4 Ağustos 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

4 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Ağustos 1929 Haftada 2 lira TAKSiTLE *Grifon, ve “LABOR,, bisikletleri ve ZENİT, KOLUMBİYA, PATHE ve SONYA gramofonları, otomobil lâstiği saat ve soba uzun vade ile satılır. Yeni Postane karşısında eski zabtiye sokağında 20 No. MEKİKÇİ ticarethanesine müracaat. yaptırabilirsiniz. Telefon : İstanbul 1434 da dahi 203 BÜYÜK TAYYARE PİYANKOSU YEDİNCİ TERTİP Tinci keşide 11 Ağustostadır BÜYUK iKRAMiYE 30,000 Liradır AYRICA: — 18,000 — 15,000 — 12,000 10,000 liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükâfat. Bu keşidede cem'an «3,900» numara kazanacaktır. çe Akşam Mathaası Nefis ve Lüks tabı işlerinizi yalnız AKŞAM matbaasında Avfupanın en güzel hurufatı ve en yeni sistem tertibatı Kitap, Mecmua, Ilefter_, Cedvel... Hareket hasebiyle Güzel mobilyeler rizayı tara- feyn ile satılacaktır. saat 10 dan, 18 e kadar Beyoğlun- Her hafta (Mars yapurlar Pire v Karaköyde Loran müracaat olunu müsait fiatla Her - gün Ağa Hamamında külhan soka- ğında 13 numarada Ağa Hamam apartımanının 18 numaralı daire- sine müracaat olunması. ile güzel seyahatler fığrarlar. 2061 SATILIK HANE Beşiktaşta Yıldız sokağında 13 numaralı sekiz oda, bir sofa, bir mermer taşlık bir mutbak bodrum katta bir oda bir abır vesair müş- temilâtı havi rafı cesim bah- gayet " h ağından tali yelkenci hanında eye müraca- Kazanmç vergisi berdroları Yeni kanun mucibince ka- zanç vergileri değişti, Matba- amızda satılan bordrolar da yeniden baş el yazıları i makinaları için iki türlü yapıl- mıştır. İki kuruş fiyetle yalnız matbaamızda/ satılı. Matbaa müşterilerimize meccanen ve- rilir. Bu defa hem hem de yazı AKŞAM kinarif vekâletinin ruhsatı resmiyesini hat Türk Kadınları Biçki Dikiş mektebi talebe kaydına başlamıştır. Tahsil müddeti: 3 ve 6 ay, 1 ve 2 senedir Üç aylık kursta yalnız biçki gösterilir. En son metod ukı, edilir. Adres: Beyazıt Vezneciler. Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri sinir hastalıkları mütehasıısı Sinir hekimi ŞÜKRÜ HAZIİM İstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 istanbul defterdarlığından: Beyoğlunda satılık dükkânlar Beyoğlu Mal Müdürlüğünden: Bir methali Galatasaray Lisesi hamal başı so- kağında diger methali tiyatro sokağına mütesadif olan ve Âvrupa pasajı namile maruf bulunan iki taraflı dükkânlar ve üstündeki odalar bir. senede iki taksitte olmak üzere bedeli ihalenin nısfı iha- leyi müteakip ve nısfı digeri tarihi ihaleden bir sene sonra alınmak üzere ayrı ayrı 25 Temmuz 929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzaye- deye konmuştur. Pasajın krokisi ile dükkânla icaratı ve muhammen kıymetleri aşağıda gösteril- u kıymetlerin beş bin lirayı tecavüz ebile müzayede muamelesi kapalı zarf usulile icra kılınacağından taliplerin müddtei mü- zayedenin son günü olan 14 Ağustos 929 çarşam- ba günü saat üçe kadar müzayede münakasa ve ihalât Kanununun onuncu maddesi mucibince tekliflerini bir zarf derunine vaz ve temhir- ede- rek ve zarfın üzerine ismini yazarak işbu memhur zarf yüzde yedi buçuk teminatı muvakkateye ait makbu ilmühaberi ve ya banka kefaletnamesi ile diger mühürlü bir zarf derunine vaz ve işbu zar- fın üzerine teklifnamenin hangi dükkâna ait ol- duğa işaret edilerek Beyoğlu Mal Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilân olunur. Kıymet Senelik muhammene icarı — Cinsi Numarası Lira Lira 11655 1020 Dakkân fevkında 1 oda ve mutbah ve daraca 1 11655 TUĞDe ” T öke Va K /D 9975 N0 DIŞİTORNO Va. BV SI 6825 BAA y ç SS N 5 KM 9450 960 » nn ». SUŞ TDE 6825 SA nn a y n” ae K 10000 840 » » n M l 12600 — L Mdüg a P ar yubsi S 8400 Ai ge ÇESR 8400 HER Ti n e degenae e deraykiinlili 9450 780 n » » » 12 9450 BERL Ğİ Fi rağa c elŞ BAA 9450 900 » » kanmsa ŞEİ 9450 1140 K K ee LN 9450 GÜĞ zi li SRN aei Bi 9575 1140 n SĞ e PN 9450 — OT ya a 18 9450 TeR ŞN eçti 19 9450 ÖĞÜ Siapa ; b hak Bsaislağ 5: 3sap AM 12650 İAMÜ y e Dit AY 11630 1€9000) Mes'ul müdürü: Ecis Tahsin Ka e

Bu sayıdan diğer sayfalar: