11 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

11 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

11 Teşrimievel 1929 Sahife 3 M_ DANAKğAMA Rutuş Ni a güzetelerden birinde, ver- | N sene yutuş yapılmıyacağı yrdu. Külâhım olmadığı için, koydum gapkamı önüme; ve, başladım W düşünmiye : Rutuş 22? | Rutuş İ | Rutuş ... Allah! Fesuphanallah!! Yoksa ter- Üp yanlışı mı? Hayırl Zira, kelime tekerrür. ediyor.. Arabın Elka- mus'una, Acemin Ahteri'sine, ve bizim Lehçe'ye baktım; — hiçbirin- de bu günâ lâf yok! Derken, / Rutuş'un beynelmilel | bir tabir. olması ihtimali aklıma geldi. O noktai” nazardan lügat kitaplarını karıştırdım. Ne ingiliz- ee lasıllı “ reotoosh , diye, ne alman asıllı “rutüsche ,, ne de fransız asıllı “ rontouche , diye kelime bulabildim. Dü düşün! Düşün babam düşün: Vergilerde bu sene ne yapıl- mnıyabilinir? Zam mı? — Hayır! Hükümet, bunu, nasıl olsa yapmıyı aklından | geçirmez! Zira, halkın tahammül etmiyeceğini bilir. — Havada bulut, sen Memleketin bu imar Bu da ne demek ola ki? Allah * Dü | devrinde? Binaenaleyh, bilmanlık, vergi- lerde tadilât, tashihat yapılmıya- şükür, bul- yapılmıya Demek ki, kadaş, “rötuş , bizim muharrir ar- fransızca — bilmiyormuş; telâffuzlu — “ retouche , “rutuş, sanmış.— “Peki a efendim, -dese — biri ona- bilmediğin şeyi ne kanıştı- rırsın? Hem türkçemizde bu fikri düpedüz —lade —edecek tabirler yok mu? Bu sene vergiler değiş- miyecek yahut bu sene vergilerde tashihat yapılmıyacak dense ne lâzım gelirdi iri böyle dese elbette kendisine verecek cevap butamazdık. sseden hisse: lanmalıyız! — Nasıl ki, mütehassısları, ancak ve ancak, yerli işçilerin beceremediği işleri gördürtmek üzere kullanıyorsak... (Vâ - Nü ) ecnebi Bugün ÇOCUK DÜNYASI Sahifemizde Sevimli ve Gürbüz ÇOCUKLAR Müsabakamıza devam ediyoruz. Bu ay sonunda müddet biti- yor. İştirak ediniz ! AKŞAM İDARIMANE — acımuzlak sekağı Telgraf adresi: “Akşam, latanbul, Telefe Telefen ; İdare işleri için çi M Gönderilen yanler, sakibine indi edüme ABONE ÜCRETLERİ Türkiye , 90 Üç aylığı S00 kuruş, Kenebi Seneliği 1700 ait memleketler için : Senel aylığı 2600; Üç aylığı 3000 altı kuruştar. Güzetemiz iünlarden kalal emaz | sabahleyin saat Ucuz erzak |Pazar yerle yerleri için| emanete müracaat edildi | Bakkallar cemiyeti pazaz yerleri şehremanetine müracaat et- miştir. Cemiyet şehrin muhtelif | yerlerinde - pazar mahalli ” tayin | edilmesini istemektedir. Bakkallar cemiyeti pazar yerleri | için bir talimatname, yapılmasını | faydalı görüyor. Bunda — satış zamanı da tayin edilecektir. Cemi- yetin fikrine göre pazar yerleri altıda açılmalı , saat 12 de kapanmalı Cemiyetin umumi / kâtil B. diyer ki: — Geçen sene de pazar yer- için emanete müracaat et- ik. Bu seneki müracaatımızın kabul edileceğini ümit ediyoruz. Pazar yerlini çoğaltmak lâzımdı Çünkü fakir halk ancak kendisine pazar yerlerinde ucuz gıda bula- bilir Pazar — yerlerindeki — satışları cemiyetimizin bakkalları derühde Fethi ediyorlar. Emanetten yalnız yer istiyoruz. Fatihte iyi ziya vermiyen lambalar Fatih belediye dairesindeki bazı sokak fenerlerinin de Kadıköyün- de olduğu gibi iyi ziya neşret- mediği vuku bulan şikâyetten anlaşılmıştır. Şehremaneti - tem | bir sıgaranın Ankara, bey İnhisar idaresi yeni sigaralar çıkarıyor Tütün inhisar idaresi tarafından piyasaya yeni sıgaralar. çıkarıla- caktır. Bundan evvel bey namile imal - edildiğinden bahsetmiştik. Bu sıgara kutu- larının hazırlığı bir kaç haftaya kadar bitecektir . | İnhisar idaresi Ankara namile de yeni bir sıgara daha imal edecektir. Ankara sigarası teneke kutu- larda satılacaktır. Kutuların üze- rinde Ankaranın resmi ” buluna- caktır. Bu sigaranın fiatı 28 ku- ruş olacaki Esnaf cemiyetleri için bir komisyon teşkil edili Esnaf — cemiyetlerinin — işlerile meşgul olmak üyere yeni bir ko- misyon teşkil edilmiştir. Bu komis- yonda bazı esnaf cemiyetlerinden aza bulunacaktır. Ki z kaç güne kadar ilk iç fırkasında akl:dec:khr Kabahat bakkalda mi, fabrikada mı ? Ortaköyde bir bakkal hileli makarna sattığı için - bakkaldan 10 lira ceza Bakkal Emanete, verdi karnayı fabrikadan alındığını, her şeyden evel, fabrikanın cezalan- dırılmasını bildirmiştir. Maden kömürü fiatı Yerli maden kömür fiatleri ton kudretinin çoğaltılması — için a bir lira artmiştır. Bu yük- alâkadar — şirketlere — tebliğatta in sebebi Ereğli havzasında bulunmuştur. amele ücretlerinin artmasıdır. Hâlâ beygirli tramvay.. İzmirin Göztepe cihetine işleyen tramvaylar elektriğe tahvil edi diği halde kordon boyunda elân küçük ve lagar bir beyğirin çektiği çarpıyor. Bunlarında elektirikli tramvaya tahvili içim ler henüz netice vermemiştir. Resmimiz kordon boyun- da beygirli bir tramvayı gösteriyor. tramvaylar göz, yapılan teşebbü Memleketimizin uzak bir köşesi Şarktâki vilayet merkezlerimizden Bayezidin umumi manzarasını dercediyoruz. Dahi vekilimiz son seyahatlerinde buraya da uğramıştır. Balıkçılık

İsviçrâiîı;* grup bir konserve fafri- kası açacak Bir İsviçreli grup - şehrimizde balık - könservesi - yapmak - için tetkike başlamıştır. Grup burada yerli sermaye ile birleşmeği ka- bul etmektedir. Grubun mümessilleri balıkane müdürile temas etmişler, suları- mızdâ tutulan balıkların meni ve almış- mıktarı hakkında izahat lardır. İsviçreliler - konserva - fal sından başka Balıkhane civarında suğuk hava deposu tesisini de düşünüyorlar. İsviçreliler Bu de- polarda taze balık saklıyacaklar, balık olmadığı gün bunları piya- saya çıkaracaklardır. Resim indirildi Fakat fiatlar elân eskisi gibi! Muhtelif devletlerle yapılan ti- caret mukavelelerinde petrol res- Mi indirilmiş, benzin resmi artı- Şiaii, Bir haftadan beri benzin fiatleri artmıştır. Halbuki petrol resmi indirildiği halde fiatlerde bir te- beddül yoktur. Tatbik edilen vezime göne. Hati 'ekla HUNT 100 paka aşağı inmesi İâxıüderi Esasen hükümetin petrol res- mini — indirmemekteki maksadı petrol fiatlerinin ucuzlamasını te- Lmin-içindi Halbuki fiatler inme- mişlir. Bu suretle gaz kumpan- yaları eskisine nazaran okka ba- şında 100 para daha fazla kaza- mıyorlar. Petrol inhisar idaresinin petrol ihtikârına karşı bir tedbir ittihaz etmesi lâzımdır. Maarif eminliğine kim tayin edilecek Maarif emanetine hangi zatin tayin edileceği henüz belli değil- dir. İzmir gazeteleri maarif emin- liğine İzmir maarif emini Fuat beyin tayin edileceğinden bahs- etmektedirler. Bundan başka isim- leri şimdiye kadar küvetle si lenen zevat şunlardır: Mülkiye mektebi müdürü Hamit, muallim mektebi müdürü Saffet, Adana maarif emini İsmail Habip beyler. Serbest dersler Güzel sanatlar birliğinde geçen sene olduğu gibi bu sene de serbest dersler tesisine karar ve- rilmiştir. Bu dersler edebiyat, tiyatro ve musiki şubeleri dahi- linde- verflecektir. Birlik şubeleri | ders programlarını tanzim etmeğe başlamışlardır. Birlik musikt şubesi bu sene geçen senedenberi ders gören- lerden mürekkep olmak üzere bir orkestra teşkil edecektir. Birlik kütüpanesine teberru mu- harrirlerden Emine Semiye hanım güzel sanatlar birliği kütüpane- sine 100 cilt kitap hediye etmiştir. Husus!-ş—ırıplıırdıı resim alınacak Hussi sürette şarap yapmak istiyenler — müskirat idaresinden müsaade almaktadır. İnhisar idaresi kilo başına 10 kuruş almağa baş- lamıştır. MEMLEKET HABERLERİ Zirai kooperatif ve yerli mallar İzmir 8 (Hususi) — Valimiz Kâzım paşa, 'dün kredi ve | yerli kooperatifleri hakkında eyânatta bulunmuştur: — Günün en mühim işi yeni kanuna göre kredi kooperatifle rinin süratle teşekkülü ve Kooperatifine karşı 20 kadarı derhal hazırlanmıştır. ve bunların- da Cumhuriyet bayramından evel teşekküllerine ait muamelelerin tesbitine - başlanacaktır. — Heyeti vekileden çıkan talimatname ile beyannameler ve - taahütnameler gelmiş ve tevzi olunmuştur. Vilâyetin her tarafını ve en ziyade köy zürramı sarsacak olan bu teşekküller 30 veya 40 sene için kredi koopratifleri - şirketi olacaktır. En küçük hisse 25 lira olup her sene mahsulü mütcakip S er lirâ vermek suretile 5 sene- de ödenecektir. Büyük küçük her ortağın bu duhuliyesi köy koope- ratifinde beşer lira kasaba koo- peratifinde 10 ar liradır. Ziraat bankası kredi koopera- tiflerini tanıyacak ve köylünün istediklerini o tarikle verecektir. Bu suretle zürra faizcilerin yum- ruğu altından da kurtarılmış olu- yor demektir. İktisat vekâletinden ve heyeti vekileden tastik ve iade edilen Yerli malları kooperatif şirketi de sirkülerini bir kaç güne kadar neşredecek ve muvakkat idare heyeti faaliyete başlıyacaktır. ilâyetin 14 kazasından muvak- kat teşeppüs heyetleri ve şirketin canlı hatvelerini her tarafa attı racaktır. Hisse senetlerini satmak yaatlerde bulunan bankalar ranı ile görüştük ve mutabık kaldık. Devlet ve millet iktisadi- yatına hakiki bir şeref veren yerli mallarını korumağa doğru en canlı bir kuvvet olan şirket için şimdiden alakadar vilâyet ve ti- caret odaları ile muhabereye baş- Tanmıştır her taraftan nümüneler gelmeye başladı, yakında koopra- tifin daimi serğisi hazırlanacak , daimi cereyanlar başlayacaktır. Kanalizasyon işi İzmirde büyük bir ihtiyaç halini alan mesele de kanalizasyon teşki lâtıdır. Uzun zamanlardan beri bir çok münakaşaları mucip olan bu mesele elrafında bir faaliyet sa: haşına girilemedi gitti. İzmir belediyesi bilhassa kas nalizasyon / işlerinde sarfedilmek üzere iş bankasında iki milyon Tirayı istikraz suretile almayı ka- rarlaştırmış ve bankada bunu kabul etmişti. Kış geldi demektir. Bir kaç gün sonra yagacak yağmurlar izmir sokaklarını gene bir gölden farksız bırakacaktır. Belediye he- yeti fenniyesi bundan evvel yap- fığı bir. tetkikat üzerine İzmir kanalizasyonlarının yalnız tamiri için iki milyon lira İâzım gel kakkında belediyeye bir rapor . Şimdi ise kanalizasyon- ların sifonlu ve asri bir şekilde yapılması kararlaştırılmıştır. niyenin bir tetkikat yapması mev- zuubahsolmuş ve heyeti f bu. noktadan tetkikatına başla- muştır. Heyeti fenniyenin kanali- zasyonlrının sifonlu yapılması lâ- im geldiği takdirde iki milyon Tiraya ihtiyaç hasıl olduğunu bil dirmiştir. Bu hale karşı İzmir kar yon tertibatı bir türlü halledile mez bir mesele halini almış der mektir. Şehir işleri hakkında tetkikatta bulunmak üzere Fransaya giden belediye reisi ” Doktor Hulüsi beyin bu hafta zarfında şehrimizde bulunacağına dair belediyeye bi telgraf gelmiştir. Belki kanalizas- yon işi de Hulüsı beyin avdetin- 'den sonra halledilir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler