15 Temmuz 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

15 Temmuz 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

15 Temmuz 1929 Akşam Sahife 7 — «BULEKS» — vaşk — üit egi SEYAHAT Cekasam «BÜULEKS» SEYAHAT Tamkim (İstanbul Ekspres) — Tayyareyle — ve asgari masrafla | için — Han No 46. B İstanbul Ekspres) acentalığına 2157 Beyaz ve sıhhi Di İle muattar ağıza malik 'olmak ancak oksijen sayesinde istihzar olunan BiOES Diş macınu - istimalile kabildir yi bir meslek sahibi olmak istiyen gençlere ; v a v D ı yi Resmi ruhsatı haizdir Devre dersleri 10 temmuz 929 da başlıyacaktır. İzahat almak ve kayt olunmak istiyenler Galatada Voyvoda caddesinde İtimadı Milli Hanında üçüncü katta kurs idaresine müracaat edebilirler. Tedrisat 'en son sistem tam ve kompresörsüz Dizel makineleri” üzerine hem 'ameli ve hem nazari olarak icra edilmektedir. KAPPEL Ghansümnl yazı makinesi Hafif, metin ve sağlam Her ciheti taahüt olunur. U Y. ŞİNORKYAN Sadıkiye han 30 - 33 İstanbul Tel, ist. 2256 Ameli Hayat mektebinde şahalı ir. Her n tekerleklerinde kullandı- ğınız lâstikler her hangi marka olursa olsun İhtiyat olarak yalnız FORT DUNLOP lâstiğini bulundurup kullanarak tecrübe ve neticesini mu- kayese ediniz — Fabrikasının umumi deposu: İstanbulda Yeni Postane arkasında BAKER Hanındadır. Posta kutusu : İstanbul 468 alela Yüalir gönmiği mimrelir Yeni çıkan kırmızı kordonlu gi Cinsi Kilo Silgi lstiği aksamı Y sandık 26 Ü S ğ L Bir / kere tecrübe ediniz çok memnun kalacaksınız. Her gazino ve her bakkalda bulunur. Üai sRLAü öi GER Ka Ankarada deposu: Bomonti bira deposudur. paslı gemici feneri Y Cam boncuk “ E l. k .l- ı Denle seya e bası : mvalı metruke ilânları Pamuk kaytan ee Semti — Mahallesi Sokağı No. Nevi tamamının - kiymeti Makana işliği Di v atik cedit cedi —.. muhammenesi Bamir dökme paslıca » * K Kadıköy — Caferağa — Nisbiye Hacı Şükrü — 21 Maabahçe hane — 10,000 Lir: p ” AŞ Müştemilâtı; 3 kat ve 6 odadan ibaret olup | mutbak, 2 halâ, odunluk ve ki ğ gazile kumpanya suyu tertibatı vardır Jemir yaklızl kol düğmesi ve pirinç yaka döğmesi M 00 Balâda evsafı muharrer maa bahçe hanenin be: kiz taksitte ödenmek üzre 10,000 lira îml İ Te TT N K î, bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 18/7/929 tari müsadif Perşembe günü saat 15 de T di — yoğ müzayedesi — mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenenin */, 7,50 nisbetinde teminatı havi Çakmake ft * mektuplariyle Emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. Oyuncak makizesi v Alçdan maml insan başı BEŞİKTAŞ PARKINDA NOVOTNİi Ka Z Vihdei Pazar ve Çarşamba akşamları Tükzep Şi Ş ; ea " BAHÇESİ bf ı N c E s A z Birahane ve lokantası ı Darülelhan muallimlerinden Şeref Hanım idaresinde Macelte F, Beetkat adai *00 —— d i Rağbet — V MİKENNAİ Orktsİta 5 | erdiği Rdgbet Öğle tablidotu bahçede 5 S00 | Bir ticarethane için en büyük bir saadettir 15 Va a Fabri edenler müdafaa ikalar için sobacı, sarmı; fabrikalar umum İîır'ırk:ğl;şMlxpçulır rıdıdı—iıu'le[î: :um?rndı Bebek duvîızı knd"r UKARALIK MOBİLYALI APARTMAN — sında u mağazalarının fabrika fiatına sattığı safi yünden Kikun b OÜN Hdi mamul pek mükemmel yazlık kumaşlardan bütün müşteriler son | — Osman bey, Cabi caddesinde 6 derece memnundur. Yeni gürarük tarifesinin tatbikinden mukaddem — *dal, telefonu ve kalöriferi havi mobilyalı bir apartman — azimet hasebiyle bir kaç ay veya uzun müddet için acele kiralıktır, Bey- oğlu 4413 numaraya — telefonla * müracaat,

Bu sayıdan diğer sayfalar: