanıp bol toz şekeri ile bir kâseye istif edilerek iki gün bıra- kalır. Badehu meyvaları çıkarılarak | konyak içine atılır, üç gün sonra | da — kaynatılarak şurup haline | getirilmiş olan suyu ilâve edilir. W Sert likör için meyvayı kavanoz- lara şekerle yerleştirerek bir hafta güneşe Aarzettikten sonra doğru- dan doğruya / aralıklarını rom ile doldurmak kâfidir. Her iki tak- dirde de on beş gün sonra | ler hazırdır. Mamafih eskidikçe iyileşeceğini söylemek te zaittir Tatlı likörler için beher okka Moda her ne olursa olsun yazın eniş kenarlı şapkalar tercih edi- liyor. Resimlı bu kabil bir kaç şapkayı gösteriyor. koyu bir zemin üzerine teyelleyerek etrafını oyulgalamak ve aym sırmadan kanat ve galara da birer ikişer sap T mevsimidir. Evde | ince sırma telle Meyveli likörler kaç türlü ve nasıl hazırlanır? meyvaya üç yüz dirhem, sert likörler için ise meyva vezninin yarısı kadar şeker kullanılmalıdır. Likörler yapıldıktan bir ay sonra | süzülüp şişelere çekilerek tane- — lerinin üzerine tekrar konyak ve şeker ilâve edilmek mümkin ise de sularını süzmeyip ara - sıra kullanılıp azaldığı nispette konyak ilâvesile karışlrmak müreccahtır. Likörlerin mayi kısmı taneler- den fazla kullanıldığı için ica- bında bu tanelerden dondurma ve ya kompostoların süslenmesi hususunda, istifade edili 32milyon!... Otomobillerin mıkdarı gittikçe çoğalıyor Yapılan son istatistiklere naza- ran dünyadaki otomobillerin mık- tarı her sene artmaktadır. Şimdiki halde dünyada 32 milyon otomobil mevcuttur. Bunun 24,484,600ü - müttehidei Amerikda 1,813,680i diger Ame- rika memleketlerinde,41218,90 ü de Avrupa memleketlerinde bulun- maktadır. Motosiklet ise Avrupada daha çoktur. Bütün avrupa memleket- lerinde 1,851,500, Amerikada da 124,000 motosiklet vardır. firi M. Patinanun kazı ile evlen- miştir. Genç kız Pariste bulun- duğu için düğün de Pariste icra edilmiştir: Eski bir âdet mucibince düği merasimi gece yapılmıştır. Gaze- telerin verdiği malümata nazaran senelerden beri bu kadar muh- teşem bir dügün Pariste görülme- miştir. Sefir M. Patınss memleketinin en zenginidir . Serveti 40 milyon frank tahmin edilmektedir. Güveyi Markidel Merito da İspanya zen- ginlerindendir. Nişanlısına verdiği pırlanta — gerdanlığın kiymeti 10 milyon franktır. Genç kızın elmas- lârı arasında 17 milyon digerinde iri inciden mürekkep vardır. Madam Patins kızına cep harç- lığı olarak beş milyon frank he- diye Düğün gece saat onda, yapıl- mıştır. Sefaretin birbirinden ge- çilen beş salonun kapıları kaldı- rılarak muazzam bir salon haline konulmuş ve burası 110,000 be- yaz gülle sü Dü; İspanyadan saray erkânından bir çok kimseler gelmiş, ve eski za- Matmazel Patino manı hatırlatan uzun etekler, altın ve pırlanta — işlemeli elbiseler, başlarda taçlar görülmüştür. Düğün merasimi onda başla- mış, on birde bitmiştir. O vakit yeni evliler şerefine verilen balo küşat edilmiştir. Bir saat kadar dans ettikten sonra yeni evliler kayın validenin hediye ettiği Rols Roys otomobiline binerek bal ayını geçirmek için Dovile git- mişlerdir. Yeni evlilerin ikisi de sadeliği — “seven yakışıklı gençlerdir. Koca uzun boylu, siyah saçlı, matruş gelin sarı saçlı, marin yapılı ve — çok sevimli bir kızdır. z ö Su üzerinde yurumek.l. Viyananın şık kadın ve erkekleri su ayakkabılanle Tuna üzerinde geıyorlar Bu sene Avrupaya yaz erken geldi, daha mayısta sıcaklar baş- ladı. Deniz banyoları her sene temmuzun on beşinden sonra açı- hrken bu sene haziran iptidasında bütün — banyo - şehirleri ' doldu . Viyana, Peşte gibi denizden uzak yerlerde de Tuna nehri üzerindeki hamamlar. açıldı. Bu sene Viyanada yı taammüm etmiştir: Ski | kızağı ile karda gezildiği gibi | buna benzer sabih vasıtalarla su üzerinde gezmek... Almanlar (Skijye kar ayakkabısı dedikleri gibi su üzerinde gezilen Berlinde Vonze gölünde su ayak kabile eğlence sabihlere de su ayakkabısı ismini vermişlerdir. Su ayakkabısı sıkı gibi ayağa geçiriliyor. Bununla su üzerinde ayakta durmak, yürümek kabildir. Tuna kenarında kadın erkek yüzlerce kimselerin su ayakka biları ile dolaştıkları, su üze- rinde koşuşup şakalaştıkları gö- rülmektedir. Su kızağı Viyanada çok rağbet görmüştür. Bu modanın büyük plajlara da sirayet edeceği, bu sene Dovilde deniz üzerinde do- Taşan şık kadınlara tesadüf edi- leceği muhakkak addolunuver.

Bu sayıdan diğer sayfalar: