18 Ocak 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

18 Ocak 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 kânunusani çarşamba akşamı ELHAMRA -MELEK 4 SİNEMALARI EİEVALLER SEN MÜLÂAÂZIM SEN, Fransizca sözlü ve Şarkılı takdim edecktir. STRAUSS'un GALA İÇİN Bİ Şaheserini Silâh taharriyatı Zabıta vakalarını çok azalttı Polis merkezleri (omıntakaları dahilinde (o kahvehanelerde (o ve hariçte şüphe ettikleri eşhas üze- rinde silâh araştırmalarına devam etmektedir. Şimdiye kadar muh- telif semtlerde yapılan araştırma- larda bir çok kimselerin üzerinde vesikasiz tabanca ve bıçaklar bulunmuştur. Bu sıkı takibat zabıta vukuatı üzerinde büyük tesir yapmiştır, Cerh vakaları günden güne azalmaktadır. (Polis merkezleri yaptıkları araştırmalar hakkında muayyen zamanlarda muntazam istatistikler tanzim edeceklerdir. Polis omüdiriyeti (merkezlerden topladığı istatistikleri emniyeti umumiye müdiriyetine göndere- cektir. OAyrıca istatistiklerden birer nüsha da müddeiumumiliğe verilecektir... Hasköyü soy soyan Rıza zabıta tarafından derdest edildi Son zamanlarda Hasköy civa- rında müteaddit ev ve dükkânlar soyulmuş, failleri ele geçirileme- mişlerdi. Polis merkezi ehem- miyetle yaptığı tahkikat netice- sinde Rıza isminde birisini yaka- lamıştır. Rıza o civarda yapılan hırsızlıkların faili olmakla maz- Dundur. Hasköy polis merkezi tahkika- tını ikmal etmiştir. Rızanın muh- telif cürümleri tesbit edilmiştir. Rıza tahkikat evrakile birlikte ad- liyeye verilmiştir. Tahkikata vazı- yet eden 4 üncü istintak dairesi Rıza hakkında mevkufen tahkikat icrasına karar vererek tevkifhane- ye sevketmiştir. X Tapu umumi müdürü geldi — Tapu umumi müdürü Cemal bey dün şehrimize gelmiş ve öğ- leden sonra Tapu müdürlüğünü teftiş etmiştir Teftiş bir hafta devam edecektir. »x Darülfünün divanı — Çok- tan beri içtima etmeyen Darülfü- nun divanı çarşamba günü Muam- mer Raşit beyin riyasetinde içtima edecek ve birikmiş evrakı tetkik edecektir. Rejisörü : El LUBTSCH, müsiki : R şimdiden satılıyor. OSCAR F. bahçe, itayan Takımını 2-1 yendi Olimpiyat mecmuası tarafından tertip edilen lik maçlarına dün Taksim stadyomunda devam edil- miştir. Dün Fenerbahçe - Italyan takımları o karşılaşmışlardır. İlik golü Italyan takımı, bir korner esnasında yapmış, Fenerliler, an- cak devrenin sen dakikalarında penaltıdan buna mukabele ede- bilmişlerdir. İkinci devrede Fenerbahçe tama- men İtalyanların nısıf sahasında oynadığı halde ancak frikikten bir gol daha yaparak 2-1 galip şelmiştir. Yeni bir spor klübü Darülfünun müdavim ve mezun- ları tarafındrn darülfünun spor klübü namında bir sopr klübü teşkil edilmiştir. Yeni Oklübün küşat resmi cuma günü Halk- evinde yapılacaktır. ingilire'de büyük futbol Rugby maçları Londra, 17 (A.A.) — Ingiltere birinci sportmeni olan prens de Galles, dün birdenbire Londra'da Pandingten ve alelâde bir seyyah gibi mev- simin ilk beynelmilel Rugby maçında hazır bulunmak üzere Swansea'ya giden yüzlerce Galle'li ve Ingilizle beraber mezkür mahalle gitmiştir. Orada kendisini 30,000 sporcu şiddetle alkışlamıştır. Prens, sahaya gitmiş ve bütün oyunculara takdim edilmiştir. Prens, oyuncuların ellerini sıkmış ve kendilerile konuşmuştur. Sıfır sıfıra berabere biten haf- taymdan sonra toprağın çamurlu olmasından hiç te müteessir ol- mıyan oGalle'liler faikiyeti ele geçirmişler ve rakiplerini 5 sayıya karşı 12 sayı ile yenmişlerdir. Edinburgh'ta kâin Mray Fi- eld'de 50,000 seyirci çarsur içinde yapılan heyecanlı bir mücadeleye şahit olmuş ve bu mücadele Cenubi o Afrikalıların galibiyetle veticelenmiştir. Cenubi Afrikalılar rakipleri olan Iskoçyalıları 3 sa- yıya karşı 6 sayıile yenmişlerdir. ». Taksi ücretleri — Dünn bir gazete taksi ücretlerinin 10 kuruşa indirileceğini yazıyordu. Belediye- de bu hususta malümat yoktur. istasyonuna gelmiş | Kânunusani | ÇARŞAMBA AKŞAMI ESEN Şe YELE AE Yerlerinizi akşam Saat 21,30 da DOUGLAS ZENCİ HEYETİ FRANSIZ TiYATROSUNDA LOUISINNA 20 tabloluk yeni rövüye başlıyorlar. Artistler! Boylar! Caz! Giris Zenciler ! Neşe! Lüks! Fevkalâde temaşa Önümüzdeki Çarşkınba ve Perşembe 30 “da Mekteplileri matine. saat 17, mahsus Dün akşam: MAJiK sinemasında No. 6 OCAK ARKADAŞLARI filmininin irac bu feyka filmin şimdiye kadar görülen filmlerin en muazzamı olduğunu beyanda müttefiktirler, inde hazır bulunanlar Siz de bu filmi gördüğünüzde aynı fikirde bulunacaksınız. ŞÖLÜYRAKILI-RAKŞU PARLANT-CHANTANT MAMASI , TUNUS HAYDUTLARI J Ölüleri yakmak Öldükten sorra cesetlerinin ya- kılmasını istiyenler tarafından teş- kiline teşebbüs edilen cemiyet için müessiseler tarafından nizam- name ve Vilâyete usulen verilecek istida hazırlanmıştır. Müessisler | kimyager Nureddin Münşi B., Dr. | Ali Rıza B, ve refikası, müderris | Salih Murat, Dr. Talha, Dr. Os- man Şerafeddin, ajans muhasebe- cisi Necip B. lerden mürekkeptir. Cemiyete (Kremasyon cemiyeti ) ismi verilmiştir. »* Mithat bey— Ticaret odası birinci reisi Mithat bey Istok- holma gitmiştir. Mithat bey Istokholm'de tütün işlerile meşgul olacaktır. * Mutemet Mersinde bulundu — Birkaç gün evel ortadan kaybolan belediye mutemetlerinden Nail B, Mersinde bulunmuş, ve Istanbula gönderilmek üzere yola çıkarılmış- tır. Nail beyin, zimmetine 10,000 liraya yakın bir para geçirdiği tesbit edilmiştir. evelden temin ediniz. 18 Kânunusani 1932 OPERA ve ARTİSTİK SİNEMALARINDA ÇANAKKALE 1914 - 1916 Sesli ve sözlü Muazzam harp filmini takdim ediyorlar. Tel. MİLLİ Meşhur rejisör Mümessilesi Ayrıca : 2 dövre hepsi birden ASRİ CANLI muazzam filminin ir ADORE - CONRAD bu filmin iraesi esnasıı iştirak edecektir. ilk Türkçe sözlü, sesli DiKKAT: yapılacaktır. ehemen Melekleri behemen Melekleri Tayyareciliğe ait en muazzam film. Gölde bir facia Bir kayık battı üç kiçi | boğuldu Bursa 15 — Fırtınalı bir gün- de Apolyont gölünde, beş altı bin okka peynir yüklü bir kayık feci bir akibete uğramıştır. Gö- lün ortasında fırtınadan bocalayan kayık, kıyıya yanaşmak imkânını bulamamış, kayıkçı bir çare olmak üzere demir atmağa karar ver- miştir. Yüklü kayık rüzgârın ve dalga- ların savleti karşısında devrilmiş, batmağa başlamıştır. Tekne niha- yet batmış ve iki kayıkçı ile peynirlerin sahibi olan Apolyontlu Halil ağada feci bir şekilde boğulmuştur. Kayık gölün orta- sında battığı için felâketzedelere yardım edilememiştir. Iran üzümleri bizimkilere rekabet ediyor ticaret o mümessilimiz üzüm vaziyeti hakkında ihracat ofisine bir rapor göndermiştir. Bu raporda Iran üzümlerinin Türk Berlin üzümlerine orekabet ettiğinden bahsedilinektedir. Kont Betlilen, M. Musolininin nezdinde Roma 17 (A.A.) — M. Muse- lini, Kont Bethlenin şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. M. Grandi ile Macar elçisi bu ziyafette hazır bulunmuşlardır, üsküdar askerlik şubesinden Bu ay içinde yoklamaları yapı- lacak 328 doğumluların ve bu doğumlularla (o muameleye (tabi Üsküdar askerlik şubesi mıntıka- sında kayıtlı yerli ve * yabancı efradın en son kabul edilen yeni hüviyet (o cüzdanlarını (o şimdiden tedarik ve yoklamaya bu cüzdanlar ve birer vesika fotoğrafile şubeye müracaatları, Artistik: B. O, 2851, MMS Bugünden Matineler: WE GEÇ KALANLAR Bugünden itibaren ve yalnız üç gün için SİNEMADA LEON TOLSTOİ'nin lâyemut “Canlı ceset, eserinden muktebes KALAIKA'sI | Yalnınız 3 gününüz kaldı istanbul Sokaklarında Gündüz 2, 4, 6, gece (Ramazan münasebetile) 8,1/2, ve 10da İşbu film: Sinemamızdan başka İstanbul ciketile kadıköyünün hiç bir sinemasında gösterilmiyeceğini kat'iyetle beyan ve ilân eyleriz. Bugün matinelerde talebe efendilere */, 50 tenzilat Telefon: ALEMDAR sinemasi sz? Opera 3088 itibaren SİNEMADA 2 Sözlü film birden JON MAY'ın AŞK HAZRETLERİ KATE VON NAGY'niı MORGAN CANBAZHANESİ muazzam eseri. sözlü şarkılı opereli zam 2,30 - 4,30 suvare 9,45 CESET ır. JOHN GİLBERT N tarafından i ve deli ve şarkılı büyük film. 2.3683. ## Mühim bir ziyafeti musikiye W Paris Konservatuvarından birinci mükâfatı kazanan ( Viyolonist DANY BRUNSCHWIG (viyolonselist) ANDRE HUVELİN (ve piyanist) Madam A. HUVELIN Şelrimizden geçerek önümüzdeki Cumartesi akşamı 18,1/2 da GLORYA'da yegâne konserlerini vereceklerdir. g Bugün akşam saat 21,30 da Onlar Ermiş Muradına | İstanbul Belediyesi N m al : 6. Feydau ercüme eden: Bedia M. Vasfi Rıza Yakında : Yalova Türküsü sik dahli küm vi ç ““ Mukaddes Alev Radyo 19 Kânunusani Pazartesi Iştirakiyle Artaki efendinin birinci kısım saz, 8,30 dan 9a kadar Darül temsil, 9 dan 10'a kadar Zeki beyin ii iyle ikinci kısım saz, 10dan 10,30a kadar Studyo ası. ana (517 m.) — 17.50 Öğleden w Müsahabe, 19,8 intibaları, 22,20 Operet şarkıları, Dans mdsikisi, Berlin (1635 m. ) saati, 19,05 Nikbinlik ömrü mi? (sılhi konferans) , 19,30 Ticarete ait bir konferans, 20 Radyo havadisleri, 90,15 Orkestra, ( Konses arasında Ak menya Dahiliye nazırı W. Groener'in bir Mkenferansı. ), 0 Bism an ha- turalar (M a adisler ve dans musi Bükreş (394 m.) — 19,15 radyo orkestrası, 21,05 Bethofen'e dair bir de ve Dir kuartet konseri, 21, m a 50 şarkılar. Budapeşte (550 m.) — 19,05 kon- 19,55 salon ork 05. M hatı ait bir », Kertet Sigan musikisi v konfe sonra, Raşit m EY Bu İLE saa 21,30 da TALÂK EĞLENCELERİ. Vodvil 3 Perde Nakleden: Mahmut. Yesari ve Halit Fahri beyler. Gişe, gündüz “açıktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: