2 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

2 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K aa b D nnn T / Sahife 8 'N YKÇ Akşam 2 Teşrinievel 1928 KADIN«ERKEK ŞOSON ve LÂSTİKLERİNİ Almazdan evvel her halde sağlamlığı ile meşhur OUADRA (Sabık Rus fabrikası ) markasın arayınız Sıpariş için : B. J. DANON İstanbulda köprülü hanında 12- 13 numaralı mağazalara müracaat olunması, Markasına dikkat ediniz. ANKARA MİLLİ MENSUCAT ŞİRKETİ TASFİYE MEMURLUGUNDAN Şirketin Ankarada Sarı kışla civarında olup milkiyeti müzayede de bulunan Dokuma fabrikasına teklif edilen bedel haddi lâyık görülme- miş ve müzayede Teşrinievelin 31 inci perşembe gününe kadar temdit edilmiştir. Müzayede alenidir. İştiraya talip olanlar yevmi mezkürun saat onbeşine kadar Ankarada Zafer caddesinde Zafer otetinde (2) 'numarada tasfiye memurluğu — yazıhanesine tekliflerini bildirmeleri ilân olunur. Arzu edenlere bu baptaki şartname gönderileceği gibi izahatı saire de verilir. Kırmızı kordonlu tek yıldızlı ANKARA RAKISI * en kibar sofralarda bulunur. BÜYÜK EMPERYAL OTELİ Beyoğlunda tramvay caddesinde İngiliz setareti yanındadır. Bütün mobilyeleri yeniden tezyin ve tefriş edilmiştir. TEMİZLİK, LHVEV!VFT ve KONFOR itibariyle emsahııe faiktir. Yağmur akıntısı ortadan kalkmıştır : HEMATIEERT Sayesinde | Damlara, taraçalara, su geçmek ihtimali olan yerlerin hepsine sürülebilir. HEMATEKT erimez, donmaz, kırılmaz, bozulmaz, ratubete rleri, arşı mubafaza eder, Kadıköy vapurları ile gidip gelenler yalız HEMATEKT sayesinde yağmur damlalarından - kurtulmuşlardır. Her kes tarafından kolaylıkla kullanılabilir Deposu : Sirkeci, Yenihan numara : 6-9 Ateşte yanır çatlamaz masi olur, Di açla her türli irata SELANİK BANKASI Tarihi te'sisi: 1383 Sermayes 'Tamamen tediye edi 30,000,000 F merkezi idaresi Türkiyedeki Oatata, İstahbül. Cihanşümul marka (MANDLEBERG ) Empermeablize gabardin PARDESÜLER / elmiştir Vücudu - rüzgârin te Muhafaza od giyinmesi kolay Yalnız Galatada Karaköyde Voyvoda caddesi karşısında EKSXELSİOR İngiliz Her nevi banka muameleleri- upları, Her nevi ile hesap küşadı: Çek sleri kiralık kasalar , aa HAVAI:ILII( â“ğ"uîm, V Hi 6 HECHUH Kostümler ve Pardesüler ve muşamba dairesinde hanımlara mahsus gayet 'müntahap ve son moda ipekli muşainbalar 'TEDİYATTA TESHİLÂT Diş fırçaları AA MDARASI VA RTTEN ” FM - Eıktı. BANKA KOMERÇİYALE I'UILVANA Nerkezi İdare: İtalyanın başiı UBE MİLANO şehirlerinde ER BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU YEDİNCİ TERTİP 3 üncü keşide 11 Teşrini Evveldedir BÜYÜK iKRAMiYE 40,000 Liradır AYRICA: — 20,000 — 15,000 — 12,000 10,000 liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükâfat. Bu keşidede cem'an «3,900» numara kazanacaktır. BRADFORD aa Kumaş ticarethanesine her nevi kışlık kumaşlar geldi. Husust kostümlükler dahi vardır. Mağazamızı ziyaret ediniz. Bahçeka- pıda Hacı Bekir karşısında. Satış toptan ve perakende. Telefon İst. 128 İti : söleniciyed: Hieae Tokl. B8d1. Bevotlunda - İstklli Beyoğlu Dördüncü Sulh hukuk mahkemesinden: Beyoğlunda Hü- seyin ağa mahallesinde tarla başı caddesinde 74 ve Altın bakkal sokağında 17 mumaralı hane ma dükkânın sekizde bir. hissesinin açık arttırma suretiyle satılmasına ve tarihi ilândan itibaren bir ay hitamında (31) teşrini evel 1929 perşenbe günü saat İdde en çok artıranın — üstünde bırakılmasına karar verilmiş olduğundan talip olanların mezkür - sekizde bir hissenin / kıymeti — muhamminesi olan (1000) liranın yüzde onü nisbetinde pey akçesini mustehsi- ben yevm ve vakti mezkürda Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesinde hazır bulunmaları lüzümü ilân olunur, DEUTSCHE ORİENTBNK Istaubul şubesi Tesis tarihi : 1322 Müessisleri : Aşafhavzeraşer bank Hasyonal bank für Di 'RLİN Fatihde Çarşambada kız ve erkek leyli ve nehari HAYRiYE ORTA MEKTEPLERiİ Ana, ilk ve orla kısımlarına Çarşambadaki z ve erkek talebe kaydı için üdüriyet dairesi üracaat Orta kısmınızı dühüy 5 Teşrinieveld Derlet ünııuwunar 1 V6 İlmanları Dmümi İlaresinden: Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinde Türk ve Fransız lisanlarına bihakkın vakıf ve bu iki lisandan yekdiğerine mükemmelen tercüme yapmağa muktedir bir mütercime ihtiyaç vardır. Şer: lamak için taliplerin U. M. lük kalemine müracaat etmeleri. Alman- caya da vakıf olanlar tercih olunur. başlanacaktır Dresdner bank, ferayn, anbul: galala kasm, telefon 985 l ksmı, telefon: İstanbul; İstanbul Vilâyeti ! Şehremanetinde: Bedeli keşfi 261 lira 32 kuruş olan Beylerbe- yinde Abdullah ağa ve kırmızı çeşmelerin tamiri açık münakasaya konmuştur. Taliplerin şartnameyi ve keşif evrakını görmek için her gün münakasaya girmek için ihale günü olan 21 Teşrinievel Şehremaneti ilânları Depomu: İstanbuldaki tütün gümrüğü, Bilumum banka muamelâti içra ve hususi kassalar icareder. Fennen temizdir. Her fırça imal olunduğu anden itibaren parşüminli bir zarf derununa vaz'deilerek bir kutu içine konur. Tüylerin gerek şekli vaz'ı ve gerek güzel evsafı sayesinde dişleri mükemmel surette fırçalamak kabil olur. D Fırçaların fiatı 50 kuruştur. LEYLİ - NEHARİ, KIZ - ERKEK ŞARK LiSEsi 'ta kısımlar ile Beşiktaş-Aka- retler , Tele- fon: Böeeçik feürinek . vemi mektekleiz brklae egti evelin (12 nci günü ) başlamlacaktır. Müracaat: Her gün - BEŞİKTAŞ, AKARETLER Ticarel odası Ücretini vermeyenlere Ticaret ve sanayi odasından: 929 senesi oda ücreti kaydiyelerinin ve 928 senesinde te'diye edilen kazanç vergisi üzerinden odaya tesviyesi lâzım gele */, 2 oda resminin cezasız tahsil müddeti bir daha kabili temdit olmamak üzere 15 teşrini evvel 929 salı günü akşamına kadar temdit edilmiştir. O zamana kadar henuz bu ücret ve resmi tesviye etmeyenler hakkında sureti kat'iyede iki misli ceza tahakkuk ettirilecek ve tahsilât icra vasıtasiyle yapılacakt Müstamel kamyon ve bi- nek otomobili satılması: Tütün inhisarı Umum Müdürlüğünden: Müstamel dört adet Berliyet kamyonu ile bir adet Fiat markalı binek otomobili pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin her gün kamyonlar ile otomobili Azapkapı levazım anbarında görmeleri ve 5/10/929 Cu- marlesi günü saat 10,30 da *,7,5 teminatlarile Galatada mubayaat komisyonunda bulunmaları. Feyziye lisesi Müdürlüğünden: Teşrinievelin beşinci gününde derslere başlanacaktır. (00 İenek6 Benzin mnbayaası: Tütün'inhisarı Umum Müdürlüğünder Azapkapı Levazım ambarına teslim edilmek üzere 725/730 derecede 1500 teneke benzin pazarlıkla alınacaktır . İtaya talip olanların *),7,5 teminatı muvakkataları ile 5/10/929 Cumartesi günü saat 10,30 da Galatada Mubayaat komisyonunda bulunmaları. Mes'ul Enis Tahsin

Bu sayıdan diğer sayfalar: