13 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

13 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12. Akşam ASPiRiN BD meleri kullanınız Taklitlerden sakınınız 13 Mart 1932 ——— PHILIBS PHILIPS En son sistem 930 A tip numaralı radyo makinası piyasaya çıkarılmıştır. Alın! Tecrübe Edin! Ahizeyea merbut hoparlörile beraber Fiatı 225 Türk lirasıdır Yeni mevsim için almak ihtiyacında bulunduğunuz KOSTÜM veva PARDESÜNÜZÜ Bulmak için Bütün mağazaları dolaşmak lüzumsuzdur. Galata'da Karaköyde kâin meşhur EKSELSIOR Büyük Elbise Fabrikaları En müntehap ve son moda çeşitlerini En ucuz fiatlarla satmaktadır. TEDİYATTA TESHİLÂT Fenni Eğlenceler Kıssm 1 İSKAMBİL KÂĞITLARI Kuruş 30 " 2 PAPA OYUNLARI 5 25 “» 3 MENDİL OYUNLARI 5 25 Üç kısımdan ibaret bulunan işbu eserler resimli olarak neş- redilmiştir. Boş zamanları hoşça geçirmek için tavsiye ederiz. Tefeyyüz kitaphanesi Büyükada Sanatoryomu « Adanın en muvafık ve sıhhi yerinde kâin ve asri konforu havidir. Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar 'Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/2 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir. Adres : Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryomu Telefon : Büyükada 75 * Üç ayda Biçki ve Dikiş On altı senedenberi müessesem yüzlerce terzi ve makastar mezunlarının muvaffakiyetleri ve içtimal hayatta ihraz ettikleri mevki dolayısile gurur his- Seder. En son ve kolay Fransız usulü ile 3 ayda tualet, erkek ve kadın tayyör ve beyaz takımları teferruatile mükemmel öğretir ve devir sonunda Maarifçe müsaddak şehadetname verir. Mezun olan bir çok hanımlar kendi hesaplarına mektep açmağa muvaffak olmuşlardır. Dersler Martın 24 üncü gününden itibaren başlıyacaktır. Talebe kaydı Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri öğleden sonra icra edilmektedir. Gedikpaşa Bali paşa yokuşunda Esirci Kemalettin sokağı Vahram Asaduryan eczahanesi fevkinde No. 1 Gedikpaşa Biçki ve Dikiş dersanesi müdürü: Madam Noemi Asaduryan Dr. HORHORUNİ Cilt ve Zührevihastalıkları muayenehanesi. Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 HER YERDE ARAYINIZ ) Telefon: Ebüssuut caddesi 15 numaralı matbaa binası teminatı (o 24,50 lira Aksarayda Yusufpaşa mektebi binası 5 6 Ğ Arnavutköyünde 29/67 numaralı hane ii 6,50 , Ortaköyde Mecidiye mektebi binası 21 ri Balkapanı hanı altında 17 numaralı dükkân 2 18 < Ayvansarayda Nakşıdil Valde mektebi binası çe 450 Kapalıçarşıda 20 numaralı dükkân w 1505. 4 Kocamustafapaşa medresesi 14 numarali odası o ,, 2 “ e » ” 2 Kepalçarada 54/47 numaralı dükkânda Z 0 Yukarda yazılı emlâk kiraya /verilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Talip olanla tafsilât almak için her gün Levazım mü- e, müzayedeye girmek için ihale günü olan 4/4/932 Pa- zartesi günü teminat makbuzu veya mektubu ilesaat onbeşe kadar etmelidirler. ' dü Daimi encümene muracaat Diş Tabibi Ali Balıkpazar Ankara : Memedeki Çocuklara gıda Doktor Ali Vahit Beyin YILDIZ Çocuk Unu Fazla fosforu ve vitamini havidir. Deposu: Hasan ecza deposu İstanbul gümrükleri mu- hafaza müdür 1 — Gümrük muhafaza memurları için (Bir kasketle bir caket ve pantolondan ibaret 718 takım elbise pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 2 — Pazarlık 20 mart 932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te İstanbul'da gümrük muhafaza müdürlüğünde yapılacaktır. 3 — Mühürlü lâzime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım nümu- neleri her zaman için müdiriyete müracaatla görülebilir. Şartname nüshaları Ankara'da gümrükler umum muhafaza kumandanlığı kaleminden ve İstanbul'da gümrük muhafaza müdiri- ge yetinden alınacaklır. 5 — Taliplerin şartnamesini alarak ve nümunelerini görerek ve şerik iseler vesikalarile birlikte ve belli gün ve saatte pazarlıkta bulunmaları. İstanbul Polis Müdiriyetinden: Şube 2 ve parmak izi için 9 adet dolap imali aleni münakasaya çıkarılmıştır. Teklif olunacak fiat 27/3/932 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te ihaleyi katiyesi Taliplerin şeraiti öğrenmek ve modelini görmek üzere idare komisyonuna ve münakasaya iştirak için de defterdarlık dairesinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaatları ilân olunur. icra kılınacaktır. Türk tabipleri cemiyetinden: 13.3.932 Pazar günü saat beş buçukta Halk evinde müsamerei tıbbimiz olduğundan bütün mes- lektaşların teşrifleri rica olunur. | | | | UROLOG - OPERATOR Dr. FUAT HAMİT IDRAR YOLLARI Hastalıkları mütehassısı Avrupadaki tetkik seyahatinden avdet etmiştir. Türbe, Mahmudiye caddesi No. 10 Telefon: 22622 Cİ SİRT ER e KALAY 7g e Avrupada fevkalâde rağbet kazanan bu nefis içkinin Istanbulda da imaline başlanmıştır. Beyoğlu 3682 | : İ İstanbul belediyesi ilânları İ : | caddesi ve TECRÜBE EDİNİZ. Rıza Feyzullah No. 3 Telefon 1096 Çok vesler. ..., .0 lüğünden: “fo 7,5 teminatlarile beraber haddi lâyık görüldüğü takdirde Turing klüp Türkiye Turing ve otomobil klübünün nizamnamesinin 6,7, ve 8 maddeleri mucibince nisanın onuna müsadif pazar günü öğleden sonra saat ON BEŞ BUÇUKTA Perapalasta toplanacak senelik umumi heyeti içtimama merkez ve murakebe heyetine dahil olan müesseseler ve teşekküller reis- lerile hami, müessis, fahri ve asli azaların ve lâakal her elli azalık şubelerin (birer | mümessillerile hanımefendiler komitesi azasının teşrifleri rica olunur. Tanri güğelirin. Zereliznde ö Şehala- mn en nefesi olan Ra di Boğaziçi Beykoz parkı Türk anonim şirketi Boğaziçi Beykoz parkı türk anonim şirketinin hissedaran he- yeti umumiyesi atide münderiç ruznameyi müzakere etmek üzere | sureti adiyede Galatada Mebmet Ali paşa hanında 5i numarada 28 şubat 932tarihinde saat 11'de içtimaa davet edildiği halde ka- nuni nısap hasıl olmadığından içtima bizzarur 27 mart 932 tari- hine müsadif pazar günü saat 15 talik kılındığından hissedaranın yevm ve saat ve mahalli mezkürda hazır bulunmaları ve bu içtimada hazır bulunacak hissedaranın ek- seriyet ne olursa olsun müzakerata başlanacağı ilân olunur. Ruznamei müzakerat 1 — Meclisi idare reisisanisinin raporu. 2 — Meclisi idare azası intihabı. 3 — Mürakıp tayin ve intihabı ve ücretinin tayini. 4 — Şirketin kâr ve zarar he- sabının tedkiki. TASHİH Emniyet Sandığı 20 ae müdürlüğünden: Muhterem gazetenizin 9/Mart/932 tarihli nüshasında kat'i kararları- nın 26/Mart/932 tarihinde çekile- ceği ilân edilmiş olan emlâk meyanında (20524) numaralı mua- mele sehven (20594) olarak gös- terilmiş olmakla tashihi keyfiyet olunur. Dr. Çiprut GiLT, SAÇ ve ZÜHREVİ hastalıkları mütehassısı Beyoğlu Asmalımesçit, Atlas Han Ho. 2 ii B. O. 3353 Umumi neşriyat müdürü: Enis Tahsin Akşam matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: