10 Haziran 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

10 Haziran 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ken Lr ümidi ear B AKŞAM ( SUNUN HABERLERİ | 450 kaçakçılık dosyası Temyiz, eski senelere ait kararları tastik etti an beş se sene ne evveline ka- dair ul myiz mahkemesi tetki ticesinde bu 450 do: a kümleri tastik etmiş ve açi infazı içim evrakı adliyeye gön- bin iştir. Hükümlerin ekserisi bir ay hap- si ve muhtelif miktarlarda para cezalarını ihtiva etmektedir. Cum- huriyeti onuncu yildönü tatbik edilen af kanunun ka lik işlerine şümulü olmadığı cihetle bunlar afta istifade ed birer yakalanarak hapishaneye Amerikada grev- ler devam ediyor Bir çok şehirlerde çarpışmalar oldu ; e 9 (Amerika) — Taksi ar Grev, birçok şiddetli ha- diselere sebep olmuştur. Öle! yoktur. m Francisco! (AA) — alel > arasındaki Zn mek için işçi, patron ve bü- mümessillerinden mürek- kep üç kişilik bir büro teşkil olun- mi o, hüküm vermek salâhiye- tini ii bulunmaktadır. Ingiliz ve Fransız i ipeklileri Londra 9 (A.A.) — ingiltere- nin Fransa lehine olarak İngilte- kontenjana maine Genski bu malü , GUNUN MESELELERİ i Sen mali Romanya ile ecnebi alacaklıları ara- #indaki müzakereler 25 mayi iz Paris- #e imza edilen bir Kl selenmiş- “ tir. lu inilâf mucibince üç sene üzerin- e çük mülyara yakın bir ie- mezzül “husule gelmiştir. “Tahvil mua el temmuzdan itibaren altı ay zar- hı edilecek ve teşrinievvelde baki kalan rami hepsi tahvil — 26 mayıs tarihli eVİndi irken ün Msi için ne kadar msi ri tadır: temin hakiki bayer çi bahsediyor. Sim dan dolayı her itte büyük bir 88- vinçle Kamile Bu itilâf ize deki mühim iktisattan başk; letler cemiyeti ile teknik teşriki itilâfından da Romanyayı müstağni bi- akmaktadır. Bu itilâf med üzerinde aşağıdaki te- sirleri yapi Bütçe, kupon servisleri hesap le- rek Ema e ve tahminen 19 Tahsisat we maaşlarda rağ ve milli müda- ezaret bütçesi- milyar giri aktır. ee yapi i salı derhal m. örerlkaz ir.» 30 mayıs tarihli lee Roumaine» “gazetesinin verdiği malü. mata nazaran, kral ve başvekil M. Ta- taresco tarafından, parlâmentonun 14 in e oğMİNERMA, kârar verilmiş- sevkedilmişlerdir. tâbi tutmak fikri Hükümlerin hapse ait kısmı bu | dair Financial New suretle infaz edilmekle beraber | neşriyatı İngiliz ve Han heşi işin bir de para cezası vardır. Bu | heyeti mür kzip 450 mahküm hapis i | edilmiştir. me en e | #spanya ile Kalalonya arasında Jarımın tahsili için evrak inhisar- ir ihtilaf NE Miken vorilncektir. disi; | |, Madrit 9. (ALA) — Teşkilatı > islami paa iymein ei i, Katalonya iltizam kanu- —— mahkümilar tekrar ya- | nunu kabule salâhiyeti olmadığı- kalanarak öeza miktarlari nisbe- | na hükmetmiş ve binaenaleyh tinde yeniden hapsedi ir, | mezkür kanunun karar bunlardan 1510 ve 1818 | verilmiş! numaralı kanunlarla mahküm edil i ii Kate çeişnpekimez vii Lehistan hariciye nazırı anmmıytur, Yakan 780 vaya dü nunla mahküm edilmiş — Varşova 9 (A.A.) — Hariciye affedilmedikleri için (bunlardan | Razırı M. Beck dün akşam Cenev- cezalar tahsil ğe reden Varşovaya dönmüştür. |, Seyyar sergi ayın © e Istanbula örer! Yunanlıların tertip ettiğ sergi, 31 mayısta Pireden Mkü €tmiş ve doğruca enderiyeye gitmiştir. Vapur Ee ae randa İzmire varacak ve iki gün kaldıktan sonra İstanbula gelecektir. me ye hmil vapurda Yunan yi erbabı ile beraber pi mi de vardır. Seyyar sergi İstanbulda üç gün LibLiR misafir geldi. Misafirler hakkında son derece misaf. erlik gös- teren Çankırılılar bu tenezzühler- den çok menun kalmışlar ve bu m, dreikini kli sile Nafia vekâletine bildirecek- ierdir, elmali ni Borçlar meselesi Italya da şimdilik para vermek niyetinde değil Roma 9 (A:A.) — Borçlar hu- susundı yanın da Amerik: karşı tıpkı İngiltere gibi hareket edeceği teyit ediliyor. Corriera Dela Sera gazetesi di- yor ki: «Amerika, metalibatı ile Avru- Panın mali eyer yahimleş. tirirse bunun neticek en en evvel bizzat biri müteessir ola- caktır. Amerikanın geçirmekte olduğu buke de siltri» Bir tazminat davası Nev York 9 (AA) — Nantue- et fener gemisi kurbanlarından birisinin kızı ğı miss Moni kumpanya aleyhine bir dava ika- me etmiş ve 75 bin dolar tazminat istemiştir. Miss Monteironun ba- bası maili. ahçı idi. İstenen tazminatın on bin do- ları alçının Ola ape » vapuru tara- fından ölümü anına iy pişi ii karşılıktır. Tik mahsulü ene yüzde 25 ünilenğ” noksan Bu-hafta piyasaya fındık mah- sulü hakkında daha doğru haber- ler gelmektedir. Son bir habere göre, mahsul nı seneye naza- zaran daha pi KONİ e et- mişlerdi. B Fiatler 36 kuruştur. Giresond Fındık piyasasına hâkim ecnebi ticarethaneleri, Hnileri ii şürmek için, tedbirler ir - dır. Türk ofisi de fındik ni ve müstahsillerini, bu gibi ma- ropagaı ra kar- şı ikimeemee iii lâzımdır. Paristeki 6 şubat hadiseleri tahkikatı i Paris 8 (A.A.) — Pariste 6 şubatta vuku bu! diseleri tet- fakat saat 23,30 da ai ta- mamile aksine cereyan etmiş ol- duğunu tesbit eylemiştir, İyem ayni zamanda nüma- emrinin kanu- e ellerle verilmemiş olduğu- Hergün bir ata sözü; HAFTALIK SİYASİ İCMAL : NN Sar meselesi ve silâhları bırakma konferansının aldığı şekil - tehir ihtimalleri kuvvetleniyor Avrupa sulhünü tehdit eden iki imi biri Sar havzasının atisi idi. Bu mesele hakkında bir anlaşma olmuştur. Almanya ile Fransa arasında sekiz yüz bin nü- fuslu bir maden havzası bulunan bu mıntaka Versay omuahedesi Benimi beş sene müddetle i akvamın idaresine bira- kl Bu müddet bu sene hi- . Bu müddetin hita- mania inim yerli ahalisinin müracaat edilmesi A neticeye aya iade nı hazırlıyacak üç kişilik bir hane teşkil edilmişti. Cemiyeti am meclisi 14 ma eki ör zaman Fransa. ım ağır şartlar siz. cell dolayı bir karar edir memiş ve işin ikinci defa rüyeti 30 mayısta toplanacak fevkalâ içtimaa bırakılmıştı. Silâhları bırakma konferansı- nın içtima tarihi i - mayıs ek pa edi hal yanın sabık Ankara sefiri baron Aloisinin mahirane tavassutu ile pen evvelce Almanyanın ku- teminatını gesi olan gili edemiyeceğini ilân ettiği e halde reyiâma iştirak ve i dolayı ileride takibi 'uğramıyacaklarına dair Almanya ve Fri ariciye na- zırlarının müşterek beyanatta bu- kunmaları ile iktifa etmiştir. Bu miyiz Sy üzerine Yeyi- tarih olan gele- cek senenin .. günü yapıl- Bu yolda bh teklif dei akvam meclisinde de itiraza uğramadı- ğından Avrupa sulhünü tehdit gi bir.meselenin esası halledil- Sia bırakma Lâkin silâhları bırakma kon- nsının umumi (komisyonun- da işler Sar meselesindeki mu- vaffakiyete mazhar olmamış ve müzakere siler vahim ie şekil almıştır. toplantı büyük devletler içi i bir müba- rez€ e erman a hükümeti silâh mesele- sini gramın arasında doğrudan S miüizales doğruya cereyan eden alarak komisyon n- dığı vakit Fransa silâhların azal tılması sale bir tarafa br- rakarak emniyet meselesi etrafın- > müzelere a maka istemiş- nn hükümeti de silâhlari deceklerin! arasında işeyen, ii idiz hüküme- © tin emniyet meselesini iltizam ey- lemesi Fransaya çok yardım ey- lemiştir. a Lâkin İngiltere ve Amerika devletleri konferansın €sas mex zuu olan silâhları azaltmak ve bi rakmak işinden ile birlikte on iki esinin mevzuu bahse- Bilmesin muhalefet göstermiş- le 'rdir. Neticede konferansta İngiliz ve mayişkârane Londraya İspanya, İsveç ve İsviçre de İngik terenin noktai nazarına taraftar- hık ettiler. Fransanın büyük müttefiki Le- e diğer kı; lanan enes Amerika, Lehis- İs Hollanda, İsveç, ren. Fransa ile ai ha- reket edenler Fransa, Rusya ve küçük yi ve diğer bir ei devletlerdir. M. Henderson mazırı ile ansın reisi sabık İngiliz hariciye naz: Hender- son arasında cere ir. eis konferansı açarken her tarafı kollamak için ami emniyet davasını dahi m eder görünmüştü. Fakat cephe- ler iyice tebarüz yolda karar GFUER teklif et- miştir, hariciye nazırı kendi tezine karşı reisin aldığı vaziyet- “ten münfail olarak o mumaileyhi ai tezini ihmal etmekle it- ham etmiştir. Bu itham karşısında da konferans reisi isyan ederek konferansı, Fransa hariciye nazı- rından güzmi dört saat zarfında söylediğinden bu mesele halledil- miştir. Fakat silâhları bırakma meselesinin aldığı vi şekil bu- nunla salâh bulmamıştır. Konfe. m yeniden tehiri temayülleri et bulmuştur. a buğday mahsulü Te 9 m — yerim kışlık kak buğday mahsulü men 900 18.800,000 buşel tahmin yor. Geçen seneki 21, 184,000 —. şel idi, Akk iz fağierirzi bi hazmı ikin dll ki

Bu sayıdan diğer sayfalar: