13 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

13 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 13 Eylül 1929 39000 Lira kazanan numara 19901 10000 Lira kazanan numara 53133 3500 lira kazananlar 31524 12528 2250 lira kazananlar 27719 32706 50485 56162 53533 16470 45004 1000 |ira kazananlar 27093 13742 - 8060 44186 49299 2128 710 48452 405 45790 34449 — 828 - 54428 n 450 lira kazananlar 28154 30997 40396 17524 20293 42043 — 6454 29341 8260 5157 26580 18535 81733 55380 42116 37862 49620 1752 4664 30773 39698 21355 200 lira kazananlar 38878 37038 56278 — 2950 AAS64 53317 — 918 12270 35835 47999 57314 44052 27407 15183 57041 31821 23031 21987 28210 16542 16640 36030 24043 44433 16 47475 0385 42065 glll 22859 45954 52476 87899 30262 3924 19593 8521 7948 ATTTA 35226 2714 33729 35730 18287 4364 22840 23102 39539 52080 48051 35767 4319 34297 8784 4264 10965 24830 125 lira kazananlar 23524 27041 1655 38971 $9169 7477 2676 7645 13448 40302 34739 57453 36849 13677 35720 6209 41119 6716 17207 26943 $6791 12743 45305 22551 49394 36734 48827 16017 $9909 42408 47572 35508 SI147 38748 44819 45659 2435 59666 45275 27145 62668 28300 — 3029 34321 64284 44042 14205 30987 29153 36823 28331 19583 $8616 37553 55093 44267 18449 39409 58166 — 4382 4964 22692 — 9405 59163 46673 27146 47499 22562 6922 5447 1596 40195 41735 7789 21916 12000 34296 44690 21352 9410 303 19536 56662 5792 40876 14559 48713 11597 4555 43293 46718 24533 8657 49251 18332 4707 43072 34074 17302 30873 15106 43160 11454 24788 numaralar Sonu O, Ti, 02, 51 | olan numaralar 30 zar | lira yani onda bir bilet | 3 er lira amorli kazan- | | mışlardır. 55608 16485 4094 45583 56752 19822 26814 5971 25860 7208 4303 23563 6094 30914 58635 14991 59763 33610 37115 27099 11033 37850 49695 43104 45845 59872 56898 18275 40976 52218 34230 27420 40467 4547T 47952 60 lira kazananlar 13810 59594 39918 18866 40335 23921 26201 15658 15222 38755 27446 43750 54995 49784 46507 18913 38295 19020 47504 3401 5327 50606 10410 12101 40895 2904 21162 54 43461 12402 6659 9661 41319 30736 20279 36424 56470 30847 21710 12747 18088 54402 59452 31048 38961 24228 23467 32028 8886 34867 54770 13478 59688 5718 3161 56754 20892 910 12254 22466 30558 32907 6509 2719 33316 10803 5972 23657 37418 28776 40232 27061 7874 43708 27419 14921 57583 13189 40966 35351 11448 10272 16125 6313 16802 36835 6720 3628 13342 44969 35584 47455 785 30824 15313 40350 42006 56678 33629 32672 41952 30810 1994 293 28964 11180 20109 29177 9029 22723 4825 58881 12845 50329 24311 4006 9593 36723 3407 29837 6414 20666 10164 29265 12942 42614 47914 57460 10673 14850 29063 2981 53798 30356 20325 51484 29000 24466 12274 55398 971 56828 12828 16195 6512 14812 54118 35992 64T 10497 34892 1761 34824 55930 56329 56610 3967 11667 44419 6394 39470 54997 37866 41545 52889 2707 40 lira kazananlar 24853 l4 8080 46420 52210 11467 51722 56013 18280 39473 44801 20010 59656 58937 12674 19482 33627 14748 53583 55470 26281 8161 37010 53786 25582 48169 36653 34063 12885 11302 11614 3206 20502 59089 2460 41956 1772 29358 14039 16759 9519 23549 13798 54061 Bu sahbhah büyük ikramiye çıktı, iknci keşide tamamlandı | | 575s9 59053 3074 51554 34404 10559 36261 48180 10655 11675 25846 59394 50950 31802 53905 10920 52718 48990 29722 16034 45724 37601 8377 11076 31173 58057 8690 9552 28056 58927 18870 9235 54107 29515 37126 54713 52851 20527 30747 12657 272717 17585 5576 21585 20887 21913 874 3314 10229 30776 10965 10 bin liralık büyük mükafat Eri son çekilen 10000 Hiralık - büyük — mükâfatı atideki numaralar kazan- mışlardır : 10565 22013 41891 9555 43369 35833 52185 2551 24667 58498 53026 35659 57557 1098 9161 13277 24509 756 2857 2730 8197 7558 S7610 14088 10861 56593 — 7674 9607 41381 48956 28137 1691 15426 13833 47615 44663 38016 14635 863 58001 47837 44037 39897 1654 21647 6828 31319 26331 15827 47023 58425 21734 51478 58499 5408 18016 45167 51616 17112 15852 53711 1633 20093 58946 58787 38369 54320 30920 25248 38736 11779 39973 11431 28024 12817 45655 43310 42453 52313 56029 10137 41453 52307 55461 34674 31424 3544 6662 26355 52036 35341 34366 20111 8084 42197 40738 46990 53647 36078 49153 23379 10251 57530 15568 24129 12450 7305 17332 40702 35141 35669 11892 56152 3278 2862 9715 56285 48200 53425 23335 41933 9760 23761 41199 59109 58434 16626 39547 44787 55344 29498 13700 18865 28535 52289 16417 19589 46743 27582 27956 16601 31060 44370 26995 18185 36284 17455 58580 55651 45517 45013 10212 17795 Köprüden geçen vapurlar Karaköye ve Unkapanı köprü- lerinin — sabahları — açılma - saat- lerinde — çıkan — gemiler , — bazı sabahları - daha çok oluyor. Bu gemiler, vakitten istifade etmek için köprü methalinden süratle ge- çiyorlar. Bu esnada bazı gemi- lerin Köprüye çarpacak derecede oldukları görülüyor. Emanet köp- rülerde — tahribat — yapılmayacak surette gemilerin geçmesini alâ- kadar vapur. idarelerine bildir- miştir. Vilâyetle emanetin tevhidi | meselesi | Vilâyetle emanetin tevhidi hak- | kındaki kamun lâyihasını eden komisyon ilk- i; larından tali bir komisyon tefrik edilmişti Komsiyonun yapacağı tetkikatta en mühim nokta, vilâyetle ema- netin tevhidinde, işlerin müşevveş | bir vaziyete gelmemesidir; komsi- 'yon nihayet 20 gün içinde tetki- katını ikmâl edecek ve raporunu vekâlete takdim edecektir. | Yalovaya gidecekti Cevabımız İstanbuldaki yunan emlâkine vaz'ıyet başlıyor Ankara 12 (Telefon) — Heyeti vekile bu sabah saat onda İsmet paşa Hz.nin riyaseti altında iç- tima etmiştir. Bu içtimada yunan- hlara verilmek üzere hazırlanan cevaplarımızın esasları müzakere edilmiştir. Cevabımız bir iki gün zarfında ihzar edilerek pazarlesi günü kuriye ile Atina maslahatgüza- rımıza gönderilecektir. Diger taraftan muhtelit müba- dele komisyonunda alınacak kati vaziyet hakkında baş mürahhası- mıza mufassal talimat verilmiştir. Muhtelit mübadele komisyonuna verdiğimiz iki nota yunanlılara verilecek — cevabımızın mahiyeti hakkında bir fikir verebili: Cevabımızda — evvelâ şimdiye kadar bir itilâfa vasıl olmak için yaptığımız fedakârlıklar keenlem- yekün addedilmekte, diger taraftan Yunanlıların — vaz'ıyet — ettikleri Türk emlâkinin iadesi — talep olunmaktadır. Yunanistan muahedat ahkâmı- ma riayet —etmezlerse de İstanbuldaki — Yunan — emlâkine vaz'ıyet edeceğii Gümrüklerde hazırlık Umum gümrükler müdürü İhsan Rifat B. yeni gümrük tarifeleri hakkında hazırlıklara başlamıştır. Dün İhsan Rifat B. gümrük mü- dürlerini nezdine davet etmiş, ye- ni tarifeler hakkında lâzın gelen izahatı vermiştir. Su meselesi.. Aksarayda Hubyar — mahalle- sinde Alâettin Mehmet , Cemal, Kâmiran aralarında bir su mese- lesinden Kavga etmişlerdir. Kav- ga saatlerce sürmüş — Alâettin diğerlerini sopayla yaralamıştır. Şakir bey İktisat vekili Şakir B. bugün 4 üncü vakıf hanının asansörleri | Borsa, ticaret odası ve saire gibi mübim müesseselerin bulun- duğü dördüncü vakıf hanında 4 asansör — vardır. - Fakat bunlar ekseriyetle bozuktur. Bu yüzden çok müşkülât çekiliyor . Evkaf idaresi asansörleri esaslı surette tamir ettirip bu bozukluğa bir nihayet vermelidi Bugünkü hava Yeşilköy rasat merkezinden ve- rilen malümata göre bügün hava ekseriyetle açık geçecektir. Rüz- gâr garp istikametinden esecektir sıcaklık artacaktır. Dünkü azami sıcaklık 25 tir. gece hararet 17 olmuştur. Bu sa- bah saat dokuzda 23 idi. Paramızın sukutu meselesi Ticaret ve sanayi odasından: Son bir iki günkü gazetelerde ve dünkü akşam gazetesinde pa- ramızın sukutuna dair ticaret oda- sının bir raporundan ve bu rapo- run bankalar mahafilinde dikkati celb ettiğinden bahsediliyor. Oda şube memurlarından biri ihracat — istatistiklerinin - derecei sıhhatı hakkında bir rapor yaz- mış ve bu mesele mezkür raporda nazari surette tetkik olunmuştur. Raporda hiç bir bankadan ve muamelâtından bahsedilmemiştir. Siyonistler Londrada büyük bir konferans toplanıyor Londra, 11 (Hususi ) — Filistin hadisati münasebetile Siyonist teşkilâti vaziyeli tetkik ve müza- kere için Londrada büyük bir konferans aktetmi; Konferansa Siyonistlerin — faal komitesi ve Kudüste Balfur be- yannamesile tesis olunan yahudi acentalığı idare komisyonu iştirak etmiştir. Avusturya Siyonistlerinin müs messili Striker de Londraya gel- miştir. Paris sefirimiz bugün gidiyor Bir aydanberi mezunen — şehri- mizde bulunmakta olan Paris bü- yük elçimiz Fethi B. bugün aile sile beraber Parise hareket ede- cektir. Fethi B. vapurla gide- cektir. iki çocuk arasındâ Dün Galatada 12 yaşlarında Selim isminde biri ile 14 yaşla- rında Mustafa kavga etmişlerai: Neticede Mustafa Selimi çakile yaralamışt Otomobil kazaları Şoför Anastasın Anastasın j resindeki kamyon Polis merkezi odacısı Zeynep hanıma çarpmıştır. Zeynep hanım bacağından yara- lanmıştır. Dün bir Otomobil kuruçeşmede bir tramvaya çarpmıştır. Sademe neticesinde Otomodil hasara uğ- ramıştır. Şeker hanmımı dövmüş! Dün Kadıköyünde İbrahim pa- şada Adil isminde biri Şeker hanıma dayak atmıştır. Dayak neticesinde Şeker banım dört aylık çocuğunu düşürmüştür. * Afyonda bir facin — Af- yonda — bakkal — Sabri evinde şişelere benzin doldururken bir kadının elindeki lamba yere düş- müş benzin birdenbire alev alarak 12 ev yanmış ve bir bir çocuk yanarak ölmi * Fenerbahçe klübi losu — Bu akşam Fenerbahçe klübünün Taksim bahçesinde bir balosu vardır. Baloya bir çok zevat davetlidir. ş * Mıııı'::l ıııîrkes( kumandan- ği — Muamelâtı zatiye reit ai piyade miııhyıykım bey İstanbül merkez kumandan- lığına tayin edilmiştir. Posta ve telgraf mektebi. Posta ve telgraf ve telefon ali mektebinin fen kısmının imtihan- ları geçen cumartesi günü bitmiş ve mektepten bu sene 7 efendi mezun olmuştur. İsimleri aşağıda yazılı efendiler telgraf ve telefon fen müfettişi olarak istihdam edi- lecektir : Hayri (İstanbul ) Baha (Sıvas) Abdülkadir S[" Rıza (İs) Süreyya (İs ) İbrahim ( Yalvaç ) Fazıl beyler ( Konya ) Velime cemiyeti İstanbul müftülüğü sermüsevvidi Tikveşli Hacı Ahmet Esat efendik nin kerimesi Naciye Hf ile Yas lova kaymakamı merhüm . Mehe met Ali beyin oğlu gazetemiz muharrirlerinden Mustafa Ragıp beyin velime cemiyeti bu geği Ragıp beyin Nişantaşındaki evinde icra edilmiştir. Yeni evlilere sea- det temenni ederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: