22 Kasım 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

22 Kasım 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Akşam 22 Teşrinisani 1Y31 Satılık hilâfet (Baş tarafı birinci sahifede ) lardı. Onların himayesine giriyor- lardı: Osmanlı halifelerini (Fas) gibi Sünni memleketlerle beraber, Şiide tanımadı. Iki taraf (o boylarına kadar kana battılar. Ayrılık her vakıttan fazla oldu. Hilâfetin islâm millet- ler arasında açtığı yaraların acısı o kadar koyğun oldu ki, islâm Iran, cihan harbi sonunda, Osmanlı imperatorluğunun taksi- minde pay istedi!. Büyük harpte, Peygamber san- cağı altında (mukaddes cihat) ilân edildi. Neye yaradı ?. Çanak- kale'de , Süriye'de, Irak'ta, Türk halifenin ordularına saldıranların başında eli silâhlı müslümanlar yürüyordu. Bunlar bize para ile kurşun atıyorlardı: Islâm kardeşler elile öldürülen türk askeri, düşman kurşunu ile ölenlerden az değildi. Harbin en tehlikeli bir gününde, Pevgamber oğullarından sayılan (Mekke şerifi Hüseyn)i, düşmanla elele karşımızda safalmış bulduk!. İngiliz casusu (Lavrens), hatıra- tında: “ Arapları, Türk halifeye karşı isyan ettirmek için çalışmağa, yorulmağa lüzum kalmadı. Her şeyi ve herkesi bizimle beraber buldunı.,, diyor! Bugün hilâfet kongresini açmak teşebbüsünde ( bulunan Kudüs müftüsü, dün türklük aleyhinde uğraşıyordu. Arap istiklâline çalı- şıyordu. Islâm vahdetine değil.. # Hilğfetin ileri sürdüğü islâm vahdeti davası, tatbikatta insan kanına bulanmış kıpkızıl o bir tarih verdi. Tıpkı klisenin ehli salip siyaseti gibi. Hilâfet islâm milletler arasında birlik değil, ayrılık yaptı. Bir ayrılık ki, hudut- larını kan çayları çizdi un Denizde fırtına Kireç burnunda bir vapur karaya oturdu . Karadenizde fırtına devam edi- “ yor. Rasat merkezinin verdiği malümata göre karayel esmek- tedir. o Ruzgârın bir saniyedeki sürati 18 metrodur. Karadenizden gelmekte olan Italyan. Kandıralı Kurdo vapuru Kireç burnunda karaya otur- muştur. Çanakkalede karaya oturan Yunan vapurunun tahlisine devam edilmektedir. Bugün de hava kapalı olacak Yeşilköy rasat merkezinden verilen malümata göre bugün hava ekseriyetle kapalı olacaktır. Rüzgâr şimal istikametinden mu- tedil kuvvette esecektir. Sıcaklık düne nazaran artacaktır. Dün en fazla sıcaklık 8 gece 5 bu sabah saat dokuzda 7 derece olmuştur. Dünkü cerhler Haydar dostu Eleniyi ağır surette yaraladı 1 — Galatada Şeftali sokağın- da madam Eleni ile eski dostu Haydar dün gece kavga etmişler, Haydar bıçakla Eleniyi tehlikeli surette yaralayıp kaçmıştır. Mecruh kadın ifade veremiyecek bir halde hastahaneye götürülmüştür. Zabıta firari Haydarı aramak- tadır. 2 — Galatada garson Sabri ve Avni isimlerinde iki kişi kav- ga etmişler, Avni bıçakla Sabriyi yaralayıp kaçmıştır. Arkadaş kavgasi Tophanede kavaf Bican, Rıza, Yusuf Ziya ve Âdil dün kavga etmişler, bunlardan Bican başın- dan ağır surette yaralanmıştır. P i Bu Sabahki 'Teleraflar Kazanç vergisi (Hariciye memurları o Mançuri harbi Serbes meslek erbabının maktu vergileri Ankara, 21 (Hususi) — Hükü- met “ui kazanç vergisi lâyıhasını dün meclise vermiştir. Bu yeni lâyihaya göre evlerinde ve gerek omuayenehanelerinde icrayı sanat eden serbest mesai erbabı gayrisafi iratları üzerinden tâbi tutulacakları vergiye ilâveten bulundukları şehirlere ve sınıfla- rına göre maktu vergi vermekle mükellef olacaklardır. Bu sınıfları, dereceleri mesleki teşekküller (o tarafından (o böyle teşekküller (yoksa, (belediyeler tarafından tayin edilecektir. Birinci sınıf şehirlerde : Birinci sınıf 250, ikinci, üçünçü 50, dördüncü, 25 lira, İkinci sınıf şehirlerde : Birinci 100, ikinci 50, 25, dördüncü 10 lira. Üçüncü sınıf şehirlerde: Birinci 50, ikinci 25, üçüncü 15, dördüncü 7 lira. Dördüncü sınıf şehirlerde: Birinci 30, ikinci 15, üçüncü 10, dördüncü 3 lira, Beşinci sınıf şehirlerde: Birinci 20, ikinci 10, üçüncü 5, dördüncü sınıftan para alınmaz. Lâyihada şehirler şöyle bir tasnife tabi tutulmuştur : Birinci sınıf şehirler : Istanbul. Ikinci sınıf (o şehirler: Ankara, İzmir. Üçüncü sınıf şehirler: Nüfusu 30 binden daha yukarı olan şe- hirler. Dördüncü sınıf : Nüfusu 10 bin ve daha yukarı olan şehirler. Beşinci sınıf : Nüfusu 10 binden aşağı şehirler. Bir facia Bir maden ocağında 28 kişi öldü üçüncü Londra 22(A.A.) — Bentley maden ocağı facıasında telef olanların miktarı 28e baliğ ol- muştur. Beş kayip amelenin tah- lisinden ümit kesilmiştir. Dehlizlerindeki| yangın devam etmekte olup civarda bulunan diğerlerine sirayet etmemesi için bu dehlizlerde dıvar örülmüştür. 20 kadar yaralı hastahaneye kaldırılmış olup bunlardan beşi, bir daha iyi olamıyacak surette gözlerini kaybetmişler, kör ol- muşlardır. Bir çok naaşlar tamamen kö- mür haline inkilip etmiş olup hüviyetlerinin tayini müşküldür. Imdada koşmuş olan takımlar kahramancasına (| çalışmışlardır. Bilhassa maden ameliyesi fede- rasyon reisi M. Herbert Smith 70 yaşında olmasına rağmen saatlerce ateşin tahribat yapmak- ta olduğu maden ocağında kal- mıştır. Howe vapuru batmak üzere Londra 22 (A.A.) — Mennine ismindeki balıkçı gemisinden ge- len bir telsize nazaran bir gemi Spitzborgın cenubunda Ours adası yakınlarında batmak üzere bulunan Howe ismindeki geminin yanı başında bulunmaktadır. Ancak fırtına muavenet etmesine mani olmaktadır. Howe'un 15 tayfası olup altısının henüz hayatta ol- duğu zannedilmektedir. Bir askeri tayyare düştü Mellila 22 (A.A.) — Bir askeri tayyare, denize düşmüştür. Pilot ile makinist telef olmuşlardır. Maaşlar 9,30 mislile zarbedilerek verilecek Ankara, 21 (Telefon) — Hü- kümet ecnebi memleketlerde bu- lunan hariciye memurlarile ateşe- militer, oateşenaval ticaret mümessillerimizin maaş ve tahsi- .sat ve ücretlerinin 9,30 misli ilâve edilerek tesviyesi hakkında meclise bir lâyıha vermiştir. Lâyıhaya göre sterlinin sukutundan verilmiş olan maaş ve ücretlerede teşmil edilecektir. Hariciye vekili geliyor Ankara, 21 — Hariciye vekili Tevfik Rüştü beyin yakında Istan- bula gelmesi mubtemeldir. Anadoluda kış Zigana dağına kar yağmağa başladı ve Trabzon, 25 (Hususi) Ziganaya kar yağıyor. Şehire fasılalarla yağmur yağmaktadır. Havalar mutedildir. Fakat kar dolayısile yollar kapanmamıştır. Trabzon - Kefeldize yolunda taş kırma ameliyatı kar dolayısile durmuş- tur. Ikbaharda ferş ameliyatına başlanacaktır. Çankırı 21 (A. A.) İki gündenberi faydalı yağmur yağ- maktadır. Ilgaz ve Daday civarına iki karış kar düşmüştür. Yozgat 21 (A. A.) — İlk kar düşmüş ve her taraf beyaza bü- | rünmüştür.

Fındık piyasası Trabzon, 22 (Hususi) — Umu- mi piyasa normal bir vaziyettedir. Fındık piyasası gevşektir. İç fındık 77 kuruştur. Ziraat bankası koo- peratifleri para dagıtmaktadır. Adana'da ihtikâr Belediye muhtekirleri cezalandırmağa karar verdi Adana 22 (Hususi)— Ithalâtın tahdidi kanunu üzerine burada da bir kaç gündenberi ihtikâr başla- mıştı. Bugün Adana belediyesi ihtikâra karşı şiddetli tedbirler almış ve şeker gibi havayici za- ruriyeyi muayyen fiattan fazla satanları tecziyeye karar vermiştir. Osmanlı bankası memurları arasında becayiş Trabzon 22 (Hususi) — Trabzon Osmanlı bankası müdürü Denizliye Denizli osmanlı bankası müdürüde buraya tayin edilmiştir. Ağrıdağı şakileri 192 şaki şarktan Adanaya getirildi Adana 22 (Hususi) — Ağrıdağ hadisesi ile alâkadar 192 mevkuf adliye vekâletinin kararı ile bugün saat 16 da mahfuzan Malatyadan şehrimize getirilmiş ve hapisha- neye ( sevkedilmiştir. £ Bunların muhakemesi yakında rüyet edile- cektir. Sami Ingiliz gümrük kanunu Londra 21 (A.A) — Yeni güm- rük kanunu dün akşam neşre dilmiştir. Washington, 21 (A. A.) — Hükümetin ( Ingiliz (o ithalâtını, Amerikan mamulâtına İngiltere tarafından vazedilen gümrük re- simlerine muadil rusuma derhal (tabi tutacağı bildirilmektedir. Cemiyeti akvam muhafili nikbin değil Paris, 21 (A.A.) — Cemiyeti akvam meclisinin saat 16 buçukta yapacağı içtimada cereyan edecek müzakerelerin neticesi hakkındaki tahminler çok iytiyatkâranedir. Cünkü Çin murahhas heyeti Çine bir tahkik heyeti gönderilmesini esas itibarile kabul etmekle bera- ber bu komisyonun Japonlar tara- fından tavsiye edilen şekilde bir vazifeyi ve vekâleti haiz olmasını müdahale suretinde telâkki eyle- mektedir. Çin murahhas heyeti işgal altında bulunan Çin toprak- larının hemen tahliye edilmesinde israr göstermektedir. Itilâf teminine çalışıyor Paris 22 (A.A.) — Cemiyeti akvam meclisinin dünkü umumi celsesinin bidayetinde, M. Briand Mançuri vakayiinin efkârı umumi- yede tevlit etmiş olduğu heyecanı hatırlatmıştır. Mumaileyh, meclisin gerek Çine ve gerek Japonyaya vaziyeti daha ziyade vahimleştirmek için 30 eylülde yapmış oldukları vaitleri hatırlatmış olduğunu söylemiştir. Askeri harekâta devam ettikçe ve her iki memleket efkârı umu- miyesi, kendi hükümetlerine büyük bir itimat içinde meclisle teşriki mesai imkânı bahşetmek için zaruri olan süküne kavuşmadıkça” meclisin mesaisi faidesiz olacaktır. Fas asileri teslim oldular Rabat, 22 (A.A.) — Garis mın- takasında ;, Tadisroust - Touroung vadisindeki bütük kıyam erbabı 10 Teşrinisaniden itibaren tesli- miyetlerini arzetmişlerdir. Sinemalarda gibi Bir ölü 7 milyon alarak kaçtı Roma 21 (A.A.) — Mesinadan gazetelere bildiriliyor : Mesina belediyesi varidat bü- rosu müdürü Joseph Lamonnanın vefatı haberi, bir iki ay evvel şayi olmuştu. Fakat müteveffanın yeğeni, maaşı öptüğü zaman naaşın sıcak olduğunu hissetmiş ve maamafih ölü Mesinada gö- mülmüştü. Bilâhare, Lamanna'nın ölme- miş olduğu ve onun yerine ayni günde hakikaten ölmüş olan ka- pıcının ikame edildiği şayi ol- muştur. Bir şahıs, Lamanna'ya paris'te tesadüf etmiş olduğu ve muma- ileyhin Mesina belediyesi kasasın- da 7 milyon açık bıraktıktan sonra oraya iltica etmiş olmasının muhtemel bulunduğunu söylemiş- tir. Tahkikata başlanılmıştır. Müessif bir irtihal Bursa, 21 (Hususi) — Kırca Ali fırka kumandani Merhum şerif paşa kerimesi ve Bursa lisesi edebiyat muallimi Mümtaz beyin refikası Nadide H. senelerce çektiği müziç ve elim bir hastalık neticesinde çok genç bir yaşta ve pek hazin bir surette vefat etmiştir. Cena- zesi bugün samimi bir gençlik kütlesinin omuzlarında taşınarak Emir sultandaki ebedi meskenine defn edilmiştir. Kendini herkese sevdirmiş olan bu faziletkâr türk kadını o Allahın bol rahmetine nail olsun. Iktisadi koruma vergisi (Baş tarafı birinci sahifede) 3 — Vergi aşağıda; gösterilen nisbet dahilinde tahakkuk ettiri- lecektir. 150 liraya kadar para alanlar- dan yüzde 10, 151 liradan”350 liraya kadar para alanlardan yüzde 12,351 liradan! 600 liraya kadar para alanlardan yüzde 14,601 li- radan yukarı para alanlardan yüzde 16. Istihkakları yüz elli liraya ka- dar olan şahısların (yüz elli dahil) maaş, ücret, yevmiye namile aldıkları, mebaliğin o30 lirası tenzil olunduktan sonra mütebaki üzerinden vergi tahakkuk ettiri- lecektir. Muhtelif yerlerden para alıp ta bunların yekünu 150 liradan aşağı bulunan eşhasın bu parça parça istihkaklarından yalnız birisinin 30 lirası vergiden istisna edile- cektir. Bu şekilde para alıp ta istih- kakları 150 lirayı geçen eşhas- tan bu tenzilât yapılacaktır. 4 — Bu vergi istihtam eden- ler otarafından aylık olarak tahakkuk ettirilir ve istihkak erbabına yapılan tediye sırasında tevkif oo olunur. İstihkaklarını umumi bütçeden alanların tevki- fatı toptan yapılır. Mülhak ve hususi bütçelerden tediye olunan istihkaklara ait vergi her ay bu idareler muhasebecileri tarafından tefvkif ve ertesi ayın ilk haftası zarfında malsandıklarına | teslim edilir. Tevkifatı zamanında getir- miyen mubasiplerden yüzde 5 faiz alınır, tekerrürü halinde 25 liradan 200 liraya kadar para cezasi tahsil olunur. 5— Dördüncü madde haricinde kalan tevkifatı, istihtam edenler, taallük ettiği ayın hitamından sonra on beş gün zarfında esa- miyi muhtevi bir bordro ile ma- hallin varidat tahakkukat idare- sine bildirirler. Aylık bordroları miadına ver- miyenlerin istihtam ettikleri şa- hıslara ait istibkakları ve bun- lara isabet eden vergi miktarları re'sen tarh ve iki misli olarak tahsil olunur. Tekerrürü Halinde ceza (5) misli alınır. 6 — Aylık bordrolarda istih- kakların noksan gösterilmesi veya ketmi halinde vergi re'sen tarh ve (5) misli zamile tahsil olunur. Tekerrürü halinde başkaca mah- keme kararı ile 25 liradan 200 liraya kadar para cezası tahsil edilir. Madde 7 — Aylık bordrolarda istihkakların noksan gösterilmesi veya ketim halinde vergi resen tarh ve beş misli zam ile tahsil olunacaktır. e Tekerrürü halinde başkaca 25 liradan 200 liraya kadar mahkeme kararile para cezası tahsil edilecektir. Madde 8 — 6 ve 7 inci mad- delerde yazılı misil zamlarile para cezasından dolayı istihtam eden- lere rücu hakkı yoktur. Madde 9 — Bu kanun muci- bince icra olunacak resen tarhiyet ve buna karşı vaki itirazlarda ve sair mesküt kalan husus- larda kazanç vergisi kanununun umumi Oo hükümleri ( dairesinde muamele olunacaktır. Bu kanun mucibince tahsil olunacak vergi usullerile faiz ve cezaları tahsili emval kanunu mucibince tahsil edilecektir. Bu kanun 1 kânunuevvel 931 tari- hinden muteberdir. —— is iğ Yangın başlangıcı Süleymaniyede sandıkçı Ibrahim ustanın dükânından yangın çıl- mışsada sirayetine meydan veril- meden halk tarafından söndü- rülmüştür.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler