2 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

2 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Teşrinievel 1929 Emanetin hududu- nu daraltmalı mı? | (Baş terafı birinci sahifada ) — | üç işten senede en az 1 milyon lira varidat temin edilir. Belediye — resimlerinin - tezyidi süretile — varidatın " çoğalmasına muarızım. Halkın kazancı azdı yeni mükellefiyetlere - tahamı edemez. İstanbulun istikbalde imarı fik- rimce üç noktai nazardan tetkik edilir. Bir kerre, İstanbul bir | darülfünun şehri olmalıdır. Mem- leketimizde, böyle bir şehrin inki- şafına hükümet yardım etmelidir. İstanbul pek âlâ Oksfort, Kembiiç gibi bir darülfünun şehri eolabilir. Memleketin âlim, sanat- kâr ve münevverleri burada teka- süf ettirilir, 20-30 bin talebe toplanır. İstanbul bundan başka mühim bir transit merkezi olabi- lir. Dünyanın en güzel boğazla- rında biri olan İstanbul boğa- zından — serbest — liman — yapıl- malı. Evvelce başlanan teşebbüs mnalesef şimdiye kadar — intaç edilemedi. Bundan başka İstanbul tenezzüh ve seyyah şehri olmalı- dır. Ancak İstanbula seyyah celbi için bir çok abidat ve asar vücu- de getirmek Tâzımdır. İstanbul imar edilmelidir. Avrupadaki kon- foru burada bulamayan - seyyah çok oturmaz. İstanbulun inkişafı için İstan- bula yeni bir sanat ithal etmek lâzımdır. Meselâ İsviçrenin Jüra eyaleti vaktile — taşlık iken Şarl isminde biri- saatçi ithal etmiş ve burayı zengin yap- amuştır . İstanbulda da — şimdilik meselâ bir milyon lira sarfile bir muaveneti içtimaiye teşkilâti yap- zi lamen. latanlri gek- AA bir. | sanayi şehri olabilir. İstanbulun bir çok fakirleri vardır. Emanet şimdilik bir sermaye | koyarak tezgâhlar tesis eder. | Bu tezgâhlara kredi açar, iptidai | nevaddını verir, mensucat sana- yünin teşekkülüne sebep - olur. Een şehremini iken böyle bir | müaveneti / içtimaiye - tesisi için tetkikat yaparken ayrıldım. Şimdi, Muhiddin B. bu kabil işlerle meşgul oluyor. Boğaz içinde Umur yerinde € milyon lira sarfile 250 bin ton- luk bir kömür deposu tesisi işi Muhiddin B. bir Alman grubile görüşüyor. Ba teşebbüs - şebrii iktisadiyatını himaye eder. İs- tanbulu — Pirenin — rekabetinden kurtarmak lâzımdır, Meselâ Ha- iciliği da İstanbulda tesis ve imaye etmek lâzımdır. Bir çok zavallı ve fakir aileler bu sayede iş bulurlar . Şehrin imari için büyük bir istikraz yapmak manasızdır. Ta- Tihe bakalım ne zaman bir istik- raz yapılmış da iyi bir şeye sarf- edilmiş? Bahasus istikraz şartları çok ağırdır. Yüzde 33 yorlar,, Haydar bey mimar Yansenin İstanbul kanalizasyonu hakkında mütalâası için de şu sözleri söyledi. — Ben mühendis değilim, k: malizasyona — başlamak bence de doğru değildi. Evvelâ İstanbulun vaziyeti maliyesini — kurtarmak Tazımdı. Fakat bu işi yarıda bırak- mak yanlıştır. Ben şehir varidatı 10 milyon İiraya baliğ olmadan bu işe başlamamak, caddeleri, meydanları, ayırdıktan sonra bu işe başlamak musip olacagı fik- rinde idim, Fakat nasılsa bu işe başlanmış, bu kadar masraftan sonra yarıda birakmak - doğru değildir... | Hava işleri nazırı Çin karıştı Cenuptan 3 ordu Nankin üzerine yürüyor Londra 30 (Hususi) — Çinden gelen haberlere göre Çinde yeni bir ihtilâl ve dahili harp başlı mıştır. Vaziyet çok vahim gö g kay Şek €& karşı mü addit sui kastlar keşfedilmiştir. Nankinde bir çok kimseler tevkif ve idam edildi. Cenuptan 3 ordu. Nankin üze- rine yürüyor. Bunlar birleşerek kati bir darbe indirmek emelin- dedir. Nankin hükümetinin ancak bir kaç aylık ömrü olduğu söy- leniyor. Tayyareci Costes gaip Paris, 30 (ALA) — Tayyareci Costes'den hiç bir haber yoktur. bu. hususta malümat elde edebilmek için Rus telsiz istasyonları ile temasa gir- mesi için Eyfel kulesi mevkiine emir vermiştir. Komünistler Belgrat istasyonunu uçur- mak için hazırlanmışlar Belgrat, 30 (Hususi) — Polis, hariçten para ve talimat alan 'yeni bir komünist şebekesi keş- fetmiştir. Bu şebeke Belgrat istasyonuna karşı bir taarruz hazırlayordu. 40 kişi tevkif edilmiştir. Tevkifat esnasında bir komünist ölmüştur. işsizliğe karşı sigorta Berlin 30 (A.A) — Reichstag meclisi, işsizliğe — karşı ” sigorta meselesi hakkında kükümet koa- Tisyonuna — dahil bütün fırkalar tarafından kabul edil cek bir uzlaşma zemini bulmak- için saat 15 te toplanmıştır. Ankarada büyük istikbal hazırlığı Ankara 1 (Hususi) — Re- isicumhur Hz. bugün şehrimizel) vasıl oluyor. Bu münasebetle bütün Ankara donanmıştır . Bötün vekiller, mebuslar, memurin istasyondadır. Şehirde büyük bir meserret hüküm sü- rüyor. lskan işleri İstanbula daha beş masa ilâve ediliyor Ankara 23 (Hususi) — İskân işleri son zamanlarda pek mun- tazam bir şekil almıştır. Şimdiye kadar altı binden fazla dosyanın müamelesi ikmal edilmişti İstanbul — iskân işleri için de bazı esaslar — tesbit edilmek üzeredir.İskân umum müdür vekili Ali Servet beyle müfettiş Müfi bey bu mesele üzerinde çalı maktadırlar. İstanbul iskân teş- kilâtına daha 5 masa ilâve edi- lecektir. Filistin vekayii Kudüs 30 (A. A.) — Son kargaşalıklar esnasında din kar- deşleri hakkında yapılan cezalara karşı protesto etmek üzere Hayfa, Yafa ve Kudüste akdetmiş olduk- ları mitinglerde Araplar, protesto alâmeti olmak üzere Çarşamba günü bütün Filistindeki” mücsse- seleri kapatmağa ve her türlü Mesaiyi tatil etmeğe karar ver- mişlerdir. Filistinde müsademeler Beruttan bildiriliyor : Gazze ve Birüssebi şimali havalisinde bu- lunan kabilelerle İngiliz askeri arasında — şiddetli demeler vuku bulmuştur. Tarafeynin zayiatı çoktur. bilhasa şimalin ahvalı v hamet kesbediyor. Hududu ge meğe muvaffak olan Şarki Erden kabileleri, yahudi. müstemlekele- ücumları teval Ford tayyaresi yarın Yeşilköye geliyor Londra ve Paristen gelmekte olan Ford tayyaresi yarınki Çarşamba günü saat 16 da şehrimize gelerek Mekamatı âliye, matbuat davet edilmektedir . edecektir. Ford Tayyaresi, tayyare yere rupa ç mümessilli | Teşrinievelin 2 inci ve 3 üncü günleri Yeşilköye inecektir. ve umumiyetle bütün halk idip ziyaret etmeleri için “inerken bir tecrübe uçaşu icra seyahatine devam etmek Üüzere teşrinievelin 4 üncü günü öğle vakti Sofyaya müteveccihen hareket edecekti Çünki, giriyor! Yüzde Ü aa a ddi Kahvelerde, gazinolarda, otel- lerde, lokanta ve barlarda, hiç bir yerde bahşiş vermeyiniz. şiş, garsonların cebine değil, zengin mal sahiplerinin kasasına verdiğiniz yüzde on bah- on bahşiş, halkın kese- Salamis Yunanlılar hâlâ bahri tefevvuku düşünüyorlar Atina 30 ( Hususi ) — Hariciye mazırı ve başvekil — vekili M. Mihalakopulos — bahriye — nazırı M. Boçaris ve maliye nazırı Moris ile mülâkat etmiştir. Nazır- lar bahri program meselesi ile meşgül olmuşlardır. Bu müzakerede Salan Sının tamir ve ikmali büyük mas- rafı mucip olacağından küçük ge- miler inşası suretile yunanistanın bahri tefevvukunun temini tekar- Tür etmiştir. Bu haber bahriye zabitleri ara- sında bir parça asabiyet tevlit etmiştir. Zabitan Venizeloşa - ve- rilmek üzere bir muhtıra hazırla- zirhli- yorlar. Bu muhtırada Salamisin ikmali lüzumunda — asrar cedilmekte ve tefevvukun hiç olmazsa Yavuza muadil bir gemi ile temin edile- bileceği beyan olunmaktadır. Eşkıya memleketi Yunanistanda iki haydut kardeşin muhakemesi Atina, 29 ( Hususi ) — Epirde tutulan eskıyanın muhakemelerine Korfoda devam ediliyor. Bu hadi- senin en garip noktası aleyhte beyanatta bulunmak üzere gelmiş olan bir çok şahitlerin birden bire lisanlarını değiştirerek mev- kuf şaki Retcos biraderlerin Tehine şehadette bulunmalarıdır. Bu tebeddüle sebep Epirdeki diger eşkıyanın şahitlere - birer tehdit mektubu göndererek Receos kardeşler aleyhinde ifadede bu- lunurlarsa aileleri efradını öldi receklerini bildirmeleridir. Eşkıyı ai her biri avukatlarına 150 bin drahmi ücreti vekâlet vermiş- lerdir. Trabzonda yağmur, Kop dağıdda kar Trabzon, 29 ( Hususi) — Bir baçuk aydan beri devam eden sıcak havalar geçen hafta birden bire değişti. İki gün kadar fasılasız yağan yağmur havayı soğuttu. Yeleksiz, | ince elbise ile gezenler kalın pal- tolarını giymeğe mecbur oldular. Yagmurun — şiddetinden — bazi dereler taşmış, ufak tefek hasa- rat vuku bulmuştur. Yağmur yaz mahsulünü de kısmen bozmuştur. İçerilerde, bilhassa Erzurum ha- valisinde soğuk daha şiddetlidi Kop dağına kar yağıyor. Karın irtifar 6 santimetroyu bulmuştur. Havaların değişmesi üzerine şe- hirde nezle ve sair mevsim hasta- lıkları baş göstermişti 23 kazazede kurtarıldı Nouvelle - Orleans, 30 (A.A.) — Bir tahlisiye gemisi, bu sabah mahvolmak üzere bulunan Scandia namındaki Danimarka gemisi mü- rettebatından kayalara iltica etmiş olan 23 kişiyi kurtarmağa muvaf- fak olmuştur. Dünde — Saukee, — namındaki Amerikan sahil muhafızı tara- fından beş kişi kurtarılmıştı. Bu suretle batmak üzere bulunan ge- minin bütün mürettebatı kurtarıl- Makasla cerh. Bir terzi müşterisini ağır surette yaraladı Galatada oturan terzi Arziroya Ali isminde bir adam bir elbise sipariş etmiştir. Dün) yeni elbisae nin provası yapılırken Ali ceketin ıda bir pot görmüş ve bunu ihtar etmiştir. Arziro bunun — Olan bu sanaçok bile be.. Demiş ve bir kavgadır başlamış- tır. Arziro elindeki sivri makası dört kere Alinin arkasına sokmuş ve zavallıyı ehemmiyetli surette yar ralamıştır. Bu sabahki yangın Bu sabah saat beş buçukla Beyoğlu caddesinde Hasan bey apartımanının altındaki Sülopulo efendinin — dükkâmından çıkmışsa da hemen sö Müştür. İki kayıkg;ı arasında Kafam kızmasın, yoksa senin karnını deşerim! Kasımpaşada vapur iskelesinde kayıkçılık eden Süleyman ile ar- kadaşı Mahmut bir ekmek mes- elesinden kavga etmişlerdir. Sü- leyman elindeki büyük laz bıçağı — Senin karnını deşerim.. Ka- fam kızmasın yoksa.. / Diyerek Mahmudun üzerine yü- onu dört yerinden cerhet- Şt Cai kağalllr yaRıl mıştir. Ayvalık - sakinlerinden - Cemal bey isminde bir zat dün Tahta- kaleden geçerken cebinden 380 lirasını çarptırmıştı Otomabil kazası Şoför Şükrünün idaresindeki 408 numaralı otomobil dün Be- şiktaşta tütün amelesinden Tahsin efendiye çarpmıştır. Tahsin efen di hastaneye kaldırılmış şoför derdest edilmiştir. Başka Ali imiş .. Bir kaç gün evel Üsküdarda Atlamataşında gazinocu Ali beyle Şükrü efendinin kavga ettiklerini yazmıştık. Haber aldığımıza göre Şükrü efendinin - kavga — ettiği | adam yukarıda adresini yazdığı- başka Alidir. Ve vaka Ali beyin dükkânında olmamıştır. Altını — 47450 Dahilt iatikrar Düyunü müvahhide hagilir lirası Rümeli tahvilatı Esham ç bankası Anadelü şimendiferi Tramvay. şirketi Terkes ©4 Balya Çimento Tahvilât Anadelu 9f9 45 Anadelu Anadelir Tünel O9 4 Tramvay Blektrik Çek Fiatları Baerine Landra Farls Nüyerk Amsterdam Sofya Bükreş Roma Cencere Berlin Viyana M Yanlarında

Bu sayıdan diğer sayfalar: