29 Aralık 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

29 Aralık 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sinema yıldızlarının hepsi zannedildiği gibi güzel !ııııiır? Sinema yıldızları güzel midir?.. Sinema meraklıları ve bir çok İemseler, sinema yıldızlarını dü yşanın en güzel kadınları zanne- derler. Beyaz perde üzerinde gör- düğü kadm çehresine âşık olanla ve bu aşkın sevkile sanatkâra her gün birer mektup gönderen- ler, geceleri uyumuyanlar, hatta hastalananlar pek çoktu ü sinema yıldızları zan- dildiği kadar güzel değillerdir. Bunlarda güzellikten ziyade foto- irnik, yani vesimde - güzel olmak vardır. Resimde pek güzel görün- Tağü halde hakllatta çirkir sayı. Tabilecek olanlar da vardır. Bundan başka sinema artistleri filim çevirmezden evvel yüzlerini adeta bir tablo gibi boyarlar. Renk ik kremler, pudralar sürerler. Caşlar, göz kapakları, burun de- üikleri, kulaklar,hasılı çehrenin her kasmı boyanır. Bu suretle çehre bemen tamamile değişir. Bu te- beddül o kadar büyüktür ki si- nema perdesinde gördüğümüz bir kızla karşı karşıya gelsek imkâmı yok bunun bildiğimiz saantkâr olduğunu anlıyamayız. Meşhur sinema yıldızları her gün Holivut sokaklarında dola- gırlar. Bunları görmek emelile bir gek - meraklılar Holivuta kadar kiderler. Bazen görmek istediği san- atkârla urun müddet karşı karşıya durdukları halde bunun farkına bile varmazlar. Bu hususta şu ga- rip vakayı anlatırlar: Holivuta gelen ecnebiler ekse- riyetle büyük otokarlara binerek bununla şehri gezerler” Bir pazar günü Greta Garbo da vakit ge- şirmek için bunlardan birine bin- miştir. Otomobilde hiç kimse meğber aanatkân / tanımamıştır. de şoförün yanında ayakta Sevimli sinema yıldı: izahat — veren mükellef bir. binayı *İşte meşhur Garbonun evi... -Kendi çede çiçek toplıyor. Herkes merakla kadı dir! a Çarbo bu ülmüştür. Daha garibi binanm da Greta olmamasıdır. - Burası bankerin evi, bahçedeki Şiean vü yolclara gebir bakkında| zevebsi rehber bir aralık göstererek: ema yıldızı Greta | de bah- demiştir. beksğ ve ellerile selâmlar gönderi Greta Garbo buna için österilem Garboya ait büyük bir uşlar işl adın da Corry Beli yaklaşan yeni seneyi ediyor Sinema yıldızları içinde güzel olanları da yok değildir. Fakat bunlar zannedildiğinden azdır. - Güzellik sinema yıldızı olmak için kâfi gelseydi şimdiye kadar dünyada güzel olanların başlaması Jâzım hep sinemi ae gelirdi. Halbuki güzellik kraliçelerinden bir tek sinema ildizi yoktur. Banlar ekseriyetle tro ve varyetelerde iş bulu- | & yorlar. Rekabet başlıyor Sesli filimde Avrupa, Amerikaya karşı birleşebileck mi? Fransada sesli filme karşı bir vdüşmanlık baş göstermiştir. Pa- riste, ecnebi çok olduğu için sesli filim rağbet görüyor. Fakat — vilâyetlerde, — bilhassa nisbeten küçük şehirlerde halk sesli filimden hoşlanmıyor, mükâlemeli filme hiç tahammül etmiyor. Son haftalar zarfında bu kabil bazı filimler slıklarla karşılanmış, balk bağırıp çağır- mıştır. Halbuki Frânsada sinemaya en çok rağbet eden vilâyetlerdeki halktır. Küçük şehirlerde, başka eğlence olmadığı için hemen herkes sinemaya gider.Bu sebeple düşmanlık hareketi sinema sahip- lerinin nazarı dıkkatini celbetm İlk tedbir olarak ingilizce mi kâlemeli filimlerin gösterilmemesi ve.yerli sesli filimler yapılması tekarrür etmiştir. Fransız - fili müesseseleri sesli filim için Almanlarla bir anlaşma teminine çalışmaktadır. Cereyan eden müzakere ililâfla — netitelenirse her filim fıransızca, almanca ve | ingilizçe olarak üç lisanda ya- pılacaktır. Bu suretle masraftam çok tasarruf edilebilecektir. Fransadaki bu cereyan Ame- kan filim şirketlerinin nazarı celbetmiştir. Bunlar da süratle fransızca ve almanca mü- | kâlemeli filimler (yapmağa karar vermişlerdir. Bu suretle yakında sesli filim | | sahasında Avrupa ile " Amerika arasında bir mücadele başlıyacak | demektir. hele | Neticeyi pazartesi Hân edeceğiz Sinema müsabaka- mıza iştirak eden kari- lerimizden gelen mek- tupların açdması an- cak dün akşam bite- bilmiştir. Bugün tasnif mua- melesini yapacağız ve en çok rey alan sanat- kârlarla vadedilen he- diyeleri kazananların isimlerini pazartesi nus-| hamızın sinema kıs- mında ilân edeceğiz. * Alman sanatkârı Harri Lidke “Kızının mürebbisi ismin- de sesli bir filim çevirmeğe baş- hamıştar. ** Üç hafta evel şebrimizde | gösterilen Üç nikâh sesli filmi | Pariste yeni göstermeğe başlanmış | ve çok rağbet görmüştür. Ekser * sedli filimlerin Avrupanın bir çok büyük şebirlerinden evel İstanbu- da gösterildiği anlaşılıyor. * Yapılan bir istatistiğe göre Almanyada gösterilen - filimlerin yüzde kırk dekuzu Alman filmi- dir. * Lora La Plant ve Korin Grift sene başı münasebetile tatil yapacaklardır. İki seviml sanatkâr tatil müddetini Avrupada" geçireceklerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: