30 Ocak 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

30 Ocak 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 ismet paşa pazartesi günü geliyor Ankara 30 (Telefon) — Başvekil Ismet paşa Hz. yarın akşam Istanbula hareket edecktir....
 Dün Sultan Ahmet camiinde türkçe kur'an okunurken.. Sultan A hmet camiinde.. Dün 10 bin kişi türkçe kur'an kıraatini dinledi
 Heyet Cenevreye hareket etti Dün Cenevreye giden heyetimiz istasyonda, feşyi edenler arasında Tahdidi teslihat konferansına
 Hırsız kumpanyası Zabıta tiğrsız yakaladı, çalınan eşya aranıyor Beşiktaş polis merkezi Arif, Hidayet, Hakkı ve Yani...
 1 milyo_nl;l-(—dava Temyizin vere;ği karar bekleniyor Merhum Esat paşa Toptanının veresesi tarafından açılan 1 milyon liralık
 Meclis relsi Meclis reisi Kâzım Pş. Hz. dün çocukları ile birlikte şehrimize vasıl olmuştur. Kâzim paşa kendisile görüşen...
 Tahran, 29 — Hariciye vekili Tevfik Rüştü bey ve maiyeti erkânı bugün Bakü yolu ile Türkiyeye hareket ettiler. Havaların elân
 — Barolarda yeniden tasfiye yapılacak Adli ıslahat için şubatta Ankarada bir kongre toplanacak Ankara, 30 | Telefon | —...
 izmirde büyük bir kiremit fabrikası yapılıyor Izmir, 29 (Hususi) — Şehrimizde tepecik mahallesinde Marsilya kiremidi...
 Teneke fabrikası açmak için bir müracaat Bir Alman müessesesi Türkiyede bir teneke fabrikası açmak için ticaret odasından...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Adli ıslahat için Anka- “ Va Pi Rus-Japon münase- rada büyük bir kongre EE batı çok gergin bir şekil toplanıyor. 1.“ aldı. Sene 14 — No: 4781 — Fiatı her yerde: 5 kuruş CUMARTESİ — 30 kânunusani 1932 Dün Sultan Ahmet camiinde türkçe kur'an okunurken.. Sultan Ahmet camüinde.. Dün 10 bin kişi türkçe kur'an kıraatini dinledi Camide şehrin uzak semtlerinden gelen bir çok halk vardı Dün Sultan Ahmet camiinde sekiz meşhur hafız tarafından lamışlardır. Evvelâ hafız Yaşar bey segâh makamından fatiha Türkce Kur'an okunmuştur. Sekiz hafız tarafından Türkce olarak Kur'an okunacağını işiden ve ga- zetelerde okuyan halk şehrin muh- telif yerlerinden, Kızıltoprak, Eyip- sultan Yeşilköy gibi bir çok uzak semtlerden kalkıp Sultan Ahmede geimişlerdir. Daha saat onbirde büyük mabet tamamile dolmuştu. Dün Sultan Ahmet camiinde, cemaat on bin kişiden fazla idi. Cami okadar kalabalık olmuştur ki hafızlar güç hal ile içeriye girmişlerdir. Namaz vakti gelince Hafız Burhan B. bir iç ezanı okumuştur. Bundan sonra boca Tevfik efendi oruçtan, fitreden ve zekâttan bahseden bir hutbe irat etmiştir. Hoca Tevfik efendiye nazaran bu sene fitreler 10, 12, 20 kuruştur. Namazdan sonra hafızlar sıra ile Türkçe kur'an okumağa baş- ve Bakara surelerini okumuştur. Bundan sonra hafız Burhan bey kürdi hicazkâr makamile amener- resulü suresini, Beşiktaşlı bafız Rıza bey nihavent omakamile Aliimran (o suresini, © Galatasa- ray lisesi muallimlerinden Hafız Nuri bey Isfahan (makamile Suretüzzümr suresini, Sultan Se- limli Hafız Rıza bey segâh maka- mile Mümin suresini, müddeiumu- mililk muamelât şefi Fabri bey çargâh makamından enfal sure- sini, hafız Zeki bey hüseyni makamından Araf suresini, hafız Kemal bey hüseyni makamından İnfitar suresini okumuşlardır. Herkes büyük bir vecit ve heyecan içinde Türkçe kur'anı dinlemiş ve her hafız için: — Nur ol hafızl.. Sesleri yük- selmiştir. (Devamı ikinci sahifede ) Heyet Cenevreye hareket etti İ etmektedir. ! Dür Cenevreye giden heyetimiz istasyonda, feşyi edenler arasında Tahdidi teslihat konferansına iştirak edecek olan Riyaseticumhur kâtibi umumisi Tevfik beyin riyaseti altındaki heyet dün şehrimiz- den Cenevreye hareket etmiştir. Heyet istasyonda meclis reisi ve birçok zevat tarafından teşyi edilmiştir. Askeri müşavir Cevat paşa bazı hususi işleri için Ankarada bulunmaktadır. Cenevreye giderek heyete iltihak edecektir. ağ, Bir kaç gün sonra Hırsız kumpanyası Zabıta 4 hırsız yakaladı, çalınan eşya aranıyor Beşiktaş polis merkezi Arif, Hidayet, Hakkı ve Yani isimle- rinde 4 kişi tevkif etmiştir. Bunlar uzun zamandanberi bir kumpanya halinde çalışarak hırsızlık yapmak- la maznundurlar, Dördünün de müteaddit cü- rümleri tesbit edilmiştir, Polis merkezi maznunları adliyeye tes- lim etmiştir. Zabıta bu kumpanyaya mensup daha, başka (arkadaşları olup olmadığını ve çalınan eşyanın nerelerde saklanıldığım tahkik 1 milyonluk re Temyizin vereceği karar bekleniyor Merhum Esat paşa Toptanının veresesi tarafından açılan İ mil- yon liralık veraset davası son defa bir hususun sorulması için kal- mıştı. Son muhakemede bu davanın, miras sebebile açılmış istihkak davası mı, yoksa terekenin ketmi davası mı olduğu temyiz mahke- mesinden sorulacaktı. Bu husustaki evrak ikinci defa olarak temyiz mahkemesine gön- derilmiştir. Mahkeme evrakı tet- kik ederek davanın mahiyeti hakkında bir karar verecektir. Meclis reisi Meclis reisi Kâzım Pş. Hz. dün çocukları ile birlikte şehrimize vasıl olmuştur. Kâzim paşa ken- disile görüşen gazetecilere şu be- yanatta bolunmuştur: “ — Avrupada tedevide bulu- nan ailemin İstanbula avdetini beklemeğe geldim. Meclis, bay- ramertesi açılacaktır. Bu devre de en mühim müzakere mevzuunu yeni bütçe teskil edecektir.,, Tevfik Rüştü bey geliyor Tahran, 29 — Hariciye vekili Tevfik Rüştü bey ve maiyeti erkânı bugün Bakü yolu ile Tür- kiyeye hareket ettiler. Havaların elân bozuk ve karlı olması Irak seyahatinin (otehirine (sebebiyet vermistir. Pek yakında LEKE (Vâ- Nü) nun naklettiği aşk ve macera romanı.. Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 Barolarda yeniden tasfiye yapılacak Adli ıslahat için şubatta Ankarada bir kongre toplanacak Ankara, 30 | Telefon | — Meclisin önümüzdeki içtimama yetiş- tirmek üzere bir adliye teşkilât kanunu lâyihası hazırlanmaktadır. Geçenlerde Vekâletin daveti üzerine şehrimize gelen Temyiz mahkemesi birinci reisi ile kaçakcılığın men ve takibi hakkındaki kanun lâyihasını. hazırlıyan komisyona riyaset eden ayni mahkeme reislerindea Fahreddin B. ve Adliye vekili arasında ana batları tekarrür ettirilen bu lâyiha şehrimizde kalan Fahreddin bey tarafından hazırlanmaktadır. Lâyihanın ihzarında ecnebi teşkilât kanunlarından istifade olunduğu gibi bütçe ve dolayısile kadro vaziyetile mahalli ibti- yaçlar da nazarı itibara alınmaktadır. Adliye bütçesini arttırmak şu önümüzdeki seneler için imkânsız görüldüğünden bittabi vekâlet kadrosunun tevsii de mevzuubahis değildir. Hakimlerin tayin ve tahvilleri ve tebdillerile mahkemeye verilen bir hakim hakkında yapılacak muamele ve saireye dair bu projeye hükümler konmakta ve adliye cihazımızın inkılâba lâyık bir şekle ifrağı için her türlü esaslar nazarı itibara alınmaktadır. Projeye barolar için mühim hükümler konacaktır. Bu pro- jenin kanuniyet kesbedip te tatbikine geçildiği zaman barolarda yeniden bir tasfiyeye lüzum hasıl olacağı anlaşılmaktadır. Hukuk mezunlarının avukat olabilmek için, avukatlar nezdinde staj yapmaları usulü kabul edilecek, avukatların intihabı için baro idare heyetlerine selâhiyet verilecektir. Hazırlanmakta olan bu proje şubat ayı ortalarinda Ankarada içtimaa davet edilecek kongrede münakaşe edildikten sonra heyeti vekileye tevdi olunacaktır, kongreye tanınmış profesörler, hukukçular, avukatlar iştirak edecektir. Kanun çıkıncıya kadar - adli ıslahata mütedair olan diğer adli lâyıhaların Millet meclisindeki müzakeresi tehir edilecek, bu ıslahatın yeni teşkilât kanunucun ibtiva edeceği esaslara uymasına ehemmiyet verilecektir. ismet paşa pazartesi günü geliyor Ankara 30 (Telefon) — Başvekil Ismet paşa Hz. yarın akşam Istanbula bareket edecktir. zmirde büyük bir kire- mit fabrikası yapılıyor Izmir, 29 (Hususi) — Şehrimizde tepecik (mahallesinde (Marsilya kiremidi sisteminde kiremit, tuğla çıkaracak bir fabrika açılacaktır. Bunun için bir şirket teşkil ediliyor. izmirden Tütün kongresine iştirak edecekler Izmir 29 (Hususi)— Tütün kon- gresine iştirak edecek murahhas- larimız bugün Ankaraya hareket Teneke fabrikası açmak için bir müracaat Bir Alman müessesesi Türkiyede bir teneke fabrikası açmak için ticaret odasından malümat iste- miştir. Alman şirketi teneke fabrikasına Türk sermayedarla- rının da iştirakini teklif etmek- tedi

Bu sayıdan diğer sayfalar: