31 Ağustos 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

31 Ağustos 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 AKŞAM 31 Ağustos 16. © Istanbul Zafer bayramını parlak surette kutladı | Bu sene Harbiyeden 7000 küsur subay mezun oldu, diplomaları (Baş tarafı 1 inci sahifede) için toplandık. Sevgili yurdumuzun her köşesinde sevinç dalgaları taşıyor. Bugün mükemmel bir ordu ile yur- .dumuzun ve ulusumuzun selâmetini gerçekleştirmeğe azmetmiş bulunu- yoruz. Sözlerime son verirken ulu başbuğ Atatürke tanrıdan uzun ömür- ler diler şehidlerimize saygı ve selâm- larımı sunarım.» Gençlik namına B. Nureddinden sonra üniversite ve gençlik namına söz söylemek üze“ re kürsüye gelen tıb fakültesi talebe- sinden B. Zeki de dedi ki: «- Büyük zaferden kazandığıma muvaffakiyetlere bakınız. Onlarda bârut kokusu, süngü şakırtısı ve top sesleri yoktur. Bu bizim sulh perver- diğimize misaldir ve bu zaferlerde yal- nız bir ses vardır. O da dalma Türki- yenin, Atatürkün sesi, Türkün sesi- dir» Diğer nutuklar Üniversiteliden sonra Şehir Mecli- si âzasından B. Avni kürsüye gelerek bir nutuk söyledi. Ve bugünün ehem- miyetini, 30 ağustos zaferinin nasıl kâzanıldığını anlattıktan sonra kah- raman şehidleri şehir namına selâm- hyarak sözlerine nihayet verdi. Mü- teakiben kürsüye gelen İstanbul ku- madan vekili Korgeneral Cemil Ca- hid Töydemir şu nutku söyledi: «— Genç subay arkadaşımın, des- | tanını heyecanla anlattığı büyük Türk | zaferi, bugün kutladığımız bayram | çok kudretli varlığımızın başlanğıcı- İ dır. O gün Türk ordusu koca dünya tarihinin dik ve yalçın alnını top a- teşlerile ve şanlı süngülerile oraya derin ve ebedi izler halinde şu kudret- WU damgayi vurdu: (30 ağustos Türk zaferi) bu zafer bayramı, yüce Türk milletinin hilkati beşerle başlıyan şe- ref ve zaferle dolu tarihinin en par- lak bir ışığıdır. İ Türk olmak itibarile bu bayramı duyan bügünün ve yarının çağlan, bu zafer güneşini yaratan kudret ve | deha karşısında ve bu uğurda kutlu kanlarını akıtan büyük şehidlerimizin manevi varlıkları önünde ebediyete kadar heyecanla eğilecektir. Bu zafer çok büyüktür. Ne mutlu size kahra- man askerler... Büyük Başbuğumuzun, Cumhuri- yeti kendilerine emanet eylemek iti- madına lâyik gördükleri siz gençler, aziz Türkiyenin istikbal tarihine her sahada daha bir çok zaferler kayde- decek kahramanlarsınız. Bahtiyarsı- nız; bahtiyar olun. Bunları size hâ- tırlatmakla ben de bahtiyarlık hisle- | rile dolu olarak büyük;zafer bayrâmı- nı hepinize kütlarım. Bu yaşadığımız zolerin yaratıcısı ulu başbuğumuz Atatörkkün yüksek varlığını "tebcil “ederken mukaddes şehidlerimize ebedi saygılar sunarım.» Geçid resmi başlıyor Kumandan vekilinin nutkundan | sonra geçid resmi başladı, Önde ban» doları, olduğu halde evvelâ asker. lerimiz geçtiler. General Osman Tu- fanı Erkânıharbiyesi takibetti ve son- ra sıra İle Yedek subay okulu, Deniz | subayları, Deniz Harb okulu ve lise- | si, Gedikli erbaş okulu, Kuleli ve Mal | tepe Askeri liseleri, Piyade alayı, top- | çu alayı, motörlü tabur, süvari bölü- | ğü, otomobili toplar, tayyare defi ta- | buru geçtiler. Diğer mekteblerle es- Daf teşekkülleri resmi geçid alayını ta- | mamlıyorlardı, di Taksimde Alay Beyazıddan tramvay caddesi- ni takiben Taksime gidiyordu. Cadde- lerde yaya kaldırımlarını dolduran İs- tanbul halkı kahraman etleri candan tazahüratla alkışlıyor, alay İstiklâl caddesinden geçerken apartıman pen- cerelerinden konfetler atılıyordu. Alay Taksime geldiği zaman erler Cumhuriyet âbidesini çerçevelediler, Taksim meydanı binlerce halkla dol- muş, iğne atılsa yere düşmez bir hale gelmişti. Biraz sonra İstiklâl marşi- Je âbideye ordu, şehir ve muhtelif te- Çin pas eşek fevzi edildi Yukarıda hava kurumuna aid bir kamyon, aşağıda ölçme kamyonu geçerken kondu ve saat 12 de merasime niha- yet verildi. Geceki fener alayları 30 ağustos zafer bayramı münase- betile dün gece şehrin (o Anadolu ve Rumeli yakalarında fener alayları yapılmıştır. Her iki alaya da fırka ban- dolarile birer müretteb tabur iştirak etmiştir. Rumeli yakasındaki fener alayı 'Taksimden başlamış, tramvay cadde- si tarikile Beyazıdda bitmiştir, Anado- Iu yakasındaki alay da Doğancılar, Paşakapısı ve tramvay yolunu taki- ben Kadıköy iskelesinde nihayet bul- muştur. Halkevlerinde Zafer bayramı halkevlerinde de büyük merasimle tesid edilmiştir. Bey- oğlu Halkevinde köycülük şubesinden 25 kişilik bir heyet Kemerburgaz ve Ethimor köylerine gitmiş ve dür şeh- Te gelmiyen köylüye bayramı kutla- mış, bugünün ehemmiyeti hakkında hasbihaller yapılmıştır. Akşam saat 21 de Beyoğlundaki Halkevi binasında bir toplantı yapılmış, 30 ağustos za- feri hakında konferanslar verilmiştir. Konferansları konserler takibelmiştir. Diğer halkevlerinde de bayram me- Tasimle tesid .edilmiş, Halkevi salon-. larını kalabalık halk doldurmuştur. 30 ağustos bayramı bu suretle şehrin her köşesinde parlak ve neşeli geç- miştir. Harbiye bu sene 1000 küsür mezun verdi Ankara 30 (AA.) — Bugün saat 15,30 da Harbiye okulunda bu yıl me- zun olan bin küsur subaya büyük merasimle diplomaları verilmiştir. Merasimde Nafıa Bakanı Ali Çetin- kaya, Sıhhat ve İçtimai Muavenet | Bakanı Refik Saydam, Maarif Baka- nı Saffet Arıkan, Gümrük ve İnhi- sarlar Bakanı Ali Râna Tarhan İle Milli Müdafaa Bakanlığı siyasi müs- teşarı Necib Ali, Şehrimizde bulunan mebuslar, Milli Müdafaa müsteşarı general Nazmi Solok, Umum jandar- ma kumandanı Naci, ve diğer bir çok generaller ile Bakanlıklar ileri ileri gelenleri ve matbuat mümessilleri hazır bulunmuşlardıf, Merasime muzika “İle birlikte söy- lenen İstiklâl marşı ile başlanmış ve müteakiben diplomalar tevzi edi- miş ve antlar içilmiştir. Birinci, İkin- ci ve Üçüncü çıkanlara mükâfat ve- rilmiştir. Baş kütüğüne sınıf birincisi tara- fından sınıf çivisi çakılmış, okul ku- mandanı Hamid Doğruer tarafından | bir söylev verilmiş, mezunlardan Tay- yare subayı Ekrem Olcay'ın söylevi- ni müteakip tekrar muzika İle birlik- te İstiklâl ve Harbiye marşları söyle- nerek merasime son verilmiştir. Davetliler, büfelerde izaz ve ikram edilmiştir. Bu yil topçu Sabahaddin Alpar Umum birincisi, topçu Emin Altekin ikinci ve piyade Mustafa üçüncü olarak mezun olmuşlardır, Birinciye altın, ikinciye ve üçüncü- ye gümüş saat verilmiştir. Ankarada bayram Ankara 30 (Telefon) — Zafer bay- Tamının on beşinci yıl dönümü ve tay- yare bayramı münasebetile bugün memleketimizin her yerinde olduğu gibi Ankarada da emsalsiz tezahürat- Ja kutlanmıştır. Törene istiklâl marşile başlanmış, 30 ağustos zafer ve tayyare bayramla- rının mutad şumulü etrafında nutuk- Jar söylenmiştir. Müteakiben başta harbiye bandosu ve harbiyenin bu yıl mezun olan subayları olmak üzere bir piyade alayı, bir muhafız alayı, jan darma bölüğü ve topçu bataryasinın iştirakile geçid resmi yapılmış ve kah- Taman askerlerimizin geçid tribünleri dolduran on binlerce halk,tarafından şiddetle alkışlanmıştır. Geçid resminden sonra harbiyeden bu sene mezun olanlar zafer âbidesine törenle bir çelenk. koymuşlardır, Bu gece de askerlerimiz tarafından muaz- zam bir fener alayı tertib edilmiştir. Ankara 30 (A.A.) — Trakya büyük manevralarında bulunmuş vedün şeh- rimize gelmiş olan Afgan genel kur- may başkanı general Abdullah Han bu gün yapılan zafer ve tayyare bay- ramı töreninde hazır bulunmuşlardır. Teşekkür Kızım Melâhatın ölümü dolayısile mek- tup ve telgrafla teessürümüze iştirik etmek lütfunda bulunan akraba ve dost- larıma ayrı ayrı teşekküre teessürüm m- ni olduğundan muhterem gazetehizin ta- yassutunu dilerim, Babası: T. C, Ziraat Bankası Denizli şa- besi direktörü Y. Kurtulan Teşekkür Sevgili zeveim ve babamız Namık Ke- mal zade Ali Ekrem Bulayırn vefatı do- layısile gerek merhumun cenazesine işti- rak ve gerek telgraf ve mektupla bizi te- selliye koşan dostlarımıza ve Mallepe ve Kuleli askeri lisesi talim heyeti ve talebe- lerine ayrı ayrı teşekkür etmeğe tesssü- rümüz mani olduğundan sayın gazeteni- Sovyet Rusya - Çin (Baş tarafı 1 inci sahifede) lü hücumdan tevakki etmeyi kabul ederler. İki âkid taraftan biri, bir veya bir kaç üçüncü devlet tara- fından tecavüze uğrarsa, öteki âkid taraf, anlaşmazlığın devamı müdde- tince, bu bir veya bir kaç üçüncü dev- lete he doğrudan doğruya ne de bil- vasıta her hangi bir yardımda bu- Yunmamayı ve mütecaviz tarafından tecavüze uğrıyan taraf aleyhine ola- rak kullanılabilecek her türlü hare- kât veya anlaşmalardan tevakki ey- lemeyi taahhüt eder. Bu pakttaki taahhütler, bunun im- zasından evvel her iki tarafın imza- Jamış bulundukları muahede ve anlaş- malardan İnbias eden hukuk ve taah- hütleri ihlâl etmiyecek ve değiştirmi- yecektir. Bu pakt, imzası tarihinden itibaren meridir ve beş sene müddetle meri- yette kalacaktır. İki taraftan biri, mer- iyet müddetinin hitamından altı ay evvel diğer tarafı bu paktın tatbikte kalmasına nihayet vermek arzusun- dan haberdar etmediği takdirde bu pakt, bilâahıra her defasında ikişer senelik müddetle, otomatik bir suret- | te tecdit edilmiş olacaktır Gizli 3 madde Tokyo 30 (A.A.) — Şanghayda çı- kan Yemluri gazetesine göre, Çin - Sovyet ademi tecavüz paklında gizli üç madde vardır: 1 — İç veya dış Moğolistanın istik- Jâli halinde karşılıklı yardıma ve as- keri teşriki mesai, 2 — Sovyetler tarafından askeri müşavirler, silâh, mühimmat, yiyecek Ye petrol gönderilmesi, 3 — Çin komünist partisinin Nan- kin tarafından hükümete iştirak hak- kile resmen tanınması ve komünizme karşı üçüncü hiç bir devletle her hangi bir anlaşmanın asla akdedile- miyeceği hakkında teahhutte bulu- nulması, Sovyetler Çine tayyare vermişler Şanghay 30 (A.A.) — Japon sefa- reti namına söz söylemeğe salâhiyet- tar bir zat, Japonların Çin - Sovyet paktını büyük bir itimatsızlıkla karşı- ladıklarını ve paktta gizli maddeler bulunduğundan şüphe ettiklerini söy- lemiştir, Japonların itimada şayan bir membadan öğrendiklerine göre 14 ağustosta yirmi Sovyet tayyaresi şi- mali Çine hareket etmiştir. Japon ablukası hakkında bu zat de- miştir kiz «Çin isimleri taşıyan bir kaç gemi- den yollarını kesmeleri ve hangi liman- da mukayyed oldukları hakkında ma- lümat vermeleri rica edilmiştir. Hepsi de bu ricayı isâf etmişlerdir. Japon gazeteleri ne diyorlar? Tokyo 30 — Japon matbuatı, Çin- Sovyet paktına o kadar büyük bir &hemmiyet veriyorlar ki, muhtelif ha» rekâtı harbiyeyi ve İngilterenin protes- to notasını ancak birkaç satırla kayde- diyorlar. Asahi gazetesi, bü pERfn dünyayı biribirine düşman iki bloka ayıracak mühim yeni bir siyasi adım olduğunu ve Çin için bu paktı akdetmekten mak- sad, Sovyetlerden maddi bir yardım görmek olduğunu kaydediyor. Sovyet- lerin ise bu pakttan maksadları şudur: 1 — Muhtemel Çin - Japon muka- renetine mâni olmak, 2 — Japonya tarafından talep edilen komünist aleyhtarı Çin - Japon pak- tını imkânsız kılmak, 3 — Japonya ile Almanya arasında aktedilen komünist aleyhtarı paktın tesirlerini keenlemyekiin kılmak, 4 — Çin, Japonya ve Almanya ara- sında komünizme karşı muhtemel bir teşriki mesai tehlikelerini bertaraf et- mek. Çinliler ne diyorlar? Londra 30 — Çin Hariciye nezareti namına söz Söylemeğe salâhiyettar olan zat, Japonyanın harici siyasetini değiştirmesi şartile Çinin Japonya ile de bir ademi tecavüz paktı akdine ha- mr bulunduğunu söylemiş ve değiş» tir ki: — Bu yeni paktın imzalanması, Uzak Şarkta müşterek emniyeti tesis ediyor. Bu, 1928 senesinde imzalanan Paris paktından mülhemdir. Paktın ahkâmı sadedir ve sulhün muhafazası» Bebek Belediye bahçesinde vaziyeti islâh etmek için hareket nolâ tası teşkil edebilecek mühim bir vesi- yodan gelen bir telgrafnameye göre Japonlar, bu paktın gizli bazı maddeleri de ihtiva ettiği fikrinde İs- rar ediyorlar. Çin komünizimle anlaşıyor Şanghay 30 (A.A.) — Japon general konsoloshanesi namına söz söylemeğe salâhiyettar bir zat, matbuata beya» natta bulunarak demiştir ki: «Çin - Sovyet muahedesi Çin ile ko- münizm arasında bir anlaşma mahi- yetindedir. Muahedenin neşredilen metni her halde imza edilen anlaşma- nın yalnız bir kısmıdır. Hasıl olan ka- naate göre Sovyetler birliği Çine silâh ve askeri malzeme vermeğe muvafakat, etmiştir.» Fransız gazeteleri ne diyorlar? Paris 30 (A.A.) — Sağ cenah gaze teleri, Çin ile Sovyet Rusya arasında ademi tecavüz misakının İmzası mü- nasebetile makaleler yazıyorlar. Petit Journal diyor ki: «Eğer Sovyetler, mütecavizin Japon ar olduğunu ilân edecek kadar ileri gidecek olurlarsa Çine yârdım etmek mecburiyetinde kalmazlar mı? Böyle bir müdahalenin beynelmilel muhata- raları ve tevlid edeceği akibetler der- hal görülmektedir, Sağlık Bakanlığı memurları Doktorlar arasında yeni nakil ve tayinler Ankara 30 (Akşam) — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı memuclrat arasında yeni tayin ve nakiller yapıl dığını bildirmiştim, Tayin ve nakil ları icra edilen memurların İsimleri şunlardır: İrmir memleket hastanesi nisaiye asis #anı Fahri Balıkesir Doğumevi mütehâ; sıslığına, Yozgad memleket hastanesi &pe- ralörü Safa Mersin memleket hastanesi operatörlüğüne, Ağrı memleket hastanesi operatörü Fuik Yozgad memleket hasta- nesi operatörlüğüne, Antalya gına mücu- dele lâboratuarı şefi Rıza Kayseri sitma mücadele lâboratuarı gefliğine, Adana sıtma mücadele lâboratuarı şefi Abdülka- dir Kemal Antalya sıtma mücadele lâbo- Tatunr şefliğine, manı bakteriyo- loji mütehassısı Mahmud İzmir maa sariye hastanesi bakteriyoloğ | yekâle Amasya hükümet tabibi İhsan Sıvas mes kes hükümet, tabipliğine, Ağrı sıhhat di- rektörlüğünden mütekait İhsan Edime merkez hükümet tabipliğine, Kars merkez hükümet tabibi Saim Tuzluca hükümet tabipliğine, Antalya memleket hastam eski nisaiye mütehasssı Süleyman M. Ke- malpaşa belediye hastanesi doğumevi tehassıslığına, Elâziz memleket hast dahiliye mütebassısı Tahsin. Aydın mem. Jeket hastanesi dahiliye mütehassıslığına. doğumevi. eczacı Rıza “Tük oczacılığına, Giresun. Naci Arka, memleket hastanesi merkâz o hükümet tabibi frengi mücüd: Girtsen leket hastanesi eçyacılığına. Iğdır hik: met tabibi Abdürrahman Kağızman kümet T tabibi Şeref İğdir hükümet Urfa memleket ha tehassısı Şevki A: nesi nisâiye mütehasuslğına, trahom mücadele baştabibi Naşld, wrahon mücadele teşkilâtı o rels : muavinliğine Antep trahom mücadele hastanesi inüte- bassisı Hüsnü Maraş trhhom mücadek mütehaasıslığına, Nallıhan hükümet tabi bi Niyazi Ayaş hükümet tabipliğine, Ka- rapınar hükümet tabibi Hikmet Karamar hükümet tabipliğine, | Brzurum nümun hastanesi operatörü Mustafa İnegöl has- tanesi operatörlüğüne, Mudanya hükü met tabibi Ragip İsparta merkez hüküme' tabipliğine, mütekalt tabip Hamdi Ak şehir belediye tabipliğine, Uzunköprü be- Tediye hastanesi eski tabibi İsmail Hakk sıtma mücadele tabipliğine, De- veli hükümet tabibi Cevdet Kayseri sıt- ma mücadele tabipliğine, Zonguldak has- tanesi eczacısı Fatma çocuk hastanesi eg- zacılığına, mütekalt eczacı Süleyman An kara kinin koprimehanesi* teknisyenliğ ne nakil ve tayin edilmişlerdir. Bu akşam # tabipliğine; Kâfızman hükü tabipiiirine Zozo Dalmasın iştirâkile ÇARDAŞ Orkestra — Bale Operet -$- perde Son temsil Bu gece (SUADİYE) PA Bazinosunda Yarın gece: (BÜYÜKADA) İskele gazinosnda | | j i

Bu sayıdan diğer sayfalar: