15 Haziran 1939 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16

15 Haziran 1939 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 16 müassesesinde Taksitle satış “a atin EAPPEĞ yazı makineleri GAY VERESiYE GALATA: Banka- lar Cad. No. 47, Voyvoda han 26 min kat, Tel: 42769) BEYAZIT; Üniver- site caddesi No, 28 KADIKÖY: İskele caddesi No. 3 Diğer satış yerleri: Beyoğlu İstiklâl cad. 316 Foto Spor “ mağazası (Şark pa. zarı yanında) Büyükada iskelesi Gülistan cad. No. 2 Ligeros mağazası 8 pozuda böyle güzel Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde DAİMA EMNİYET EDEBİLİRSİNİZ 8 pozdan daima 8 Güzel, net ve detaylı resim DAHA İDARELİDİR Kopyalarınız için : Daima güzel, canlı, detaylı resim veren ve zamanla sararmayan VELOKS kâğıdına ısrar ediniz. Bütün KODAK satıcılardan arayınız veya şu adrese müracaat ediniz : KODAK Şirketi — Beyoğlu, İstanbul Hepsi de güzel Harp okulu komutanlığından: Bu sene hariçten Harp okuluna girmöğe istekli bulunanlar için yirmi dört | yaşına henüz girmiş olanlar üniversite ve diğer yüksek okullardan tahsilde iken Harp okuluna girmek isteyen talebelerin bulundukları sınıf imtihan ne- tlcesini beklemeden askerlik şubelerindeki talimata göre evsafı haiz olanların Harp okuluna alınacakları ilâ olunur. (4127) İ kömürü fiatları 15/6/939 dan itibaren Zonguldâkta limanda veya istasyonda | teslim (tahmil masrafı dahil) 15 lira olarak tesbit edilmiştir. | Yaz mevsimini Boğazda geçirmek için mekteplerin umumi tatiline intizar edef sayın halkımıza mahsus 1 Temmuzdan Eylül gayesine kadar 3 aylık fevkalâde tem zn kart abonemanlarının ikinci serisi 15 Hazirandan itibaren satılığa o çıkarıla ır, Bu kart abonemanlari, Üsküdardan (Üsküdar dahil) Çubukluya, | Rumelihis& rindan (Rumelihisarı dahil) İstinyeye kadar 9o 40, Paşabahçe, Beykoz ve Yenk köyden Kavaklara kadar “o 50 tenzilâta tâbidir. Yüzde 40 tenzilâtı havi kartların 3 aylık bedeli Rumelihisarı ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki (1980) kuruf yerine (1188), ikinci mevki (1575) kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. Çubuklu ile Emirgân ve İstinyeye kadar birinci mevki (2340) kuruş yerine (1404) kuruş, ikinci mevki (1980) kuruş yerine (1188) kuruştur. Yüzde 50 tenzilâtı havi kartların 3 aylık bedeli Yeniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kadar bi rinci mevki (3150) kuruş yerine (1575) kuruş, ikinci mevki (2700) kuruş yerine (1350) kuruştur. Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi icab ederi (234), ikinci mevkide (195) kuruş, işbu kartların yukarıda yazılı tenzilâtlı fiatlas rıda dahildir. Bu kartları hâmil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri (gibi pa zarları da mıntaka farkı aranmaksızın Boğazın her iskelesine gidebileceklerdir. Kontrolü teshil için memurlar tarafından taleb vukuunda kartlarının ibraz buy rulması muhterem yolcularımızdan sureti mahsusada ricaolunur, “e Araba vapurlarına aid ücret tarifeleri ve yeni tenzilât Aarba vapurlarile karşıdan karşıya nakledilecek binek otomobillerinden alınmakta olan ücret, yalniş azimet ve yalnız avdet için yüzer, azimet ve avdet yetmiş beşerden yüz elli, yirmi yapraklı aboneman kart» ları alındığı takdirde (gidiş ve geliş ellişerden yüz kuruştan ibaret iken bu defa bunlardan başka olarak iki sahilden münakaleyi fevkalâde kolaylaştımak için yeniden «ls, «2», «3» aylık tenzilâtı havi aboneman kartları ihdas edlimiştir. İşbu kartlar «I» Temmuzdan: itibaren mevkii tatbika konulacağından bugünden itibaren her gün Kaba- taş iskelesi gişesinden satılacaktır, «Is aylık tenzilâtlı aboneman kartlarının fiati yirmi iki buçuk lira olup azimet ve avdet biletlerine nazaran yapılan tenzilât, yüzde elli nisbetindedir. «2s aylık tenzilâtlı aboneman kartlarını fiâti otuz beş lira olup keza azimet ve avdet biletlerine nazaran yapılan tenzilât, yüzde altmış nisbetindedir. «3» aylık tenzilâtlı aboneman kartlarının fiati kırk beş lira olup keza azimet ve avdet biletlerine nazaran tensilât yüzde altmış nisbetindedir. İşbu kartlarda humarası yazılı otumebiller ayni günde tarifede yazılı bütün seferlerde mükerreren ve bilâ ücret nakledilir. Beynelmilel meşhur bayan POGANI idaresinde 11 KIŞİLİIK KADIN ORKESTRASI Baş Kemancı LİLİ ve Şantöz İREN''in İştirakile Bugün başlamıştır. Her ev kadını ve ev kızının yüvasını süsliyecek olan Beyaz işler sayısı bugün çıktı Rişelyö örtüler - Tülgrek ve keten karışık şömendötabi - Milâno dantelinden ağır bir yatak (takımı - Nefis bir Stor perde - Filtire ve âjur işli masa örtüsü - Filtire mendil köşeleri - Beyaz örtüler - Orijinal bir mass örtüsü - Yatak takımalrı - Filtire işi çay örtüsü - Sarma işleri - Şömendötabi - yaka ve seaire... Büyük bir örnek paftasile, orijinal bir ka içinde YALNIZ. 33 “KURUS Türkiye Yayınevi: Ankara Cad. No. 38 İSTANBUL Her akşam Taksimde | İZZET BAHÇESİNDE Bayan ve ARKADAŞLARI Iktisat Vekâletinden 1 — Hâlen F. O. B. Zonguldak 17 lira 25 kuruş olan bir ton Sömikok İ Dökülen saçların en İyi Hâcı, Gür Saç saç suyudur, Parisin en son model kadın şapkaları Beyoğlunda BAKER mağazalarının yeni Kadın şapkaları dairesinde teşhir edilmektedir. Geliniz, intihap ediniz, 2 — Ankara, İstanbul, İzmir ve çok miktarda Sömikok istihlâk eden di- w. ger şehirlerde mahalli, fiatjar yukarıdaki F, O. B. fiat esasına göre ve zarari masraflar ilâvesi suretile Belediyelerce tayin ve ilân olunacaktır. Sahibi: Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü: Şevket Rad (007), Akşam Matbaası (4197)

Bu sayıdan diğer sayfalar: