13 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

13 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAMDAN AKŞAMA Amatör tımızın zenginleşmesi ve güzel-i lesi için amatör denen insanlara “Amma ne türl iyacımız var! amatöre?,, diyeceksiniz. Her tü Tüsünel — Halbuki, -aksi gibi- bu nevi adamlar, bizde, kıt mıdır, kıttır! İçimizde, kaçımız, eğlence Zamanlarımızdaki meşgalelerimizi bir hedef etrafında teksif ede bilmişizdir? At, — cins kanarya, besliyen; çiçek, meyve yetiştiren; hattâ, ciddi bir usulle kitap toplıyan, kolleksiyon yapan ilh, ilh, kaç kişiyi tanırsımız? Avrupa'da binlerce ve milyonlar- Casına rastgelinen ve hevesle milli servet, hars ve ümrana yar- dım eden bu gibi zevat, bizde, parmakla sayılacak — kadar azdır. Benim tanıdıklarım arasında en cazip ve tetkike şayan amatör, İstanbul mebusu Süreyya Paşa'dır. Bu zat, Kadı- köyüne merak sarmış. Sermaye- sini başka tarafa koymakla daha fazla kâr elde edeceğini düşün- meden, o semtte, bir mükemmel tiyatro binası yaptırmış. Yoğurt- çu köprüsünün, inşasında Moda merdiveninin | —muhtelif - yolların önayak olmuş; v. s. Diğer bir amatör: Dr. Kemal Cenap Bey. Evelce de bu sütunda, İisanımız etrafındaki faaliyetinden bahset- tiğim bu müdderisimiz , — yeni türkçemize vazedilen bir kaidede uygunsuzluklar gördü miydi bun- dan mesul — kendisiymiş — gibi asabileşiyor; mücadeleye girişiyor. Vaktile, bir de, Elifbeci İsmail Hakkı Bey vardı: Arap harflerinin bitişik yazılmıyıp munfasıl yazıl- ması — için — didinir — dururdu. Daima koltuğunun altında gezdir- diği portföyden bir takım lâyıha- lar, plânlar çıkarır, her önüne gelene, şunu isbata çalışırdı. Şa- yet dedikleri yapılırsa neler de olacakmış; ne kolaylıklar , ne medeniyet İ.. — Düşündüm, taşındım; hatıralarımı. / yokladim; tasavvur ettiğim şekilde amatör denmiye Tâyık başka hiçkimse aklıma gel- medi. (Spor ve pul amatörleri müstesnal) Acaba bu fikde Bunun, ihtibal, birçok sebepleri vardır. Fakat başlıca sebebi şu olsa gerektir: Faraza, oturduğun bafızamı, semti imara kalkıştın, değil mi, başlar dedikodu: — Hele bak, bak, bak! Ne kurnaz şeyl Cemiyeti Belediye azalığına göz dikti kâfir! Lisana dair yazılar başladın mı: — Dil Encümeni azasına 300 lira aylık verdiklerini işitti ya... * derler. Ve kısse aleyhüm elbevakil! (Vâ - Na) yazmaya AKŞAM Yevmi, Siyas” gazete İDARENANE — acimutlük sokağı Telgraf adrasl “Akşam, fstanbul, Telefon : yazı İşleri” içini li 1686 Telefon 1 İdare İşleri İçlar çi TASI tavuk , | Katranlı yollar Şosalar yavaş ya- vaş katranlı yola | fından inşa edilecek şehir harici ve dahili yollar, az bir zaman | içinde katranlı şoseye tahvil edi- lecektir. Katranlı şoseler toz tut- mamak ve daha mukavim bulun- mak itibarile tercih ediliyor. Ancak, katranlı şoselerde ku- lanılacak - katranın halis olması içinde katranlı şoseler bozulmak tehlikesine maruz kalıyorlar . Şehir hududu dahil ve haricinde şehirle en ziyade alâkadar bulunan ve münakalâtı fazla olan cadde ve sokaklar, katranlıya tahvil edilecektir. Bu sene içinde yapılacak olan katranlı yollar, muntazam bir. program dahilinde inşa edilmek üzere, lâyet ve emanet fen heyetleri tarafından müştereken tesbit edi- lecektir. Bıldırcın Bu sene av az, avcılar memnun değil Bu sene Çekmece ve kilyosta ava çıkanlar memnun değildirler. Bilhassa Çekmecede her sene bol bildircin Cavlanan — yerlerde bi sene pek az av vardır. Bu yüz- den bıldircin lokantaların en pa- halı yemeği olmuştur. Bir bıldırcin 60 kuruşa satıl Hileli gazozlar yakalanarak | imha edilecek Şehremaneti sıhhiye müdürlü,; bir kaç ay evel gazozlar hakkır | da tetkikat yapmış, bazı gazozları çok fena surette ve şeker yerine sakarin kullanılarak — yapıldığını görmüştür. Bunun üzerine gazazlar hak- kında bazı tedbirler ittihaz edi- miştir. Son günlerde bu - tedbirlere rağmen bazı gazozlar çok fena yapılıyor. Emanet gazozları yeni- den şiddetli bir surette taki edecek ve hileli gazozlar mi dere eyleyeceki Çakmak taşı buhranı! Piyasada çakmak taşı buhranı vardır. Buna sebep çakmak inhi- sar kanunu mucibince hariçten hiç bir tacirin çakmak taşı geti- rememesidir. Hariçten çakmak taşı getirtmek hakkı yalnız kibrit inhisar idare- sine verilmiştir. Fakat şimdiye kadar inbisar idaresi çakmak taşı getirtmen Emanetin borcu Şehremaneti ile Türkiye milli bankaı arasında yapılan mukavele muhtelit hakem mahkemesi tara- fından het tescil edimediği için emanet, itilâfnamedeki taksitleri, istikraz hamil leri tarafından alınmak üzere bankaya teslim ediyor. Muhtelit hakem mahkemesi bu ayın sonuna doğru açılacaktır, Havagazı Tambaları Havagazı şebekesinin bulundu- ABONE ÜCRETLERİ Türkiye için Seneliği 1700, altı ylığı 900, üç aylığı S00 kuruş. Fenebi. memleketler için » Seneliği 3000; l Ayleği 1600 “Üç aylığı 900 kuruştar. ğu mintıkalar da umumi tenvirat için konulan lambalar, kâfi dere- cede ziya neşretmiyorlar. Emanet şirketlere yaptığı teb- liğatta umumi Jâmbaların daha kuvvetli surette ışık neşretmesini aksi takdirde şirketlerden zarar tahvil edilecek —| Üzüm bolluğu Bu sene üzüm mahsulu çok mebzuldur . Her gün Yemişe Rümeli ve Anadoludan yüzlerce küfe üzüm geliyor. Üzümün ok- kası toptan 10 kuruşa kadar sa- tılyor. Perakende olarak Çavuş 20, iyisi 25 kuruşa veriliyor. Malül gaziler pazarının tasfiye- sine - başlandığını yazmıştık. Bu Mmünasebetle pazarın önünde bir çok halk birikmektedir. Tasfiye muamelesi 2 ay kadar sürecektir. Ceolâl bey İş bankası umumi müdürü Celâl bey bugün Ankaradan şehrimize gelecektir. nutuklar söylemiştir. Ve muhabiriz gi mıştir. Aşağıda ve ziyan isteyeceğini bildirmiştir. gölü sahilinde gösteriyor. Malül gaziler pazarı Dahiliye vekili Şükrü Kaya beyin Anadolu seyahatı tafsi vekilimizin bu seyahatten topladığı intibalar evelce yazılmıştı. Şükrü Kaya bey her geçtiği yerde halk tarafından gayet hararetli ve sami- bir surette karşılanmış, bir çok vilâyetlerde halka ve memurlara il beyin bilhassa Vanda söylediği nutuk çok heyecanla dinlenmiş, Şükrü Kaya bey acı mazi ile bugün arassında o derece beliş mukayeseler yapmıştır ki hazırun ağlamıştır. Van derdiği resimler vekil bey nutuk söylerken alın- resim, dahiliye vekili ile maryetindeki zevatı Van | ŞEHİR HABERLERİ Darülfünun | Bu sene kayt için müracaat edenler azdır Darüllfünun fakülteleri 15 teşri- nievel — tarihinden ibaren — kış derslerine başlayacaktır. Fakülte- lerde - şimdiden - kayt ve kabul muamelatı yapılıyor. Henüz kayt için pek az talebe müracaat et- miştir. Bunun sebebi mektepler- de henüz ikmâl imtihanlarının bitmemesidir. Mamafih bu sene liselerden çı- doğruya hayata atılmağı, yahut fakülteler — haricindeki — meslek mekteplerine girmeği tercih edi- yorlar. Bu itibarla, bu sene, ge- çen senelere nazaran daha az talebenin müracaat edeceği tah- min olunuyor. Darülfünunun muhtelif fakülte- | lerindeki ders proğramlarında bu sene bazi tadilât ve bu tadilât dolayisıyla da kadrolarda tebed- dülât yapılması düşünülüyor. Bu tadilât, fakültelerin açılmasından evel katiyet kesbedecekt Belediyeler En fazla hangisinin çalış- tığı tetkik ediliyor Belediye dairelerinden hangi- lerinin bir sene içinde fazla faa> iyet ve gayret göstermiş olduk- ları Şehremaneti tarafından tet- kik edilecektir. ğ Mali sene başı olan hazirandan beri şehrimizdeki belediyelerden en fazla gayret gösteren daire Beyazıt dairesi olmuştur. Şehremaneti, belediyelerin faali- yetini sene nihayetine kadar tet- kik edecek, sene sonunda en fazla ayret gösteren ve halk ile alâka- ların en az şikâyetlerini celbı denler takdir ve taltif edilecektir , kiymetli kan talebeden ekserisi ya doğrudan Acaba çıplaklar cemi- yetine mi mensup? İzmir 9 ( Hususi) — Barnova jandarma karakoluna gelen bir çoban tarafından Dağda çırıl çıplak anadan doğma genç bir kadının dolaştıgı haber verilmiştir Zabıta bunun üzerine bir dok- torla birlikte çobanı da alarak kadının bulunduğu mevkie kadar gitmişlerdir. Kadın çobanın anlat- tığı gibi anadan doğma çırıl çıp- lak görülmü Evvelce kadına peridir, cindir, kendisini çarpar diye korkan çoban yanmdakilere den cesaret alarak kadının yanına sokulmuş ve: — Hemşire gel, seni evine gö- türmeye geldik demiştir. Çıplak kadın derhal hiddetlenerek çobanı kolundan tutmuş ve savurmuştur, diger jandarma kumandanı ile doktor da” kadına / sokulmaktan korkmuşlardır. Kadın kendi. ha- linde bir parça ilerlemiş ve bir tepenin altındaki dere kenarına oturmuştur. Çıplak kadın karşı. #sında bulunan erkekten çekinme- miş ve gayet tabil bir hal takım- dmıştır. Kadım derenin kenarında otu- Türken jandarma kumandanı Sü- reyya bey yanına gitmiş kolundan tutarak doğruca arabalarına gö- türmüştür. Kadın buhal karşısında bir kelime bile sarfetmemiştir. Kadın doktor ve jandarma ku- mandanının arasında arabada has- taneye giderken ölmüştür, zabı- tayı hayrette bırakan bü . mesele. etrafında tahkikata başlanmıştır. Casus zannetmiş Dün zabıta şayam hayret bir ihbarla karşılaşmıştır. Erkek mu- allim mektebi talebesinden biri birinci kordonda bir kaç bi resmi çeken bir hanımı epice takip etmiştir. Kadın resimleri çektikten sonra tramvaya binmiş ve evine avdete hazırlanmıştır. Kadını takip eden talebe de Kemer altı mevkiinden geçerken polis karakolana uğrayarak komisere: — Bu bir kadın casusutur, bi rinci kordonda metrük ve yeni * bimaların resimlerini aldı.. demi; tir. Zabıta kadınının hüviyet tahkik etmiş ve kabile , Sabiha hanım isminde tanınmış bir ha- '1nım olduğunu anlaşılmıştır. Sabiha hanım talebeyi dava edecektir. Hangisi Senkiyeviç? Taklibi hükümetten — maznun iken firar etmesiyle gıyaben 4 seneye mahküm edilen ve ahiren İstanbul zabitası: tarafından ya- kalanan Niko Senkiyeviçini mu- bakemesi dünden itibaren ağır ceza — mahkemesinde — yeniden rüyet edilmeğe başlamıştır. Maz- nun dünkü celesede, kendileri- nin 3ü kız, 3 ü erkek olmak üzre 6 kardeş olduklarını söyle- dikten sonra: liko Senkiyeviç ben de; Ber mnmiıu, Aleksandr Senkiye- içtir. Bir yaş küçüğüm olan Niko, şimdi Yunanistandadır. Kendisi ile dargın bulunduğumuz için karde- şimin hangi sebep tahtında yuna- istana gittiğini bilmiyorum. Benim böyle işlerle alâkam yoktur. Hattâ bundan evel ben de yunanistana gitmek üzre, İstanbul rus konsu- latosuna Aleksandr. namiyle mü- racaat etmiştim? Keyfiyeti oradan sorup tahkik edebili Eşya arayanlara fırsat! Önümüzeki cuma bah saat 10 dan itibaren Nişantaşı tramvay caddesinde Sürenyan apartımanı 4 numa- rada bulunan eşya müzayede ile satılacaktır. Bu eşya sında Lui kenz salon takınii, halılar, yemek odası, piyanolar, ve sajre vardır. Eyi eşya ab mak ve fırsattan istifade et- mek istiyenlere tavsiye ederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: