7 Ağustos 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

7 Ağustos 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Büyük münci, sevgili Gazimiz bu sabah TT deistanbula şeref verdi Gazi Hz. Pendıkte trenden ınerek ısmet paşa ı Hz” nın...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün " Haberleri Sene J1 — No : 3885 — ÇARŞAMBA — 7 Ağustos 1929 Büyük münci, sevgili Gazimiz bu sabah 11 deistanbula şeref verdi Gazi Hz. Pendikte trenden inerek ismet paşa Hz- nin köşklerine azimet etmişler Bugün - İstanbulur en şerefli, en sevinçli, en mesut günlerinden biridir. Ulu Gazimiz şimdi bizim içimdizde, bizim aramızda, bizim bağrımızın — üstündedir. - Günler var ki bu sevinçli haberin tahak- kukunu bekliyorduk. Ara sıra küçük bir telgraf bizi mesut bir heyecana düşürüyordu. Bazen Ankara tele- fonu açılıyor heyecanlı bir ses: — Gazi Hz. geliyor!. müjdesini - veriyordu. -Nihayet işte bugün bu müjdenin tahakku- ku ile mesuduz. Gazimiz geçen sene İstanbuld: büyük harf inkilabınin temellerini attıktan sonra bizden ayrılmıştı. Büyük yol gösterici bugün bu çok sağlam temeller. üzerinde sarsılmaz bir abide görecektir. İstanbul bu gün büyük sevincini doya doya, kana kana yaşaya- caktır. Bu sabahki hazırlık İ Gazi Hz.nin — İstanbulumuzu şereflendirmeleri münasebetile bu — sabah erkenden şehirde hazırlık. | lar başlamıştır. : Saat sekizden itibaren halk w kitleleri hat boyunda Gazinin üzergâhında ahzi mevki etme; Bakaikrir. e Yapılan — tertibat — mucibince merasimi ihtiramiye Haydarpaşada icra € - Saat 9 dan it baren — şehremaneti — tarafından gönderilen davetiyeyi hamil olan- lar Haydarpaşaya geçmişlerdi. Haydarpaşa garı Türk sancak- larile donanmış ve gar dahili tez- Pendikten Haydarpaşaya kadar istasyonlarda mektepler ta- lebesi ahzi mevki ederek sevgi Gaziyi selâmlamışlardır. reisi Kâzım paşa Hz. bu sabah refakatında Aydın mebusu Şükrü bey bu duğu halde aat 8,30 da Pendiğe yasıl olmuş ve otomobille doğruca İsmet p:ı,:.ı Hiz. nin * köşklerine azimet etmiştir. Kâzım paşa 'saat 9,15 de İşmet paşa ile birlikte istasyona gelmiştir. İstasyonda Pendikte kamp kur- muş olan darüşşefeka - talebesi bulunuyordu. — Paşalar ” talebeyi teftiş etmişlerdir. İsmet Paşa tale- beye: * Maşallah oldunuz, demiştir. Gazi Hz. inin rakip oldukları tren saat 9,30 da Pendiğe vasıl olmuştur. Gazi Hz. vagonda bulunuyorlardı. Üzerle- rinde — açık rengi — elbise vardı . Reisicumhnr — Haz. pek beşuştular. Tren durunca aşağıya atladılar. hepiniz asker en arka ida İsmet paşa Hz. iler- — Nasılsınız paşam? Diye sordu. Gazi Hz. İsmet, Kâzım paşaların ellerini / sıktı, sair istikbale gelenlere iltifat etti, darüşşefeka talebesini teftiş eyledi. Bu sırada Pendik —muhtarı Aptullah bey ilerleyerek Gaziye: -Hoş geldiniz, köyümüze şerefler getirdiniz diye beyanı hoş amedi etti. Müteakiben Gazi Hz. İsmet ve Kâzım paşalarla birlikte otomo- | bille İsmet paşanın köşküne azi- met etti. Gazi Hz. İsmet paşanın kö künde yarım saat kadar kalmış- lar, Bu sırada Paris sefiri Fethi bey gelerek beyanı ” hoşamedi etmiştir. Gazi saat onu on geçe otomo- bille istasyona muvasalat etmiştir. Otomobilde Gazi sağda, İsmet paşa orlada, Küzım paşa solda bulunuyordu. Tren onu çeyrek geçe alkışlar arasında hareket etti. Gazi hazretleri refakatlarında Kâzım ve İsmet paşalar Hazret- leri olduğu halde Haydarpaşaya kadar bütün güzergâhta biriken halkın ihtiram ve tazimkâr his- lerine mukabele buyurmuşlardır. Haydarpaşada Tren tam saat 11 de, sevgili halâskârımızın şehre şeref. verdik- lerini müjdeleyen keskin düdükler ile Haydarpaşa garına dahil ol- ve yarım saat kadar orada istlrahat buyurmuşlardır muştur. Haydarpaşa garının da- hilinde evelce tertip edilen teşrifat programına göre mebuslar, erkânı askeriye, vilâyet, emanet erkânı, cemiyeti belediye, meelisi umumisi vilayet azaları, darülfünun erkânı, matbuat mümessilleri, halk fırkası erkânı büyük Gaziye — intizar ediyorlardı. ; Gazi / hazretleri, —tren” durür durmaz kompartımandan inmişler ve hazirunun tazim ve selâmlarına beşuş ve mültefit bir surette mukabele buyurmuşlardır. Burada Erenköy İisesi talebe- sinden küçük bir hanım gayet Büzeİ bir. srette Sanzim. edilen üketi büyük halâskâra tak- dim etmişt Gazi Hz. büketi alarak yavruyu okşamışlardır. Mütcakiben gardan taraleyni selâmlayarak çıkmışlardır. İstas- yonun önündeki meydanda azker, jandarma, poliş, zabıtai belediye müfrezeleri — tarafından — selâm- lanmışlar, muzika selâm havası çalmış ve halk, büyzk münciyi selamlamıştır. Saat tam İ1İS geçe Haydar- paşa rihtiminda vapura rakip olmuşlardır. Bu esnada refakatla- rında Kâzim, İsmet 'paşalarla re- fakatlarında bulunan sair zevat, kolordu kumandamı Şükrü Naili paşa, vali vekili Muhiddin B. Halk fırkası müfettişi Hakki - Şinasi | paşalar bulunuyordı Vapur harel ikten - sonra limanımızdaki büyük hüçük bütün vapurlar düdük çalarak halâskârın j Istanbulu şenlendirdiklerin neşeli ve sevinçli seslerle ilân etmiş- lerdir. Limanda' Gazı — Hazretlerinin, teşrifleri münasebetile liman dahilinde bütün ihzarat sabahtan ikmal edilmişti. Saat 10 dan itibaren liman da- de bütün vesait durmuş, se- vahili mütecavire yapurları seferi tatil etmişler Seyrisefain ve şirket idaresi tarafından tahsis edilen vapurlar Haydarpaşa önünden Fındıklı sahil lerine kadar vaziyet olunmuştur. Gazi bu vapurlarda bulunan halk tarafından “yaşal,, sadalerile ve alkışlarla - selâmlamışlardır. Denizdeki inzibatın temini için 12 motörbot Timan - dahilinde dolaşıyordu. Vapur. Dolmabahçe Tıhtımına — yanaşır ” yanaşmaz Gazi Hazretleri Sögütlüden çık- mışlar ve motör ile rıhtima çık- mışlardır. Dolmabahçe rıhtiminda muhafız kıtatı, Polis, Jandarma ve musika tarafından selâmlanmışlardır. Me- a hitam bul- ) rasim Haydarpaş: (Devamı ikinci sahife.

Bu sayıdan diğer sayfalar: